Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener, tase 7

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener, tase 7
EN: Information and Telecommunications Technology Engineer, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.10.2019
Kehtib kuni: 16.10.2024
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Uuendatud versioonis ei ole enam tööosi Tehnoloogia arengu jälgimine (A.7.), Prognooside koostamine (E.1.) , Protsessi täiustamine (E.5.).
Lisandunud on tööosad Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (A.1.), Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (B.4.), Dokumentatsiooni koostamine (B.5.), Kasutajatugi (C.1.), Muudatuste haldus (C.2.), Teenuse osutamine (C.3.), Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (D.10.).
Senise "Kirjeldus/Teadmised/Oskused"- formaadi asemel on kompetent...
sid sõnastatud tegevusnäitajatena.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia inseneri (edaspidi IKT-insener) töö on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võrkude (kaabelvõrkude ning nendel põhinevate lai- ja kohtvõrkude) ja süsteemide (sh taristu) kavandamine, kasutusele võtmine, haldamine ja ajakohastamine. IKT-inseneril on laia...ldased teadmised ja võimekus juhtida IKT-süsteemide ja võrkude projekteerimist ning väljaehitamist.

IKT-insener kavandab IKT-süsteeme ja võrke, analüüsib IKT-süsteemide toimepidevust, teeb kindlaks muudatuste vajaduse, algatab ja viib ellu muudatusi. IKT-insener valib optimaalse tehnilise lahenduse, lähtudes organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest ja piirangutest.

IKT-insener töötab iseseisvalt ja meeskondades, töötades välja IKT-võrkude ja süsteemide kasutusele võtmise ja haldamise protseduure ning koostades projektdokumentatsioone.
Ta teeb riskianalüüsi IKT-süsteemide üleselt, analüüsides riskide koosmõju ning kavandab ja rakendab meetmed riskide maandamiseks.

IKT-insener tegeleb süstemaatiliselt enda erialase arendamisega ja kompetentside süvendamisega. Ta juhendab vanemspetsialistide ja spetsialistide tööd lähtuvalt nende olemasolevatest teadmistest ja oskustest.
IKT-inseneri töökeskkond on seotud kõrgendatud elektriohuga ning raadio- ja laserkiirgusohuga, vajadusel tuleb töötada välitingimustes ja kõrgustes. Töökohustused võivad tingida vajaduse töötada ja/või reageerida väljaspool tavapäraseid kontoritunde, nädalavahetusel, riigipühade ajal ja/või öösel.

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1.)
A.2.2 Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.)
A.2.3 Äriplaani väljatöötamine (e-CF kompetents A.3.)
A.2.4 Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4) ja Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF komp...
etents E.2.)
A.2.5 Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.)
A.2.6 Rakenduse projekteerimine/kavandamine (e-CF kompetents A.6.)
A.2.7 Jätkusuutlik areng (e-CF kompetents A.8. ja A.7)
A.2.8 Kavandamine ja väljatöötamine, süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.1 ja B.2)
A.2.9 Testimine (e-CF kompetents B.3.)
A.2.10 Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.)
A.2.11 Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)
A.2.12 Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.)
A.2.13 Muudatuste haldus (e-CF kompetents C.2.)
A.2.14 Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.)
A.2.15 Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.)
A.2.16 Infoturbe strateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.) ja Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.)
A.2.17 IKT kvaliteedi strateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.2.) ja IKT- kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.)
A.2.18 Hankimine (e-CF kompetents D.4.)
A.2.19 Müügipakkumuse koostamine (e-CF kompetents D.5.)
A.2.20 Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10.)
A.2.21 Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3.)

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
IKT-inseneridena töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on erialane magistrikraad või sellega samaväärne kõrgharidus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
IKT-peaspetsialist, IKT-võrkude või süsteemide arhitekt, raadiovõrkude peaspetsialist, optiliste võrkude peaspetsialist, IP-võrkude peaspetsialist, võrgujuht, võrgudisainer, andmehalduse ekspert, teenuste haldur.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener, tase 7 üldoskused
1) teeb ettepanekuid teiste inimeste töösoorituse tõhustamiseks;
2) jälgib ja analüüsib protsesse ning korraldab probleemide lahendamist;
3) järgib õigusakte;
4) väärtustab enda ja meeskonna tööd ning teadvustab seda osana riigi kriitilisest informatsiooni infrastruktuurist;
5) töötab vastutustu...
ndlikult info- ja kommunikatsioonisüsteemide haldamisel ja arendamisel;
6) loob uusi ja hoiab olemasolevaid suhetevõrgustikke;
7) jälgib valdkonnas usaldusväärseks tunnistatud infoallikaid ja hindab nende asjakohasust
8) avaldab oma arvamust argumenteeritult ja oskab välja tuua olulisemaid arutluse punkte;
9) lähtub ratsionaalselt kliendi vajadustest, seab realistlikke ootusi;
10) esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt ning keeleliselt korrektselt;
11) arvestab isiklike kutsealaste eesmärkide seadmisel organisatsiooni eesmärkidega, kasutab organisatsiooni ressursse vastutustundlikult ja heaperemehelikult;
12) võtab vastutuse iseenda ja meeskonna/valdkonna tegevuste eest oma pädevuse piires;
13) käitleb talle usaldatud informatsiooni vastavalt kehtivale korrale ja õigusaktidele;
14) peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning juhib tähelepanu ebaeetilisele tegevusele;
15) juhib meeskonna tööd, märkab ja tunnustab teiste panust;
16) hindab oma ja meeskonna tegevuse mõju keskkonnale, püüab vähendada oma ja meeskonna tegevuse tagajärjel keskkonnale tekkivat negatiivset mõju, väldib keskkonnakahjusid;
17) valdab eesti või inglise keelt tasemel C1 ja veel vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt Lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1.) 7

Tegevusnäitajad:
1. annab sisendi IKT-strateegia ja -poliitika väljatöötamisele, arvestades organisatsiooni strateegilisi eesmärke ja tehnoloogia trende;
2. analüüsib teenuste sisse ostmisega kaasnevaid võimalusi, riske (sh turva- ja majanduslikke riske ning mõju keskkonnale) ja rakendatavust;
3. määratleb nõuded IKT-teenustele, lähtudes äri- ja IKT-strateegiast, äriprotsesside ja kasutajate pikaajalistest vajadustest.
B.3.2 Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.) 7

Tegevusnäitajad:
1. annab sisendi teenusetasemelepingutega kavandatud tulemuste saavutamiseks, lähtudes asjakohaste andmete analüüsist;
2. analüüsib kõrvalekaldeid, hindab teenustaseme vastavust teenuse võtmenäitajatele;
3. rakendab korrigeerivaid ja ennetavaid meetmeid teenustaseme mittevastavuse kõrvaldamiseks, leevendamiseks või vältimiseks.
B.3.3 Äriplaani väljatöötamine (e-CF kompetents A.3.) 7

Tegevusnäitajad:
1. annab sisendi IKT-süsteemi äriplaani väljatöötamiseks, lähtudes strateegilistest eesmärkidest;
2. hindab toote või teenuse väärtust nii organisatsiooni kui kliendi seisukohast;
3. koostab teenuse kulumudeli ja arvutab teenuse omahinna;
4. koostab SWOT-analüüsi.
B.3.4 Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4) ja Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.) 7

Tegevusnäitajad:
1. koostab projektiplaani, lähtudes ärieesmärkidest, eelarvest ja tähtaegadest;
2. juhib projekte või programme, sh koostoimimist teiste projektidega, lähtudes üldtunnustatud projektijuhtimise põhimõtetest.
B.3.5 Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.) 7

Tegevusnäitajad:
1. kavandab IKT-süsteeme, arvestades kasutusel olevat tehnoloogiat ja seadmestikku, uusimaid tehnoloogilisi arenguid ning ärieesmärke ja mõjureid;
2. järgib projekteerimisel üldlevinud disainiprintsiipe (nt network planning principles), tagades seeläbi võtmenäitajate (sh käideldavus, hooldatavus, skaleeritavus, kättesaadavus, turvalisus ja juurdepääsetavus) vastavuse nõuetele.
B.3.6 Rakenduse projekteerimine/kavandamine (e-CF kompetents A.6.) 7

Tegevusnäitajad:
1. kavandab IKT-rakendusi, lähtudes klientide vajadustest sidelahendustele, tehnoloogilistest võimalustest, õigusaktide nõuetest, turvanõuetest, majanduslikest aspektidest, organisatsiooni strateegiatest ja arvestades rakenduse toimimist elukaare jooksul;
2. analüüsib infot klientide sidevajaduste kohta;
3. hindab taristu mõju rakenduse ja/või teenuse toimepidevusele.
B.3.7 Jätkusuutlik areng (e-CF kompetents A.8. ja A.7) 7

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib IKT-süsteemi jätkusuutlikkuse vastavust organisatsiooni strateegilistele eesmärkidele, kasutades teadmisi uutest ja väljatöötamisel olevatest tehnoloogiatest;
2. rakendab IKT-süsteemide kavandamisel ja käitlemisel keskkonnasäästlikke lahendusi;
3. tuvastab IKT-valdkonna tootjate ja tarnijate turuliidrid.
B.3.8 Kavandamine ja väljatöötamine, süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.1 ja B.2) 7

Tegevusnäitajad:
1. koostab kliendilahendusi, kasutades teadaolevaid või luues uusi tehnilisi lahendusi ja lähtudes etteantud nõuetest;
2. töötab välja standardprotseduurid ja arhitektuurid, tagades seeläbi lahenduste hoolduse ja jätkusuutlikkuse;
3. tagab koosvõime seotud süsteemidega, kasutades standardseid liidestusi või luues täiendavaid liideseid;
4. selgitab huvitatud osapooltele loodud lahenduse võimekusi ja võimalusi ning juurutusprotsessi.
B.3.9 Testimine (e-CF kompetents B.3.) 7

Tegevusnäitajad:
1. koostab ja haldab testiplaani;
2. analüüsib testimistulemusi ja koostab vastavad raportid.
B.3.10 Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.) 7

Tegevusnäitajad:
1. kavandab lahenduse juurutamist, lähtudes kehtivatest reeglitest, nõuetest, parimatest praktikatest ja seatud ajakavast;
2. korraldab teabevahetust;
3. organiseerib juurutamise töövoogu ja toote evitamisega seotud tegevusi;
4. organiseerib ja kavandab lahenduse testimist;
5. konfigureerib süsteemi, et tagada üldine koostalitlusvõime;
6. teeb kindlaks eriteadmised, mida on vaja koostalitlusvõime tagamiseks ja kaasab asjatundjaid.
B.3.11 Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.) 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab ja kohandab dokumente vastavalt dokumentatsioonihalduses sätestatule;
2. koostab ühiselt kasutatavaid dokumendimalle.
B.3.12 Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.) 7

Tegevusnäitajad:
1. kavandab tugiprotsesse ja nende rakendamist, lähtudes teenustaseme nõuetest, seotud protsessidest ja ärieesmärkidest;
2. otsib võimalusi tugiteenuse parendamiseks;
3. kogub infot intsidentide kohta, et selgitada välja tõrke/mittevastavuse põhjuseid.
B.3.13 Muudatuste haldus (e-CF kompetents C.2.) 7

Tegevusnäitajad:
1. planeerib koostöös seotud osapooltega süsteemi muudatusi, tagamaks süsteemi terviklikkust ja toimepidevust ning talitluslike uuenduste ja hooldustoimingute rakendamist ning arvestades eelarvenõudeid;
2. analüüsib talitluslike/tehniliste muudatuste mõju süsteemile.
B.3.14 Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.) 7

Tegevusnäitajad:
1. tagab teenuse toimepidevuse, rakendades ennetavaid ja korrigeerivaid tegevusi, sh haldab eelarvet;
2. analüüsib tehniliste tingimuste piisavust nõutud teenustaseme tagamiseks;
3. analüüsib teenuse osutamise protsessi, hinnates teenuse võtmenäitajate väärtusi.
B.3.15 Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.) 7

Tegevusnäitajad:
1. juhib probleemihalduse protsessi;
2. analüüsib mittevastavusi ja selgitab välja nende juurpõhjused, rakendab korrigeerivad meetmed;
3. analüüsib kriitiliste komponentide potentsiaalseid mittevastavusi ja rakendab ennetavaid meetmeid;
4. koostab protseduuri ja tagab, et pädev personal, vajalikud tööriistad ja diagnostikavahendid on mittevastavuste ilmnemise korral kättesaadavad.
B.3.16 Infoturbe strateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.) ja Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.) 7

Tegevusnäitajad:
1. annab sisendi infoturbe strateegia väljatöötamisse, lähtudes erialateadmistest, standarditest ja headest tavadest;
2. arendab ja analüüsib organisatsiooni infoturbe strateegiat oma vastutusvaldkonna piires;
3. kaardistab ja hoiab asjakohasena informatsiooni infovaradest ja nende omanikest oma vastutusvaldkonna piires;
4. hindab infoturbe riskide realiseerumise võimalikku mõju äriprotsessidele;
5. koostab infoturbe poliitika rakendamiseks vajalikke protseduure oma vastutusvaldkonna piires;
6. rakendab infoturbe protseduure, lähtudes organisatsiooni infoturbe poliitikas määratletud eesmärkidest ja õigusaktides sätestatud nõuetest.
B.3.17 IKT kvaliteedi strateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.2.) ja IKT kvaliteedi juhtimine (e-CF kompetents E.6.) 7

Tegevusnäitajad:
1. annab sisendi ettevõtte kvaliteedieesmärkide määratlemisel ja sõnastamisel, lähtudes organisatsiooni eesmärkidest ja parimatest tavadest;
2. koostab ja rakendab kvaliteediohje protseduure oma vastutusalas;
3. analüüsib protsessi võtmenäitajaid ning seire- ja mõõtetulemusi;
4. hindab oma vastutusala protsesside tõhusust ja mõjusust;
5. rakendab parendustegevusi kvaliteedieesmärkide tagamiseks.
B.3.18 Hankimine (e-CF kompetents D.4.) 7

Tegevusnäitajad:
1. järgib organisatsiooni hankekorda ja annab sisendi hankeplaani koostamiseks ning hankekorra parendamiseks;
2. annab sisendi tarnijate, toodete ja teenuste valikuks, hinnates tarnetingimusi ja hangitava toote või teenuse võtmenäitajaid;
3. osaleb hankeprotsessis hindamiskomisjoni liikmena;
4. koostab tehnilised nõuded hangitavale tootele/teenusele.
B.3.19 Müügipakkumuse koostamine (e-CF kompetents D.5.) 6

Tegevusnäitajad:
1. annab sisendi müügipakkumuse koostamiseks teenuse kulukomponentide lõikes, pakkudes välja alternatiivseid lahendusi.
B.3.20 Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10.) 7

Tegevusnäitajad:
1. järgib ja töötab välja nõudeid informatsiooni hankimiseks, kasutamiseks, edastamiseks ja talletamiseks;
2. annab sisendi teadmushalduse protseduuride loomiseks ja täiendamiseks.
B.3.21 Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3.) 7

Tegevusnäitajad:
1. teeb riskianalüüsi oma vastutusala üleselt, tuginedes etteantud metoodikale ja standarditele;
2. hindab riskianalüüsi tulemuste põhjal jääkriskide realiseerumise võimalikku mõju ning teeb ettepanekud riskide ohjamiseks ja maandamiseks.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-17102019-1.2/2k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.10.2019
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Telekommunikatsioon
Kutse grupp: Telekommunikatsiooni spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2153 Telekommunikatsiooniinsenerid
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
61 Telekommunikatsioon
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Eek TalTech
Joonas Heiter Riigi Infosüsteemi Amet
Laur Lemendik TalTech
Sven Pärand Telia Eesti AS
Urmas Ruuto Ericsson Eesti AS
Heiki Tähis AS Atea

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist