Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener, tase 7 kutsestandard on aluseks magistritaseme ja täiendusõppe õppekavade koostamisele.
Nimetus: ET: Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener, tase 7
EN: ICT Engineer, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.03.2014
Kehtib kuni: 06.03.2019
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener, tase 7 töö eesmärgiks on info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemide ja võrkude kavandamise, haldamise ja arendamise eestvedamine ning uute lahenduste väljatöötamine.

Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener (edaspidi IKT ins...
ener) on teadlik organisatsiooni strateegiast ja eelarve piirangutest. Ta analüüsib IKT süsteeme toimimise tõhustamise eesmärgil – teeb kindlaks muudatuste vajaduse, algatab ja viib ellu muudatusi, seirab muudatuste tulemusi. IKT insener kavandab eesmärgipäraselt IKT süsteemide ja võrkude arhitektuuri, arvestades virtualiseerimist, kõrgkäideldavust ja turvalisust. IKT insener arvestab arenguid tehnoloogias ning valib vastavalt sellele arenduse strateegia.

IKT insener valib otstarbest lähtudes süsteemi komponente ja nendevahelisi ühendusi, pidades silmas standardeid, protokolle ja erinevate toodete omadusi, teisi kasutusel olevaid IKT süsteeme ja äristrateegiast tulenevaid eesmärke. Ta kasutab võrgu haldussüsteeme, et jälgida võrkude võtmenäitajaid, millele tuginedes kavandab ennetavad tegevused mittevastavuste vältimiseks. IKT inseneril on laialdased teadmised ja võimekus juhtida IKT süsteemide ja võrkude projekteerimist ning väljaehitamist. Ta teeb riskianalüüsi IKT süsteemide üleselt, analüüsides IKT riskide ja äririskide koosmõju ning kavandab ja rakendab meetmed riskide maandamiseks.

Ta tunneb IKT seadmete ja võrkude toimimise füüsikalisi aluseid ja tehnoloogilisi talitluspiiranguid. IKT insener loob uusi IKT lahenduste prototüüpe, koostades spetsifikatsioone ja projektdokumentatsioone. IKT insener esitleb väljatöötatud lahendusi organisatsioonisiseselt ja teistele osapooltele.

IKT insener töötab muutuvates olukordades ning tegeleb süstemaatiliselt enda erialase arendamisega ja kompetentside kasvatamisega. Ta hindab kaastöötajate IKT alaseid kompetentse ja juhendab vanemspetsialistide ja spetsialistide tööd.

IKT kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e CF põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT äriprotsessi valdkonna vahel. 36 e CF põhikompetentsi on toodud kutsestandardi lisas 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
IKT insener, tase 7 töö koosneb 19 osast. Tööosade loetelu ei määra nõutud kompetentside taset ja nende järjekord ei määra olulisust.

IKT inseneri põhitegevused 70% kutsest:
1. Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.)
2. Äriplaani väljatöötamine (e-CF kompetents A.3.)
3. Toote või projekti ...
kavandamine (e-CF kompetents A.4.)
4. Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.)
5. Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.)
6. Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.)
7. Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.)
8. Testimine (e-CF kompetents B.3.)
9. Müügipakkumuse koostamine (e-CF kompetents D.5.)
10. Prognooside koostamine (e-CF kompetents E.1.)
11. Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.)
12. Protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5.)

IKT inseneri tugitegevused 30% kutsest:
13. Jätkusuutlik areng (e-CF kompetents A.8.)
14. Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.)
15. Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.)
16. IKT kvaliteedistrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.2.)
17. Hankimine (e-CF kompetents D.4.)
18. IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.)
19. Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.)

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
IKT inseneri töökeskkond on seotud kõrgendatud elektriohuga ning raadio- ja laserkiirgusohuga; vajadusel tuleb töötada välitingimustes ja kõrgustes. Ta täidab tööülesandeid erisuguses ja vahelduvas töökeskkonnas. Töö võib nõuda füüsilist pingutust, töö on periooditi kiire ja pingeline. Töökohustused... võivad tingida vajaduse töötada ja/või reageerida (kokkulepitud graafiku alusel) väljaspool tavapäraseid kontoritunde, nädalavahetusel, riigipühade ajal ja/või öösel.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
IKT inseneri põhilisteks töövahenditeks on mõõteseadmed ja -vahendid, infotehnoloogiline riist- ja tarkvara, tööriistad, kaitsevahendid, tehniline dokumentatsioon ja normdokumendid (standardid, juhendid).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
IKT inseneri töö eeldab analüütilist mõtlemist, matemaatilist võimekust, koostöö- ja otsustusvõimet, arenenud vastutustunnet, stressitaluvust, õppimisvalmidust ja sallivust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
IKT inseneridena töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on erialane magistrikraad või sellega samaväärne kõrgharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
IKT peaspetsialist, arhitekt, raadiovõrkude peaspetsialist, optiliste võrkude peaspetsialist, IP võrkude peaspetsialist, võrgujuht, võrgudisainer, andmehalduse eksperdid, teenuste haldur
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: IKT insener, tase 7 kutse koosneb järgmistest e-CF kompetentsidest: A.2.; A.3.; A.4.; A.5.; A.7.; A.8.; B.1.; B.2.; B.3.; C.4.; D.1.; D.2.; D.4.; D.5.; E.1.; E.2.; E.5.; E.6; E.8. ja läbivast kompetentsist, kokku 20 nõutavat kompetentsi.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.) 7

Tegevusnäitajad:
Juhib IKT ettevõtete strateegiat eesmärgiga saavutada teenusetasemelepingutega kavandatud tulemusi.

Teadmised:
a) teab strateegiate koostamise põhimõtteid,
b) teab teenusetasemelepinguga seotud dokumentatsiooni,
c) teab võtmenäitajaid, mis moodustavad teenusetasemelepingute parameetrite kogumi,
d) teab, kuidas IKT teenuste taristud toimivad,
e) teab teenusetaseme mõju organisatsiooni äritegevuse tulemustele.

Oskused:
a) analüüsib teenuse osutamisel tekkivaid andmeid,
b) osaleb osutatava teenuse omaduste väljatöötamisel vastavuses teenusetasemelepinguga,
c) osaleb teenusetaseme eesmärkide läbirääkimistel,
d) kasutab asjakohaseid kvaliteedijuhtimise meetodeid,
e) ennetab ja leevendab võimalikke teenuse katkestusi.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb, kontrollib õigusi ja sõlmib asjakohaseid teenusetasemelepinguid ning nendega kaasnevaid lepinguid teenusepakkujatega. Peab läbirääkimisi teenuste osutamise tasemete üle, võttes arvesse klientide ja ettevõtte vajadusi ning võimalusi.
B.2.2 Äriplaani väljatöötamine (e-CF kompetents A.3.) 7

Tegevusnäitajad:
Juhib ärivajadustele vastava IKT süsteemi väljatöötamist.

Teadmised:
a) teab äriplaani eesmärke,
b) on teadlik turudünaamikast,
c) teab konkurentsi ja SWOT-analüüsi metoodikaid.

Oskused:
a) hindab toote või teenuse väärtust nii organisatsiooni kui kliendi seisukohast,
b) oskab koostada teenuse kulumudelit ja arvutada teenuse omahinda,
c) koostab SWOT-analüüsi.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Tegeleb äri- või tootmisplaani kavandamise ja struktuuriga, sh alternatiivsete lähenemisviiside ja kavandatava investeeringu tasuvuse kindlaksmääramisega. Kaalub võimalikke ja rakendatavaid teenuste sisseostmise mudeleid. Esitab tasuvusanalüüsi ja põhjendatud argumendid valitud strateegia toetamiseks. Tagab äristrateegia ja tehnoloogiastrateegia vastavuse. Suhtleb asjakohaste huvirühmadega ja propageerib neile äriplaani ning keskendub organisatsiooni poliitilistele, finantsilistele ja organisatsioonilistele huvidele, sh SWOT-analüüsile.
B.2.3 Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4.) 7

Tegevusnäitajad:
Juhib tervikprojekti ja vastutab tooteplaani täitmise eest.

Teadmised:
a) teab projektijuhtimise kehtivaid raamistikke,
b) teab tulemuslikkuse võtmenäitajaid,
c) teab põhilisi otsustamismeetodeid.

Oskused:
a) määratleb toote või projekti eesmärgid,
b) määratleb teabevahetusplaani, tuvastab võtmeisikud ja koostab seostuva dokumentatsiooni,
c) koostab projekti- ja kvaliteediplaani ja seab eesmärgid,
d) formuleerib otsustajate jaoks olulise teabe,
e) haldab muudatuste taotlemise protsessi.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Analüüsib ja määratleb praegust ja eesmärgiks seatud olukorda. Hindab kriitiliselt kuluefektiivsust, riskipunkte, võimalusi, tugevaid ja nõrku külgi. Koostab struktuuriplaane, määrab kindlaks ajakavad ja vahe-eesmärgid. Haldab muudatuste taotlusi. Määratleb tarnekoguse ja koostab ülevaate lisadokumentatsiooni nõuete kohta. Määratleb toodete nõuetekohase käsitsemise.
B.2.4 Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.) 7

Tegevusnäitajad:
Vastutab IKT strateegia määratlemise eest ja tagab rakendatavate tehniliste vahendite vastavuse ärivajadustega. Võtab arvesse kasutusel olevat tehnoloogiat ja seadmestikku ning uusimaid tehnoloogilisi arenguid.

Teadmised:
a) teab süsteemide arhitektuuri raamistikku ja projekteerimise tööriistu,
b) teab süsteemi võtmenäitajaid, sh käideldavust, hooldatavust, laiendatavust, skaleeritavust, kättesaadavust, turvalisust ja juurdepääsetavust,
c) teab süsteemi arhitektuurist tulenevaid eeliseid ja riske,
d) teab organisatsiooni IKT süsteemi arhitektuuri standardeid.

Oskused:
a) hindab ja lahendab keerukaid tehnilisi probleeme ja tagab parimate praktikate rakendamist,
b) kasutab eri tehnoloogiate alaseid teadmisi IKT süsteemide ja võrkude kavandamiseks,
c) arvestab ärieesmärke ja mõjureid IKT süsteemi arhitektuuri loomisel,
d) arendab projekteerimismustreid ja mudeleid, aitamaks süsteemianalüütikuid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määrab kindlaks, täpsustab, ajakohastab ja teeb kättesaadavaks ametliku lähenemisviisi, et rakendada lahendusi, mis on vajalikud infosüsteemi arhitektuuri arendamiseks ja toimimiseks. Haldab suhteid äripartnerite/huvirühmadega, et tagada arhitektuuri vastavus äritegevuse nõuetele. Teeb kindlaks muutmise vajaduse ja muutmist vajavad komponendid: riistvara, tarkvara, rakendused, protsessid, informatsiooni ja tehnoloogilise platvormi. Tagab, et kõigi aspektide korral oleks arvesse võetud vastastikust ühilduvust, mastaabitavuse kasutamisvõimalust ja turvalisust.
B.2.5 Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.) 7

Tegevusnäitajad:
Kasutab visiooni kujundamiseks erialateadmisi uutest ja väljatöötamisel olevatest tehnoloogiatest koos arusaamisega äritegevusest., Nõustab ja juhendab erialaselt äri- ja tehnoloogiavaldkonna spetsialiste, toetamaks strateegiliste otsuste tegemist.

Teadmised:
a) teab tehnoloogia arengusuundi ja turuvajadusi,
b) tunneb asjakohaseid informatsiooniallikaid (nt ajakirjad, üritused, infolehed, arvamusliidrite seisukohad jne).

Oskused:
a) jälgib usaldusväärseid infoallikaid ja hindab nende asjakohasust,
b) tuvastab IKT valdkonna tootjate ja tarnijate turuliidrid,
c) valib, soovitab ja kasutab uuenduslikke tehnoloogiaid ja põhjendab ärieeliseid,
d) tõestab valitud lahenduse sobivust.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Õpib tundma IKT uusimaid tehnoloogilisi saavutusi, et saada ülevaade arendatavatest tehnoloogiatest. Kavandab innovaatilisi lahendusi uue tehnoloogia integreerimiseks olemasolevatesse toodetesse, rakendustesse, teenustesse või uute lahenduste loomisse
B.2.6 Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.) 7

Tegevusnäitajad:
Keerukuse käsitlemiseks töötab välja standardprotseduurid ja arhitektuurid, toetamaks sidusat ja terviklikku tootearendust.

Teadmised:
a) teab asjakohaseid tarkvaralisi vahendeid,
b) teab riistvara komponente ja asjakohaseid tööriistu,
c) tunneb funktsionaalset ja tehnilist projekteerimist,
d) valdab uusimaid tehnoloogiaid,
e) teab tarkvara ja/või riistvara energiatarbe mudeleid.

Oskused:
a) arvestab IKT süsteemide energiatarbimist,
b) selgitab ja kirjeldab kliendile projekteerimist/välja-töötamist,
c) testib ja hindab projekteerimise tulemust võrreldes IKT süsteemi tehniliste tingimustega,
d) rakendab asjakohaseid tarkvara ja/või riistvara arhitektuure,
e) projekteerib ja arendab IKT süsteemi arhitektuuri, kasutajaliideseid ja komponente.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Projekteerib ja konstrueerib tarkvara ja/või riistavara komponente nõutavate tehniliste tingimuste, sh energiakasutuse tõhususe nõuete kohaselt. Järgib süsteemset metoodikat nõutavate komponentide ja liideste analüüsimisel ja väljatöötamisel. Katsetab üksusi ja süsteemi, et tagada vastavus nõuetele.
Dokumenteerib väljatöötatud tark- ja/või riistvaralised komponendid. Haldab ja uuendab dokumentatsiooni.
B.2.7 Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.) 7

Tegevusnäitajad:
Kasutab erialateadmisi, et luua kogu integreerimistsüklit hõlmav protsess koos ettevõttesiseste tegutsemisstandardite kehtestamisega. Juhib süsteemide integreerimist.

Teadmised:
a) teab süsteemide integreerimise toimet olemasolevatele lahendustele,
b) teab süsteemide liidestamise ja testimise meetodeid.

Oskused:
a) mõõdab süsteemi võtmenäitajaid enne integreerimist, selle ajal ja selle järgselt,
b) dokumenteerib tegevusi, probleeme ja probleemide kõrvaldamisega seotud toiminguid,
c) analüüsib klientide vajaduste vastavust olemasolevatele süsteemidele,
d) veendub, et integreeritud süsteemide omadused vastavad tehnilistele tingimustele,
e) tagab süsteemi töövõime integreerimise ajal.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Paigaldab täiendava riistvara, tarkvara või alamsüsteemi komponendid olemasolevasse või loodavasse süsteemi. Järgib kehtestatud protsesse ja protseduure (nt konfiguratsioonihaldus), võttes arvesse olemasolevate ja uute moodulite tehnilisi parameetreid, jõudlust ja ühilduvust, et tagada terviklikkus ja koostalitlus. Kontrollib süsteemi jõudlust, tagab selle ametliku kinnitamise ja eduka integreerimise dokumenteerimise.
B.2.8 Testimine (e-CF kompetents B.3.) 7

Tegevusnäitajad:
Kasutab erialateadmisi testimistoimingute koostamise, läbiviimise ning tulemuste dokumenteerimise korraldamiseks.

Teadmised:
a) valdab meetodeid, taristuid ja tööriistu, mida kasutatakse testimisprotsessis,
b) tunneb testprotsessi elutsüklit,
c) teab erinevaid testide liike (funktsionaalsus, integreerimine, jõudlus, kasutatavus, koormus jne),
d) tunneb standardeid, mis määratlevad testimise kvaliteedikriteeriumid.

Oskused:
a) koostab ja haldab testiplaani,
b) haldab ja hindab testimisprotsessi,
c) valmistab ette ja korraldab IKT süsteemide testimist.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Koostab ja viib läbi süstemaatilisi testimisprotseduure IT- süsteemidele või kliendipoolsetele kasutatavuse nõuetele, et tagada vastavus projekteerimise tehnilistele tingimustele. Tagab, et uued või muudetud komponendid või süsteemid vastaksid ootustele. Tagab vastavuse ettevõttesisestele ja -välistele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele, sealhulgas tööohutuse, kasutatavuse, jõudluse, töökindluse või ühilduvuse vallas. Koostab dokumente ja aruandeid, et tõendada vastavust sertifitseerimisnõuetele.
B.2.9 Müügipakkumuse koostamine (e-CF kompetents D.5.) 7

Tegevusnäitajad:
Tõlgendab kliendi vajadusi, suunab klienti vajaduste määratlemisel.

Teadmised:
a) teab kliendi vajadusi,
ettevõttesiseseid müügi- ja turustamismeetodeid,
b) teab õigusaktide nõudeid,
c) teab ettevõtte äritavasid,
d) teab toote või teenuse ainulaadseid müügiargumente.

Oskused:
a) koostab pakkumuse dokumentatsiooni vorme,
b) mõistab pakkumiskutse dokumentatsiooni tingimusi,
c) mõistab konkureerivate pakkumuste tugevusi ja nõrkusi,
d) tagab pakkumuse kvaliteedi ja tähtajalisuse.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Koostab tehnilisi müügipakkumusi, mis vastavad kliendi lahenduse nõuetele ja esitab müügipersonalile konkurentsivõimelise hinnapakkumuse.
Rõhutab pakkumuses energiakasutuse tõhususe ja keskkonnanõuete täitmisega seotud aspekte. Teeb koostööd kolleegidega, et tagada teenuse või toote lahenduse vastavus organisatsiooni tarnevõimsusele.
B.2.10 Prognooside koostamine (e-CF kompetents E.1.) 7

Tegevusnäitajad:
Koostab pikaajalisi prognoose, mõistab üldist olukorda maailmaturul, teeb kindlaks asjakohased sisendid piiriülesest äritegevusest, poliitilisest ja ühiskondlikust kontekstist.

Teadmised:
a) tunneb laiendatud tarneketi toimimist,
b) teab erinevaid andmete analüüsimeetodeid (andmekaevandamine).

Oskused:
a) koostab turuprognoose,
b) koostab tootmise prognoose, võttes arvesse tootmisvõimsust.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Tõlgendab turu vajadusi ja hindab toodete või teenuste vastuvõetavust turul. Hindab organisatsiooni potentsiaali täita tulevasi toodangu- ja kvaliteedinõudeid. Rakendab asjakohaseid parameetreid, et võimaldada teha õiget otsust, mis toetab tootmise, turunduse, müügi ja turustamise funktsioone.
B.2.11 Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.) 7

Tegevusnäitajad:
Juhib projekte või programme, sh koostoimimist teiste projektidega. Mõjutab projekti strateegiat, pakkudes uusi või alternatiivseid lahendusi. Omab üldist vastutust projekti tulemuste (sh finantstulemused) ja ressursijuhtimise eest. Tal on õigus korrigeerida eeskirju ja valida standardeid. Korrigeerib eeskirju ja valib standardeid.

Teadmised:
a) teab projekti koostamise metoodikat, sh projekti etappide määratlemise meetodeid ja tegevusplaanide koostamise tööriistu,
b) teab projekti koosseisus kasutatavaid IKT tehnoloogiaid,
c) tunneb organisatsiooni äristarteegiat ja -protsesse.

Oskused:
a) kontrollib ja täpsustab lähteülesannet, kindlustades vajaliku teabe olemasolu,
b) kontrollib projektiplaani piisavust lähteülesande täitmiseks, põhjendab valitud lahenduste vajalikkust ja sobivust,
c) viib läbi projekti riskianalüüsi, määrab kindlaks potentsiaalsed tõrked ja tegutseb tõrgete ennetamise või tõrke mõjude leevendamise nimel,
d) määratleb projekti plaani, jaotades selle üksikuteks projektülesanneteks,
e) delegeerib ülesandeid ja korraldab meeskonnaliikme abistamist vastavalt vajadusele,
f) juhib projekti ja jälgib selle käiku,
g) edastab informatsiooni kõigile asjaosalistele, sh kulude jälgimise, kava täitmise, kvaliteedi kontrollimise, riskide vältimise ja projekti tehniliste tingimuste muudatuste kohta,
h) annab projekti kliendile üle,
i) projekti lõpetamisel analüüsib projekti käiku ja eesmärkide täitmist ning raporteerib neist.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Rakendab muutmisprogrammi plaane. Kavandab ja suunab üksikut IKT projekti või IKT projektiportfelli, et tagada vastastikuste seoste koordineerimine ja korraldus. Juhib projekte, et töötada välja või rakendada uusi organisatsioonisiseseid või -väliselt määratletud protsesse, et täita kindlaksmääratud ärivajadusi. Määratleb tegevusi, kohustusi, olulisi vahe-eesmärke, ressursse, oskuste vajadusi, seoseid ja eelarvet. Töötab välja varuplaane võimalike rakendusega seotud probleemide lahendamiseks. Esitab projekti tähtajal, eeldatavate kulude raames ja kooskõlas esialgsete nõuetega. Koostab dokumendid projekti edenemise jälgimiseks ja haldab neid.
B.2.12 Protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5.) 7

Tegevusnäitajad:
Algatab konkurentsivõimet või efektiivsust suurendavate uuenduste ja täiustuste rakendamise. Selgitab tippjuhtkonnale võimalike muudatuste mõju äritegevusele.

Teadmised:
a) teab uurimise, mõõtmise ja analüüsi meetodeid (sh benchmarking),
b) teab hindamise, kavandamise ja rakendamise meetodeid,
c) tunneb olemasolevaid organisatsioonisiseseid ja tehnoloogilisi protsesse,
d) teab tegutsemisvaldkonnas asjakohaseid arenguid ja nende võimalikke mõjusid protsessidele,
e) teab ja tunneb protsessi variaabluse hindamise meetodeid.

Oskused:
a) koostab, dokumenteerib ja süstematiseerib olulisi protsesse ja protseduure,
b) teeb ettepanekuid protsessi parendamiseks ja põhjendab neid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Mõõdab olemasolevate IKT protsesside tõhusust. Uurib IKT protsessi kavandamist ja teostab võrdlusanalüüse, kasutades erinevaid allikaid. Järgib süsteemset metoodikat, et hinnata, kavandada ja rakendada protsessi või tehnoloogia muudatusi mõõdetava ärilise kasu saamiseks. Hindab protsessi muutmise võimalikke kahjulikke tagajärgi.
B.2.13 Jätkusuutlik areng (e-CF kompetents A.8.) 7

Tegevusnäitajad:
Määratleb IKT süsteemi jätkusuutliku arengu eesmärgid ja strateegia vastavalt organisatsiooni jätkusuutlikkuse poliitikale.

Teadmised:
a) teab IKT süsteemi jätkusuutlikuks areguks tarvilikke mõõdikuid.

Oskused:
a) võtab IKT süsteemide lahendustes arvesse säästlikku energiakasutust,
b) kasutab IKT süsteemide kavandamisel uusimaid jätkusuutliku arengu strateegiaid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Hindab IKT lahenduste mõju ettevõtte keskkonnaalasele vastutusele, sealhulgas energiatarbimisele. Soovitab äriäripartneritele ja IKT huvirühmadele jätkusuutlikke alternatiive, mis on kooskõlas ettevõtte äristrateegiaga. Rakendab IKT hangete ja müügipoliitikat, mis täidab keskkonnaalaseid nõudeid
B.2.14 Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.) 7

Tegevusnäitajad:
Juhib probleemihalduse protsessi ja vastutab selle eest. Koostab tegevuskavad ja tagab, et koolitatud personal, vajalikud tööriistad ja diagnostikavahendid on erakorraliste vahejuhtumite korral kättesaadavad. Prognoosib oluliste komponentide tõrkeid ja korraldab süsteemi taastetoiminguid, tagades minimaalse seisakuaja.

Teadmised:
a) tunneb organisatsiooni IKT taristut ja võtmekomponente,
b) teab organisatsiooni aruandlus- ja eskalatsiooniprotseduure,
c) teab tõrke mõju sellega seotud äriprotsessidele.

Oskused:
a) seirab probleemide lahendamise kulgu ja koondab informatsiooni,
b) tuvastab kriitiliste komponentide potentsiaalsed tõrked ja tegutseb tõrke mõjude leevendamiseks,
c) korraldab riskijuhtimise auditeid, tegutseb kahjustuste minimeerimiseks ja teavitab juhtimistasandeid,
d) eraldab piisavaid ressursse hooldustegevustele.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Teeb kindlaks ja eritleb vahejuhtumite algpõhjusi. Kasutab IKT probleemide algpõhjuse käsitlemisel ennetavat lähenemisviisi. Juurutab teadmistesüsteemi, mis põhineb levinud vigade kordumisel.
B.2.15 Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.) 7

Tegevusnäitajad:
Kasutab erialateadmisi, standardeid ja parimaid tavasid.

Teadmised:
a) on teadlik organisatsiooni infoturbestrateegiast,
b) teab võimalikke turvaohte.

Oskused:
a) rakendab asjakohaseid infoturbe standardeid, parimaid tavasid ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid,
b) kavandab meetmeid eriolukordadeks, tagamaks IKT süsteemi toimepidevuse,
c) dokumenteerib infoturbepoliitikat, seostades selle äristrateegiaga.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb ja kehtestab organisatsiooni ametliku strateegia, tegevuse ulatuse ja poliitika informatsiooni ohutuse ja turvalisuse säilitamiseks. Sätestab infoturbe halduse korraldamise alused, sealhulgas rollide määratluse ja vastutuse hierarhia (vt D.2). Kasutab kindlaid standardeid, et seada informatsiooni terviklikkuse, kättesaadavuse ja andmete salajasuse eesmärgid.
B.2.16 IKT kvaliteedistrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.2.) 7

Tegevusnäitajad:
Kasutab erialateadmisi, et soodustada ja tagada väliste standardite ja parimate tavade kasutamist.

Teadmised:
a) teab peamisi infotehnoloogiavaldkonna raamistikke (COBIT, ITIL jm) ja nende tähendust organisatsiooni IKT juhtimisele.

Oskused:
a) oskab määratleda ja jõustada IKT kvaliteedipoliitikat, mis on kooskõlas organisatsiooni eesmärkidega,
b) oskab rakendada kvaliteedijuhtimise asjakohaseid standardeid ja parimaid praktikaid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb, täiustab ja täpsustab ametlikku strateegiat, et rahuldada kliendi ootusi ja parandada äritegevuse tulemusi (kulu ja riskide vaheline tasakaal). Määratluse jaoks IKT kvaliteedijuhtimise süsteemis teeb kindlaks teenuse osutamist ja toote jõudlust mõjutavad olulised protsessid (vt D.4 Hanked). Kasutab määratletud standardeid, et sõnastada teenuse halduse, toote ja protsessi kvaliteedi eesmärke. Määrab kindlaks IKT kvaliteedijuhtimise vastutuse hierarhia.
B.2.17 Hanked (e-CF kompetents D.4.) 7

Tegevusnäitajad:
Osaleb organisatsiooni hankepoliitika juhtimisel ja teeb ettepanekuid protsessi täiustamiseks ning on kaasatud hankeotsuste tegemisse.

Teadmised:
a) teab oma organisatsiooni hankepoliitikat ja hankelepingu tingimusi,
b) teab asjakohaste toodete ja teenuste turgu,
c) teab toodete ja teenuste sisseostmise korda oma organisatsioonis.

Oskused:
a) koostab tehnilised nõuded hangitavale tootele/teenusele,
b) osaleb saadud ettepanekute/pakkumuste analüüsis.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab järjepidevat hankeprotseduuri, mis sisaldab järgmisi alamprotsesse: tehnilised nõuded, tarnija identifitseerimine, pakkumuse analüüs, toodete energiakasutuse tõhususe ja keskkonnanõuetele vastavuse ning tarnijate ja nende protsesside hindamine, lepinguläbirääkimised, tarnija valimine ja lepingu sõlmimine. Tagab, et kogu hankeprotsess vastab eesmärgile ja lisab organisatsioonile väärtust.
B.2.18 IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.) 7

Tegevusnäitajad:
Hindab kvaliteedinõuete täitmise taset ja juhib kvaliteedipoliitika rakendamist.

Teadmised:
a) teab organisatsioonis kasutatavaid meetodeid, vahendeid ja protseduure ja kvaliteedijuhtimise standardeid.

Oskused:
a) hindab ja analüüsib protsessi etappe, et teha kindlaks tugevaid ja nõrku külgi,
b) planeerib ja määratleb kvaliteedinäitajaid,
c) auditeerib oma vastusala protsesse.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab IKT-kvaliteedipoliitikat, et toetada ja laiendada teenuste ja toodete pakkumist. Planeerib ja määratleb kvaliteedinäitajaid, lähtudes IKT-strateegiast. Vaatab üle kvaliteedinäitajaid ja teeb ettepanekuid nende tõstmiseks, et tagada pidev kvaliteedi paranemine.
B.2.19 Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.) 7

Tegevusnäitajad:
Aitab tagada IKT süsteemides olevate andmete terviklikkust, konfidentsiaalsust ja kättesaadavust, järgides õigusaktidest, organisatsiooni vajadustest ja parimatest praktikatest tulenevaid nõudeid.
Käsitleb turvalisuse rikkumist tõkestavaid meetmeid ja teeb ettepanekuid nende rakendamiseks.

Teadmised:
a) teab organisatsiooni infoturbepoliitikat ja selle mõju klientidele, tarnijatele ja alltöövõtjatele,
b) teab infoturbe parimaid praktikaid ja standardeid,
c) teab infoturbe halduse olulisi riske,
d) teab organisatsiooni turvalisust puudutavaid riskianalüüsi ja ohjeplaane.

Oskused:
a) dokumenteerib infoturbepoliitikat, seostades selle äristrateegiaga,
b) osaleb organisatsiooni IKT varade analüüsis ja nõrkade kohtade kindlakstegemisel.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab infoturbepoliitikat. Teeb sissetungimise, pettuse ja turvalisuse rikkumise või lekete seiret ja rakendab asjakohaseid abinõusid. Analüüsib ja haldab ettevõtte andmete ja informatsiooniga seotud turvariske. Kontrollib turvalisusega seotud vahejuhtumeid ja teeb ettepanekuid turvalisuse pidevaks tõhustamiseks.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.20 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia insener, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhtimine ja eestvedamine
Kogub mitmekesist informatsiooni otsuste tegemiseks. Langetab asjakohaseid otsuseid, sh keerulisi ja riske sisaldavaid ning mittetäieliku info alusel tehtavaid. Teeb ettepanekuid teiste inimeste töösoorituse tõhustamiseks. Jälgib ja analüüsib protsesse ning korraldab probleemide lahendamist. Loob võimalused tööks sobivate hoiakute kujunemiseks ja teiste arenguks.
2. Kutsealaga seonduv regulatsioon
Väärtustab oma ja meeskonna tööd ning selle olulisust, arvestades nii rahvusvahelist kui riigi kriitilist informatsioonilist taristut. Töötab vastutustundlikult info- ja kommunikatsioonisüsteemide haldamisel ja arendamisel, mille toimimine, töökindlus ja turvalisus on olulised riigi toimimise seisukohast.
3. Suhtlemine
Suhtleb teistega enesekindlalt ja pingevabalt, loob tõhusalt uusi ja hoiab olemasolevaid suhetevõrgustikke. Avaldab selgelt oma arvamust ja oskab välja tuua olulisemaid arutluse punkte, on edukas teiste veenja ja mõjutaja. Suhtub mõistvalt ja ratsionaalselt kliendi vajadustesse, seab realistlikke ootusi, et toetada vastastikuse usalduse süvenemist.
4. Kirjalik eneseväljendus
Esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt ning keeleliselt korrektselt.
5. Kutse-eetika
Arvestab isiklike kutsealaste eesmärkide seadmisel organisatsiooni huve, kasutab organisatsiooni ressursse vastutustundlikult ja heaperemehelikult. Teavitab huvipooli võimalikest mittevastavustest oma kompetentsuse piires. Võtab vastutuse iseenda ja meeskonna tegevuste eest ja ei edasta töösituatsioonis käideldud tundlikku informatsiooni. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning juhib tähelepanu ebaeetilisele tegevusele. On teadlik, et kaaskodanike ootused IKT spetsialistidele on suured ja seetõttu on ta valmis oma võimaluste piires teisi aitama hädaolukordades ning ei keeldu abistamast ka muudel juhtudel.
6. Koostöö
Töötab tulemuslikult üksikisikutega ja meeskonnas, klientide ja kolleegidega. Küsib ja pakub abi, valib olukorrale vastava käitumisstiili, arvestab ja tajub teiste vajadusi ja tundeid, suhtub lugupidavalt teistesse inimestesse, tunnetab iseenda ja teiste rolli. Märkab ja tunnustab teiste panust.
7. Probleemide lahendamine
Kasutab oma teadmisi, et jõuda keerukate probleemide olemuseni. Näitab üles arusaamist, kuidas üks probleem on suurema probleemi osa. Uurib ja hangib lisainfot, et paremini mõista probleemidevahelisi seoseid. Võrdleb isiklikku kompetentsust ülesande raskusastmega ja valib sobiva käitumisviisi. Eristab fakte tunnetest, oskab leida seoseid ning teha üldistusi ja prognoose. Teeb kaalutletud otsuseid ka emotsionaalselt pingelises olukorras õigeks tegutsemiseks.
8. Töökeskkonna- ja keskkonnaohutus
Hindab oma ja meeskonna tegevuse mõju keskkonnale, püüab vähendada oma ja meeskonna tegevuse tagajärjel keskkonnale tekkivat negatiivset mõju, väldib keskkonnakahjusid.
9. Keelte kasutamine
Valdab eesti või inglise keelt tasemel C1 ja veel vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt Lisa 2).

Teadmised:
1) asjaajamise alused, sh dokumentide struktuur;
2) töökeskkonna- ja tööohutusnõuded;
3) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
4) infoturbe juhtimise põhimõtted;
5) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted;
6) personalijuhtimise põhimõtted;
7) meeskonnatöö ja grupitöövahendite kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise ja praktilise töö käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-07032014-2.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.03.2014
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Telekommunikatsioon
Kutse grupp: Telekommunikatsiooni spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2153 Telekommunikatsiooniinsenerid
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
61 Telekommunikatsioon
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja –ülesanded Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF)
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Peeter Ellervee Tallinna Tehnikaülikool
Hurmi Jürjens Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Andres Laidvee EMT AS
Avo Ots Tallinna Tehnikaülikool
Urmas Ruuto Ericsson Eesti AS
Triin Sepp Cybernetica AS
Taavi Tammiste Televõrk AS
Ergo Tars AS EVR Cargo

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist