Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turismikorraldaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Turismikorraldaja, tase 5
EN: Tourism organizer, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Maaturismi ettevõtlus
  • Sihtkoha arendamine
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.11.2019
Kehtib kuni: 27.11.2024
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Rakenduslik Kolledž Turismiettevõtte juhtimine 134862 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 29.11.2019 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Turismikorraldaja 194084 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 13.05.2021 Avatud
3 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Turismikorraldaja 176717 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.06.2020 Avatud
4 Rakvere Ametikool Turismikorraldaja 151637 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 29.11.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
5 Rakvere Ametikool Turismikorraldaja 216463 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 25.06.2020 Avatud
6 Tartu Rakenduslik Kolledž Turismikorraldaja 138999 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 15.08.2022 Avatud
7 Tartu Rakenduslik Kolledž Turismikorraldaja 216102 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 15.06.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turismikorraldaja töötab organisatsioonis, mille funktsioonide hulka kuulub turismi arendamine ja korraldamine, sh kohalik omavalitsus, vabaühendused, turismiinfokeskused ja turismiteenuseid pakkuvad ettevõtted.
Turismikorraldaja tööülesannete hulka kuulub sihtkoha ja turismiettevõtte tegevuse jätk...
usuutlik planeerimine, arendamine ja majandamine, sh turismitoodete ja -teenuste loomine ja arendamine, kvaliteedi arendamine, turundus ja müük ning klientide teenindamine ja turismiinfo vahendamine.
Turismikorraldaja algatab ja teeb turismialast piirkondlikku ja valdkondadevahelist koostööd. Turismikorraldaja tegutseb ja käitub eetiliselt.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Turismitoote ja/või -teenuse arendamine
1. Turismitoote ja/või -teenuse arendamine
2. Turismitoodete ja/või -teenuste pakettimine

A.2.2 Turismitoote ja/või -teenuse turunduse ja müügi korraldamine
1. Turismitoote ja -teenuse turunduse planeerimine
2. Turismitoote ja -teenuse turundami...
ne ja müümine
3. Müügitulemuste analüüsimine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Sihtkoha arendamine
A.2.3 Turismisihtkoha ja/või -ettevõtte tegevuse jätkusuutlik planeerimine, arendamine ja majandamine
1. Arengu ja tegevuste planeerimine
2. Arendussihtide elluviimine
3. Arendustegevuste majandamine
4. Piirkondlik ja valdkondlik koostöö
5. Kvaliteedi arendamine

Maaturis...
mi ettevõtlus
A.2.4 Maaturismi ettevõtlus
1. Maaturismiettevõtte arengu ja tegevuse planeerimine
2. Maaturismiettevõtte arendussihtide elluviimine
3. Maaturismiettevõtte majandamine
4. Piirkondlik ja valdkondlik koostöö
5. Kvaliteedi arendamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö on hooajaline, varieeruva tempoga ja liikuv. Töö eeldab töötamist ka puhkepäeviti ja riiklikel pühadel ning intensiivset suhtlemist erinevatest rahvustest, eristavate ja erivajadustega inimestega.
A.4 Töövahendid
Erialane ja bürootarkvara, tavapärased bürootöövahendid, IKT-vahendid, programmid, andmebaasid, professionaalne tarkvara, toote ja/või teenuse eripärast lähtuv varustus.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Turismikorraldaja töö eeldab pingetaluvust, analüüsivõimet, oskust suhelda, pidada läbirääkimisi ja töötada meeskonnas. Töös sisalduvad tegevused nõuavad loovust, laia silmaringi, paindlikku tegutsemist, korrektsust, täpsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Turismikorraldajaks saab õppida kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Turismikorraldaja, turismiettevõtja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 5. taseme turismikorraldaja kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.2 ja B.2.5 – B.2.11 (läbivad kompetentsid) ning ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi B.2.3 või B.2.4 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Turismitoote ja/või -teenuse arendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja sihtrühmade ootused, soovid ja vajadused, kasutades sobivaid uurimismeetodeid.
2. Tõlgendab informatsiooni lähtuvalt trendidest, nõudlusest, pakkumisest, konkurentsi situatsioonist.
3. Analüüsib sihtkoha/ettevõtte makro- ja mikrokeskkonda, sh analüüsib konkurente ja arvestab tootearendust mõjutavate teguritega.
4. Töötab välja toote/teenuse prototüübi ja analüüsib teostatavust/tasuvust, lähtudes valitud kliendiprofiilist.
5. Koostab vajadusel projektitaotluse toote/teenuse arendamiseks.
6. Analüüsib sihtturgude spetsiifilisi regulatiivseid ja kultuurilisi eripärasid ja kohandab tooted/teenused sihtturgudele.
7. Nõustab vajadusel turismiettevõtjaid jt organisatsioone tootearenduse valdkonnas.
8. Hindab olemasolevaid tooteid/teenuseid lähtuvalt sihtrühmade soovidest ja vajadusest ning koostab pakette ehk terviklahendusi, lähtudes pakettimise printsiipidest ja kaasates vajalikud partnerid.
9. Peab läbirääkimisi potentsiaalsete partneritega koostöölepingu väljatöötamiseks.
10. Arvestab paketiga seotud kulusid ja arvutab müügihinna, lähtudes koostöölepingu tingimustest.
B.2.2 Turismitoote ja/või -teenuse turunduse ja müügi korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kogub sihtkoha/ettevõtte toodete ja teenuste turundusotsuste tegemiseks vajalikku informatsiooni.
2. Sõnastab turunduseesmärgid ja -sõnumi, lähtudes arendussihtidest ja sihtrühmadest.
3. Kasutab asjakohaseid turundusmeetmeid ja -kanaleid sihtrühma tähelepanu saavutamiseks ja konkurentidest eristumiseks.
4. Koostab turundusplaani, lähtudes organisatsiooni arengusihtidest.
5. Koostab turundusmaterjale, lähtudes turundusplaanist ja kaasates partnerid.
6. Tellib turundusteenuseid ja -tooteid turundustegevuste elluviimiseks.
7. Koostab turismitoote ja/või -teenuse pakkumise lähtuvalt kliendi vajadusest, arvestades organisatsiooni hinnakujunduse põhimõtteid ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning tuues välja unikaalse müügiargumendi.
8. Esitleb turismitoodet ja/või -teenust kliendile, lähtudes toote/teenuse eripärast, omadustest, ettevõtte teenindusstandardist ja sihtrühmast.
9. Nõustab kliente, kasutades sobivaid nõustamistehnikaid ja lähtudes läbirääkimiste heast tavast ja kutse-eetika nõuetest.
10. Vormistab ja arhiveerib nõuetekohaselt pakutava toote ja/või teenusega seotud müügi- ja arveldusdokumendid.
11. Korraldab müügiedendust koostöös partneritega, järgides organisatsiooni arendussihte.
12. Kogub ja analüüsib turismitoote ja/või -teenuse müügiprotsessi kohta tagasisidet, vastavalt tulemustele teeb ettepanekuid müügi edendamiseks ja tootearenduseks.
13. Koostab müügiaruandeid lähtuvalt organisatsioonis kehtestatud nõuetest.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi B.2.3 või B.2.4 tõendamine.
Sihtkoha arendamine
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Turismisihtkoha ja/või -ettevõtte tegevuse jätkusuutlik planeerimine, arendamine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kogub turismialast infot, kasutades esmaseid ja teiseseid andmeid ning lähtudes trendidest, nõudlusest, pakkumisest ja konkurentsist.
2. Analüüsib turismialast infot lähtuvalt lähteülesandest.
3. Järgib jätkusuutliku arengu põhiprintsiipe arendustegevuste planeerimisel, arvestades erinevat tüüpi sihtkohtade ja turismitoodete arendamisega kaasnevaid piiranguid ja võimalusi.
4. Sõnastab eristuva visiooni ja missiooni, lähtudes analüüsist.
5. Määratleb visiooni ja missiooniga sobituvad arendussihid.
6. Sõnastab eesmärgid edasiseks tegevuseks, lähtudes arendussihist.
7. Valib tegevused eesmärkide saavutamiseks lähtuvalt jätkusuutliku arengu põhiprintsiipidest, visioonist ja missioonist.
8. Määratleb mõõdikud eesmärkide saavutamise hindamiseks.
9. Planeerib arendustegevusi, kaasates protsessi turismiasjalised ja lähtudes projektijuhtimise põhimõtetest;
10. Koostab tegevuskava lähtuvalt eesmärkidest.
11. Kaardistab vajaminevad ressursid lähtuvalt tegevuskavast, kaasates turismiasjalisi ja teisi partnereid.
12. Viib ellu tegevuskavast lähtuvaid tegevusi ja projekte, sh koostab pakkumiskutseid, vastab pakkumiskutsetele, teeb järelpärimisi, koostab ametikirju, peab läbirääkimisi, korraldab koosolekuid.
13. Korraldab projektide ja tegevuste elluviimiseks vajalikku asjaajamist, kasutades ikt-vahendeid.
14. Koordineerib koostööd, kaasates partnereid.
15. Kooskõlastab tegevused, järgides seadusandlust.
16. Hindab tegevuste tulemuslikkust, lähtudes mõõdikutest ja tehes vajadusel parandusi tegevuskavasse.
17. Koostab eelarveplaani lähtuvalt tegevuskavast, arvestades seadusandlust ja raamatupidamise head tava.
18. Koostab nõuetekohaseid müügiarveid ja arveldab hankija või kliendiga, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike.
19. Jälgib eelarve täitmist lähtuvalt eelarveplaanist, analüüsib.
20. Koostab nõuetekohaseid aruandeid ja kokkuvõtteid, hinnates tegevuse tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust.
21. Kaardistab turismiasjaliste rühmad ning nende huvid ja kasud arenduseesmärkide elluviimiseks.
22. Kogub turismiasjalistelt tagasisidet parendustegevusteks sihtkoha, toodete ja teenuste kohta.
23. Analüüsib tagasisidet, vahendades tulemusi turismiasjalistele ja koostööpartneritele.
24. Nõustab koostööpartnereid turismisihtkoha ja -ettevõtte tegevuse jätkusuutliku planeerimise, arendamise ja majandamise valdkonnas, kasutades sobivaid nõustamistehnikaid.
25. Kaasab turismiasjalisi arendustegevustesse, kasutades sobilikke kaasamismeetodeid.
26. Osaleb temaatilistes, piirkondlikes ja üleriigilistes turismiasjaliste võrgustikes lähtuvalt arengueesmärkidest.
27. Koostab piirkonna turismiressursside (sh teenuste ja toodete) kvaliteediauditit, kasutades sobivat metoodikat.
28. Kogub sihtkoha/ettevõtte külastajate tagasisidet külastuselamuse kohta ja analüüsib seda, lähtudes kvaliteedi arendamise põhimõtetest.
29. Soovitab piirkonna turismiettevõtjatele jt organisatsioonidele neile sobilikke kvaliteediprogramme ja/või koolitusi turismiteenuste kvaliteedi tõstmiseks.
 
Maaturismi ettevõtlus
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Maaturismi ettevõtlus 5

Tegevusnäitajad:
1. Kogub turismialast infot, kasutades esmaseid ja teiseseid andmeid ning lähtudes ettevõtte arenguvajadustest ja konkurentsist.
2. Analüüsib turismialast infot, lähtudes ettevõtte arenguvajadustest ning turismiteenuste pakkumisest ja nõudlusest sihtturgudel.
3. Järgib jätkusuutliku arengu põhiprintsiipe arendustegevuste planeerimisel, arvestades ettevõtte tugevusi, piiranguid ja võimalusi.
4. Määratleb ettevõtte visiooni ja missiooniga sobituvad arendussihid ja eesmärgid.
5. Valib tegevused eesmärkide saavutamiseks, lähtudes jätkusuutliku arengu põhiprintsiipidest, ettevõtte visioonist ja missioonist.
6. Määratleb mõõdikud eesmärkide saavutamise hindamiseks.
7. Koostab tegevuskava lähtuvalt ettevõtte eesmärkidest.
8. Kaardistab vajaminevad ressursid lähtuvalt tegevuskavast.
9. Viib ellu tegevuskavast lähtuvaid tegevusi ja projekte.
10. Korraldab ettevõtte asjaajamist, järgides seadusandlust.
11. Hindab mõõdikutest lähtuvalt tegevuste tulemuslikkust, korrigeerides vajadusel tegevuskava.
12. Koostab eelarve lähtuvalt ettevõtte tegevuskavast ja korraldab ettevõtte raamatupidamist, järgides seadusandlust.
13. Koostab nõuetekohaseid müügiarveid ja arveldab partneri ja kliendiga, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike.
14. Hindab ettevõtte jätkusuutlikkust, lähtudes majandamise tulemustest.
15. Korraldab külastajatele majutus- või toitlustus- või tegevus- või seminariteenust, lähtudes sihtrühma vajadustest ja soovidest ning ettevõtte arengusihtidest.
16. Korraldab hoonete, rajatiste ja maastiku hooldust ja korrashoidu, säilitades ümbruse ja hoonete omapära ja rahvusliku stiili ning lähtudes ettevõtte arengusihtidest ja esteetilisest terviklikkusest.
17. Järgib ettevõtte majandamisel säästva majandamise ning töötervishoiu ja -ohutuse põhimõtteid.
18. Kaardistab koostööpartnerid ettevõtte arenduseesmärkide elluviimiseks.
19. Kaasab koostööpartnereid ettevõtte arendustegevustesse lähtuvalt ettevõtte arengusihtidest.
20. Osaleb temaatilistes, piirkondlikes ja üleriigilistes turismiasjaliste võrgustikes lähtuvalt ettevõtte arengusihtidest.
21. Kogub klientidelt ja koostööpartneritelt tagasisidet ja analüüsib seda, lähtudes kvaliteedi arendamise põhimõtetest.
22. Analüüsib ja hindab ettevõtte teenuse kvaliteeti, lähtudes tagasiside tulemustest.
23. Planeerib meetmeid teenuse kvaliteedi parendamiseks, lähtudes ettevõtte arendussihtidest.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Turismigeograafia 5

Tegevusnäitajad:
1. Tutvustab Eesti turismisihtkohtade võimalusi, lähtudes kliendi vajadustest, ootustest ja soovidest.
2. Arvestab klientide teenindamisel maailma kultuuride iseärasusi.
B.2.6 Suhtlemine ja klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1. Arvestab kliendi vajadustega, sh eristavate või erivajadustega.
2. Pakub kvaliteetset turismitoodet ja/või -teenust, mis vastab kokkulepitud nõuetele ja headele tavadele.
3. Loob positiivse õhkkonna ja meeldiva mulje.
4. Suhtleb vastastikku toetaval viisil, kasutades erinevaid kommunikatsioonivahendeid.
5. Kasutab tulemuslikult verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist.
6. Käitub tasakaalukalt ja tuleb toime veaolukordades, kasutades erinevaid suhtlemistehnikaid.
B.2.7 Arvutikasutamise oskus 5

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni ja sisuloome osas iseseisva kasutaja tasemel (lisa 1).
B.2.8 Keeleoskus 5

Tegevusnäitajad:
1. Valdab korrektset eesti keelt tasemel B2.
2. Valdab erialast inglise keelt tasemel B2.
3. Valdab lisaks veel ühte võõrkeelt tasemel B1.
B.2.9 Meeskonnatöö 5

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb meeskonnatöös, näidates üles huvi ja toetust oma kolleegide ja koostööpartnerite suhtes, nendest arusaamist ja hoolivust, vajadusel juhendab meeskonnatööd.
2. Täidab oma rolli meeskonnas tulemuslikult ja kohaneb muutustega.
3. Genereerib ideid, esitab oma seisukohti argumenteeritult ja veenvalt, toob välja olulise ja leiab konsensuse organisatsiooni ja partnerite huvide vahel.
B.2.10 Juhtimine ja eestvedamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Algatab turismiasjaliste ühistööd lähtuvalt partnerite arendussihtidest.
2. Kaasab turismiasjalisi ühistöösse, kasutades erinevaid kaasamise ja eestvedamise stiile.
3. Monitoorib ühistöö tulemuslikkust, teeb vajadusel muudatused.
4. Selgitab välja meeskonna ja/või partnerite arenguvajadused, pakub välja arendamise võimalusi.
5. Innustab ühiste eesmärkide saavutamist, motiveerides ja tunnustades meeskonnaliikmeid.
B.2.11 Enesearendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb isiklikud lühi- ja pikaajalised karjäärieesmärgid.
2. Täiendab ja arendab ennast eesmärgipäraselt.
3. Reflekteerib ja analüüsib oma tegevust.

Hindamismeetod(id): Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-28112019-3.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.11.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Reisiteenindus
Kutse grupp: Turismikorraldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
14 Külalismajanduse, kaubandus- jm teenuste juhid
141 Hotellide ja restoranide juhid
1411 Hotellide, motellide ja hostelite juhid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1015 Reisimine, turism ja vabaajaveetmine
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tiina Ardel Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Reeli Engelbrecht Tartu Kutsehariduskeskus
Monika Karu EAS Turismiarenduskeskus
Kristen Lahtein Eesti Turismifirmade Liit
Rene Meimer Activetours OÜ
Heli Müristaja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Ülle Parbo SA Innove
Sirje Rekkor MTÜ Eesti Maaturism
Valdek Rohtma SA Tartumaa Turism

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist