Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mööblirestauraator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mööblirestauraator, tase 4
EN: Furniture restorer, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 21.09.2020
Kehtib kuni: 20.09.2025
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga. Uuendamisel on muudetud struktuuri kogu kutsestandardi ulatuses, kõik kompetentsid on sisuliselt muudetud ja täpsustatud, lisandunud on uus kompetents Ettevõtlus. Teadmised on lisatud tegevusnäitajate kirjeldustesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Mööblirestauraator 191717 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.03.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Haapsalu Kutsehariduskeskus Mööblirestauraator 223083 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 04.11.2021 Avatud
3 Kuressaare Ametikool Mööblirestauraator 183658 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.03.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
4 Kuressaare Ametikool Mööblirestauraator 223587 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 24.06.2021 Avatud
5 Tallinna Ehituskool Mööblirestauraator 162877 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.03.2021 Avatud
6 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Mööblirestauraator 153566 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 07.05.2020 Avatud
7 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Mööblirestauraator 221963 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 16.04.2021 Avatud
8 Viljandi Kutseõppekeskus Mööblirestauraator 161117 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.03.2020 Avatud
9 Viljandi Kutseõppekeskus Mööblirestauraator 222745 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 11.06.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mööblirestauraator on käsitööline, kes ennistab ajaloolisi esemeid ning seejuures õpetab neid hindama ja hoidma. Ta väärtustab ajaloolist ja/või kultuurilist mööblit ja eset. Mööblirestauraator tunneb hästi traditsioonilisi puit-, polsterdus- ja viimistlusmaterjale ning tehnikaid, teab mööbli valmis...tamise viise ning tugineb oma töös teadmistele mööbliajaloost.
Mööblirestauraator, tase 4 töötab iseseivalt, vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest, keerukamate tööülesannete juures kasutab meistri abi.

Mööblirestauraatori kutsealal tegutseb ka mööblirestauraator, tase 5, kes on spetsialiseerunud kas puitosade, viimistluse või polstri säilitamisele ja taastamisele, lisaks juhendab ja nõustab.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Restaureerimiskava koostamine ja tööprotsessi korraldamine
A.2.2 Puitosade säilitamine ja taastamine
A.2.3 Viimistluse säilitamine ja taastamine
A.2.4 Polstri säilitamine ja taastamine
A.2.5 Ettevõtlus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme mööblirestauraatori kompetentsid omandatakse kutseõppeasutuses või töö käigus. Soovitavalt on tal eelnevalt omandatud puukäsitöölise või tisleri oskused.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Mööblirestauraator.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kohustuslike kompetentside B.3.1 – B.3.5 tõendamine.
B.2 Mööblirestauraator, tase 4 üldoskused
1. järgib oma tegevuses eetikanõudeid (vt lisa 1 Mööblirestauraatori kutse-eetika); hoiab ja säilitab kultuuripärandit; juhindub teadmistest mööbli valmistamise ja stiilide ajaloost;
2. säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis valdkonna tehnoloogiliste eripäradega; annab arusaadavalt ...
edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi;
3. tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, arvestades töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse reegleid; kasutab isikukaitsevahendeid; järgib oma tööga seotud õigusakte;
4. planeerib ja kasutab ressursse (nt inimesed, aeg, töövahendid, finantsid) efektiivselt ja säästlikult; jälgib kokkulepetest ning tähtaegadest kinnipidamist;
5. töötab tõhusalt meeskonnas; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas;
6. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused);
7. kasutab oma töös eesti keelt klientide ja kolleegidega suhtlemiseks vajalikul tasemel;
8. väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; on võimeline suhtluspartnerit aktiivselt ja kriitiliselt kuulama; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise, arvestades olukorda ja suhtlemispartnerit; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades; suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida, arvestab tagasisidega.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Restaureerimiskava koostamine ja tööprotsessi korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Eseme seisundi hindamine:
annab hinnangu restaureeritavale esemele: hindab vaatlusel eseme stiili ja kunstiväärtust, eseme konstruktsiooni, polstri ja viimistluse seisundit, vajadusel konsulteerib meistriga; tuvastab eseme valmistamisel kasutatud tehnikad ja materjalid; tuvastab eseme kahjustused visuaalselt ja manuaalselt; koostab koostöös kliendiga esialgse restaureerimiskava, nõustab teda teenuse valiku ja sisu osas.
2. Restaureerimisteenuse kujundamine:
koostab töökava, arvestades kõiki tööks vajalikke ressursse; koostab hinnapakkumise.
3. Materjali hankimine:
varub materjalid, leiab algupäraselt eseme valmistamiseks kasutatule sarnaseid puit-, viimistlus-, pehmendus- ja pealiskattematerjale ning furnituure; säilitab ja ladustab eseme restaureerimiseks vajalikud materjalid nõuetele vastavalt.
4. Töökoha korraldamine, töövahendite ja -seadmete ettevalmistamine:
loob iseseisvalt tööolukorrast lähtudes ergonoomilise ja ohutu töökoha ning hoiab selle korras; valib välja tööks sobivad vahendid ning seadmed, kontrollib nende seisukorda ja valmistab need ette (seadistab tööpingid, teritab lõikeriistad); kasutab sihipäraselt tisleritöö ja viimistlusega seotud tööriistu ja -seadmeid, järgides nende ohutus- ja kasutusjuhendeid; kogub ja utiliseerib jäätmeid vastavalt nõuetele.
5. Töökorraldus:
teeb fotod ja dokumenteerib eseme kogu tööprotsessi vältel; korraldab töökoha ja valmistab ette töövahendid ning -materjalid; eemaldab olmemustuse (kuivpuhastus), arvestades eseme seisukorda; demonteerib ja monteerib eseme ja märgistab detailid heast restaureerimistavast lähtuvalt; mittepuitdetailide osas peab nõu erialaspetsialistidega ; töötab vastavalt töökavale, muudatusvajaduste puhul peab nõu/konsulteerib erialaspetsialistidega.
6. Eseme ettevalmistamine transpordiks ja/või hoiustamiseks:
valmistab ette hoiustamiseks sobiva keskkonna, arvestades võimalike kahjustuste iseloomu; valmistab eseme ette hoiustamiseks ja transportimiseks: fikseerib liikuvad osad, paigaldab kaitsekatted jm; pakib eseme, kasutades sobivaid pakkematerjale; annab kliendile nõu esemete transpordiks ja hoiustamiseks.
B.3.2 Puitosade säilitamine ja taastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Puitosade parandamine:
eemaldab konstruktsioonilised pinged (kõmmeldumine, kaardumine); otsustab pisikahjustuste parandamise vajaduse ja mõttekuse; teeb puiduparandused (plommimine, vineerimine/spoonimine jm), kasutades sobivat puitu või spooni ning arvestades teadmisi puiduliikidest ja omadustest, pöörates tähelepanu lisakahjustuste mittetekitamisele; kasutab traditsioonilisi, tagasipööratavaid liime.
2. Puitosade asendamine, rekonstruktsioon:
võtab eelnevalt taastatava osa mõõdud ja koostab eskiisi; peab nõu/konsulteerib erialaspetsialistidega; valmistab ja asendab esemel puuduolevad osad, arvestades näidiseid ja analooge, sümmeetriat ja proportsionaalsust, kasutades sobivaid, sh traditsioonilisi töövõtteid ning materjale.
3. Rekonstrueeritavate puitosade modelleerimine:
teeb nikerdus- ja treidetailide väikesemahulised parandused, kasutades sobivaid töövahendeid ja materjale ning pöörates tähelepanu lisakahjustuste mittetekitamisele; peab nõu/konsulteerib erialaspetsialistidega; vajadusel tellib puuduvad osad vastavate oskustega erialaspetsialistidelt.
B.3.3 Viimistluse säilitamine ja taastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Viimistluse tuvastamine:
teeb kindlaks viimistlusel kasutatud materjalid ja tehnikad; teeb töölahustega testid ja/või sondaaži, lähtudes restaureerimistavadest, konsulteerib erialaspetsialistiga; hindab viimistluse kahjustuste hulka ning sellest tulenevalt valib rekonstrueerimise või restaureerimise.
2. Viimistluse restaureerimine:
vastavalt tuvastamise tulemustele koostab viimistluse tööplaani, vajadusel muudab/täiendab seda, pidades nõu spetsialistiga; valmistab sobivad töölahused; regenereerib olemasoleva viimistluskihi, kasutades traditsioonilisi viimistlusmaterjale, arvestades tagasipööratavusega; säilitab maksimaalselt olemasolevat restaureeritavat viimistlust, pöörates tähelepanu lisakahjustuste mittetekitamisele.
3. Viimistluse rekonstruktsioon:
olemasolu korral säilitab rekonstrueerimisel osakese originaalviimistlusest sondaažiaknaks, leiab mooduse rekonstruktsiooni originaaliga kokku viia/ühtlustada; teeb analoogide põhjal sobiva viimistluse, konsulteerides erialaspetsialistiga; kasutab traditsioonilisi viimistlusmaterjale; kasutab erialaspetsialisti juhendamisel erinevaid tehnikaid (peitsimine, õlitamine, vahatamine, šellak-viimistlus ilma poleerimiseta, aaderdamine ainult erialaspetsialistiga konsulteerides).
B.3.4 Polstri säilitamine ja taastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Polstri osandamine:
dokumenteerib (sh fotografeerib) originaalmaterjalid, tehnikad, mõõdud jm kogu osandamise vältel; hindab osandamise mahtu, säilitamaks maksimaalselt originaali ning konsulteerides erialaspetsialistiga; hindab polstri originaalsust, et arvestada restaureerimisel selle säilitamise vajadusega; osandab polstri kahjustunud detailid, pöörates tähelepanu vigastuste mittetekitamisele; säilitab protsessi vältel polstri kihtide järjestuse; konsulteerib erialaspetsialistiga puidutööde vajalikkuse osas; tuvastab erinevates punutud tehnikates valmistatud pinnad.
2. Polstri restaureerimine ja/või rekonstrueerimine:
restaureerib/rekonstrueerib polstri (kõva ja poolpehme, lihtsam vedrupolster) traditsioonitruult, kasutades traditsioonilisi materjale ning arvestades esialgse eseme konstruktsiooni ja stiili, pöörates tähelepanu vigastuste mittetekitamisele.
B.3.5 Ettevõtlus 4

Tegevusnäitajad:
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine:
hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest; planeerib oma töö; teeb koostööd erinevate partneritega, sh võrgustikega, jälgides tegutsemise tõhusust.
2. Töötajate juhendamine:
vajadusel juhendab kaastöötajaid või koostööpartnereid oma oskuste piires.
3. Teenuse arendus:
leiab oma teenusele sobivaima teostusviisi, lähtudes kultuuripärandi säilitamise põhimõtetest; kujundab teenuse hinna; koostab esemele kasutus- ja hooldusjuhendi.
4. Teenuste esitlus ning müük:
organiseerib oma teenuse esitluse ning müügi, arvestades nõudlust, võimalusi, tasuvust jm.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-21092020-01/3k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.09.2020
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Mööblirenoveerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7317 Puidust, punumis- jm materjalidest tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mööblirestauraatori kutse-eetika
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Meelis Kihulane Edev Eremiit MTÜ
Ahti Koitmäe Eesti Mööblimuuseum MTÜ
Margus Krips Haapsalu Kutsehariduskeskus
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Enn Tedre Retk OÜ
Tõnu Vainküla FIE Tõnu Vainküla
Viljar Vissel Eesti Vabaõhumuuseum

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist