Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Koolipsühholoog, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Koolipsühholoog, tase 7
EN: School Psychologist, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.01.2021
Kehtib kuni: 31.12.2025
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Tegevusnäitajatena kirjeldatud kompetentsusnõudeid on täpsustatud ja kaasajastatud. Suhtlemise, koostöö ja erialase arenguga seotud kompetentsid on kirjeldatud läbivalt teiste oskuste sees ja üldoskustena (mitte enam eraldi kompetentsidena). Sarnaselt teistele psühholoogiavaldkonna kutsetele on lisaks kirjeldatud kontakti loomise ja hoidmise kompetents.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Koolipsühholoogi töö on haridusasutustes õppivate laste ja noorte (edaspidi lapsed) arengu toetamine koostöös pere, haridustöötajate ja teiste spetsialistidega. 7. taseme koolipsühholoog hindab laste arengut mõjutavaid tegureid, kavandab ja juhib sekkumisi, töötab koostöövõrgustikus teiste erialade ...spetsialistidega.
Koolipsühholoogid töötavad haridus- ja sotsiaalasutustes või erapraksises. Konfidentsiaalsust nõudvateks tööalasteks tegevusteks kasutab koolipsühholoog spetsiaalse sisustusega privaatset tööruumi.
Koolipsühholoogi tööaeg on paindlik. Koolipsühholoog jaotab oma tööaega tööks klientidega, koostööks teiste spetsialistidega, tööks dokumentatsiooniga ja enesetäiendamiseks. Töö toimub pingelises keskkonnas.

Koolipsühholoogi kutsealal on kaks kutset: koolipsühholoog, tase 7 ja koolipsühholoog, tase 8.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kontakti loomine ja hoidmine
A.2.2 Lapse arengut mõjutavate tegurite ja toimetuleku hindamine
A.2.3 Sekkumise läbiviimine
A.2.4 Koolipsühholoogiaalane teavitamine ja arendustegevus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Koolipsühholoogil on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Koolipsühholoog, psühholoog.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele nr 30 Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded peab koolipsühholoogil olema erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid ja üldoskused.
B.2 Koolipsühholoog, tase 7 üldoskused
1. Lähtub oma töös koolipsühholoogide kutse-eetikast ning järgib õigusakte, sh isikuandmete kaitsega seotud õigusakte.
2. Töötab oma kompetentsuse piirides, vajadusel kaasates ja tehes koostööd teiste spetsialistidega (nt eripedagoog, sotsiaalpedagoog, kliiniline psühholoog, psühhiaater, sotsiaaltö...
ötaja, lastekaitsetöötaja).
3. Toetub empiiriliselt tõendatud teooriatele ja kasutab kontrollitud psühhomeetriliste omadustega meetodeid.
4. Reflekteerib ja hindab enda erialast tegevust, analüüsib enesearengu vajadusi ning kavandab tegevused enda arendamiseks.
5. Osaleb regulaarselt koolipsühholoogide kovisioonis ja/või supervisioonis.
6. Kasutab sobivat suhtlemisviisi ja -tehnikaid, arvestades suhtluspartneri individuaalseid eripärasid (s.h kultuurilisi, usulisi ja rahvuslikke eripärasid).
7. Lahendab probleeme ja konflikte, kaasates kõiki osapooli; väljendab oma seisukohti kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi.
8. Väljendab ennast nii kõnes kui kirjas struktureeritult, sisutihedalt ja sihtgrupile mõistetavalt.
9. DigComp, algtase (Lisa 1).
10. kasutab oma töös eesti keelt vähemalt tasemel B2, nõustamisel kasutatavat keelt tasemel C1 (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kontakti loomine ja hoidmine 7

Tegevusnäitajad:
1. Loob lapse ja tema tugivõrgustiku liikmetega juhtumi hindamise ja sekkumise läbiviimiseks empaatilise kontakti.
2. Selgitab välja pöördumise põhjuse, küsitledes osalejaid ja tutvudes asjakohase infoga; sõnastab esialgse probleemi, püstitab esialgsed hüpoteesid ja planeerib hindamistegevuse.
3. Hoiab kontakti kogu hindamise ja sekkumise vältel, kohandades oma tegevusi, arvestades lapse vajadusi, arengu taset ja ümbritseva keskkonna iseärasusi.
B.3.2 Lapse arengut mõjutavate tegurite ja toimetuleku hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Hindab lapse tunnetusprotsesse, isiksuse omadusi, käitumist ja emotsionaalset seisundit, kasutades teste ja küsimustikke (lapsele, õpetajale, lapsevanemale), arvestades lapse vajadusi, arengu taset ja ümbritseva keskkonna iseärasusi.
2. Hindab vaatluse abil lapse käitumist ja vastastikkust mõju eakaaslaste, õpetajate ja lapsevanematega, kasutades sobivaid tehnikaid, arvestades lapse vajadusi, arengu taset ja ümbritseva keskkonna iseärasusi.
3. Viib läbi intervjuu juhtumiga seotud info kogumiseks, kasutades sobivaid tehnikaid, arvestades lapse vajadusi, arengu taset ja ümbritseva keskkonna iseärasusi.
4. Seostab, analüüsib ja interpreteerib hindamise käigus saadud andmeid ja taustainfot, sh teiste spetsialistide hindamistulemusi, lähtudes esialgsetest hüpoteesidest; kontseptualiseerib juhtumi, sõnastab selgelt ja arusaadavalt sekkumist vajavad põhiprobleemid ja neid mõjutavad tegurid.
5. Annab juhtumiga seotud isikutele sobival viisil ja mahus tagasisidet.
B.3.3 Sekkumise läbiviimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib sekkumised (individuaalne ja grupinõustamine, sh oskuste õpetamine, konsulteerimine), mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, kaasates vajadusel teisi spetsialiste.
2. Nõustab nii last kui ka teda ümbritseva tugivõrgustiku liikmeid ja viib läbi grupinõustamist, lähtudes lapse vajadustest ja olukorrast, kasutades selleks sobivaid nõustamistehnikaid ja -meetodeid.
3. Konsulteerib lapsevanemaid, õpetajaid, tugispetsialiste ja haridusasutuse juhtkonda, lähtudes lapse vajadustest ja olukorrast.
4. Võrdleb sekkumiseelset ja -järgset olukorda ning hindab selle põhjal sekkumise tõhusust; analüüsib pärast sekkumist põhiprobleemide olemust, vajadusel korrigeerib juhtumi kontseptualiseeringut ning planeerib ja rakendab täiendavaid sekkumisi.
5. Toetab ja nõustab last, lapsevanemaid ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (sh kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus), järgides kriisisekkumise põhimõtteid ja kehtivaid õigusakte.
B.3.4 Koolipsühholoogiaalane teavitamine ja arendustegevus 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab ja viib läbi haridusasutusele suunatud teavitus- ja ennetustegevusi (nt infomaterjalide koostamine, ettekanded, projektid, tugirühmad, teemapäevad), lähtudes sihtgrupi vajadusest.
2. Osaleb haridusasutuse arendustegevuses lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ning lapse toetamiseks sobivate meetmete valikul.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-01102020-2.1.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.10.2020
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Psühholoogia
Kutse grupp: Psühholoog
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
263 Sotsiaal- ja religioonivaldkonna tippspetsialistid
2634 Psühholoogid
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ly Erg Nõo Põhikool
Triin Kahre Eesti Psühholoogide Liit
Eve Kikas Tallinna Ülikool
Karmen Maikalu Eesti Koolipsühholoogide Ühing
Kati Pajuman Tallinna Reaalkool
Astra Schults Tartu Ülikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist