Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Piirivalvur, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Piirivalvur, tase 4
EN: Border Guard, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 04.11.2020
Kehtib kuni: 03.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard on viidud uude vormi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Sisekaitseakadeemia Politseiametnik 170157 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/7 01.06.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Piirivalve eesmärgiks on riigipiiri valvamine ja piiripunktides piirikontrolli teostamine, otsingu- ja päästetegevus merel ja piiriveekogudel ning merereostuse avastamine ja likvideerimine.
Piirivalvuri peamisteks tööülesanneteks on Schengeni liikmesriiki sisenemise ja sealt väljumise tingimustele ...
vastavuse kontrollimine, patrull- ja vaatlustegevus riigipiiril ebaseadusliku riigipiiri ületuse ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks ning haldus- ja süüteomenetluste läbiviimine oma pädevuse piires. Piirivalvur langetab iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires ja on võimeline ette nägema oma otsuste tagajärgi ning vastutab nende eest.

Piirivalvur, tase 4 teostab piirikontrolli piiripunktides ning patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril. Ta täidab juhi korraldusi ja võtab vastu iseseisvaid otsuseid oma pädevuse piires, tegutsedes nii üksi kui meeskonnas. Töö eeldab palju suhtlemist, sh võõrkeelte kasutamist.

Piirivalve kutsealal on lisaks 4. taseme piirivalvuri kutsele järgmised kutsed:
piirivalvur, tase 5, kes teostab piirikontrolli piiripunktides ning patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril ning juhib patrulli tegevust. 5. taseme piirivalvur võib spetsialiseeruda II astme dokumentide kontrollile;
piirivalvur, tase 6, kes korraldab piirikontrolli piiripunktides ning patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril, korraldab siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd, juhib struktuuriüksuse tööd. 6. taseme piirivalvur võib spetsialiseeruda II astme dokumentide kontrollile;
piirivalvur, tase 7 juhib struktuuriüksuse tööd, korraldab piirikontrolli ning patrull- ja vaatlustegevuste metoodikate väljatöötamist, korraldab siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd, teostab järelevalvet.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Piirivalve
A.2.2 Menetlemine
Valitavad tööosad
A.2.3 Väikelaeva juhtimine
A.2.4 Alarmsõiduki juhtimine
A.2.5 Otsingu- ja päästetegevus merel ja piiriveekogul
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme piirivalvuril on vähemalt keskharidus ja erialane ettevalmistus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Piirivalvur, vanempiirivalvur.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamist piirivalvurina reguleerib politsei ja piirivalve seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1 ning B.3.2. Täiendavalt on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.3 – B.3.5.
B.2 Piirivalvur, tase 4 üldoskused
1. kasutab oma töös eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõuetele ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 erialase sõnavara kasutamisega (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab teenistusülesannete täitmiseks vajalikke andmebaase ja -kogusid; järgib andmekaitse nõudeid;
3. t...
eenistusülesannete täitmisel lähtub inimväärikuse austamise põhimõttest ja tegutseb viisil, mis ei diskrimineeri isikuid soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu;
4. rakendab sundi või muid põhiõiguseid piiravaid meetmeid, tagades meetmete proportsionaalsuse ning isikute põhiõiguste järgimise;
5. järgib oma töös avaliku teenistuja eetikakoodeksit;
6. suhtleb lugupidavalt ja professionaalselt; kasutab konfliktilahendamismeetodeid, vältimaks konflikte; loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele;
7. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas; rakendab töös oma teadmisi ning oskusi maksimaalselt, lähtudes organisatsiooni eesmärkidest;
8. suhtleb lugupidavalt ja professionaalselt erinevatest kultuuridest, religioosse taustaga ning erinevate väärtushinnangutega inimestega ilma eelarvamuste, rassilise diskrimineerimise ja ksenofoobiata;
9. osaleb asutusesiseses, siseriiklikus ja rahvusvahelises koostöös;
10. järgib oma tööga seotud õigusakte;
11. arvestab oma töös organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust;
12. käitub esmaabi osutamist vajavas situatsioonis sobival viisil.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Piirivalve 4

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib riiki sisenemise ja riigist väljumise tingimustele vastavust, lähtudes EL ja siseriiklikest õigusaktidest; viib läbi esmaseid tollikontrolli toiminguid vastavalt tolliseadusele;
2. viib läbi patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril, ennetab, avastab ja tõkestab ebaseadusliku riigipiiri ületuse vastavalt õigusaktidele; kontrollib piirirežiimi eeskirja nõuete täitmist; teeb piirijuhtumi avastamise korral vajalikud toimingud sündmuskohal;
3. kasutab esimese astme piirikontrolli vahendeid vastavalt kasutusjuhenditele ja metoodikale; kasutab riigipiiri valvamisel tehnilisi vahendeid vastavalt kasutusjuhenditele ja metoodikale;
4. teostab riskianalüüsipõhist profileerimist eesmärgiga tõkestada ebaseaduslikku rännet ja kuritegevust; vajadusel küsitleb isikut ja kasutab täiendavaid andmebaase;
5. tagab teenistusülesannete täitmisel enda ja teiste turvalisuse vastavalt kehtestatud korrale; kasutab vahetut sundi õiguspäraselt.

Teadmised:
1) teenistuskoera kasutamise põhimõtted;
2) merereostuse avastamise, lokaliseerimise ja likvideerimise alused.
B.3.2 Menetlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. kohaldab järelevalvemeetmeid vastavalt õigusaktidele;
2. tuvastab rahvusvahelist kaitset vajavad isikud vastavalt õigusaktidele;
3. tuvastab väärteokoosseisu vastavalt õigusaktidele; menetleb väärtegusid vastavalt õigusaktidele.
Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.3 – B.3.5.
    Nimetus EKR tase
B.3.3 Väikelaeva juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab riske ja ohtusid teenistusülesannete täitmisel väikelaevaga; juhib väikelaeva, järgides õigusakte; kasutab enesepääste ja inimeste veest päästmise võtteid vastavalt juhenditele;
2. kontrollib väikelaeva korrasolekut, selle varustuse komplektsust vastavalt nõuetele; teostab kasutuseelset ja kasutusjärgset varustuse ja tehnika hooldust vastavalt nõuetele.
B.3.4 Alarmsõiduki juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. teostab ohutult alarmsõitu vastavalt väljasõidukorraldusele, ohu hinnangule ja õigusaktidele; täidab temale antud ülesandeid, arvestades sõiduki eriotstarvet, omapära ning sündmuse iseloomu;
2. hindab visuaalselt ja sõiduki omapärale tuginedes ning ilmastiku, tee- ja liiklusolusid arvestades erinevaid riske ning ohtusid sündmuskohale jõudmiseks; valib vastavalt ohtude ja riskide hinnangule ning sündmuse omapärale sündmuskohale jõudmiseks sobiva sõidukiiruse ning teekonna, kasutades sihtkoha leidmiseks navigatsiooni- ja positsioneerimisvahendeid.
B.3.5 Otsingu- ja päästetegevus merel ja piiriveekogul 5

Tegevusnäitajad:
1. viib läbi otsingu- ja päästetegevust merel ja piiriveekogul meeskonna (SRU) koosseisus, järgides õigusakte;
2. kasutab merel ja piiriveekogul side- ja päästevahendeid vastavalt juhenditele.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-04112020-01/7k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.11.2020
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Piirivalveteenistus
Kutse grupp: Piirivalvur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
335 Valitsuse haldusalade ametnikud
3351 Tolli- ja piiriinspektorid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raavo Järva Politsei- ja Piirivalveamet
Viljar Kärk Siseministeerium
Marek Liiva Sisekaitseakadeemia
Inge Lindsaar Politsei- ja Piirivalveamet
Janek Mägi Siseministeerium
Heiki Suomalainen Politsei- ja Piirivalveamet
Piret Teppan Sisekaitseakadeemia
Ivar Treffner Politsei- ja Piirivalveamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist