Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Veekäitlusoperaator, tase 5

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Veekäitlusoperaator, tase 5 kutsestandard on vastava taseme õppekavade...
ja isikute kompetentsuse hindamise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Veekäitlusoperaator, tase 5
EN: Water Treatment Operator, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Joogiveekäitleja, tase 5
  • Reoveekäitleja, tase 5
Kehtib alates: 12.11.2020
Kehtib kuni: 11.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard Veekäitlusoperaator, tase 5 on läbinud põhjaliku uuenduskuuri, mille käigus on:
1) tööosade juurest eemaldatud tööülesanded (kutsestandardi osa A.2); lisatud tulevikuoskused OSKA analüüsist (osa A.6); kompetentside juures olevad teadmised, mis olid kutsestandardi eelmise versiooni kompetentside juures eraldi nimetatud, integreeritud tegevusnäitajatesse; parandatud, täpsustatud ja täiendatud kõikide kompetentside tegevusnäitajate sõnastusi.
2) liidetud kompetentsid protsesside jäl...
gimine ning protsesside juhtimine ja optimeerimine, kuna see annab protsessist ja operaatori tegevustest selles selgema ülevaate.
3) muudetud kutse struktuuri lähtudes töömaailma vajadusest kutseõppe korraldamisel. Töömaailm vajab kolme tüüpi veekäitlusoperaatoreid:
a. joogivee ja reoveekäitlust tundev operaator (väiksemad veekäitlus- ja/või puhastusjaamad);
b. joogiveekäitlust tundev operaator (suuremad veekäitlus- ja/või puhastusjaamad);
c. reoveekäitlust tundev operaator (suuremad veekäitlus- ja/või puhastusjaamad).
Eelneva versiooni kutsestruktuuri kohaselt spetsialiseerud veekäitlusoperaator joogiveekäitlusele või reoveekäitlusele kutsele, mistõttu kutseõppes ei olnud võimalik õpetada tervikkutset. Käesolevas versioonis on spetsialiseerumised asendatud osakutsetega, mis võimaldab kooli õppekava ehitada üles nii tervikkutse õpetamisele, kui ka osakutsete õpetamisele eraldi.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Veekäitlusoperaator 220983 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 09.11.2023 Avatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Veekäitlusoperaator (osakutse Joogiveekäitleja) 233304 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.06.2022 Avatud
3 Järvamaa Kutsehariduskeskus Veekäitlusoperaator (osakutse Reoveekäitleja) 233523 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.06.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Veekäitlusoperaator, tase 5 käitab vee- ja kanalisatsioonisüsteeme ning jälgib ja juhib veekäitlusega seotud
protsesse ettevõtetes, sh vee- või reoveekäitlusjaamades. Osakutse selgitus: joogiveekäitleja käitab joogiveesüsteeme ning jälgib ja juhib veekäitlusega seotud protsesse ettevõtetes; reovee...
käitleja käitab kanalisatsioonisüsteeme ning jälgib ja juhib reoveekäitlusega seotud protsesse ettevõtetes.
Veekäitluse eesmärk on tagada kvaliteetne ja nõuetele vastav joogiveevarustus ja reovee kogumine, ärajuhtimine ning puhastamine ja seeläbi kindlustada inimeste tervis, ohutus ning keskkonnahoid.

Töö toimub sise- ja välitingimustes. Töö võib olla vahetustega, tööaeg on vajaduspõhine, töörütm on vahelduv. Tööga kaasneb vastutus vee- ja kanalisatsioonisüsteemide toimimise eest ja nende mittetoimimisel tuleb reageerida viivitamatult. Töötsoonis võib esineda uppumis- ja plahvatusohtu, müra, vibratsiooni ja niiskust. Võimalik on kokkupuude toksiliste ainete ja bioloogiliste ohuteguritega, mis võivad esile kutsuda terviserikkeid. Vajadusel tuleb tegutseda kõrgustes ja kinnises kitsas ruumis. Töö eeldab ohutusnõuete täitmist ja isikukaitsevahendite kasutamist.

Töövahenditest on kasutusel erinevad tööriistad, elektriseadmed, protsesside jälgimis- ja mõõteseadmed, arvuti, isikukaitsevahendid, sõidu- ja transpordivahendid jm.

Veekäitlusoperaator lahendab igapäevase tööga seotud tehnilisi probleeme. Ta tegutseb keerukates olukordades parimal võimalikul viisil, vastutades oma töö eest. Veekäitlusoperaator töötab iseseisvalt või meeskonnas, sh ka meeskonna juhina.

Veekäitlusoperaatori täpsemad tööülesanded sõltuvad ettevõttest ja kasutatavast tehnoloogiast. Väiksemates
ettevõtetes võivad tööülesanded hõlmata kõikide joogi- ja reoveekäitluse protsesside juhtimist. Suurtes ettevõtetes on tööülesanded piiritletumad ning joogi- ja reoveekäitluse protsesside etappe juhivad erinevad operaatorid.

Töö eeldab vastutusvõimet, püsivust, rutiinitaluvust, pingetaluvust, tasakaalukust, füüsilist vastupidavust, kohanemisvõimet, otsustavust ja analüüsivõimet.

Kutsestandardis kasutatava termini „joogiveekäitlus“ osad on veehaare, veekäitlusjaam ja veejaotusvõrk.
Kutsestandardis kasutatava termini „reoveekäitlus“ osad on kanalisatsioonisüsteem ja reoveekäitlusjaam.

Lähedased kutsed:
biogaasijaama operaator, tase 5;
keemiaprotsesside operaator, tase 4;
keemiaprotsesside operaator, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Protsesside jälgimine, juhtimine ja optimeerimine
A.2.2 Seadmete- ja süsteemide korrashoid
A.2.3 Joogiveekäitlus
A.2.4 Reoveekäitlus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Veekäitlusoperaatoritel on tavapäraselt keskharidus, kutseoskused on omandatud kutseõppe tasemeõppe, tööalase väljaõppe, töökohal õppimise ja täiendkoolituste kaudu.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Tehnoloogilise seadme operaator, masinaoperaator, veetöötlemise operaator, tehnik, lukksepp, reoveepuhasti operaator, võrguoperaator jne.
A.6 Tulevikuoskused
Veemajanduse üks olulisemaid mõjutajaid on tehnoloogia areng – juurde tuleb veekäitlustehnoloogiad ja erinevaid saasteainete vähendamise tehnoloogiaid. Järjest olulisemaks muutuvad teadmised ja oskused neis orienteeruda ning hinnata erinevate meetodite võimalikku ökoloogilist jalajälge. Olemasolevad... vee- ja reoveekäitlusjaamad on suures osas automatiseeritud, mistõttu peavad veekäitlusoperaatoril olema head teadmised automaatikast ja ka elektrotehnikast. Tulevikus tuleb õppida uute ja keerulisemate seadmete juhtimist, automaatikat jne. Vee- ja reoveepuhastite elektritarbimine on väga suur. Elektrialased kompetentsid on vajalikud teatud tööde või ümberlülituste ohutuks teostamiseks. Lisaks tehnilistele oskustele on üha tähtsamad ka IT oskused, nt töötamine SCADA liidestega, GIS-programmide ja tahvelarvutite kasutamine. Kasvava olulisusega on teadmised tervisekaitsest ja tööohutusest, sest kõiki riske ei ole töötsoonis võimalik kaotada (nt kukkumis- ja uppumisoht, bioloogilised ohutegurid jm). Väiksemates ettevõtetes, kus tehniline meeskond ei ole suur, tulevad veekäitlusoperaatorile kasuks ka keevitus- ja lukksepatööoskused (sh plastkeevitus).
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse Veekäitlusoperaator, tase 5 saamiseks peab kutse taotleja tõendama üldoskused (B.2.) ja kõik kompetentsid B.3.1 - B.3.4.

Osakutse Joogiveekäitleja, tase 5 saamiseks peab kutse taotleja tõendama üldoskused (B.2.) ja kompetentsid B.3.1; B.3.2; B.3.3.

Osakutse Reoveekäitleja, tase 5 saamis...
eks peab kutse taotleja tõendama üldoskused (B.2.) ja kompetentsid B.3.1; B.3.2; B.3.4.
Loe edasi
Peida
B.2 Veekäitlusoperaator, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1) hoiab töökoha, ruumid ja territooriumi korras;
2) kasutab oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessi etappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutus-, hügieeni- ja elektriohutusnõudeid;
3) tegutseb häire- ja eriol...
ukordades nõutud viisil, pidades kinni ettevõtte kasutatavatest juhendmaterjalidest, kriisi- ja ohutusjuhenditest jms, edastab operatiivselt infot, annab võimalusel esmaabi jms;
4) täidab kemikaalide käitlemise ja ladustamise nõudeid, arvestades ohtudega ning kasutab ressursse otstarbekalt, keskkonda ja energiat säästes;
5) kasutab protsessijuhtimiseks ettenähtud kaasaegseid tehnilisi vahendeid;
6) orienteerub kutsealastes õigusaktides, täiendab end pidevalt tööalaselt ja hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega;
7) tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel, teeb koostööd kolleegide, tehnoloogide jt spetsialistidega ning organiseerib vajadusel meeskonna tööd ja juhendab meeskonna liikmeid;
8) kasutab arvutit vastavalt DigComp digipädevuste enesehindamise skaala Algtasemel kasutaja tasemele (Lisa 1);
9) suhtleb kliendiga järgides klienditeeninduse head tava;
10) saab aru oma töö rollist ning mõistab töö tegemise või tegematajätmise mõju kogu vee-ettevõtte tööprotsessile, keskkonnale ja kogukonnale;
11) tugineb oma töös algteadmistele hüdraulikast, elektrotehnikast, automaatikast, keemiast ja mikrobioloogiast, mehaanikast, töö- ja keskkonna ohutusest ning jäätmekäitlusest.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Protsesside jälgimine, juhtimine ja opereerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. jälgib kohapeal juhtimispaneelilt või distantsilt kaugjälgimisseadmetega vastavalt juhenditele protsessi asjakohaseid näitusid, et tagada tehnoloogiliste protsesside ja seadmete toimivus ja kvaliteedinõuded;
2. teeb mõõtmisi, võtab regulaarselt ja protsessi seisundist lähtuvalt proove, teeb kohapeal kiiranalüüsi või saadab proovid analüüsimiseks laborisse järgides vastavaid juhendeid;
3. võtab ametkondlikke proove juhul, kui omab proovivõtja atesteerimistunnistust;
4. peab arvestust toodangu, veevaru, kvaliteedi- ja protsessinäitajate ning töörežiimi muudatuste kohta ning dokumenteerib elektroonilisse või paberkandjal peetavasse opereerimispäevikusse;
5. käivitab ja seadistab seadmed ja veekäitlusprotsesse vastavalt juhenditele;
6. kontrollib, hindab ja analüüsib regulaarselt seadmete ja instrumentide tööd juhenditele vastavalt ning tuvastab häired seadmete töös ja protsessi kõrvalekalded;
7. tagab seadmete efektiivse töö ja leiab moodused protsessi optimaalseks toimimiseks;
8. jälgib kemikaalide, tugiainete, töövahendite jm vahendite varu ning määrab vajalikud tarned vastavalt vee-ettevõttes kokkulepitud viisile;
9. käitleb kemikaale ja jäätmeid vastavalt juhistele;
10. hindab otsustamisel kriitiliselt protsessis tegevuste järgnevusi ja sellega kaasnevaid riske ja tegevuste tagajärgi;
11. tagab protsessiga seotud inimeste ja keskkonna ohutuse.
B.3.2 Seadmete ja süsteemide korrashoid 5

Tegevusnäitajad:
1. tutvub etteantud seadmete ja süsteemide hooldus- ja kasutusjuhenditega;
2. tutvub seadmete ja süsteemide hooldusgraafikuga, vajadusel koostab selle ise või täiendab seda lähtudes hooldus- ja kasutusjuhendist ning tööprotsessist;
3. komplekteerib hoolduseks vajalikud tagavaraosad ja töövahendid;
4. teeb seadmete ja süsteemide hooldustööd vastavalt hooldusjuhendile ja hooldusgraafikus näidatud ajale, vajadusel kaasab täiendavat kompetentsi ja ressurssi;
5. määrab korralise või avariiremondi vajaduse ja teavitab sellest juhti, kooskõlastab tegevused;
6. kavandab ja loob võimalused seadmete ja süsteemide remondiks, teeb protsessis vajalikud ümberkorraldused, mis on eelnevalt kooskõlastatud vahetu juhiga;
7. komplekteerib tagavaraosad, remondivahendid jm ressursid lähtudes kavandatud remonditöödest;
8. teeb seadmete ja süsteemide remonttööd lähtuvalt oma vastutusalast;
9. dokumenteerib hoolduse- ja remonditoimingud vastavalt kokkulepitud korrale.
B.3.3 Joogiveekäitlus 5

Tegevusnäitajad:
1. tutvub veehaarde dokumentatsiooniga, täidab dokumentatsioonist tulenevaid ülesandeid ja jälgib veehaarde sanitaarkaitse-, heakorra- ja hügieeninõuete täitmist;
2. tagab veehaarde toimimise;
3. mõistab kasutusel olevate veetöötlustehnoloogiate (sh seadmete) toimimise põhimõtteid ja protsessi etappide vahelisi seoseid;
4. opereerib ja optimeerib käitlusprotsessi vastavalt prognoositavale veetarbele, veehaarde jõudlusele, arvestades seejuures käitlemata vee omadusi, käideldud vee varusid ja veekvaliteedi nõuete täitmist;
5. tagab veekäitlusjaamas sanitaarkaitse-, heakorra- ja hügieeninõuete täitmise;
6. tutvub tarne- ja jaotusvõrgu dokumentatsiooniga ja teeb hooldustöid sellest lähtuvalt;
7. jälgib toodetud ja veevõrku pumbatud veekoguseid ning rõhkusid, hindab kriitiliselt võimalikke veekadusid, osaleb lekete otsimisel ja likvideerimisel;
8. dokumenteerib oma tegevuse ja tegevusnäitajad vastavalt kokkulepitud korrale.
B.3.4 Reoveekäitlus 5

Tegevusnäitajad:
1. tutvub kanalisatsioonisüsteemi (nt torustik, reovee- ja sademeveepumplad) dokumentatsiooniga ning teeb hooldustöid sellest lähtuvalt;
2. hindab kanalisatsioonisüsteemi toimimist vastavalt sesoonsusele ja sademehulkadele, analüüsib klientide reovee koguseid ja omadusi;
3. tutvub reoveekäitlusjaama dokumentatsiooniga, mõistab reoveekäitlustehnoloogiate toimimise põhimõtted ja protsessi etappide vahelised seosed;
4. opereerib ja optimeerib käitlusprotsessi vastavalt reovee hüdraulilisele- ja reostuskoormusele, reoainete kontsentratsioonile, sesoonsetele muutustele ja reoveekäitluse tehnoloogiale;
5. hindab ja korraldab reovee purgimist, arvestades reoveepuhasti käitlusprotsessi tehnoloogilist jõudlust ja reservi;
6. tagab suublasse juhitava heitvee kvaliteedinõuete, keskkonnakaitse- ja hügieeninõuete täitmist reoveekäitlusjaamas;
7. tutvub settekäitluse dokumentatsiooniga ja mõistab kasutusel olevate tehnoloogiate toimimise põhimõtteid ja protsessi etappide vahelisi seoseid;
8. kavandab ja teostab reovee käitlusprotsessist reoveesette eemaldamise ja käitlemise, arvestades reoveesette käitlemisega seotud dokumente;
9. dokumenteerib oma tegevused ja tegevusnäitajad vastavalt kokkulepitud korrale.
Osakutsega seotud kompetentsid
Joogiveekäitleja, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Protsesside jälgimine, juhtimine ja opereerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. jälgib kohapeal juhtimispaneelilt või distantsilt kaugjälgimisseadmetega vastavalt juhenditele protsessi asjakohaseid näitusid, et tagada tehnoloogiliste protsesside ja seadmete toimivus ja kvaliteedinõuded;
2. teeb mõõtmisi, võtab regulaarselt ja protsessi seisundist lähtuvalt proove, teeb kohapeal kiiranalüüsi või saadab proovid analüüsimiseks laborisse järgides vastavaid juhendeid;
3. võtab ametkondlikke proove juhul, kui omab proovivõtja atesteerimistunnistust;
4. peab arvestust toodangu, veevaru, kvaliteedi- ja protsessinäitajate ning töörežiimi muudatuste kohta ning dokumenteerib elektroonilisse või paberkandjal peetavasse opereerimispäevikusse;
5. käivitab ja seadistab seadmed ja veekäitlusprotsesse vastavalt juhenditele;
6. kontrollib, hindab ja analüüsib regulaarselt seadmete ja instrumentide tööd juhenditele vastavalt ning tuvastab häired seadmete töös ja protsessi kõrvalekalded;
7. tagab seadmete efektiivse töö ja leiab moodused protsessi optimaalseks toimimiseks;
8. jälgib kemikaalide, tugiainete, töövahendite jm vahendite varu ning määrab vajalikud tarned vastavalt vee-ettevõttes kokkulepitud viisile;
9. käitleb kemikaale ja jäätmeid vastavalt juhistele;
10. hindab otsustamisel kriitiliselt protsessis tegevuste järgnevusi ja sellega kaasnevaid riske ja tegevuste tagajärgi;
11. tagab protsessiga seotud inimeste ja keskkonna ohutuse.
B.3.2 Seadmete ja süsteemide korrashoid 5

Tegevusnäitajad:
1. tutvub etteantud seadmete ja süsteemide hooldus- ja kasutusjuhenditega;
2. tutvub seadmete ja süsteemide hooldusgraafikuga, vajadusel koostab selle ise või täiendab seda lähtudes hooldus- ja kasutusjuhendist ning tööprotsessist;
3. komplekteerib hoolduseks vajalikud tagavaraosad ja töövahendid;
4. teeb seadmete ja süsteemide hooldustööd vastavalt hooldusjuhendile ja hooldusgraafikus näidatud ajale, vajadusel kaasab täiendavat kompetentsi ja ressurssi;
5. määrab korralise või avariiremondi vajaduse ja teavitab sellest juhti, kooskõlastab tegevused;
6. kavandab ja loob võimalused seadmete ja süsteemide remondiks, teeb protsessis vajalikud ümberkorraldused, mis on eelnevalt kooskõlastatud vahetu juhiga;
7. komplekteerib tagavaraosad, remondivahendid jm ressursid lähtudes kavandatud remonditöödest;
8. teeb seadmete ja süsteemide remonttööd lähtuvalt oma vastutusalast;
9. dokumenteerib hoolduse- ja remonditoimingud vastavalt kokkulepitud korrale.
B.3.3 Joogiveekäitlus 5

Tegevusnäitajad:
1. tutvub veehaarde dokumentatsiooniga, täidab dokumentatsioonist tulenevaid ülesandeid ja jälgib veehaarde sanitaarkaitse-, heakorra- ja hügieeninõuete täitmist;
2. tagab veehaarde toimimise;
3. mõistab kasutusel olevate veetöötlustehnoloogiate (sh seadmete) toimimise põhimõtteid ja protsessi etappide vahelisi seoseid;
4. opereerib ja optimeerib käitlusprotsessi vastavalt prognoositavale veetarbele, veehaarde jõudlusele, arvestades seejuures käitlemata vee omadusi, käideldud vee varusid ja veekvaliteedi nõuete täitmist;
5. tagab veekäitlusjaamas sanitaarkaitse-, heakorra- ja hügieeninõuete täitmise;
6. tutvub tarne- ja jaotusvõrgu dokumentatsiooniga ja teeb hooldustöid sellest lähtuvalt;
7. jälgib toodetud ja veevõrku pumbatud veekoguseid ning rõhkusid, hindab kriitiliselt võimalikke veekadusid, osaleb lekete otsimisel ja likvideerimisel;
8. dokumenteerib oma tegevuse ja tegevusnäitajad vastavalt kokkulepitud korrale.
 
Reoveekäitleja, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Protsesside jälgimine, juhtimine ja opereerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. jälgib kohapeal juhtimispaneelilt või distantsilt kaugjälgimisseadmetega vastavalt juhenditele protsessi asjakohaseid näitusid, et tagada tehnoloogiliste protsesside ja seadmete toimivus ja kvaliteedinõuded;
2. teeb mõõtmisi, võtab regulaarselt ja protsessi seisundist lähtuvalt proove, teeb kohapeal kiiranalüüsi või saadab proovid analüüsimiseks laborisse järgides vastavaid juhendeid;
3. võtab ametkondlikke proove juhul, kui omab proovivõtja atesteerimistunnistust;
4. peab arvestust toodangu, veevaru, kvaliteedi- ja protsessinäitajate ning töörežiimi muudatuste kohta ning dokumenteerib elektroonilisse või paberkandjal peetavasse opereerimispäevikusse;
5. käivitab ja seadistab seadmed ja veekäitlusprotsesse vastavalt juhenditele;
6. kontrollib, hindab ja analüüsib regulaarselt seadmete ja instrumentide tööd juhenditele vastavalt ning tuvastab häired seadmete töös ja protsessi kõrvalekalded;
7. tagab seadmete efektiivse töö ja leiab moodused protsessi optimaalseks toimimiseks;
8. jälgib kemikaalide, tugiainete, töövahendite jm vahendite varu ning määrab vajalikud tarned vastavalt vee-ettevõttes kokkulepitud viisile;
9. käitleb kemikaale ja jäätmeid vastavalt juhistele;
10. hindab otsustamisel kriitiliselt protsessis tegevuste järgnevusi ja sellega kaasnevaid riske ja tegevuste tagajärgi;
11. tagab protsessiga seotud inimeste ja keskkonna ohutuse.
B.3.2 Seadmete ja süsteemide korrashoid 5

Tegevusnäitajad:
1. tutvub etteantud seadmete ja süsteemide hooldus- ja kasutusjuhenditega;
2. tutvub seadmete ja süsteemide hooldusgraafikuga, vajadusel koostab selle ise või täiendab seda lähtudes hooldus- ja kasutusjuhendist ning tööprotsessist;
3. komplekteerib hoolduseks vajalikud tagavaraosad ja töövahendid;
4. teeb seadmete ja süsteemide hooldustööd vastavalt hooldusjuhendile ja hooldusgraafikus näidatud ajale, vajadusel kaasab täiendavat kompetentsi ja ressurssi;
5. määrab korralise või avariiremondi vajaduse ja teavitab sellest juhti, kooskõlastab tegevused;
6. kavandab ja loob võimalused seadmete ja süsteemide remondiks, teeb protsessis vajalikud ümberkorraldused, mis on eelnevalt kooskõlastatud vahetu juhiga;
7. komplekteerib tagavaraosad, remondivahendid jm ressursid lähtudes kavandatud remonditöödest;
8. teeb seadmete ja süsteemide remonttööd lähtuvalt oma vastutusalast;
9. dokumenteerib hoolduse- ja remonditoimingud vastavalt kokkulepitud korrale.
B.3.4 Reoveekäitlus 5

Tegevusnäitajad:
1. tutvub kanalisatsioonisüsteemi (nt torustik, reovee- ja sademeveepumplad) dokumentatsiooniga ning teeb hooldustöid sellest lähtuvalt;
2. hindab kanalisatsioonisüsteemi toimimist vastavalt sesoonsusele ja sademehulkadele, analüüsib klientide reovee koguseid ja omadusi;
3. tutvub reoveekäitlusjaama dokumentatsiooniga, mõistab reoveekäitlustehnoloogiate toimimise põhimõtted ja protsessi etappide vahelised seosed;
4. opereerib ja optimeerib käitlusprotsessi vastavalt reovee hüdraulilisele- ja reostuskoormusele, reoainete kontsentratsioonile, sesoonsetele muutustele ja reoveekäitluse tehnoloogiale;
5. hindab ja korraldab reovee purgimist, arvestades reoveepuhasti käitlusprotsessi tehnoloogilist jõudlust ja reservi;
6. tagab suublasse juhitava heitvee kvaliteedinõuete, keskkonnakaitse- ja hügieeninõuete täitmist reoveekäitlusjaamas;
7. tutvub settekäitluse dokumentatsiooniga ja mõistab kasutusel olevate tehnoloogiate toimimise põhimõtteid ja protsessi etappide vahelisi seoseid;
8. kavandab ja teostab reovee käitlusprotsessist reoveesette eemaldamise ja käitlemise, arvestades reoveesette käitlemisega seotud dokumente;
9. dokumenteerib oma tegevused ja tegevusnäitajad vastavalt kokkulepitud korrale.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-12112020-1.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 12.11.2020
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Veevarustus
Kutse grupp: Veetöötlusoperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
313 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud
3132 Jäätmepõletustehaste ja veepuhastusjaamade operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0711 Keemiatehnoloogia ja -protsessid
EMTAK klassifikaator: E VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS
36 Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ellen Mihklepp Tallinna Vesi AS
Taavo Tenno Aqua Consult Baltic OÜ
Ivar Kohjus Järvamaa Kutsehariduskeskus
Jan Raudsep Türi Vesi OÜ
Vahur Värk OÜ Entec Eesti
Ando Laanesoo Haapsalu Veevärk AS
Pille Aarma Eesti Vee-ettevõtete Liit

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist