Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mootorsõidukijuhi õpetaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mootorsõidukijuhi õpetaja, tase 6
EN: Driving Instructor, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.09.2021
Kehtib kuni: 27.09.2026
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi kehtivusaja lõppemisest tulenev pikendamine. Sisulisi muudatusi ei ole.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mootorsõidukijuhi õpetaja loob eeldused ja tingimused teeliikluses kasutatava sõiduki juhile vajalike teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kujunemiseks.
Mootorsõidukijuhi õpetaja töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, võtab vastutuse töö- või õppesituatsioonides. T...
a vastutab üksikisikute ja rühmade kutsealase arengu juhtimise eest.
Mootorsõidukijuhi õpetaja suunab teeliikluses kasutatava sõiduki juhiks õppija õppeprotsessi, vajalike teadmiste, oskuste, hoiakute ja vastutuse kujunemist ning valmistab teda ette elukestvaks õppeks.
Mootorsõidukijuhi õpetaja tegutseb aktiivse ja efektiivse meeskonnaliikmena, õppides teistelt ning jagades omandatud teadmisi, oskusi ning kogemusi kolleegidega. Teeb koostööd kolleegidega individuaalse ja/või õppegrupi õppeplaani ja tunnikava arendamiseks ning õppija või õpirühma õpiprobleemide lahendamiseks. Mootorsõidukijuhi õpetaja on võimeline looma õppijaga usaldusliku suhte.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mootorsõidukijuhi teooriaõppe läbiviimine
1. Individuaalse ja/või õppegrupi õppeplaani ja tunnikava koostamine.
2. Õpperuumi õppetööks ettevalmistamine.
3. Õppematerjalide valimine ja koostamine.
4. Õppija ettevalmistamine õppetunniks.
5. Õppija iseseisva töö juhendamine ja nõustamine.
6...
. Õppetunni läbiviimine.
7. Õppetunni kokkuvõtte tegemine.
8. Õppija mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamine.

A.2.2 Mootorsõidukijuhi praktilise õppe läbiviimine
1. Individuaalse ja/või õppegrupi õppeplaani ja tunnikava koostamine.
2. Õppesõiduki õppetööks ettevalmistamine.
3. Õppematerjalide valimine ja koostamine.
4. Õppija ettevalmistamine õppetunniks.
5. Õppija iseseisva töö juhendamine ja nõustamine.
6. Õppetunni läbiviimine.
7. Õppetunni kokkuvõtte tegemine.
8. Õppija mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.3 Mootorsõidukijuhi järelkoolituse läbiviimine
1. Õppija eneseregulatsioonioskuste suunamine.
2. Õppija konsulteerimise vajaduse hindamine.
3. Õppija enesehinnanguoskuste suunamine.
4. Õpitulemuste analüüs.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mootorsõidukijuhi õpetaja tööaeg on paindlik vastavalt töötaja ja tööandja vahel sõlmitud kokkuleppele.
Töö toimub siseruumides, välitingimustes ning selleks otstarbeks kohaldatud sõidukis. Siseruumides kehtivad üldised õpperuumidele esitatavad tervisekaitsenõuded, välitingimustes töötades tuleb j...
älgida kehtivaid töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid.
Sõiduõppe eripäraks on liiklemisega kaasnevad riskid ja ohutegurid (nt müra, vibratsioon, heitgaasid jmt).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mootorsõidukijuhi õpetaja kasutab oma töös mitmesuguseid õppevahendeid: audiovisuaalseid õppevahendeid, simulaatoreid, trenažööre, mudeleid, õppesõidukit jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mootorsõidukijuhi õpetaja töös on olulised meelekindlus, emotsionaalne intelligentsus, psüühiline tasakaalukus, pingetaluvus, otsustus- ja reageerimiskiirus. Tööks vajalikud iseloomujooned on enesedistsipliin, nõudlikkus, korrektsus ja täpsus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Mootorsõidukijuhi õpetaja peab vastama kvalifikatsiooniraamistiku 6. tasemele esitatud nõuetele kutseseaduse tähenduses.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mootorsõidukijuhi õpetaja ning liiklusteooria- ja sõiduõpetaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamist mootorsõidukijuhi õpetajana reguleerib liiklusseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Mootorsõidukijuhi õpetaja kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1, B.2.2 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine. Lisaks on võimalik tõendada valitavat kompetentsi B.2.3.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mootorsõidukijuhi teooriaõppe läbiviimine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab individuaalse ja/või õppegrupi õppeplaani ja tunnikava, juhindudes mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavast, seades õppetunni eesmärgid, valides eesmärgi saavutamist võimaldavad hindamis- ja õppemeetodid;
2. valmistab õpperuumi ette õppetööks, juhindudes õppeplaanist ja tunnikavast ning hinnates õppeklassi vastavust tervisekaitsenõuetele;
3. valib ja koostab teooriaõppe läbiviimiseks vajalikud õppematerjalid, juhindudes õppeplaanist ja tunnikavast;
4. valmistab õppija ette õppetunniks, teavitades õppijat õppe sisust, eesmärkidest ja oodatavatest õpitulemustest;
5. juhendab ja nõustab õppija iseseisvat tööd, kujundades tema iseseisvaid õpioskusi, toetades õppija arengut, suunates teda iseseisvale ja elukestvale õppimisele;
6. viib läbi õppetunni, juhindudes õppeplaanist ja tunnikavast;
7. teeb koostöös õpperühmaga õppetunnist kokkuvõtte, hinnates õppetunnile seatud õpiväljundite saavutamist;
8. hindab õpiväljundite saavutamist ja vastavust mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuetele, juhindudes kooli õppekavast.
B.2.2 Mootorsõidukijuhi praktilise õppe läbiviimine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab individuaalse ja/või õppegrupi õppeplaani ja tunnikava, juhindudes kooli õppekavast, selgitades välja õppija eelneva sõiduoskuse, seades õppesõidu tunni eesmärgid, valides eesmärgi saavutamist võimaldavad hindamis- ja õppemeetodid;
2. valmistab õppesõiduki ette õppetööks, juhindudes õppesõidukile ja mootorsõiduki tehnoseisundile esitatavatest nõuetest;
3. valib ja koostab praktilise õppe läbiviimiseks vajalikud õppematerjalid (nt liiklusskeemid, harjutusplatsi nõuetekohane ülesehitamine), juhindudes koostatud õppeplaanist ja praktilises õppes esinevatest tüüpsituatsioonidest;
4. valmistab õppija ette õppesõidu tunniks, teavitades õppijat õppe sisust, eesmärkidest ja oodatavatest õpitulemustest ning hindamispõhimõtetest ja hinnates õppija valmisolekut õppesõidu tunniks;
5. juhendab ja nõustab õppija iseseisvat tööd, kujundades tema iseseisvaid õpioskusi, toetades õppija arengut, suunates teda iseseisvale ja elukestvale õppimisele;
6. viib läbi õppesõidu tunni, andes õppijale ülesandeid, juhendades nende täitmist, kujundades enesehindamisoskusi, analüüsides ja tagasisidestades tegevust selliselt, et see motiveerib edasist arengut;
7. teeb koostöös õppijaga õppesõidu tunnist kokkuvõtte, analüüsib seda ning seab eesmärgid järgmiseks tunniks;
8. hindab õpiväljundite saavutamist ja vastavust mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuetele, juhindudes kooli õppekavast.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on võimalik tõendada valitavat kompetentsi B.2.3.
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Mootorsõidukijuhi järelkoolituse läbiviimine 6

Tegevusnäitajad:
1. suunab õppijat välja selgitama ja läbi mõtlema järelkoolitusele sattumise asjaolusid ning arendama tõhusamaid eneseregulatsiooni strateegiaid;
2. tuginedes eelnevale liikluskäitumise analüüsile, vestlusele ja/või testidele selgitab välja riskeeriva käitumise põhjused ja vajadusel suunab õppija vastava erialaspetsialisti juurde konsultatsioonile;
3. arendab õppija enesehinnanguoskusi, luues selleks vajaliku õpikeskkonna ning kasutades õppijat aktiveerivaid õppemeetodeid;
4. standardiseeritud testi ja/või vestlusega selgitab välja õppija motivatsiooni käituda riske vältivalt, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Mootorsõidukijuhi õpetaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab ja vormistab nõuetekohaselt õppetöös vajalikud ja seadusandlusega ettenähtud dokumendid;
2. tegutseb aktiivse ja efektiivse meeskonnaliikmena, õppides teistelt ning jagades omandatud teadmisi, oskusi ning kogemusi kolleegidega;
3. teeb koostööd kolleegidega individuaalse ja/või õppegrupi õppeplaani ja tunnikava arendamiseks ning õppija või õpirühma õpiprobleemide lahendamiseks;
4. valib olukorrale sobiva suhtlemistasandi ja –viisi;
5. kasutab õpetamisel valdkonna terminoloogiat, väljendades end selgelt, arusaadavalt ja veenvalt;
6. ennetab ja lahendab õppe läbiviimisel võimalikke probleeme;
7. loob õppimist ja õppija arengut toetava keskkonna, arvestades õppija või õppegrupi eripära;
8. arvestab multikultuurilise õpikeskkonna eripäraga;
9. kujundab õppijas teisi liiklejaid arvestavaks, ohutuks ja keskkonda säästvaks liikluskäitumiseks vajalikke kompetentse;
10. analüüsib oma tegevust, seab arengueesmärgid ja täiendab oma kutse- ja erialast kompetentsust;
11. kasutab õppetöö keelt tasemel B2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
12. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-28042021-03/3k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.04.2021
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Õpetamine
Kutse grupp: Mootorsõidukijuhi õpetaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
516 Muud isikuteenindajad
5165 Sõiduõpetajad
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0114 Aineõpetajate koolitus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heli Ainjärv TLÜ Haapsalu Kolledž
Peeter Johannson Tallinna Linnatranspordi AS
Toivo Kangur Maanteeamet
Malle Kiisma Liikluskoolitajate Liit, Testudo Autokool
Jaan Kleemann Eesti Autokoolide Liit, LRK Autokoolitus
Sven Kreek Tallinna Tehnikakõrgkool
Priit Lilleorg TLÜ Haapsalu Kolledž
Enn Poola Liikluskoolitajate Liit
Enn Saard Eesti Autokoolide Liit, Aide Autokool
Toivo Õnneleid Õnneleid Liikluskool OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist