Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keevitaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Keevitaja, tase 5
EN: Welder, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.04.2021
Kehtib kuni: 31.12.2026
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Välja on töötatud 5. taseme kogenud keevitaja kutsetase, mis kirjeldab erikeevitustööde ja nõudlike materjalide keevitamise oskust, kuna ettevõtted ootavad hästi ettevalmistatud terase-, roostevaba- ja alumiiniumikeevitajad (kutseõppe jätkuõpe). Senised eraldi esitatud teadmised on lõimitud tegevusnäitajatega. Lisatud on tulevikuoskused.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Keevitajad töötavad keevistooteid või -konstruktsioone valmistavates ettevõtetes.
5. taseme keevitaja keevitab kõrge kvaliteediga keevisliidete keevisõmbluseid, mis eeldab töökogemusega omandatud kõrget professionaalsust.
Töös on kasutusel süsinikteraste keevitamise põhiprotsessidel (MAG 135, TIG...
141, MMA 111) põhinevad spetsiifilise materjaligrupi keevitusprotsessid.
Keevitatavateks materjalideks on hästi keevitatavad süsinikterased (nt S235, S275, S355), madalleegerterased (nt 16Mo3), legeerterased (nt AISI 304, AISI 316) või alumiinium ning selle sulamid.
5. taseme keevitaja täidab tööülesandeid ootamatult muutuvates olukordades. Ta teeb vajadusel ettepanekuid töö tehniliseks parendamiseks, osaleb keevitusprotseduuride katsetamisel ning juhendab teisi keevitajaid.
Keevitaja peab olema valmis töötama piiratud liikuvusega asendites ja erinevate temperatuuridega (suure temperatuurikõikumisega) keskkondades. Ohuteguriteks on toksilised keevitusgaasid, elektrilöök (pingestatud metallosad), kuumad pinnad, UV kiirgus, mehaanilised vigastused, raskete elementide käsitsemine. Tööülesannete täitmine võib nõuda füüsilist pingutust. Riskide maandamiseks tuleb kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda eririietust.
Koostatud on madalamate tasemete kutsestandardid: keevitaja, tase 3 ja keevitaja, tase 4.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Erikeevitustööde ettevalmistamine.
A.2.2 Keevitavate liidete koostamine.
A.2.3 Lõpptoote kvaliteedi hindamine.
A.2.4 Juhendamine meistrioskuste edasiandmiseks.
Valitavad tööosad
A.2.5 Terase poolautomaatkeevitamine täidistraadiga (136 või 138 MAG).
A.2.6 Alumiiniumi sulamite poolautomaatkeevitamine (131 MIG).
A.2.7 Roostevaba TIG-keevitamine (141 TIG).
A.2.8 Alumiiniumi sulamite TIG-keevitamine (141 TIG).
A.2.9 Madal- ja legeerteraste käsikaarkeevitamine (111 MMA).
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Kutseoskused on omandatud pikaajalisel järjepideval töötamisel sh erialaseid koolituskursusi läbides või kutseõppe jätkuõppes, mis eeldab varem omandatud Keevitaja, tase 4 kutseoskuste olemasolu.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Keevitaja, keevitaja-koostelukksepp, keevitaja-koostaja, koostekeevitaja, eestööline jm.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tuletööd võib majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus. Tuleohutuse seadus § 12 ja § 14.
A.6 Tulevikuoskused
Keevitaja tööd mõjutavad uute seadmete ja materjalide kasutusele võtmine, mistõttu on vajalik uuendada seadmete kasutamise ja seadistamise oskusi ning tunda uusi kasutusele võetavaid materjaliliike. Oodatud on praegusest paremaid spetsiifilisi ohutusalaseid ning töö-, tootmis- ja tööstusprotsesside ...alaseid alusteadmisi sh toote elukaare tundmist. Tõsta tuleb koostude keevitamisel kasutatavate rakiste jm abivahendite kasutamise ja koostamise taset. Ruumiline ehk 3D mõtlemine tuleb kasuks tehniliste jooniste lugemisel.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Keevitaja, tase 5 kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kompetentsid B.3.1 - B.3.4 ning valitavatest kompetentsidest B.3.5 – B.3.9 vähemalt üks kompetents.
B.2 Keevitaja, tase 5 üldoskused
1. Tugineb oma töös teadmistele: metallide ja nende sulamite põhiomadused ning tähistamine;
metallide keevitatavus; keevitusmaterjalide valik ja tähistamine; keevituse eel- ja järelkuumutamine; põhilised keevitustehnikad; keevitusseadmete ehitus ja seadistamise (reguleerimise) põhimõtted; metallil...
õikeseadmed ja nende ohutu kasutamine; kvaliteeditasemed C keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817); keevitaja kvalifitseerimise standardid (EVS-EN-ISO 9606); keevitustööde kvaliteedisüsteemi standard (EVS-EN-ISO 3834).
2. Loeb tehnilisi jooniseid ja keevitusprotseduuri spetsifikaati (edaspidi WPS-i), mõistab ja kasutab keevisõmbluste ja -liidete tähiseid ja kutsealast terminoloogiat.
3. Järgib tööohutuse, keskkonnahoiu ja tuletööde nõudeid, kasutab isikukaitsevahendeid ja tagab nende korrasoleku.
4. On oma töös täpne ja korrektne, kasutab aega efektiivselt, peab kinni tähtaegadest ja kokkulepetest.
5. Töötab motiveeritult ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid ja protseduure.
6. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks.
7. Osaleb meeskonnatöös, jagab kaastöötajatega asjakohast teavet, on valmis korraldama teiste tööd.
8. Saab aru enda kohast ettevõttes ja ettevõtte rollist tööstuses, ta on teadlik oma tegevuse tagajärgedest.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Erikeevitustööde ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Leiab tööjooniselt ja WPS-st vajaliku info, vajadusel kasutab asjakohast rakendustarkvara. Teeb vajadusel muudatusettepanekuid.
2. Valib WPS-st lähtudes keevitustraadi, keevituselektroodi, kaitsegaasi, juuretoe jm keevitusmaterjalid ja -vahendid.
3. Teeb keevitusprotsessile vastavate seadmete kasutuseelse ülevaatuse ja ettevalmistuse, vajadusel vahetab välja kuluosad. Kontrollib juhendatavate keevitusseadmete ettevalmistuse nõuetele vastavust.
4. Seadistab keevitusprotsessile vastavad seadme parameetrid, järgides WPS-is määratud keevitusvoolu, keevituspinget (kaare pinget), kaare režiimi ja gaasikulu.
5. Nõustab juhendatavaid terase keevitusrežiimide seadistamisel.
B.3.2 Keevitavate liidete koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette keevitamiseks, kasutades sobivaid töötlemismeetodeid (käsitsi, mehaaniliselt, termiliselt), puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad.
2. Kontrollib enda ja juhendatavate detailide mõõtude vastavust tööjoonisel märgitud mõõtudega, kasutades mõõteriistu (šabloonid, nurgik, mõõdulint, nihik jm).
3. Koostab koostud punkt- või traagelõmbluse abil, lähtudes tööjoonisest ja WPS-ist, võtab arvesse erinevate materjalide ja liidete tüüpide deformatsiooniriske.
4. Vajadusel fikseerib koostud keevitamiseks, kasutades rakiseid jm abivahendeid (pöördlauad, mehhaniseeritud keevitusseadmed jm).
5. Kontrollib visuaalselt koostu vastavust tööjoonisele, järgides koostu kontrollimisel keevisliidete kvaliteedi kontrolli põhimõtteid.
6. Tuvastab keevisliidete pinnadefektid ja koostu vastavuse tööjoonisele, mõistab pinnadefektide tekkimise põhjuseid, tunneb liidete parandamise meetodeid.
B.3.3 Lõpptoote kvaliteedi hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt enda ja teiste tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel ja WPSis esitatud nõuetele (et õmblused oleksid veatud: ei esineks poore, pragusid jm).
2. Kontrollib asjakohaste mõõtevahenditega enda ja teiste koostu joonmõõtmeid ja deformatsioone, mõistes joonmõõtmete hälvete ja deformatsioonide tekkimise põhjuseid.
3. Korrigeerib kontrollimise käigus ilmnenud mittevastavused (koostu deformatsioonid) järgides keevituskvaliteedi klassi nõudeid. Teeb parendusettepanekuid.
4. Teeb pärast leitud defektide korrigeerimist keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli veendumaks, et need vastavad etteantud kvaliteedinõuetele. Kontrollib juhendatavate lõpptoote kvaliteedinõuetele vastavust.
B.3.4 Juhendamine meistrioskuste edasiandmiseks 5

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib juhendatavate tööd ning vajadusel selgitab ja korrigeerib töövõtteid.
2. Nõustab juhendatavaid töö käigus tekkinud vigade ja probleemide lahendamisel, selgitab vigade ja probleemide tekkepõhjusi.
3. Annab tagasisidet töösoorituste ning töö edenemise kohta.
4. Jälgib juhendatavate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist, selgitab nimetatud nõuete sisu ja vajalikkust.
Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest B.3.5 – B.3.9 tuleb valida vähemalt üks kompetents.
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Terase poolautomaatkeevitamine täidistraadiga (136 või 138 MAG) 5

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB ja PF, PD lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
2. Keevitab plaatide põkkõmblusi asendis PA, PC ja PF, PE lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
3. Keevitab toru põkkõmblusi asendis PA (pööratav toru), PC ja PH, PH-L045 lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C. Vajadusel kasutab keevitamisel juurekaitset.
4. Puhastab keevitamise ajal täiteläbimite õmbluste servad käsitsi või mehaaniliselt.
5. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed šlaki jm ebapuhtused.
B.3.6 Alumiiniumi sulamite poolautomaatkeevitamine (131 MIG) 5

Tegevusnäitajad:
1. Puhastab liitepinnad oksiidist, õlist ja emulsioonist käsitsi või mehaaniliselt, kasutades spetsiaalseid alumiiniumkeevituse abivahendeid ja tööriistu.
2. Keevitab plaatide nurkõmblusi asendites PA ja PB lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
3. Keevitab plaatide põkkõmblusi asendis PA lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
4. Teeb valmis tootele järeltöötluse ja puhastab keevisõmblused toodet kahjustamata.
B.3.7 Roostevaba terase TIG-keevitamine (141 TIG) 5

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab põkkõmblusi asendis HL045 (mittepööratav toru), PC ja PH lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
2. Vajadusel tagab juurekaitse arvestades materjalide tehnoloogilisi iseärasusi.
3. Puhastab keevitamise ajal täiteläbimite õmbluste servad käsitsi või mehaaniliselt.
4. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed jm ebapuhtused, kasutades spetsiaalseid roostevaba terase jaoks ettenähtud abivahendeid ja tööriistu, võttes arvesse roostevaba materjali korrosiooniriske.
B.3.8 Alumiiniumi sulamite TIG-keevitamine (141 TIG) 5

Tegevusnäitajad:
1. Puhastab liitepinnad oksiidist, õlist ja emulsioonist käsitsi või mehaaniliselt, kasutades spetsiaalseid alumiiniumkeevituse abivahendeid ja tööriistu.
2. Keevitab põkkõmblusi asendis HL045 (mittepööratav toru), PC ja PH lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
3. Teeb valmis tootele järeltöötluse ja puhastab keevisõmblused toodet kahjustamata.
B.3.9 Madal- ja legeerteraste käsikaarkeevitamine (111 MMA) 5

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab põkkõmblusi asendis HL045 (mittepööratav toru), PC ja PH lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
2. Puhastab keevitamise ajal täiteläbimite õmbluste servad käsitsi või mehaaniliselt.
3. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki jm ebapuhtused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-27042021-4.1.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.04.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Keevitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7212 Keevitajad ja leeklõikajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Madis Mäeste Sumet OÜ
Sandra Kliimann AS Saku Metall
Tatjana Karaganova Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
Riina Otsason Baltic Workboats AS
Toomas Reha Inspecta Estonia OÜ
Heikki Nurmsalu Fuksia OÜ
Tarvo Kapp Contractor OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist