Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lehtmetalli laserlõikepingi operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Lehtmetalli laserlõikepingi operaator, tase 4
EN: Sheet Metal, CNC Machine Operator, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.04.2021
Kehtib kuni: 26.04.2026
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard on valminud üldise 4. taseme APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori kutsestandardi uuendusena.

1. Tööosade ja kompetentside jaotus on viidud töö sisuga vastavamaks.

2. Seni eraldi loetletud teadmised on nüüd lõimitud tegevusnäitajatega.

3. Lisatud on operaatorite tulevikuoskused.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tööstushariduskeskus Lehtmetalli laserlõikepingi operaator 223844 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/8 11.06.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lehtmetalli laserlõikepingi operaator töötab lehtmetalli töötlemisega tegelevas ettevõttes. Tema tööks on kvaliteetsete lehtmetallist detailide valmistamine arvjuhtimisega laserlõikepingil. Laserlõikus võimaldab lehtmaterjalide termilist lõikamist fokusseeritud laserkiire abil mööda ettemääratud kon...tuuri.
Operaator tuleb toime oma tööülesannete täitmisega tavapärastes, väheselt muutuvates olukordades. Lõikeprotsessi töötsükli läbi viimiseks kasutab operaator eelnevalt koostatud juhtprogramme. Ta kindlustab tööpingi efektiivse ja säästliku kasutuse ning tagab kontrollmõõtmistega töödeldava detaili tööjoonisele vastavuse.
Ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt võivad operaatori tööülesanded hõlmata tõstemagnetite ja -troppide, haaratsite, telfrite, kraanade jm laadimisseadmete kasutamist materjali ja valmistoodangu liigutamiseks ja tõstmiseks.
Töökeskkonnas esineb müra- ja tolmu, kasutatavad kemikaalid võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Tööpingi opereerimine võib tekitada sundasendist tingitud vaevusi. Tööülesanded on kiirelt vahelduvad ja võivad nõuda füüsilist pingutust raskuste käsitsi tõstmisel.
Lehtmetalli töötlemispinkide operaatorite kutsed:
Lehtmetalli painutuspingi operaator, tase 4
Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Lehtmetalli laserlõikamise ettevalmistamine.
A.2.2 Laserlõikepingi seadistamine.
A.2.3 Lehtmetalli lõikamine laserlõikepingil.
A.2.4 Laserlõikepingi hooldus- ja korrashoiutööd.
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Lehtmetalli laserlõikepingi operaatoriks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Laserlõikepingi operaator, laseri operaator, CNC laserlõikekeskuse operaator jm.
A.6 Tulevikuoskused
Lõikepingi opereerimist mõjutab tootmises innovaatiliste kõrgtehnoloogiliste rakenduste kasutusele võtmine. Operaatori töö intensiivistub, kuna opereerida tuleb mitut lõikepinki sh muid kaasnevaid lisaseadmeid. Vajalikuks osutub töö täpsem planeerimine. Eeldatakse praegusest paremaid tööstusspetsiif...ilisi ohutusalaseid ning töö-, tootmis- ja tööstusprotsesside alusteadmisi. Oluline on tunda uusi kasutusele võetavaid materjaliliike.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2 ja B.3.1 - B.3.4 tõendamine.
B.2 Lehtmetalli laserlõikepingi operaator, tase 4 üldoskused
1. Tugineb oma töös algteadmistele matemaatikast, füüsikast, automaatikast, mehaanikast, lehtmetallmaterjalidest (sh pinna kvaliteedinõuded, materjalide defektid, pinnakatted, kaitsekiled), sulamite omadustest ja mõõtmestamisest.
2. Loeb tehnilisi jooniseid, mõistab ja kasutab kutsealast terminoloo...
giat.
3. Valmistab ette tööprotsessist lähtuva ohutu töökoha, järgib kõikides tööprotsessi etappides tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid.
4. On oma töös täpne ja korrektne, kasutab aega efektiivselt, peab kinni tähtaegadest ja kokkulepetest.
5. Töötab motiveeritult ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid ja protseduure.
6. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks.
7. Osaleb meeskonnatöös, annab oma panuse ühise tulemuse saavutamiseks, teeb koostööd kaastöötajatega.
8. Saab aru ettevõtte rollist tööstuses, on teadlik oma tegevuse tagajärgedest.
9. Suudab anda konstruktiivset tagasisidet protsessi suutlikkuse kohta, osaleb aktiivselt parendusettepanekute tegemisel.
10. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel, lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala.
11. Kasutab ettevõtte infohalduse tarkvara (ERP jm).
12. Kasutab oma töös inglise keelt A1 tasemel, lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Lehtmetalli laserlõikamise ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Loeb ja teeb selgeks töökäsu sisu ja nõuded (nt etteantud parameetrid, kuluosad, materjalid).
2. Teeb tööpingi käivituseelse kontrolli ja ettevalmistuse vastavalt kasutusjuhendile.
3. Kontrollib töö- ja mõõteriistade ning isikukaitsevahendite korrasolekut.
4. Kontrollib näitude alusel suruõhu ja lõikegaaside olemasolu, arvestades laserlõikamisel kasutatavate kaitsegaaside omadusi.
5. Käivitab seadme, resonaatori ja abiseadmed vastavalt kasutusjuhendis toodud järjekorrale, mõistes resonaatori ja abiseadmete funktsioone ja tööpõhimõtteid.
6. Viib läbi telgede lähtestamise (nullistamise) vastavalt kasutusjuhendile, mõistes seadme arvjuhitavate telgede tähistusi ja nende liikumist.
7. Kontrollib ohutusseadmete korrasolekut vastavalt kasutusjuhendile, mõistes ohutusseadmete tööpõhimõtteid.
8. Pingi ja abiseadmete puuduste esinemisel teavitab viivitamatult vastutavat isikut.
B.3.2 Laserlõikepingi seadistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib tööülesandele vastava juhtprogrammi, mõistes juhtprogrammi koostamisel kasutatud masinkoodi struktuuri.
2. Hindab juhprogrammis kasutatud paigutusest (nesting) lähtuvat detailide ja laserpea kokkupõrke ohtu.
3. Valib juhtprogrammi alusel tööülesandele vastavad lõikeparameetrid.
4. Valib tööülesandele vastava materjalilehe, mõistes lehtmaterjalide standardites kasutatavaid tähistusi.
5. Hindab visuaalselt teraslehe tooriku kvaliteeti, vältides defektsete või kahjustatud toorik lehtede lõikamist.
6. Paigaldab materjalilehe seadmesse manuaalselt, abiseadmete või seadmega ühendatud automaatse laadimisseadme abil materjali kahjustamata.
7. Paigaldab juhtprogrammis ettenähtud läätse ja düüsi, kontrollib ja vajadusel korrigeerib laserkiire tsentreeringut, mõistes laseri lõikepea seadistuse mõju lõiketulemustele.
8. Kalibreerib z-telje, käivitades vastava kalibreerimisprogrammi, mõistes jälgimisanduri tööpõhimõtet.
B.3.3 Lehtmetalli lõikamine laserlõikepingil 4

Tegevusnäitajad:
1. Käivitab programmi vastavalt kasutusjuhendile, mõistes seadme juhtpaneeli nuppude, lülitite ja märgutulede funktsioone.
2. Jälgib seadme lõikeprotsessi ja vajadusel peatab programmi, et korrigeerida lõikeparameetreid ja materjali paigutust.
3. Kontrollib visuaalselt (nt etalondetailiga) esimese detaili lõikepinna kvaliteeti (kraat, karedus) ja vajadusel korrigeerib lõikeparameetreid, mõistes erinevate lõikeparameetrite mõju lõiketulemusele.
4. Kontrollib detaili joonisele vastavust mõõtevahendite (nihik, mõõdulint, kaliiber jm) abil ja vajadusel muudab võimaluste piires kompensatsiooni väärtusi, saades aru kompensatsiooni mõjust detaili mõõtmetele. Detaili joonisele mittevastavuse korral tegutseb vastavalt ettevõttes kehtestatud reeglitele
5. Peale lõikeprogrammi lõppemist eemaldab detailid ja jäägid töölaualt ning ladustab need vastavalt juhistele manuaalselt, abiseadmete või seadmega ühendatud automaatse mahalaadimisseadme abil.
6. Lülitab välja seadme, resonaatori ja abiseadmed vastavalt kasutusjuhendis toodud järjekorrale, mõistes lülitusjärjekorra kriitilisust.
7. Sulgeb suruõhu- ja gaasitrasside ventiilid ohutuse tagamiseks vastavalt pingi kasutusjuhendi nõuetele.
8. Raporteerib tehtud töö tulemustest vastavalt juhistele.
B.3.4 Laserlõikepingi hooldus- ja korrashoiutööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb laserlõikepingi igapäevase hoolduse vastavalt kasutusjuhendile.
2. Viib läbi ettenähtud sagedusega laserlõikepingi ja lõiketööriistade kontroll- ja hooldustoimingud vastavalt hooldusjuhendile; kõrvalekalde korral teavitab vastutavat isikut.
3. Dokumenteerib tehtud kontroll- ja hooldustoimingud hoolduspäevikusse.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-27042021-4.2.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.04.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Henri Tabri Aider OÜ
Veiko Põldmaa Tallinna Tööstushariduskeskus
Rauno Edur Ferresto Laser OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist