Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lehtmetalli painutuspingi operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Lehtmetalli painutuspingi operaator, tase 4
EN: Sheet Metal, CNC Machine Operator, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.04.2021
Kehtib kuni: 26.04.2026
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard on valminud üldise 4. taseme APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori kutsestandardi uuendusena.
1. Tööosade ja kompetentside jaotus on viidud töö sisuga vastavamaks.
2. Seni eraldi loetletud teadmised on nüüd lõimitud tegevusnäitajatega.
3. Lisatud on operaatorite tulevikuoskused.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tööstushariduskeskus Lehtmetalli painutuspingi operaator 223843 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/8 11.06.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lehtmetalli painutuspingi operaator töötab lehtmetalli töötlemisega tegelevas ettevõttes. Tema tööks on kvaliteetsete lehtmetallist detailide valmistamine arvjuhtimisega painutuspingil. Painutusprotsessis deformeeritakse lehtmetallist toorikut plastselt painutustempli ja -matriitsi abil, et saavutad...a soovitud paindenurk.
Operaator töötab iseseisvalt olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, aga mis võivad ka muutuda.
Töötsükli sooritamiseks kasutab operaator eelnevalt koostatud juhtprogramme või koostab ise vajaliku juhtprogrammi painutuspingi juhtpaneelil.
Ta kindlustab tööpingi efektiivse ja säästliku kasutuse ning tagab kontrollmõõtmistega töödeldava detaili tööjoonisele vastavuse.
Painutusprotsessis on oluline tähtsus tooriku täpsel painutuspinki asetamisel ja painutustsükli ohutul läbiviimisel, kuna tegemist on kõrgema ohuastmega seadmega.
Materjali käitlemisega seotud tegevusi viib ta peamiselt läbi manuaalselt.
Ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt võivad operaatori tööülesanded hõlmata tõstemagnetite ja -troppide, haaratsite, telfrite, kraanade jm laadimisseadmete kasutamist materjali ja valmistoodangu liigutamiseks ja tõstmiseks.
Töökeskkonnas esineb müra- ja tolmu, kasutatavad kemikaalid võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Painutuspingi opereerimine võib tekitada sundasendist tingitud vaevusi.
Lehtmetalli töötlemispinkide operaatorite kutsed:
Lehtmetalli laserlõikepingi operaator, tase 4
Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Lehtmetalli painutuse ettevalmistamine.
A.2.2 Painutuspingi seadistamine.
A.2.3 Lehtmetalli töötlemine painutuspingil.
A.2.4 Painutuspingi hooldus- ja korrashoiutööd.
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Lehtmetalli painutuspingi operaatoriks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Painutuspingi operaator, painutupressi operaator, CNC painutuspingi operaator.
A.6 Tulevikuoskused
Painutuspingi opereerimist mõjutab tootmises innovaatiliste kõrgtehnoloogiliste rakenduste kasutusele võtmine. Töö lihtsustub tehnoloogiliste lisaseadmete (nt automaatsed nurgamõõtjad, automaatne tööriistavahetus) kasutusele võtmise tulemusena. Lisanduvad täisautomatiseeritud painutusrobotid (kus op...eraatori pidev juuresolek ei ole enam vajalik), mistõttu töö intensiivistub, sest opereerida tuleb mitut painutusseadet või ka muid kaasnevaid seadmeid. Vajalikuks osutub töö täpsem planeerimine.
Eeldatakse praegusest paremaid tööstusspetsiifilisi ohutusalaseid ning töö-, tootmis- ja tööstusprotsesside alusteadmisi.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2 ja B.3.1 - B.3.4 tõendamine.
B.2 Lehtmetalli painutuspingi operaator, tase 4 üldoskused
1. Tugineb oma töös algteadmistele mehaanikast, mõõtmestamisest, lehtmetallmaterjalidest (materjalide tüübid ja tähistus, pinna kvaliteedinõuded, materjalide defektid, pinnakatted, kaitsekiled).
2. Loeb tehnilisi jooniseid, mõistab ja kasutab kutsealast terminoloogiat.
3. Valmistab ette tööprotses...
sist lähtuva ohutu töökoha. Järgib kõikides tööprotsessi etappides tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid.
4. On oma töös täpne ja korrektne, kasutab aega efektiivselt, peab kinni tähtaegadest ja kokkulepetest.
5. Töötab motiveeritult ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid ja protseduure.
6. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks.
7. Osaleb meeskonnatöös, annab oma panuse ühise tulemuse saavutamiseks, teeb koostööd kaastöötajatega.
8. Saab aru ettevõtte rollist tööstuses, on teadlik oma tegevuse tagajärgedest.
9. Suudab anda konstruktiivset tagasisidet protsessi suutlikkuse kohta, osaleb aktiivselt parendusettepanekute tegemisel.
10. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel, lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala.
11. Kasutab ettevõtte infohalduse tarkvara (ERP jm)
12. Kasutab oma töös inglise keelt A1 tasemel, lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Lehtmetalli painutusprotsessi ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Loeb ja teeb selgeks töökäsu sisu ja nõuded (nt etteantud parameetrid, kuluosad, materjalid).
2. Teeb seadme käivituseelse kontrolli ja ettevalmistuse vastavalt kasutusjuhendile.
3. Kontrollib töö- ja mõõteriistade ning isikukaitsevahendite korrasolekut
4. Käivitab seadme vastavalt kasutusjuhendis toodud järjekorrale mõistes seadme juhtpaneeli nuppude, lülitite ja märgutulede funktsioone.
5. Viib läbi telgede lähtestamise (nullistamise) vastavalt kasutusjuhendile, mõistes seadme arvjuhitavate telgede tähistusi ja nende liikumist.
6. Kontrollib ohutusseadmete korrasolekut vastavalt kasutusjuhendile, mõistes ohutusseadmete tööpõhimõtteid.
7. Pingi ja abiseadmete puuduste esinemisel teavitab viivitamatult vastutavat isikut.
B.3.2 Painutuspingi seadistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Koostab juhtpaneelil tööülesandele vastava juhtprogrammi, kasutades painutusteooria alusteadmiseid (painutusmeetodid, painutusjärjekord, tööriistade määramise põhimõtted vastavalt materjalidele), peab kinni tööriistade tonnaaži piirangutest.
2. Tuvastab (teeb kindlaks) korrektse pinnalaotuse mõõtmed, mõistes painde mahaarvamisväärtuste (Bend deduction) mõju detaili mõõtmetele.
3. Hindab visuaalselt teraslehe tooriku kvaliteeti, vältides defektsete või kahjustatud toorik lehtede lõikamist
4. Paigaldab ja tsentreerib juhtprogrammis määratud painutustööriistad, mõistes painutustööriistade ja nende kinnitussüsteemide ohutu käsitlemise aluseid.
5. Seadistab seadme valguskaitse, mõistes valguskaitse kasutamise olulisust ja toimimise põhimõtet.
B.3.3 Lehtmetalli töötlemine painutuspingil 4

Tegevusnäitajad:
1. Eelnevalt koostatud programmi puhul valib sobiva juhtprogrammi, mõistes programmis kasutatud painutusmeetodit, painutusjärjekorda, tööriistade sobivust ja ohutegureid.
2. Valib tööülesandele vastava tooriku, asetab selle vastu tagatuge ja käivitab painutustsükli, järgides tooriku ohutu käsitsemise nõudeid (seadme ohualad, seadme telgede ja tooriku liikumistrajektoorid).
3. Mõõdab mõõtevahendite abil paindenurkade ja paindeservade väärtusi ning vajadusel korrigeerib neid, mõistes materjalide tagasivetrumise olemust ja korrektsioonide mõju painutuspingi telgede liikumisele.
4. Kontrollib toote joonisele vastavust visuaalselt ja mõõtevahendite (nihik, mõõdulint, kaliiber jm) abil.
5. Detaili joonisele mittevastavuse korral tegutseb vastavalt ettevõttes kehtestatud reeglitele.
6. Peale lõikeprogrammi lõppemist eemaldab painutustööriistad painutuspingist ja ladustab need, järgides painutustööriistade hooldus- ja ladustamisjuhiseid.
7. Lülitab seadme ja abiseadmed välja vastavalt kasutusjuhendis toodud järjekorrale, mõistes lülitusjärjekorra kriitilisust.
8. Raporteerib tehtud töö tulemustest vastavalt juhistele.
B.3.4 Painutuspingi hooldus- ja korrashoiutööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb painutuspingi igapäevase hoolduse vastavalt kasutusjuhendile.
2. Viib läbi ettenähtud sagedusega painutuspingi ja painutustööriistade kontroll- ja hooldustoimingud vastavalt hooldusjuhendile; kõrvalekalde korral teavitab vastutavat isikut.
3. Dokumenteerib tehtud kontroll- ja hooldustoimingud hoolduspäevikusse.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-27042021-4.2.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.04.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Henri Tabri Aider OÜ
Veiko Põldmaa Tallinna Tööstushariduskeskus
Rauno Edur Ferresto Laser OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist