Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator, tase 4
EN: Sheet Metal, CNC Machine Operator, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.04.2021
Kehtib kuni: 26.04.2026
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard on valminud üldise 4. taseme APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori kutsestandardi uuendusena.
1. Tööosade ja kompetentside jaotus on viidud töö sisuga vastavamaks.
2. Seni eraldi loetletud teadmised on nüüd lõimitud tegevusnäitajatega.
3. Lisatud on operaatorite tulevikuoskused.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator 229022 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/8 08.06.2022 Avatud
2 Tallinna Tööstushariduskeskus Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator 223842 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/8 28.06.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator töötab lehtmetalli töötlemisega tegelevas ettevõttes. Tema tööks on kvaliteetsete lehtmetallist detailide valmistamine üldjuhul kombineeritud arvjuhtimisega plasma- ja gaasilõikepingil või eraldiseisvatel arvjuhtimisega plasma -ja gaasilõikepinkidel. ...
Plasma- ja gaasilõikus on täpne, kiire ja efektiivne lõikamismeetod erineva paksusega lehtmetalli termiliseks lõikamiseks.
Plasmalõikuse protsessis lõigatakse lehtmaterjale plasmakaarleegi abil, gaasilõikuse protsessis (süsinikterasest lehtmaterjalide puhul) hapniku ja kütusegaaside (atsetüleen, propaan, metaan) abil. Operaator töötab iseseisvalt olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, aga mis võivad ka muutuda. Lõikeprotsessi töötsükli läbi viimiseks valib operaator eelnevalt koostatud juhtprogrammi. Ta kindlustab tööpingi efektiivse ja säästliku kasutuse ning tagab kontrollmõõtmistega töödeldava detaili tööjoonisele vastavuse.
Ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt võivad operaatori tööülesanded hõlmata tõstemagnetite ja -troppide, haaratsite, telfrite, kraanade jm laadimisseadmete kasutamist materjali ja valmistoodangu liigutamiseks ja tõstmiseks.
Töökeskkonnas esineb UV-kiirgust, kõrgetel temperatuuridel pindu, müra- ja tolmu. Lõikamisel tekkivad aurud võivad põhjustada tervisevaevusi. Tööülesanded on kiirelt vahelduvad ja võivad nõuda füüsilist pingutust raskuste käsitsi tõstmisel.
Lehtmetalli töötlemispinkide operaatorite kutsed:
Lehtmetalli laserlõikepingi operaator, tase 4
Lehtmetalli painutuspingi operaator, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Lehtmetalli plasma - ja gaasilõikamise ettevalmistamine.
A.2.2 Plasma - ja gaasipingi seadistamine.
A.2.3 Lehtmetalli lõikamine plasma- ja gaasilõikepingil.
A.2.4 Plasma - ja gaasilõikepingi hooldus- ja korrashoiutööd.
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaatoriks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Plasmapingi operaator, CNC plasmalõikepinkide operaator, gaasilõikepingi operaator jm.
A.6 Tulevikuoskused
Lõikepingi opereerimist mõjutab tootmise automatiseerimine. Töö lihtsustub tehnoloogiliste lisaseadmete (nt mõõtude automaatne kontroll) kasutusele võtmise tulemusena. Lisanduvad täisautomatiseeritud plasmalõikerobotid, mistõttu töö intensiivistub, sest opereerida tuleb kombineeritud lõikeseadet või... ka muid kaasnevaid seadmeid. Vajalikuks osutub töö täpsem planeerimine ning andmebaasi kogumine ja analüüsimine.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2 ja B.3.1 - B.3.4 tõendamine.
B.2 Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator, tase 4 üldoskused
1. Tugineb oma töös algteadmistele eriala mehaanikast, mõõtmestamisest, lehtmetallmaterjalidest (sh materjalide tüübid ja tähistus, pinna kvaliteedinõuded, materjalide defektid, pinnakatted, kaitsekiled).
2. Orienteerub tehnilistes joonistes, mõistab ja kasutab kutsealast terminoloogiat.
3. Järgi...
b kõikides tööprotsessi etappides ettevõttes kehtestatud ohutusnõudeid (tuletööde eeskirjad, tõsteseadmete kasutus- ja ohutusnõuded ning käsitsi raskuste teisaldamisel kehtestatud nõuded).
4. Valmistab ette tööprotsessist lähtuva ohutu töökoha, järgib kõikides tööprotsessi etappides tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid.
5. On oma töös täpne ja korrektne, kasutab aega efektiivselt, peab kinni tähtaegadest ja kokkulepetest.
6. Töötab motiveeritult ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid ja protseduure.
7. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks.
8. Osaleb meeskonnatöös, annab oma panuse ühise tulemuse saavutamiseks.
9. Saab aru ettevõtte rollist tööstuses, on teadlik oma tegevuse tagajärgedest.
10. Suudab anda konstruktiivset tagasisidet protsessi suutlikkuse kohta, osaleb aktiivselt parendusettepanekute tegemisel.
11. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel, lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala.
12. Kasutab ettevõtte infohalduse tarkvara (ERP jm)
13. Kasutab oma töös inglise keelt A1 tasemel, lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Lehtmetalli plasma - ja gaasilõikamise ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Loeb ja teeb selgeks töökäsu sisu ja nõuded (nt etteantud parameetrid, kuluosad, materjalid).
2. Teeb tööpingi käivituseelse kontrolli ja ettevalmistuse vastavalt kasutusjuhendile.
3. Kontrollib töö- ja mõõteriistade ning isikukaitsevahendite korrasolekut.
4. Kontrollib näitude alusel lõike- ja abigaaside olemasolu, arvestades kasutatavate gaaside omadusi.
5. Käivitab tööseadmed, vastavalt kasutusjuhendis toodud järjekorrale, mõistes jõuallika ja abiseadmete funktsioone ja tööpõhimõtteid.
6. Viib läbi telgede referentspunktide määramise vastavalt kasutusjuhendile, mõistes seadme arvjuhitavate telgede tähistusi ja nende liikumist.
7. Kontrollib ohutusseadmete korrasolekut vastavalt kasutusjuhendile, mõistes ohutusseadmete tööpõhimõtteid.
8. Pingi ja abiseadmete puuduste esinemisel teavitab viivitamatult vastutavat isikut.
B.3.2 Plasma - ja gaasipingi seadistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib töökäsule vastava juhtprogrammi, mõistes juhtprogrammi koostamisel kasutatud masinkoodi algstruktuuri.
2. Hindab juhtprogrammis kasutatud paigutusest (nesting) lähtuvat detailide ja lõikepea kokkupõrke ohtu ja võtab kasutusele lisameetmed
3. Valib juhtprogrammi alusel tööülesandele vastavad lõikeparameetrid
4. Valib tööülesandele vastava materjalilehe, mõistes lehtmaterjalide standardites kasutatavaid tähistusi.
5. Hindab visuaalselt teraslehe tooriku kvaliteeti, vältides defektsete või kahjustatud toorik lehtede lõikamist.
6. Paigutab materjalilehe lõiketöölauale manuaalselt või laadimisseadme (sh poolautomaat- või automaatseadmete) abil materjali kahjustamata.
7. Paigaldab juhtprogrammis ettenähtud tarvikud lõikepeasse, kontrollib ja vajadusel korrigeerib lõikepea ristseisu, mõistes lõikepea seadistuse mõju lõiketulemustele.
B.3.3 Lehtmetalli lõikamine plasma- ja gaasilõikepingil 4

Tegevusnäitajad:
1. Käivitab programmi vastavalt kasutusjuhendile, mõistes seadme juhtpaneeli nuppude, lülitite ja märgutulede funktsioone.
2. Jälgib lõikeprotsessi ja vajadusel peatab programmi, et korrigeerida lõikeparameetreid või vahetada kulunud tarvikud lõikepeas.
3. Kontrollib visuaalselt (nt etalondetailiga) esimese lõigatud detaili lõikepinna kvaliteeti (kraat, lõikeserva sirgsus) ja vajadusel korrigeerib lõikeparameetreid, mõistes erinevate lõikeparameetrite mõju lõiketulemusele.
4. Kontrollib detaili joonisele vastavust mõõtevahendite (nihik, mõõdulint, kaliiber jm) abil ja vajadusel muudab võimaluste piires kompensatsiooni väärtusi, saades aru kompensatsiooni mõjust detaili mõõtmetele.
5. Detaili joonisele mittevastavuse korral tegutseb vastavalt ettevõttes kehtestatud reeglitele.
6. Peale lõikeprogrammi lõppemist eemaldab detailid ja materjalijäägid töölaualt ning ladustab need vastavalt juhistele manuaalselt või laadimisseadmeid ja abiseadmeid kasutades.
7. Lülitab välja seadme ja abiseadmed ning sulgeb ohutuse tagamiseks suruõhu- ja gaasitrasside ventiilid vastavalt kasutusjuhendile.
8. Raporteerib tehtud töö tulemustest vastavalt juhistele.
B.3.4 Plasma- ja gaasilõikepingi hooldus- ja korrashoiutööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb painutuspingi igapäevase hoolduse vastavalt kasutusjuhendile.
2. Viib läbi ettenähtud sagedusega painutuspingi ja painutustööriistade kontroll- ja hooldustoimingud vastavalt hooldusjuhendile; kõrvalekalde korral teavitab vastutavat isikut.
3. Dokumenteerib tehtud kontroll- ja hooldustoimingud hoolduspäevikusse.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-27042021-4.2.3/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.04.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aivo Aunapuu Alas-Kuul AS
Aleksei Saareväli Tallinna Tööstushariduskeskus
Rain Laager Exmet Services OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist