Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sterilisatsioonitehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Sterilisatsioonitehnik, tase 4
EN: Sterilisation technician, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.04.2021
Kehtib kuni: 28.04.2026
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Sisulisi muudatusi ei tehtud, parandati ning täiendati olemasolevat sõnastust.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Sterilisatsioonitehnik 160377 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 05.05.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sterilisatsioonitehniku töö eesmärk on tagada kliendile ohutu ja kvaliteetne tervishoiuteenus ja vältida tervishoiuteenusega seotud infektsioonide teket. Sterilisatsioonitehniku tööks on meditsiiniseadmete ja tarvikute dekontaminatsioon, mis hõlmab puhastust, desinfektsiooni ja sterilisatsiooni.
St...
erilisatsioonitehnik töötab iseseisvalt ja meeskonnas ning vastustab oma töö tulemuste eest.
Sterilisatsioonitehnik kasutab oma töös erinevaid meditsiiniseadmeid ja isikukaitsevahendeid.
Sterilisatsioonitehnik töötab töögraafiku alusel, sh öises vahetuses, nädalavahetusel ja riigipühadel.
Sterilisatsioonitehnik puutub kokku füüsikaliste, füsioloogiliste, bioloogiliste ja keemiliste ohuteguritega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Meditsiiniseadmete puhastamine ja desinfitseerimine
A.2.2 Meditsiiniseadmete funktsionaalsuse kontroll ja hooldamine
A.2.3 Meditsiiniseadmete komplekteerimine ja pakendamine
A.2.4 Meditsiiniseadmete steriliseerimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Sterilisatsioonitehnik on läbinud erialase kutseõppe tasemeõppe või omandanud kutseoskused töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Autoklaavija, meditsiiniseadmete hooldaja, meditsiiniseadmete tehnik, sterilisatsioonitehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Sterilisatsioonitehnik, tase 4 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Sterilisatsioonitehnik, tase 4 üldoskused
1. ennetab tervishoiuteenusega seotud nakkusi, arvestades mikrobioloogia aluseid; kasutab pinna puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid ning käte antiseptikuid;
2. kasutab töös vajaminevaid seadmeid vastavalt tootjapoolsele kasutusjuhendile;
3. käitleb jäätmeid vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja a...
sutusesisesele jäätmekäitlusjuhendile;
4. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 (lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
5. kasutab oma töös arvutit vastavalt DigComp enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (lisa 2);
6. loob head suhted kolleegide ja klientidega; sõnastab esitatava teabe vastavalt sihtrühma vajadustele; arvestab saadud tagasisidega;
7. hindab järjepidevalt oma tööprotsessi kvaliteeti; hindab enda nõrku ja tugevaid külgi tööprotsessis ning kavandab tööalast arengut; hindab enda rolli meeskonnas/organisatsioonis ning arvestab meeskonna/organisatsiooni ootuste ja vajadustega; võtab vastutuse oma käitumise ja selle tagajärgede eest;
8. lähtub oma töös tööohutus-, ja töötervishoiunõuetest;
9. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
10. järgib kutsealaga seotud õigusakte ja kehtivaid juhendeid;
11. järgib oma töös eetilisi norme ja konfidentsiaalsusnõuet; tegutseb organisatsiooni mainet hoidvalt.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Meditsiiniseadmete puhastamine ja desinfitseerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Transpordib kontamineeritud meditsiiniseadmeid vastavalt kehtivatele juhenditele, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid.
2. Võtab kontamineeritud korduvkasutatavad meditsiiniseadmed osadeks vastavalt seadme tootjapoolsele puhastus- ja desinfektsioonijuhendile; eelpuhastab meditsiiniseadmed mehaaniliselt või sobivat puhastusseadet (nt pesur-desinfektor) kasutades.
3. Valib puhastus-ja desinfektsioonimeetodi ning töörežiimi vastavalt meditsiiniseadmete tootjapoolsele puhastus-ja desinfektsioonijuhendile, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid.
4. Puhastab meditsiiniseadmed mehaaniliselt või puhastusseadme abil (ultraheli-pesur, pesur-desinfektor) vastavalt valitud meetodile.
5. Kasutab ettenähtud meditsiiniseadmete puhastus- ja desinfektsioonivahendeid, järgides vahendite ohutuskaardi nõudeid.
6. Kontrollib automatiseeritud protsessi kvaliteeti, kasutades kontrolltesti.
7. Transpordib dekontamineeritud meditsiiniseadmeid vastavalt haiglanakkustõrje standarditele, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid.
B.3.2 Meditsiiniseadmete funktsionaalsuse kontroll ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kuivatab pestud ja desinfitseeritud meditsiiniseadmed vastavalt asutusesisesele tööjuhendile.
2. Kontrollib meditsiiniseadmete puhtust ja terviklikkust visuaalselt.
3. Testib meditsiiniseadmete funktsionaalsust; hindab meditsiiniseadmete kasutuskõlblikkust vastavalt ettenähtud funktsioonile; kõrvaldab kulunud ja kahjustatud, sh korrodeerunud meditsiiniseadmed kasutuselt.
4. Hooldab meditsiiniseadmeid vastavalt tootjapoolsele juhendile.
B.3.3 Meditsiiniseadmete komplekteerimine ja pakendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paneb meditsiiniseadmed kokku vastavat tootjapoolsele juhendile.
2. Komplekteerib meditsiiniseadmed vastavalt meditsiiniseadmete nimetustele, kasutaja tellimusele ja asutuses kehtestatud korrale.
3. Hindab pakkematerjali kasutuskõlblikkust; valib pakkematerjali ja pakendamismeetodi, arvestades sterilisatsioonimeetodit, komplekti suurust ja kaalu ning kasutaja tellimust; pakib meditsiiniseadmed vastavalt valitud meetodile.
4. Markeerib komplekteeritud ja pakitud komplekti, märkides vähemalt steriilsuse säilivuse aja.
5. Hindab visuaalselt kinnitusmeetodi kvaliteeti; kontrollib pakendatud komplekti terviklikkust ja markeeringut.
6. Varustab komplekteeritud meditsiiniseadmed sterilisatsiooniprotsessi kontrolli-indikaatoritega, arvestades kasutusele võetavat sterilisatsioonimeetodit ja -tsüklit.
7. Dokumenteerib tegevused vastavalt asutuses kehtestatud korrale.
B.3.4 Meditsiiniseadmete steriliseerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab sisselülitamise järgselt sterilisaatori tehnilist korrasolekut ja funktsionaalsust, kasutades selleks spetsiaalset testi.
2. Kontrollib steriliseeritavate meditsiiniseadmete pakendite terviklikkust ja märgistust enne sterilisaatorisse panemist; koostab sterilisaatori laadungi lähtuvalt pakkematerjalidest ja meditsiiniseadme steriliseerimismeetodi/- temperatuuri vajadusest; dokumenteerib sterilisaatori laadungi vastavalt asutuses kehtivale korrale; enne sterilisaatori käivitamist kontrollib sterilisatsiooniprotsessi parameetreid sterilisaatori ekraanil või väljatrükil; jälgib sterilisatsiooniprotsessi vastavust parameetritele.
3. Valib sterilisatsioonimeetodi ja -programmi vastavalt steriliseeritava meditsiiniseadme ja pakendi materjalile.
4. Kontrollib ja hindab sterilisatsiooniprotsessi kvaliteeti, kasutades keemilisi ja/või bioloogilisi kasutuskõlblikke indikaatoreid; dokumenteerib tulemused vastavalt asutuses kehtestatud korrale.
5. Sterilisatsiooniprotsessi lõppedes eemaldab steriliseeritud pakendid sterilisaatorist, järgides haiglanakkustõrje standardite ja tööohutuse nõudeid; hindab visuaalselt pakendite seisundit; vigastatud pakendi korral alustab dekontaminatsiooni alates pakendamisest uuesti.
6. Protsessi lõppedes kontrollib sterilisatsioonitsükli tulemust, sh keemilisi indikaatoreid; säilitab sterilisatsiooniprotsessi andmed vastavalt asutuses kehtivale korrale.
7. Sorteerib, ladustab ja väljastab või transpordib kliendile steriliseeritud pakendid ja meditsiiniseadmed, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid.
8. Dokumenteerib tegevused vastavalt asutuses kehtestatud korrale.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-29042021-1.4.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.04.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Tervishoiu abiteenused
Kutse grupp: Sterilisatasioonitehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
53 Isikuhooldustöötajad
532 Tervishoiu hooldustöötajad
5329 Tervishoiu hooldustöötajad, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kairi Kukk Ida-Tallinna Keskhaigla
Ljudmila Kovgan Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Piret Tamme Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Anu Tammemäe Ida-Tallinna Keskhaigla
Anu Tuuksam Haridus - ja Noorteamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist