Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tervishoiusekretär, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tervishoiusekretär, tase 5
EN: Clinical secretary, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.04.2021
Kehtib kuni: 28.04.2026
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tervishoiusekretär 232203 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 20.06.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tervishoiusekretäri töö on tervishoiuteenuste administreerimine, tervishoiuteenuste logistika korraldamine, dokumentide haldamine ja kohtumiste ettevalmistamine. Tervishoiusekretäri töös on suur osa suhtlemisel erinevate osapooltega. Tervishoiusekretärid töötavad haiglates, perearstikeskustes ja te...istes tervishoiuteenust osutavates organisatsioonides.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Dokumentide haldamine
A.2.2 Kohtumiste ettevalmistamine ja dokumenteerimine
A.2.3 Tervishoiuteenuste logistika korraldamine
A.2.4 Tervishoiuteenuste administreerimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tervishoiusekretäril on läbitud erialane kutseõppe tasemeõpe või täienduskoolitus või on erialased oskused omandatud töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Tervishoiusekretär, kliiniline sekretär, haiglasekretär, vastuvõtuassistent, kliinikusekretär.
A.6 Tulevikuoskused
Tervishoiusekretäri töös on kasvav tähtsus (digi)tehnoloogia kasutamise oskusel. Järjest olulisemad on kiire õppimisvõime ja toimetulek kiiresti muutuvas keskkonnas, teadmised ja oskused suhtlemiseks erinevatest kultuuridest ning erivajadustega inimestega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Tervishoiusekretär, tase 5 üldoskused
1. Järgib oma igapäevases töös organisatsioonikultuuri (sh teeninduskultuuri) ja aitab kaasa selle hoidmisele.
2. Suhtleb korrektselt sise- ja välisklientidega, juhindudes sekretäritöö eetikakoodeksist ja organisatsioonis kehtestatud korrast.
3. Osaleb meeskonnatöös.
4. Valib teabe edastamiseks s...
obivaima suhtluskanali ja edastamise viisi, kasutab organisatsioonis kasutuses olevaid suhtluskanaleid.
5. Järgib isikuandmete töötlemise ja kaitse, sh terviseandmete töötlemise nõudeid.
6. Kasutab erinevaid tervishoiu andmekogusid.
7. Kasutab digcomp´i (lisa 1) enesehindamisskaala infotöötlemise, kommunikatsiooni ja ohutuse osaoskusi vastavalt iseseisva kasutaja tasemele ning sisuloome ja probleemilahenduse osaoskusi vastavalt algtasemel kasutaja tasemele.
8. Kasutab vastavalt keeleoskuse osaoskuste kirjeldustele (lisa 2) eesti keelt tasemel C1 ja vene või inglise keelt vähemalt tasemel B1.
9. Valdab algtasemel erialast ladinakeelset terminoloogiat.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Dokumentide haldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab (digitaalset) dokumendihaldust, juhindudes valdkonna õigusaktidest ning organisatsiooni nõuetest ja vajadustest; menetleb dokumente vastavalt nõuetele, kasutades organisatsiooni infosüsteemi.
2. Loob sisuliselt ja keeleliselt korrektseid dokumente, järgides õigusakte ja organisatsioonis kehtestatud nõudeid (nt isikuandmete kaitsega seotud õigusaktid, juurdepääsupiirangud).
3. Korraldab dokumentide arhiveerimist, järgides dokumentide säilitamise ja õigusaktide nõudeid.
4. Juhendab kolleege oma pädevuse piirides dokumendihalduse alastes küsimustes.
B.3.2 Kohtumiste ettevalmistamine ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette koosolekuid ja kohtumisi; kasutab koosolekute korraldamise veebirakendusi ja korraldab infovahetust.
2. Korraldab ruumide ettevalmistuse (sh tehnilise ettevalmistuse) ja võtab vastu kohtumistel osalejaid.
3. Protokollib koosolekuid ja teeb kohtumiste memosid, lähtudes organisatsioonis kehtestatud korrast ja heast tavast.
B.3.3 Tervishoiuteenuste logistika korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab patsiendi vastuvõtmisega seotud toiminguid (sh isiku tuvastamine) vastavalt organisatsiooni nõuetele ja kasutades organisatsiooni infosüsteemi; juhendab patsiendi tervishoiuteenusele.
2. Organiseerib ja dokumenteerib tervishoiutöötaja korraldusel patsiendi transpordi erinevate haiglate ja teiste asutuste vahel.
3. Korraldab koostöös tervishoiutöötajatega vajalike vahendite ja seadmete logistikat vastavalt patsientide vajadustele.
4. Korraldab patsientide infovahetust ja logistikat vastuvõttudele, uuringutele ja protseduuridele ning analüüside organisatsiooni sisest ja välist logistikat.
B.3.4 Tervishoiuteenuste administreerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Komplekteerib (sh transkribeerib) haiguslugusid vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
2. Koostab ja kontrollib raviarveid (sh tasuliste teenuste arveid), kasutades vastavaid infosüsteeme.
3. Haldab ravijärjekorda, kasutades vastavaid infosüsteeme.
4. Registreerib ja tellib patsientidele uuringuid ja analüüse, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest.
5. Edastab patsiendile ja vajadusel tema lähivõrgustikuliikmetele esmast teavet abivahendite saadavuse, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kohta, lähtudes klienditeeninduse heast tavast.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-29042021-1.6.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.04.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Tervishoiu abiteenused
Kutse grupp: Tervishoiusekretär
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
334 Sekretärid-asjaajajad jms sekretärid
3344 Meditsiinivaldkonna sekretärid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuse enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Karin Jukk Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik
Janne Kerdo Eesti Juhi Abi Ühing
Janne Klusova SA Viljandi Haigla
Kaja Kulper SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Terje Markus Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Ülle Mitt Pärnu Haigla
Varje Pohlasalu Ida-Tallinna Keskhaigla
Piret Tamme Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist