Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Muusikaterapeut, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Muusikaterapeut, tase 6
EN: Music therapist, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.04.2021
Kehtib kuni: 28.04.2026
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Uuendus võrreldes varasema versiooniga on põhjalik ja selle tegemisel on arvestatud ka valdkondlikku sidusust loovterapeut, tase 7 kutsestandardiga. Uues versioonis on välja toodud, et 6.taseme muusikaterapeut tegutseb ainult meeskonnaliikmena (tavaliselt rehabilitatsioonimeeskonnas) ning piirdub rekreatiivse ja funktsionaalse sekkumistasandiga.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
6. taseme muusikaterapeut on spetsialist, kes töötab meeskonnaliikmena muusikateraapia funktsionaalsel ja rekreatiivsel sekkumistasandil, rakendades muusikat ja muusikalisi tegevusi teraapilises suhtes.
Muusikateraapias kasutatakse nii muusika kuulamisel kui musitseerimisel põhinevaid tehnikaid ja ...
meetodeid vastavalt konkreetse kliendi näidustusele ja terapeudi pädevusele. Muusikateraapiat rakendatakse nii individuaalselt kui grupiviisiliselt töös vaimsete ja füüsiliste erivajadustega inimestega, näiteks eripedagoogikas, taastusravis ja geriaatrias. Muusikaterapeut töötab meeskonnas nii laste kui ka täiskasvanutega sotsiaal-, tervishoiu- või haridusasutustes. Muusikaterapeutiline sekkumine võib olla nii lühi- kui pikaajaline.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi muusikaterapeutiline hindamine
A.2.2 Muusikaterapeutiline sekkumine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Muusikaterapeudil on kõrgharidus soovitavalt muusika-, sotsiaal- , haridus-, meditsiini- või
tervisevaldkonnas ja läbitud muusikateraapiaalane väljaõpe.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Muusikaterapeut, loovterapeut.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele võib rehabilitatsioonimeeskonnas osaleda spetsialist, kellel on kutseseaduse alusel antud muusikaterapeudi kutse, riiklikult tunnustatud kõrgharidus muusikateraapias või sellele vastav kvalifikatsioon.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on digitehnoloogiate kasutamise oskusel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.2 ja üldoskused B.2.
B.2 Muusikaterapeut, tase 6 üldoskused
1. Tugineb baasteadmistele erivajadustest, arengupsühholoogiast, psühhopatoloogiast, muusikateraapia teooriatest, muusikateraapia rakendusvaldkondadest.
2. Valdab heal tasemel vähemalt ühte meloodiainstrumenti (nt klaver, kitarr, hääl), valdab muusikalisi improvisatsioonitehnikaid ja muusikalist ki...
rjaoskust, tunneb muusika toime põhimõtteid ja oskab neid rakendada terapeutilistes sekkumistes.
3. Hindab enda kompetentsust juhtumiga tegelemiseks ja vajadusel konsulteerib meeskonnaga.
4. Dokumenteerib järjepidevalt teraapiaprotsessi, järgides isikuandmete kaitsega seotud õigusakte.
5. Kasutab korrektset, arusaadavat ja olukorraga sobivat erialast terminoloogiat, vajadusel selgitab erialaste mõistete tähendust ja seotust olukorraga.
6. Osaleb meeskonnatöös, jagab oma teadmisi ja valdkonnaspetsiifikat kolleegidega; loob ja hoiab harmoonilisi ja koostööl põhinevaid suhteid kolleegide ja koostööpartneritega.
7. Suhtub lugupidavalt töövahenditesse ja teraapiaprotsessis valminud loomingusse.
8. Valib ja kasutab sobivaid (sh loomingupõhiseid) suhtlemismeetodeid ja -stiili, arvestades situatsiooni ja protsessis osalejate individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi.
9. Osaleb erialastel täienduskoolitustel, kovisioonis ja supervisioonis.
10. Järgib kutse-eetikat vastavalt eetikanormidele (lisa 1).
11. Järgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid.
12. Kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 (lisa 2).
13. Kasutab oma töös digioskuste osaoskust sisuloome algtasemel kasutaja tasemel ning infotöötlus, kommunikatsioon, probleemilahendus ja ohutus iseseisva kasutaja tasemel (lisa 3 DigComp digioskuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kliendi muusikaterapeutiline hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja teraapiaprotsessis osaleja(te) pöördumise või suunamise põhjuse, tutvudes asjakohase eelinfoga.
2. Selgitab välja muusikateraapia vajaduse ja sobivuse, kliendi probleemi olemuse või häire tasandi, lähtudes kliendi terviseseisundist, verbaalse ja mitteverbaalse suhtlemise võimest, kasutades sobivaid hindamismeetodeid.
3. Analüüsib hindamistulemusi ja teeb nendest kokkuvõtte meeskonnale; teavitab sobival viisil klienti või tema esindajat ja vajadusel tema võrgustikku.
4. Püstitab muusikateraapia eesmärgid, lähtudes hindamistulemustest ja üldise tegevuskava eesmärgist.
5. Valib kliendile sobiva tööviisi (individuaal-, diaadi- või rühmatöö), lähtudes teraapia eesmärgist.
B.3.2 Muusikaterapeutiline sekkumine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab muusikateraapiaplaani, valib sekkumise meetodid ja tehnikad (ekspressiivsed ja/või retseptiivsed), lähtudes tõenduspõhistest teooriatest ja praktikatest.
2. Loob kliendiga terapeutilis-loomingulise koostöösuhte, lähtudes kolmiksuhte (terapeut, klient ja muusika) printsiibist.
3. Juhib teraapiaprotsessi seatud eesmärkide suunas, kasutades teadlikult ja sihipäraselt muusikateraapia tehnikaid terapeutiliste muutuste esilekutsumiseks.
4. Annab kliendile (vajadusel ka kliendi lähedastele, esindajale, meeskonnale või tugivõrgustiku liikmetele) tagasisidet, toetudes muusikateraapias ilmnenud ressurssidele ja tugevustele.
5. Küsib kliendilt ja meeskonnalt (vajadusel ka kliendi lähedastelt, esindajalt või tugivõrgustiku liikmetelt) tagasisidet muusikateraapia protsessi kulgemise ja kliendi eesmärkidele ja vajadustele vastavuse kohta.
6. Analüüsib muusikateraapia protsessi dünaamikat, eesmärgile vastavust, kasutatavate meetodite ja tehnikate efektiivsust, lähtudes kliendi muusikateraapias loodud loomingulisest materjalist, verbaalsest ja mitteverbaalsest eneseväljendusest, kasutades sobivaid analüüsimeetodeid.
7. Hindab seisundi muutumist ja muusikateraapia sobivust teraapiaprotsessi jooksul, kasutades selleks sobivaid tehnikaid.
8. Vajadusel korrigeerib muusikateraapia eesmärke ja sekkumisplaani.
9. Muusikateraapiaprotsessi lõpetamisel või peatamisel hindab ja analüüsib kliendi seisundit, lähtudes püstitatud eesmärkidest, teeb tulemustest kokkuvõtte ja edastab selle kliendile või tema esindajale ja teraapiameeskonnale.
10. Juhendab kliendi lähedasi muusikateraapia eesmärki toetavate tegevuste läbiviimiseks väljaspool muusikateraapia seansse.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-29042021-1.1.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.04.2021
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Tegevusteraapia
Kutse grupp: Muusikaterapeut
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2269 Tervishoiu tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Muusikaterapeudi eetikanormid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaili Inno Eesti Muusikateraapia Ühing
Eve Lukk Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Alice Pehk Muusikateraapia Keskus
Ene Pill Eesti Loovteraapiate Ühing
Eha Rüütel Tallinna Ülikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist