Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5
EN: Hospitality service specialist, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.10.2021
Kehtib kuni: 13.10.2026
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis on kõik tööosad põhjalikult üle vaadatud, parandatud sõnastusi ja üldist kompetentsistruktuuri.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Majutusettevõtte juhtimine 249822 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 15.01.2024 Avatud
2 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Majutusettevõtte juhtimine 233506 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 08.06.2022 Avatud
3 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Majutusettevõtte juhtimine 210019 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 05.11.2023 Avatud
4 Tallinna Teeninduskool Majutusettevõtte juhtimine 194777 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 05.11.2023 Avatud
5 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Majutuskorraldus 198777 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 05.11.2023 Avatud
6 Tartu Rakenduslik Kolledž Majutuskorraldus 198497 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 14.11.2023 Avatud
7 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Majutuskorraldus 129517 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 02.08.2022 Avatud
8 Tartu Rakenduslik Kolledž Vastuvõtu ja majapidamistööde korraldus 207099 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 05.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hotelliteeninduse spetsialist töötab majutusteenust pakkuvas ettevõttes. Ta vastutab töökorralduse ja teenindusprotsesside toimimise eest, juhendab töötajaid ja juhib tööprotsesse, suhtleb teiste allüksustega ja külalistega, tutvustab ja müüb ettevõttes pakutavaid tooteid ja teenuseid, teenindab kül...alisi.
Hotelliteeninduse spetsialistil on ülevaade Eesti ja paikkondlikest huviväärsustest ning turistidele suunatud teenustest. Väga oluline on hea väljendus- ja keelteoskus.
Majutusteeninduse kutsealal on koostatud ka Turismiettevõtte teenindaja tase, 4 kutsestandard.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Külaliste teenindamine
A.2.2 Piirkonna tutvustamine
A.2.3 Arveldamine ja aruandluse koostamine
A.2.4 Sündmuste ja vabaajategevuste teenindamine
A.2.5 Toitlustusteenindus
A.2.6 Majutusruumide korrashoid
A.2.7 Üldruumide ja territooriumi korrastamine
A.2.8 Juhendamine
A.2.9 Juht...
imine
Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav keskharidus ja eelnev erialane töökogemus. Hotelliteeninduse spetsialistiks saab õppida kutseõppeasutuses, täienduskoolitusel või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Hotelliteenindaja, hotelli administraator, vanemadministraator, vastuvõtu vahetusevanem, majutusjuht.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on külaliste teenindamisel digivahendite kaudu.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.9.
B.2 Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 üldoskused
1. Järgib teenindusjuhendit, töötervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse nõudeid.
2. Käitub ohuolukorras operatiivselt, vajadusel osutab esmaabi ja kutsub professionaalse abi.
3. Järgib kutsealaga seonduvaid isikliku- ja tööhügieeni ning enesekontrollisüsteemi nõudeid, kasutab isikukaitsevahendeid.
...
4. Töötab tulemuslikult iseseisvalt ja juhib väikest meeskonda.
5. Tegutseb vastutustundlikult, lähtudes heast tavast ja teeninduspõhimõtetest ning järgides kehtivaid norme.
6. Arvestab külaliste ja kaastöötajate kultuurilist tausta ja erivajadusi.
7. Järgib oma töös keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid.
8. Valdab eesti keelt vähemalt tasemel B2, erialast inglise keelt tasemel B2; valdab teist võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1).
9. Kasutab oma töös digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (vt lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Külaliste teenindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Loob kontaktselt, telefoni ja digikanalite vahendusel suheldes positiivse õhkkonna ja on teenindusvalmis; selgitab välja külalise vajadused, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise tehnikaid; nõustab külalist, lahendab iseseisvalt teenuse kasutamisega seotud probleeme oma vastutusala piires.
2. Võtab vastu erinevate kommunikatsioonikanalite vahendusel laekunud nii individuaalkliendi kui ka rühma päringud ning vastab nendele operatiivselt.
3. Võtab vastu erinevate kommunikatsioonikanalite vahendusel laekunud nii individuaalkülalise tellimused kui ka rühmatellimused; kontrollib ettevõtte võimalusi tellimuse täitmiseks; kinnitab tellimused lähtuvalt külalise soovidest.
4. Edastab külalise erisoovid vastavale üksusele või vajaduse korral täidab need ise.
5. Registreerib külalise, kasutades vastavat tarkvara ja arvestades õigusaktidest tulenevaid nõudeid; juhendab külalist automatiseeritud registreerimisel.
6. Määrab majutusruumid, arvestades külaliste soove ja ettevõtte võimalusi; lahendab ülemüügiga seotud probleeme.
7. Teenindab külalist kogu ettevõttes viibimise ajal, arvestades tema soove ja erivajadusi.
8. Tutvustab ja müüb külalisele ettevõttes pakutavaid tooteid ja teenuseid, arvestades sihtgrupi eripära; teeb lisamüüki.
9. Jälgib ettevõttes ohutus- ja turvameetmete täitmist.
10. Küsib ja võtab vastu külalise tagasiside; analüüsib tagasisidet ja edastab selle juhtkonnale; lahendab keerulistes olukordades tekkivad kaebused ja arusaamatused.
11. Registreerib külalise välja ja lõpetab positiivselt teenindussituatsiooni.
B.3.2 Piirkonna tutvustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Annab külalisele Eestit ja ettevõtte piirkonda puudutavat informatsiooni, tutvustades külalisele piirkonnas pakutavaid turismiteenuseid ja tuues välja piirkonna eripära.
2. Abistab külalist väljaspool ettevõtet pakutavate teenuste tellimisel.
B.3.3 Arveldamine ja aruandluse koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Arveldab külalisega (sh rühma- ja reisibüroode broneeringud), käsitleb erinevaid maksevahendeid ja -liike oma vastutusala piires; koostab ja vormistab etteantud blanketil nõuetekohase kviitungi.
2. Kontrollib raha turvaelemente visuaalselt, kasutades selleks spetsiaalseid tehnilisi vahendeid.
3. Dokumenteerib oma vahetuse müügitoimingud ja edastab sularaha ning dokumendid, lähtuvalt ettevõtte töökorraldusest; koostab vahetuse aruandeid.
B.3.4 Sündmuste teenindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Võtab vastu ja registreerib ürituse tellimused.
2. Valmistab ette ruumid ja vajalikud vahendid vastavalt tellimusele ja sündmuse eripärale; kontrollib tehnika töökorrasolekut.
3. Vastutab ruumide korrashoiu eest kogu ürituse vältel ja lahendab tekkivad probleemid, vajadusel koristab ise või organiseerib korrastamise.
4. Tutvustab teenuseid ja ruume, sündmusega seotud teenindajaid ning tehnilisi võimalusi.
B.3.5 Toitlustusteenindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab hommikusöögi ja kohvipausi teeninduse.
2. Korraldab laudade katmise ja koristamise ning vajadusel katab ja koristab ise; serveerib toite ja jooke vastavalt külalise soovidele, kooskõlas ettevõtte võimalustega.
3. Teenindab külalist, lähtudes ettevõtte teeninduse korraldusest ja kliendikeskse teeninduse põhimõtetest.
B.3.6 Majutusruumine korrashoidmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Koristab ja valmistab ette numbritoad vastavalt majutusettevõtte standardile ja külalise erisoovidele, kasutades puhastusaineid ja vahendeid ning järgides kasutusjuhendeid.
2. Vahetab voodipesu ja rätikuid; peab arvestust majutusettevõtte pesu kohta, käitleb neid vastavalt juhendile.
3. Komplekteerib ja paigutab hotellituppa hügieeni- ja reklaamtarvikud, infomaterjali ja kirjatarbed; kontrollib minibaari seisu ja asendab puuduolevad tooted.
B.3.7 Üldruumide ja territooriumi korrastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Korrastab üldruumid ja territooriumi vastavalt ettevõtte standardile.
2. Jälgib ettevõtte territooriumil oleva inventari seisukorda, teavitades probleemide ilmnemisel vastutavat töötajat.
B.3.8 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest.
2. Juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks.
3. Jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist, analüüsib ja hindab koos juhendatavaga tema toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse.
4. Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta.
B.3.9 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Moodustab meeskonna, valides ja värvates töötajad lähtuvalt organisatsiooni vajadustest ja eesmärkidest.
2. Seab koos meeskonnaga eesmärgid, lähtudes organisatsiooni eesmärkidest.
3. Korraldab meeskonna tööd, andes töötajatele asjakohaseid ülesandeid vastavalt nende oskustele, võimetele ja isikuomadustele.
4. Motiveerib, tunnustab ja toetab töötajaid.
5. Hindab töötajate tööalast kompetentsust ning vajadusel suunab täienduskoolitusele.
6. Tagab töötajate informeerituse töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, jälgib nende täitmist.
7. Kogub, analüüsib, täpsustab ja edastab tööülesannete kvaliteetseks ja õigeaegseks täitmiseks vajalikku informatsiooni.
8. Planeerib ja tellib sisseostetavad teenused ja kaubad vastavalt vajadusele.
9. Koostab tööülesannete täitmiseks vajalikke standardeid ja protseduurireegleid, töögraafikuid ja muid vajalikke dokumente, arvestades kehtivaid õigusakte.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-14102021-02/7k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.10.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Hotelliteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
42 Klienditeenindajad
422 Muud klienditeenindajad
4224 Hotelliadministraatorid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1015 Reisimine, turism ja vabaajaveetmine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
55 Majutus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tiina Ardel Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Kairi Jürisson Lydia Hotel
Teele Lepp Citybox Tallinn
Raili Mengel MTÜ Eesti Maaturism
Kaimar Palm Tallinna Teeninduskool
Andra Piirsalu Hotell Palace
Kristi Tarik Eesti Peakokkade Ühendus
Tiina Viin TÜ Pärnu Kolledž

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist