Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
EN: Tourism service provider, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.10.2021
Kehtib kuni: 13.10.2026
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Peamise uuendusena ei ole turismiettevõtte teenindaja kutsestandardis enam erinevaid spetsialiseerumisi, selle asemel on võimalik lisaks kohustuslikele kompetentsidele tõendada ka valitavat kompetentsi Elamus- ja aktiivtegevuste läbiviimine. Lisaks on kõik tööosad põhjalikult üle vaadatud, parandatud sõnastusi ja üldist kompetentsistruktuuri.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Maaturism 179817 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.01.2024 Avatud
2 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Turismiettevõtte teenindaja 231206 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 25.05.2022 Avatud
3 Tartu Rakenduslik Kolledž Turismiettevõtte teenindaja 250022 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 15.01.2024 Avatud
4 Haapsalu Kutsehariduskeskus Turismiteenindus 242902 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 19.06.2023 Avatud
5 Kuressaare Ametikool Turismiteenindus 245082 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 19.06.2023 Avatud
6 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Turismiteenindus 244022 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 25.05.2023 Avatud
7 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Turismiteenindus 243164 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.04.2023 Avatud
8 Rakvere Ametikool Turismiteenindus 244302 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 25.05.2023 Avatud
9 Tartu Rakenduslik Kolledž Turismiteenindus 242822 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 20.06.2023 Avatud
10 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Turismiteenindus 243483 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 05.06.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turismiettevõtte teenindaja töötab erinevaid turismiteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Ta suhtleb vahetult külalistega maailma erinevatest piirkondadest, tutvustab ja müüb ettevõtte teenuseid, piirkonda ja seal pakutavaid turismiobjekte ja -teenuseid. Turismiettevõtte teenindaja teenindab külalist ko...gu külastajateekonna vältel alates tellimusest kuni külalise ettevõttest ära saatmiseni.
Turismiettevõtte teenindaja osaleb meeskonnaliikmena ettevõttes pakutavate elamus- ja aktiivtegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, valmistab ette majutus- ja toitlustusruumid, ühisruumid ja õueala külaliste vastuvõtuks, valmistab ja serveerib hommikusööki ning abistab toitlustamisel. Turismiettevõtte teenindaja töö toimub graafiku alusel.
Majutusteeninduse kutsealas on ka hotelliteenindaja, tase 5 kutsestandard.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Külaliste teenindamine
A.2.2 Piirkonna tutvustamine
A.2.3 Arveldamine ja aruandluse koostamine
A.2.4 Sündmuste ja vabaajategevuste teenindamine
A.2.5 Toitlustusteenindus
A.2.6 Välitoitlustamine
A.2.7 Majutusruumide korrashoid
A.2.8 Üldruumide ja territooriumi korrastamine
Valitavad tööosad
A.2.9 Elamus- ja aktiivtegevuste läbiviimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Turismiettevõtte teenindajaks saab õppida kutseõppeasutuses, kursustel või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Hotelli administraator, perenaine, peremees, vastuvõtuteenindaja, majutusteenindaja, maaturismi teenindaja, hotelliteenindaja, toitlustusteenindaja, hommikusöögiteenindaja.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on külaliste teenindamisel digivahendite kaudu.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.8. Lisaks on võimalik tõendada valitavat kompetentsi B.3.9.
B.2 Turismiettevõtte teenindaja, tase 4 üldoskused
1. Järgib teenindusjuhendit, töötervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse nõudeid.
2. Käitub ohuolukorras operatiivselt, vajadusel osutab esmaabi ja kutsub professionaalse abi.
3. Järgib kutsealaga seonduvaid isikliku- ja tööhügieeni ning enesekontrollisüsteemi nõudeid, kasutab isikukaitsevahendeid.
...
4. Töötab tulemuslikult iseseisvalt ja meeskonnas.
5. Tegutseb vastutustundlikult, lähtudes heast tavast ja teeninduspõhimõtetest ning järgides kehtivaid norme.
6. Arvestab külaliste ja kaastöötajate kultuurilist tausta ja erivajadusi.
7. Järgib oma töös keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid.
8. Valdab eesti keelt vähemalt tasemel B2, erialast inglise keelt tasemel B1; valdab teist võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1).
9. Kasutab oma töös digivahendeid vastavalt digipädevuse enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (vt lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Külaliste teenindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Loob kontaktselt, telefoni ja digikanalite vahendusel suheldes positiivse õhkkonna ja on teenindusvalmis.
2. Vastab päringutele oma vastutusala piires või edastab päringu vastutavale töötajale.
3. Võtab vastu erinevate kommunikatsioonikanalite vahendusel laekunud individuaalkülalise tellimused, kontrollib ettevõtte võimalusi tellimuse täitmiseks, vormistab ja kinnitab tellimuse lähtuvalt külalise soovidest.
4. Selgitab aktiivselt suheldes välja külalise vajadused; edastab külalise erisoovid vastavale üksusele või vajadusel täidab need ise.
5. Registreerib külalise, kasutades vastavat tarkvara ja arvestades õigusaktidest tulenevaid nõudeid; juhendab külalist automatiseeritud registreerimisel.
6. Määrab majutusruumid, arvestades külaliste soove ja ettevõtte võimalusi.
7. Teenindab külalist kogu ettevõttes viibimise ajal, arvestades tema soove ja erivajadusi.
8. Tutvustab ja müüb külalisele ettevõttes pakutavaid tooteid ja teenuseid.
9. Jälgib ettevõttes ohutus- ja turvameetmete täitmist.
10. Küsib ja võtab vastu külalise tagasiside ning edastab vastutavale töötajale; lahendab lihtsamaid teenindusega seotud probleeme.
11. Registreerib külalise välja ja lõpetab positiivselt teenindussituatsiooni.
B.3.2 Piirkonna tutvustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Annab külalisele Eestit ja ettevõtte piirkonda puudutavat informatsiooni, tutvustades külalisele piirkonnas pakutavaid turismiteenuseid ja tuues välja piirkonna eripära.
2. Abistab külalist väljaspool ettevõtet pakutavate teenuste tellimisel.
B.3.3 Arveldamine ja aruandluse koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Arveldab individuaalkülalisega, käsitleb erinevaid maksevahendeid ja -liike oma vastutusala piires; koostab ja vormistab etteantud blanketil nõuetekohase kviitungi.
2. Kontrollib raha turvaelemente visuaalselt, kasutades selleks spetsiaalseid tehnilisi vahendeid.
3. Dokumenteerib oma vahetuse müügitoimingud ja edastab sularaha ning dokumendid, lähtuvalt ettevõtte töökorraldusest.
B.3.4 Sündmuste teenindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette territooriumi, ruumid ja vajalikud vahendid vastavalt tellimusele ja sündmuse eripärale.
2. Teenindab sündmuse külalisi, vastavalt tellimusele.
B.3.5 Toitlustusteenindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab lihtsama hommikusöögi ja kohvipausi, vastavalt juhendile ja inimeste arvule, järgides ettevõtte töökorraldust ja enesekontrolliplaani.
2. Katab ja koristab hommikusöögi- ja kohvipausi laua vastavalt külaliste arvule ja menüüle.
3. Teenindab külalist, lähtudes ettevõtte teeninduse korraldusest ja kliendikeskse teeninduse põhimõtetest.
4. Katab lõuna-, õhtu- ja pidusöökide selve- ja istumisega laua vastavalt külaliste arvule ja menüüle.
5. Abistab köögimeeskonda toitude valmistamisel ja teeb ettevalmistustöid serveerimiseks.
6. Koristab kasutatud nõud ja ülejäänud toidu lähtuvalt ettevõtte töökorraldusest ja külalise soovist.
B.3.6 Välitoitlustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib tooraine ja vajalikud vahendid, järgides menüüd, sündmuse eripära, ilmastikuolusid, ettevõtte töökorraldust ja enesekontrolliplaani.
2. Valmistab ette välitoitlustuse koha, toidu valmistamise ja serveerimise, lähtudes menüüst ja ettevõtte töökorraldusest.
3. Abistab toidu valmistamisel välitingimustes, järgides ettevõtte töökorraldust, serveerib toite ja jooke lähtuvalt menüüst.
4. Teenindab külalist, kasutades asjakohaseid töövõtteid ja teeninduse põhitehnikaid, lähtudes külalise ja sündmuse eripärast.
5. Koristab kasutatud nõud, ülejäänud toidu ja välitoitlustamise koha, lähtudes ettevõtte töökorraldusest ja külalise soovist.
B.3.7 Majutusruumine korrashoidmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Koristab ja valmistab ette numbritoad vastavalt majutusettevõtte standardile ja külalise erisoovidele, kasutades puhastusaineid ja vahendeid ning järgides kasutusjuhendeid.
2. Vahetab voodipesu ja rätikuid; peab arvestust majutusettevõtte pesu kohta, käitleb neid vastavalt juhendile.
3. Komplekteerib ja paigutab hotellituppa hügieeni- ja reklaamtarvikud, infomaterjali ja kirjatarbed; kontrollib minibaari seisu ja asendab puuduolevad tooted.
B.3.8 Üldruumide ja territooriumi korrastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Korrastab üldruumid ja territooriumi vastavalt ettevõtte standardile.
2. Jälgib ettevõtte territooriumil oleva inventari seisukorda, teavitades probleemide ilmnemisel vastutavat töötajat.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavat kompetentsi B.3.9.
    Nimetus EKR tase
B.3.9 Elamus- ja aktiivtegevuste läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb meeskonnaliikmena elamus- ja aktiivtegevuste (nt matkad, mängud, sportlikud harrastused) ettevalmistamisel, järgides tegevusplaani.
2. Kontrollib tegevuskoha turvalisust, paneb valmis vajalikud vahendid ja varustuse, järgides tegevusplaani.
3. Loob külalisega positiivse kontakti, annab tegevuse kohta arusaadavaid ja konkreetseid juhiseid ning tutvustab ohutusnõudeid, vajadusel näitab ette, kujundab ja hoiab meeldivat ja loovat õhkkonda.
4. Osaleb meeskonnaliikmena elamus- ja aktiivtegevuste läbiviimisel, järgides tegevusplaani ja ohutusnõudeid, loodushoiu ja säästlikkuse põhimõtteid.
5. Tutvustab ja vahendab iseseisvalt või meeskonnas loodust ja pärandkultuuri, jutustades kohalugusid ning esitades fakte huvitavalt ja elavalt, tuues välja paikkonna eripära.
6. Innustab ja jälgib külalisi kogu tegevuse kestel, arvestab külaliste võimekust, kaasab kõiki tegevustesse, märkab abivajadust ja aitab.
7. Teeb kokkuvõtte tegevusest, lõpetab kontakti külalistega positiivselt.
8. Puhastab, korrastab tegevuskoha ja hooldab vahendid peale kasutamist.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-14102021-01/2k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.10.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Turismiettevõtte teenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
515 Majapidamistööde juhatajad ja majahoidjad
5151 Kontorite, hotellide jm asutuste koristus- ja majapidamistööde juhatajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
55 Majutus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tiina Ardel Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Kairi Jürisson Lydia Hotel
Teele Lepp Citybox Tallinn
Raili Mengel MTÜ Eesti Maaturism
Kaimar Palm Tallinna Teeninduskool
Andra Piirsalu Hotell Palace
Kristi Tarik Eesti Peakokkade Ühendus
Tiina Viin TÜ Pärnu Kolledž

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist