Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Saematerjali tootja ja töötleja, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Saematerjali tootja ja töötleja, tase 4
EN: Sawn timber producer and processor, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Höövelliini operaator, tase 4
  • Liimpuidu tootmisliini operaator, tase 4
  • Saematerjali tootmisliini operaator, tase 4
Kehtib alates: 31.03.2022
Kehtib kuni: 30.03.2027
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Tegu on alates 7.05.2018 arhiivis olnud kutsestandardi uuendamisega. Vajadus standard uuendada tuli tööandjatelt, samuti kinnitas seda OSKA 2016. aasta uuring. Kutsestandardi sõnastus töötati põhjalikult läbi. Täpsustati tegevusnäitajate kirjeldusi, et need vastaksid reaalsetele tööprotsessidele. Muudeti kutsestandardi struktuuri, luues varasema 8 osakutse asemele 3: Saematerjali tootmisliini operaator, Höövelliini operaator ja Liimpuidu tootmisliini operaator.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Saematerjalide tootja ja töötleja töö on toota ja töödelda kvaliteedinõuetele vastavat toodangut, kasutades automatiseeritud liine ja arvestades toodetavate materjalide kasutusvaldkondi.
Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 töötab meeskonnaliikmena ja iseseisvalt. Töö eeldab suhtlemist kollee...
gidega.
Oma igapäevatöös puutub saematerjali tootja ja töötleja kokku infotehnoloogiliste vahendite, tööstusseadmete ja masinate ning puitmaterjaliga. Saematerjalide tootja ja töötleja võib töötada tähelepanu nõudvas pingestatud tööasendis või tehes monotoonseid liigutusi. Töö on tavaliselt vahetustega. Sõltuvalt töölõigust kasutab saematerjali tootja ja töötleja isikukaitsevahendeid.
Saematerjali tootja ja töötleja, tase 4 kutse sisaldab osakutseid Saematerjali tootmisliini operaator, Höövelliini operaator ja Liimpuidu tootmisliini operaator (vt täpsemalt B.1).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Saepalgi vastuvõtmine ja sorteerimine
A.2.2 Saepalkide saagimine
A.2.3 Saematerjali sorteerimine
A.2.4 Saematerjali kuivatamine
A.2.5 Lõiketerade hooldamine
A.2.6 Saematerjali lahtisaagimine
A.2.7 Saematerjali hööveldamine
A.2.8 Liimpuidu tootmine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Saematerjalide tootja ja töötleja kutsealane kompetentsus on tavaliselt omandatud töökohal, kutseõppeasutuses või täiendõppes.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Saetööstuse oskustööline, saeliini operaator, höövelliini operaator, saematerjali sorteerimisliini liinioperaator, tootmistööline.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Saematerjali tootja ja töötleja, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kohustuslikud kompetentsid (B.3.1-B.3.8). Kutse sisaldab osakutseid:
Saematerjali tootmisliini operaator, tase 4 osakutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetentsid B.3.1-B.3.6.
Höövelliini op...
eraator, tase 4 osakutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetents B.3.7.
Liimpuidu tootmisliini operaator, tase 4 osakutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetents B.3.8.

Loe edasi
Peida
B.2 Saematerjali tootja ja töötleja, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust.
2. Kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ning säästlikult ja töötab ettevõtte kasumlikkust järgides.
3. Saab aru ettevõtte tootmisprotsessist ja funktsioonidest, mõistab oma rolli ja tegevuse mõju tootmise ahela...
s.
4. Tegutseb meeskonna liikmena, esitades asjakohaseid küsimusi ja parendusettepanekuid, suhtleb kolleegidega viisakalt, kasutades sobivaid suhtlemisviise.
5. Hindab tööga seotud ohufaktoreid ja võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks, järgides töökeskkonna- ja –ohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid ning ergonoomilisi töövõtteid.
6. Tegutseb õnnetusjuhtumi puhul vastavalt ettenähtud korrale.
7. Käitleb jäätmeid vastavalt jäätmekäitlus- ja keskkonnanõuetele.
8. Kasutab oma töös arvutit Algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Saepalgi vastuvõtmine ja sorteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Võtab vastu, kontrollib päritolu ja registreerib sissetuleva saepalgi.
2. Mõõdab saepalgi koguse, hindab kvaliteeti ja sorteerib, arvestades mahu määramise aluseid ja kvaliteedinõudeid ning seadmete juhtimis- ja tööpõhimõtted.
3. Korraldab saepalgi ladustamise, arvestades selle säilivust ja tootmise korraldust.
B.3.2 Saepalkide saagimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab seadmete seisukorda, seadistab, häälestab ja käivitab saeliini vastavalt saekavadele.
2. Jälgib etteandeseadmete ja palgikoorija tööd ning koorimiskvaliteeti.
3. Juhib saeliini tööd, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
B.3.3 Saematerjali sorteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab sorteerimisliinide seisukorda, seadistab, häälestab ja käivitab sorteerimisliinid, arvestades sorteerimise eesmärke ning järgides sorteerimisnõudeid.
2. Juhib sorteerimisliinide tööd, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
3. Juhib pakkimisliinide tööd, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
B.3.4 Saematerjali kuivatamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab kuivatusseadmete seisukorda vastavalt nende valmistaja poolt kirjeldatule, seadistab, häälestab ja käivitab kuivatusseadmed, arvestades tootmise eesmärke.
2. Käivitab ja jälgib kuivatusprotsessi, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
3. Hindab kuivatuskvaliteeti, sh määrab niiskusnäitajad vastavalt kuivatusülesandele.
4. Korraldab kuivatatava saematerjali logistikat, arvestades tootmise tehnoloogilist järgnevust.
B.3.5 Lõiketerade hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab lõiketerade seisukorda, arvestades toote töötlusjälge; järgib teratootja hooldusnõudeid vastavalt lõikeseadme eripärale; seadistab, häälestab ja käivitab teritusseadmed, arvestades lõikeriista hooldevajadust.
2. Juhib teritusseadmete tööd, kontrollib terituse kvaliteeti, registreerib puudused, teavitab neist ja likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
B.3.6 Saematerjali lahtisaagimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab lahtisaagimise liini/seadme seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab selle vastavalt tootmisülesandele.
2. Juhib lahtisaagimise liini/seadme tööd, registreerib vead, teavitab neist ja likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
3. Kontrollib lahtisaetud saematerjali kvaliteeti, järgides etteantud nõudeid.
B.3.7 Saematerjali hööveldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib hööveldamisele kuuluva saematerjali kvaliteedi vastavust nõuetele.
2. Hindab hööveldusliini seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid; seadistab, häälestab ja käivitab selle vastavalt tootmisülesandele.
3. Juhib hööveldusliini tööd, registreerib vead, teavitab neist ja likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
4. Kontrollib hööveldatud materjali kvaliteeti, järgides etteantud nõudeid.
B.3.8 Liimpuidu tootmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab toormaterjali ja liimi vastavust nõuetele ja tootmisülesandele.
2. Hindab liimimisliini seadmete seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid; seadistab, häälestab ja käivitab need vastavalt tootmisülesandele.
3. Kontrollib liimitud toodete kvaliteeti, vajadusel parandab defektid vastavalt tootenõuetele.
4. Pakib tooted, arvestades etteantud pakkimise ja ladustamise nõudeid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Saematerjali tootmisliini operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Saepalgi vastuvõtmine ja sorteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Võtab vastu, kontrollib päritolu ja registreerib sissetuleva saepalgi.
2. Mõõdab saepalgi koguse, hindab kvaliteeti ja sorteerib, arvestades mahu määramise aluseid ja kvaliteedinõudeid ning seadmete juhtimis- ja tööpõhimõtted.
3. Korraldab saepalgi ladustamise, arvestades selle säilivust ja tootmise korraldust.
B.3.2 Saepalkide saagimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab seadmete seisukorda, seadistab, häälestab ja käivitab saeliini vastavalt saekavadele.
2. Jälgib etteandeseadmete ja palgikoorija tööd ning koorimiskvaliteeti.
3. Juhib saeliini tööd, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
B.3.3 Saematerjali sorteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab sorteerimisliinide seisukorda, seadistab, häälestab ja käivitab sorteerimisliinid, arvestades sorteerimise eesmärke ning järgides sorteerimisnõudeid.
2. Juhib sorteerimisliinide tööd, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
3. Juhib pakkimisliinide tööd, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
B.3.4 Saematerjali kuivatamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab kuivatusseadmete seisukorda vastavalt nende valmistaja poolt kirjeldatule, seadistab, häälestab ja käivitab kuivatusseadmed, arvestades tootmise eesmärke.
2. Käivitab ja jälgib kuivatusprotsessi, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
3. Hindab kuivatuskvaliteeti, sh määrab niiskusnäitajad vastavalt kuivatusülesandele.
4. Korraldab kuivatatava saematerjali logistikat, arvestades tootmise tehnoloogilist järgnevust.
B.3.5 Lõiketerade hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab lõiketerade seisukorda, arvestades toote töötlusjälge; järgib teratootja hooldusnõudeid vastavalt lõikeseadme eripärale; seadistab, häälestab ja käivitab teritusseadmed, arvestades lõikeriista hooldevajadust.
2. Juhib teritusseadmete tööd, kontrollib terituse kvaliteeti, registreerib puudused, teavitab neist ja likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
B.3.6 Saematerjali lahtisaagimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab lahtisaagimise liini/seadme seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab selle vastavalt tootmisülesandele.
2. Juhib lahtisaagimise liini/seadme tööd, registreerib vead, teavitab neist ja likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
3. Kontrollib lahtisaetud saematerjali kvaliteeti, järgides etteantud nõudeid.
 
Höövelliini operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.7 Saematerjali hööveldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib hööveldamisele kuuluva saematerjali kvaliteedi vastavust nõuetele.
2. Hindab hööveldusliini seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid; seadistab, häälestab ja käivitab selle vastavalt tootmisülesandele.
3. Juhib hööveldusliini tööd, registreerib vead, teavitab neist ja likvideerib need vastavalt oma pädevusele.
4. Kontrollib hööveldatud materjali kvaliteeti, järgides etteantud nõudeid.
 
Liimpuidu tootmisliini operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.8 Liimpuidu tootmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab toormaterjali ja liimi vastavust nõuetele ja tootmisülesandele.
2. Hindab liimimisliini seadmete seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid; seadistab, häälestab ja käivitab need vastavalt tootmisülesandele.
3. Kontrollib liimitud toodete kvaliteeti, vajadusel parandab defektid vastavalt tootenõuetele.
4. Pakib tooted, arvestades etteantud pakkimise ja ladustamise nõudeid.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-31032022-1.5/5k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.03.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puidutöötlemine
Kutse grupp: Saematerjalide töötleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
817 Puidutöötlemis- ja paberitootmisseadmete operaatorid
8172 Puidutöötlemisseadmete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Arvi Lokk Võrumaa Kutsehariduskeskus
Fredi Kaasik Thermory AS
Andres Hummal Vara Saeveski OÜ
Kaarel Koitjärv Viru-Nigula Saeveski AS
Siim Tammeväli Combimill Sakala OÜ
Martin Ellram Stora Enso Estonia AS
Urmas Lillepalu Combilink OÜ
Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Eveli Laats Haridus- ja Teadusministeerium

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist