Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tuleohutusekspert, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tuleohutusekspert, tase 6
EN: Fire protection expert, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.04.2022
Kehtib kuni: 31.12.2022
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Muudatusteta kinnitamine 1 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tuleohutuseksperdi töö sisu on tuleohutusekspertiiside tegemine ja eksperdiarvamuse andmine ehitiste, seadmete ja tegevuste tuleohutuse kohta; tuleohutusalase olukorra hindamine; ehitajate, projekteerijate, ehitiste haldajate ning omanike jt tuleohutusalane konsulteerimine ja koolitamine; ehitusliku... tuleohutuse valdkonnas tekkinud tehniliste vaidlussituatsioonide lahendamine; teavitustöö tulekahjude jm õnnetuste ennetamiseks ning osalemine tuleohutuse tehniliste normide ja standardite väljatöötamisel; tulekahjujärgne uurimine.

Tuleohutusekspert töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate, klientide, meedia ja ametiasutustega. Tuleohutusekspert juhib tuleohutusspetsialistide või teiste ekspertide tegevust.
Ta vastutab teadvalt vale eksperdiarvamuse andmise eest.

Kutsealal tegutseb ka tuleohutusspetsialist, tase 5, kes ei tee iseseisvalt tuleohutusekspertiise, ei nõusta ehitusliku tuleohutuse valdkonnas ning ei vii läbi tulekahjujärgset uurimist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tuleohu riskide hindamine
1. Piirkonna tuleohutusalaste riskide hindamine.
2. Ehitise ja territooriumi tuleohutusalaste riskide hindamine.

A.2.2 Ehitusliku tuleohutuse hindamine
1. Ehitise, ehitise osa või ehitusprojekti tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine.
2. Tuleohutuspaigaldiste...
nõuetele vastavuse hindamine.
3. Toodete tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine.
4. Teenuste tuleohutusnõuete hindamine.
5. Hinnangu koostamine.
6. Tuleohutusalase konsultatsiooniteenuse pakkumine.

A.2.3 Korraldusliku tuleohutuse hindamine
1. Territooriumi/ehitise/ruumi, paigaldise ja seadme nõuetekohase kasutamise hindamine.
2. Ehitise, asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse hindamine .
3. Hinnangu koostamine.
4. Dokumentatsiooni koostamine/uuendamine.

A.2.4 Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine
1. Tuleohutusnõuetest teavitamine.
2. Tuleohutusalane nõustamine.

A.2.5 Tuleohutuse eriosa ekspertiisi ja auditi tegemine
1. Ehitusprojekti tuleohutuse eriosa ekspertiisi tegemine.
2. Ehitise tuleohutusauditi tegemine.
3. Ekspertide/spetsialistide valimine ja kaasamine.
4. Olemasolevate andmete hindamine, lisamaterjali ja täiendavate uuringute taotlemine.
5. Tööprotsessi koordineerimine.
6. Andmete analüüsimine.
7. Kokkuvõtva ekspertiisi/auditi aruande koostamine.
8. Ehitise või selle osa ehituslike tuleohutusalaste lahenduste väljatöötamine.
9. Ekspertiisi/auditi aruande esitlemine ja kaitsmine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Tulekahjujärgne uurimine
1. Sündmuskoha uurimine ja andmete kogumine.
2. Kogutud andmete ja tõendite uurimine.
3. Arvamuse koostamine.

A.2.7 Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine
1. Sihtgrupi koolitusvajaduse väljaselgitamine ja koolituskava koostami...
ne.
2. Koolituse sisuline ettevalmistamine ja läbiviimine.
3. Koolituse tulemuse hindamine ja tagasiside andmine.
4. Koolitustegevuse dokumenteerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tuleohutuseksperdi tööaeg on fikseerimata, lähtudes teenuse tellijast. Tuleohutusekspert töötab nii sise- kui välitingimustes, sh kõrgendatud riski/ohtlikkusega tingimustes.
A.4 Töövahendid
Tuleohutusekspert kasutab oma töös IKT-vahendeid, vastavalt objekti eripärale isikukaitsevahendeid, mitmesuguseid mõõtmis- ja muid seadmeid, salvestusvahendeid ning kontoritehnikat ja -tarbeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tuleohutuseksperdi töös on vajalikud koostöö- ja vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusvõime, korrektsus, otsustusvõime ning iseseisvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on tuleohutuseksperdil kõrgharidus, läbitud erialane koolitus ning tal on töö käigus omandatud kutseoskused. Üldjuhul on tuleohutusekspert varem töötanud tuleohutusspetsialistina.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tuleohutusekspert.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid tuleohutuseksperdina töötamiseks on toodud ehitusseadustikus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Tuleohutusekspert, tase 6 kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.5 ja B.2.8 (läbiv kompetents). Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.6 ja B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tuleohu riskide hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab erinevate metoodikate alusel piirkonna tuleohu riske, arvestades õigusakte ja piirkondlikke eripärasid;
2. hindab ehitise ja territooriumi tuleohu riske, arvestades õigusakte ja ehituslikke eripärasid.
B.2.2 Ehitusliku tuleohutuse hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab erinevaid meetodeid kasutades territooriumi, ehitise, ehitise osa või ehitusprojekti vastavust olulistele tuleohutusnõuetele ja/või ehitise vastavust projektile;
2. hindab erinevaid meetodeid kasutades tuleohutuspaigaldiste vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile;
3. hindab erinevaid meetodeid kasutades ehitustoodete vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile;
4. hindab tuleohutusvaldkonna teenuste (nt korstnapühkimine, tuleohutuspaigaldiste hooldus) tuleohutusnõuetele vastavust, kasutades erinevaid meetodeid;
5. koostab hinnangu kokkulepitud vormis;
6. konsulteerib klienti tuleohutusalastes küsimustes; informeerib klienti ehituslike tuleohutusnõuete täpsemaks hindamiseks ja detailsemate lahenduste leidmiseks teis(t)e spetsialisti(de) kaasamise vajadusest; töötab välja ja pakub tehnilisi lahendusi ehitusliku tuleohutuse nõuete täitmiseks antud objektil.
B.2.3 Korraldusliku tuleohutuse hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal territooriumi/ehitise/ruumi, paigaldise ja/või seadme kasutamise vastavust (ka kontroll ja hooldus) korralduslikele tuleohutusnõuetele, järgides õigusaktides ja tehnilistes normides kehtestatud nõudeid;
2. hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal ehitise, asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse vastavust õigusaktides ja tehnilistes normides kehtestatud nõuetele, arvestades hinnatava objekti eripära.
3. koostab hinnangu kokkulepitud vormis.
B.2.4 Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab sihtgrupile arusaadavalt olulist ja aktuaalset tuleohutusalast teavet eesmärgiga soodustada teadlikkust nõuete olemasolust ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
2. annab individuaalset tuleohutusalast nõu, lähtudes isiku või objekti vajadustest.
B.2.5 Tuleohutuse eriosa ekspertiisi ja auditi tegemine 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab ehitise projektdokumentatsiooni vastavust olulistele tuleohutusnõuetele, lähtudes olukorrast ning asjakohastest nõuetest või tõendades tuleohutust analüütiliselt;
2. hindab ehitise vastavust olulistele tuleohutusnõuetele, lähtudes olukorrast ning asjakohastest nõuetest või tõendades tuleohutust analüütiliselt;
3. kaasab vastavalt ekspertiisi/auditi lähteülesandele eri valdkondade eksperte ja spetsialiste, hinnates nende sobivust vastavalt nende kutseoskustele ja nõutavale pädevusele;
4. hindab ekspertiisiks/auditiks vajalike andmete piisavust tulenevalt lähteülesandest; hindab lisamaterjalide kogumise vajadust, koostab loetelu puuduvatest materjalidest ning taotleb täiendavaid materjale ja/või lisauuringute tegemist;
5. langetab kiireid ja selgeid otsuseid, annab kaasatud ekspertidele ja spetsialistidele selgeid suuniseid ja ülesandeid, arvestades lähteülesannet;
6. analüüsib ja süstematiseerib kogutud andmeid ja uuringute tulemusi ning jõuab probleemide tuumani; annab ratsionaalseid hinnanguid olemasoleva informatsiooni põhjal, lähtudes oma eriteadmistest ja lähteülesandest;
7. koostab oma eriteadmistest ja andmete analüüsist lähtudes erapooletu ja kategoorilise/tõenäolise ekspertiisi/auditi aruande, arvestades seejuures kehtivaid õigusakte, tehnilisi norme ning standardeid;
8. töötab analüüsi ja ekspertiisi/auditi aruande alusel välja kehtivate õigusaktide, tehniliste normide ning standarditega vastavuses olevaid toimivaid lahendusi tuleohutusalastele probleemidele;
9. esitleb ekspertiisi/auditi aruannet enda või teiste nimel, seostades seda oluliste tuleohutusnõuetega; vastuväidete puhul analüüsib neid ja oponeerib ning argumenteerib, lähtudes valdkonna normidest; avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid arutluse punkte.

Teadmised:
1) ehitamise ja projekteerimise üldalused;
2) ehitustoodete sertifitseerimine ja katsetusmeetodid;
3) tulekahjude tekkepõhjused ja arenguprotsessid;
4) kustutus- ja päästetööd;
5) töökeskkonna ohutus.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on lisaks võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.6 ja B.2.7.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Tulekahjujärgne uurimine 6

Tegevusnäitajad:
1. eriteadmiste ja visuaalse vaatluse põhjal selgitab välja tulekolde asukoha, süüteallika ning tuvastab muud tulekahju tekkimist ja arengut puudutavad asjaolud; selleks uurib sündmuskoha olustikku, põlemisel tekkinud põlemisjälgi, kogub asitõendeid ja muud teavet;
2. uurib objekti süttimise võimalikkust kontrollitavast süüteallikast, analüüsib andmeid ja muud teavet, et tuvastada tõenäoline tulekahju põhjus;
3. kogutud info põhjal selgitab välja menetlusvajaduse, lähtudes töökorraldusjuhistest ja õigusaktidest; valib menetlusliigi;
4. viib läbi menetlustoimingud, lähtudes töökorraldusjuhistest ja õigusaktidest;
5. annab kogutud andmete põhjal asjatundja arvamuse.
B.2.7 Tuleohutuskoolituste ja -õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja sihtgrupi koolitusvajaduse vastavalt tellija soovile, arvestades valdkonna õiguslikke norme ja regulatsioone; teeb tellijale ettepaneku tuleohutuskoolituste suhtes; koostab koolituskava vastavalt regulatsioonidele ja oodatavatele õpitulemustele; hindab lisaressursside kaasamise vajadust;
2) valmistab ette konkreetse koolituse sisu, lähtudes koolituskavas fikseeritud õpitulemustest; koostab uusi ja/või kohandab vanu õppematerjale, lähtudes oma teema käsitlemise loogikast ja arvestades õpikeskkonna võimalusi; kasutab kohaseid allikaid ning standardaluseid; viib läbi koolitust, kindlustades oma teema edastamise ettenähtud aja piires; kaasab lisaressursse;
3) hindab koolitust, lähtudes kavandatud eesmärkidest; hindab koolitustulemusi, võrreldes neid koolituskavast tulenevate oodatavate tulemustega; annab tellijale tagasisidet läbitud koolituse tulemuslikkusest ja edasisest koolitusvajadusest;
4) dokumenteerib koolitustegevuse vastavalt õigusaktidele ja tellija soovile.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Tuleohutusekspert, tase 6 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala);
3. käitub korrektselt; esitab oma seisukohti veenvalt ja mõjusalt, tuleb toime konfliktidega;
4. suhtleb edukalt erineva positsiooniga inimestega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi;
5. järgib oma töös konfidentsiaalsusnõudeid ja käitumise head tava; on usaldusväärne;
6. järgib oma tööd reguleerivaid nõudeid;
7. dokumenteerib oma tegevuse vastavalt nõuetele ja kokkulepetele.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-13042022-3.2.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.04.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Tuleohutusspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3112 Ehitustehnikud
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaupo Kuusik Eesti Turvaettevõtete Liit
Margus Oberschneider Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit
Mart Olesk Eesti Tuleohutusekspertide Liit
Toomas Randmaa tuleohutusekspert
Mari Tikan Siseministeerium
Rain Tõnson Eesti Kindlustusseltside Liit
Tagne Tähe Päästeamet
Alar Valge Sisekaitseakadeemia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist