Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tuleohutusekspert, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tuleohutusekspert, tase 6
EN: Fire Protection Expert, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.01.2023
Kehtib kuni: 31.12.2027
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
6. taseme kutsestandardis ei ole enam eraldi ehitusliku tuleohutuse hindamise kompetentsi, vastavad nõuded on kirjeldatud Projekti tuleohutuse osa koostamine, kooskõlastamine, ekspertiisi ja auditi tegemise kompetentsi sees. Lisatud on valitav kompetents Küttesüsteemide ja nende osade ekspertiisi tegemine (varem oli see kompetents kirjeldatud integreerituna kohustuslikesse kompetentsidesse).
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tuleohutuseksperdi töö sisu on ehitise ja territooriumi tuleohutusalase olukorra hindamine, sh tuleohutusülevaatuse tegemine, tuleohutusekspertiiside tegemine ja eksperdiarvamuse andmine ehitiste, seadmete ja tegevuste tuleohutuse kohta, ehitajate, projekteerijate, ehitiste haldajate, menetlejate ni...ng omanike jt tuleohutusalane konsulteerimine, ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine ja kooskõlastamine, ehitusliku tuleohutuse valdkonnas tekkinud tehniliste vaidlussituatsioonide lahendamine, teavitustöö tulekahjude jm õnnetuste ennetamiseks ning osalemine tuleohutuse tehniliste normide ja standardite väljatöötamisel.
Tuleohutusekspert võib valitava kompetentsi olemasolul läbi viia tuleohutusalaseid koolitusi, koostada küttesüsteemi või selle osa ekspertiise ja teha tulekahjujärgset uurimist, sh ekspertiisimääruse alusel teha ekspertiisi või anda arvamust menetlusasjades.
Tuleohutusekspert töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate, klientide, meedia ja ametiasutustega. Tuleohutusekspert võib juhtida tuleohutusspetsialistide või teiste ekspertide tegevust.
Tuleohutuseksperdi tööaeg on fikseerimata, lähtudes teenuse tellijast. Tuleohutusekspert töötab nii sise- kui välitingimustes, sh kõrgendatud riski/ohtlikkusega tingimustes.
Kutsealal tegutseb ka tuleohutusspetsialist, tase 5, kes ei koosta ega kooskõlasta ehitusprojekti tuleohutuse osa, ei tee iseseisvalt tuleohutusekspertiise ning ei vii läbi tulekahjujärgset uurimist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tuleohu riskide hindamine
A.2.2 Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine
A.2.3 Ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine, kooskõlastamine, ekspertiisi ja auditi tegemine
Valitavad tööosad
A.2.4 Tulekahjujärgne uurimine
A.2.5 Küttesüsteemide ja nende osade ekspertiisi tegemine
A.2.6 Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on tuleohutuseksperdil kõrgharidus, läbitud erialane koolitus ning tal on töö käigus omandatud kutseoskused. Üldjuhul on tuleohutusekspert varem töötanud tuleohutusspetsialistina.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Tuleohutusekspert.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tuleohutuseksperdina töötamist reguleerib tuleohutuse seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.3. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.4-B.3.6.
B.2 Tuleohutusekspert, tase 6 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 1);
2. kasutab oma töös digiseadmeid vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala (vt lisa 2) iseseisva kasutaja tasemele, sisuloome ja probleemilahenduse osaoskustes vastavalt algtasemel kasutaja tasemele;
3. käitub korrektse...
lt; esitab oma seisukohti veenvalt ja mõjusalt, tuleb toime konfliktidega;
4. valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi;
5. järgib oma töös konfidentsiaalsusnõudeid ja on usaldusväärne;
6. järgib oma tööd reguleerivaid nõudeid;
7. dokumenteerib oma tegevuse vastavalt nõuetele ja kokkulepetele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tuleohu riskide hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab erinevate metoodikate alusel piirkonna tuleohu riske, arvestades õigusakte ja piirkondlikke eripärasid;
2. hindab ehitise ja territooriumi tuleohu riske, arvestades õigusakte ja ehituslikke eripärasid.
B.3.2 Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab sihtgrupile arusaadavalt olulist ja aktuaalset tuleohutusalast teavet eesmärgiga soodustada teadlikkust nõuete olemasolust ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
2. annab individuaalset tuleohutusalast nõu, lähtudes isiku või objekti vajadustest.
B.3.3 Ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine, kooskõlastamine, ekspertiisi ja auditi tegemine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab ehitusprojekti tuleohutusosa, milles esitab projekteeritavale ehitisele asjakohased õigusaktidest või standarditest tulenevad või analüütiliselt tõendatud tuleohutusnõuded.
2. kooskõlastab ehitusprojekti tuleohutusosa, milles hindab esitatud tuleohutusnõuete asjakohasust ehitisele.
3. koostab või kooskõlastab ehitusprojekti erinevate staadiumite tuleohutusosa detailsuses, mis on ette nähtud õigusaktide ja standarditega;
4. viib läbi ehitusprojekti tuleohutusosa ekspertiisi, milles hindab ehitusprojekti tuleohutusosas esitatud tuleohutusnõuete asjakohasust ehitisele ning analüütilise tõendamise asjakohasust;
5. ehitusprojekti tuleohutusosa ekspertiisi käigus hindab ehitusprojekti tuleohutusosa detailsuse ja põhjalikkuse taset vastavalt õigusaktidele ja standardile;
6. koostab ehitisele või selle osale tuleohutusosa auditi, mille käigus hindab ehitise või selle osa vastavust olulistele tuleohutusnõuetele;
7. koostab ehitise osale eksperthinnangu (välja arvatud küttesüsteemid), mille käigus hindab selle vastavust olulistele tuleohutusnõuetele;
8. viib läbi ehitise ja territooriumi tuleohutusalase kontrolli (sh tuleohutusülevaatuse) ja vormistab selle tuleohutusosa auditi, tuleohutusosa eksperthinnangu või tuleohutusülevaatuse akti vormis.
Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside B.3.4-B.3.6 tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Tulekahjujärgne uurimine 6

Tegevusnäitajad:
1. eriteadmiste ja visuaalse vaatluse põhjal selgitab välja tulekolde asukoha, süüteallika ning tuvastab muud tulekahju tekkimist ja arengut puudutavad asjaolud; uurib sündmuskoha olustikku, põlemisel tekkinud põlemisjälgi, kogub asitõendeid ja muud teavet;
2. uurib objekti süttimise võimalikkust kontrollitavast süüteallikast, analüüsib andmeid ja muud teavet; võrdleb sündmuskoha tunnuseid ja klassifitseerib põlemisjälgi esitatud võrdlusmaterjaliga; hindab tulekahju vältimisvõimaluse täitmist ja tule levikut soodustavate asjaolude ilmnemist; rekonstrueerib ja analüüsib tulekahjusündmusi, et tuvastada tõenäoline tulekahju põhjus;
3. koostab kogutud andmetele ja analüüsile tuginedes ja oma eriteadmistest lähtuvalt erapooletu uurimisarvamuse.
B.3.5 Küttesüsteemi ja selle osade ekspertiisi tegemine 6

Tegevusnäitajad:
1. viib läbi tahkeküttesüsteemi või muul kütusel töötava kütteseadme korstna ja ühenduslõõri projekti ekspertiisi, milles hindab projektis esitatud tuleohutusnõuete asjakohasust ning vastavust valdkonda reguleerivatele õigusaktidele;
2. viib läbi eri tüüpi tahkeküttesüsteemide või muul kütusel töötavate kütteseadmete korstna ja ühenduslõõri ekspertiisi, milles hindab visuaalselt ja muid meetodeid (sh termilisi või vooludünaamilisi arvutusmeetodeid) kasutades nende seisukorda (sh suitsugaaside temperatuuri ja tõmbe takistust, küttesüsteemi osade pinnatemperatuure) ning projektile ja nõuetele vastavust;
3. koostab eksperthinnangu vastavalt etteantud juhistele.
B.3.6 Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja sihtgrupi koolitusvajaduse vastavalt tellija soovile, arvestades valdkonna õiguslikke norme ja regulatsioone; teeb tellijale ettepaneku tuleohutuskoolituste suhtes; koostab koolituskava vastavalt regulatsioonidele ja oodatavatele õpitulemustele; hindab lisaressursside kaasamise vajadust;
2. valmistab ette konkreetse koolituse sisu, lähtudes koolituskavas fikseeritud õpitulemustest; koostab uusi ja/või kohandab vanu õppematerjale, lähtudes oma teema käsitlemise loogikast ja arvestades õpikeskkonna võimalusi; kasutab kohaseid allikaid ning standardeid; viib läbi koolitust, kindlustades oma teema edastamise ettenähtud aja piires; kaasab lisaressursse;
3. hindab koolitust, lähtudes kavandatud eesmärkidest; hindab koolitustulemusi, võrreldes neid koolituskavast tulenevate oodatavate tulemustega; annab tellijale tagasisidet läbitud koolituse tulemuslikkusest ja edasisest koolitusvajadusest;
4. dokumenteerib koolitustegevuse vastavalt õigusaktidele ja tellija soovile.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-01122022-1.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.12.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Tuleohutusspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3112 Ehitustehnikud
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Marek Hindreus MTÜ Eesti Tuleohutusspetsialistid
Georg Kalde Päästeamet
Ain Karafin Eesti Turvaettevõtete Liit
Mari Tikan Siseministeerium
Margus Oberschneider Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit
Mart Olesk Eesti Tuleohutusekspertide Liit
Rain Tõnson Eesti Kindlustusseltside Liit
Alar Valge Sisekaitseakadeemia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist