Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vanemkokk, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Vanemkokk, tase 5
EN: Senior Chef, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
  • Restoranikokk, tase 5
  • Suurköögikokk, tase 5
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.11.2022
Kehtib kuni: 08.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Töö planeerimine ei ole enam eraldi kompetents, vaid integreeritud teiste kompetentside sisse. Lisatud on erialased digioskused. Eraldi on kirjeldatud restorani ja suurköögi spetsialiseerumisega seotud tegevusnäitajad. Menüü koostamine, toidutoodete ja teenuste disain on kirjeldatud ühes kompetentsis, tegevusnäitajaid on täiendatud. Kõik juhtimisega seotud kompetentsid on viidud Köögitöö juhtimise kompetentsi alla. Juhendamine on kirjeldatud eraldi ülekantava kompetentsina.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Toitlustuskorraldus 202777 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.07.2023 Avatud
2 Kehtna Kutsehariduskeskus Toitlustuskorraldus 134810 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.07.2023 Avatud
3 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Toitlustuskorraldus 219342 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.07.2023 Avatud
4 Tartu Rakenduslik Kolledž Toitlustuskorraldus 143557 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.07.2023 Avatud
5 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Toitlustuskorraldus 128277 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.07.2023 Avatud
6 Kehtna Kutsehariduskeskus Vanemkokk 244622 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 19.06.2023 Avatud
7 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Vanemkokk 245302 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.03.2024 Avatud
8 Tartu Rakenduslik Kolledž Vanemkokk 240322 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 23.03.2023 Avatud
9 Valgamaa Kutseõppekeskus Vanemkokk 232422 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 18.04.2023 Avatud
10 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Vanemkokk 244263 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.06.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Vanemkokk juhib tootmisprotsessi toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes. Ta planeerib, korraldab köögitööd, koostab menüüsid ja arendab tooteid. Vanemkokk juhib ja juhendab meeskonda ning annab edasi kutsealaseid oskusi. Vanemkokk juhindub oma tegevuses ettevõtte kasumlikkusest, vastutab teiste töö k...orraldamise ja kvaliteetse töötulemuse eest. Vanemkokk valmistab toite, kasutades nii tavapäraseid, uuenduslikke kui keerukaid tehnoloogiaid vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Vanemkokk võtab kasutusele keskkonnasõbralikke materjale ja tehnoloogiaid, järgides keskkonnasäästlikku ja rohelist mõtteviisi.

Vanemkokk spetsialiseerub suurköögi- või restoranitööle.
Toiduvalmistamise kutsealal on välja töötatud 2. taseme köögiabilise, 3. taseme abikoka, 4. taseme koka ja 5. taseme vanemkoka kutsestandardid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Toidutoodete ja toitlustusteenuse disainimine
A.2.2 Kaupade käitlemine
A.2.3 Puhastamine ja koristamine
A.2.4 Köögitöö juhtimine
A.2.5 Teenindamine
A.2.6 Juhendamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.7 Toidu valmistamine restoranis
A.2.8 Toidu valmistamine suurköögis
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Vanemkokana töötavad inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ning kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või omandanud erialased oskused töökohal. Vanemkokk omab erialast töökogemust, sh meeskonna juhtimise kogemust.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Peakokk, vanemkokk, köögi vahetusevanem.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Loovus, disainmõtlemine ja kohanemisvõime, probleemilahendamise oskus, analüüsioskus, võõrkeele oskus, multikultuursus, terviseteadlikkus, keskkonnasäästlikkus, tööjõu efektiivsuse tõstmine.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kõik kohustuslikud kompetentsid. Lisaks tuleb tõendada vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.7 või B.3.8.
B.2 Vanemkokk, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. peab kinni tööde ajakavast, planeerib oma tööd ja mõistab oma rolli meeskonnatöös, vastutab võetud kohustuste täitmise eest;
2. on ettevõtlik, kohaneb oma töös muutuvate oludega, töötab tulemuslikult pingelises olukorras ja kontrollib oma emotsioone;
3. järgib õigusaktidest tu...
lenevaid töö- ja tuleohutusnõudeid, vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades;
4. järgib töösuhteid reguleerivaid õigusakte;
5. järgib hügieeninõudeid, tagab toidu ohutuse ja kvaliteedi;
6. kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästes;
7. valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel B1 (lisa 1);
8. kasutab digiseadmeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele, v.a sisuloome osaoskust vastavalt algtasemel kasutaja tasemele (lisa 2); kasutab erialast tarkvara (nt menüüde koostamisel, kaloraaži arvutamisel, laoseisu arvestamisel, kassasüsteemide ja veebipõhiste kommunikatsioonikeskkondade kasutamisel), kasutab e-teenuseid.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Toidutoodete ja toitlustusteenuse disainimine 5

Tegevusnäitajad:
1. disainib toitlustusteenuse, kaasates meeskonda ja lähtudes ettevõtte eripärast ning sihtrühmast;
2. kavandab ja koostab ettevõtte tootepakkumisi, lähtudes ettevõtte äriideest, klientide soovidest, valdkonna suundumustest, uutest toodetest, tehnoloogiatest ja hooajalisusest;
3. koostab erinevat tüüpi menüüd vastavalt õigusaktidele, ettevõtte eripärale (nt erinevad rahvusköögid, tänavatoit, kohvik, kalarestoran) ja sihtrühmale (nt lasteaialastele, koolilastele, vanuritele);
4. töötab välja tehnoloogilisi kaarte;
5. arvutab toitude toitainelise koostise ja toiteväärtuse, lähtudes retseptist ja kasutades toitude keemilise koostise andmebaase, annab sellele hinnangu, arvestades õigusaktide nõudeid ja riiklikult heakskiidetud toitumise ja toidusoovitusi;
6. koostab tooraine- ja hinnakalkulatsioonid, sh kasutades vastavat tarkvara, arvutab tooraine vajaduse; arvutab toidu müügihinna, arvestades ettevõtte müügikatet;
7. arendab toidutooteid, kasutades erinevaid tehnoloogiaid ja töövahendeid, lähtudes ettevõtte eripärast, kulutõhususest, klientide soovidest ja vajadustest, sh tervisest tulenevatest vajadustest (nt laktoosi- ja gluteenitalumatus, toiduallergiad).
B.3.2 Kaupade käitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. võtab vastu ja ladustab kauba vastavalt toiduhügieeni nõuetele; kontrollib kauba koguse ja kvaliteedi vastavust dokumentatsioonile;
2. sisestab kauba ja taara dokumentatsiooni andmebaasi;
3. kontrollib igapäevaselt kauba kvaliteeti ja jälgib realiseerimisaegu;
4. hindab igapäevast kaubakogust, planeerib ja tellib tööks vajaliku optimaalse varu vastavalt kaubavoogude liikumiskiirusele konkreetses ettevõttes ja eri kaupade tarnesagedusele;
5. käitleb pakendeid ja taarat vastavalt õigusaktidele;
6. inventeerib laoseisu vastavalt ettevõttes kehtestatud sisekorraeeskirjale; analüüsib inventuuri tulemusi.
B.3.3 Puhastamine ja koristamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib köögi puhastus- ja koristustöid vastavalt puhastusplaanile;
2. puhastab köögiseadmeid ja töövahendeid, lähtudes juhendist;
3. käitleb prügi, lähtudes juhendist;
4. peseb saali ja toiduvalmistamise nõusid, lähtudes juhendist;
5. puhastab köögi, saali ja muud ruumid, kasutades sobivaid puhastusvahendeid ja -tarvikuid; valmistab puhastusvahendi lahuse, lähtudes juhendist.
B.3.4 Köögitöö juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. määratleb köögipersonali vajaduse ja värbab köögipersonali, lähtudes tootmise vajadustest;
2. planeerib köögimeeskonna tööjaotuse lähtuvalt ettevõtte eripärast; planeerib köögimeeskonna tööaega, korraldab köögi- ja teenindustööd ratsionaalselt, vastavalt ettevõtte töökoormusele;
3. koordineerib erinevate struktuuriüksuste koostööd, lähtudes ettevõtte töökorraldusest;
4. jagab köögimeeskonnale tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja annab köögimeeskonnale tagasisidet, lähtudes töötulemustest;
5. jälgib ja kontrollib töö kvaliteeti ning planeerib parendustegevused, lähtudes ettevõtte kvaliteedinõuetest;
6. planeerib köögipersonali arendustegevused, lähtudes töötulemustest ja arenguvajadustest;
7. koostab enesekontrolliplaani, jälgib selle täitmist ning korraldab vastava dokumentatsiooni haldamist;
8. korraldab köögiseadmete ja töövahendite hooldamist, vastavalt kasutusjuhendile või hoolduslepingule;
9. määratleb köögiseadmete, töövahendite ja materjalide vajaduse ja teeb ettepanekuid köögiseadmete uuendamiseks, lähtudes ettevõtte tootmisprotsessist;
10. jälgib toorainete hinnamuutusi ja teeb ettepanekuid müügihinna kujundamiseks, analüüsib ettevõtte kulutõhusust;
11. koostab hinnapakkumise ja arve, lähtudes kliendi tellimusest;
12. koostab aruanded, lähtudes ettevõtte töökorraldusest.
B.3.5 Teenindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb klientidega, lähtudes klienditeeninduse heast tavast;
2. selgitab välja kliendi toidusoovid ja vajadused, sh eritoitumisega seotud vajadused, tutvustades menüüs olevaid toite ja jooke;
3. katab ja teenindab erineva teenindustüübiga laudu, kasutades enamkasutatavaid teenindusviise ja –tehnikaid;
4. kogub klientidelt tagasisidet toidu ja teeninduse kohta ja edastab tagasisidet meeskonnale; lahendab iseseisvalt kliendi teenusega seotud probleeme oma vastutusala piires.
B.3.6 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest;
2. juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel;
3. jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist, analüüsib ja hindab koos juhendatavaga tema toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse;
4. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Tuleb tõendada vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.7 või B.3.8.
Restoranikokk, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.7 Toidu valmistamine restoranis 5

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette oma töökoha, lähtudes tööülesannetest; hoiab oma töökoha korras, lähtudes hügieeninõuetest;
2. kaalub toiduained lähtuvalt tehnoloogilisest kaardist; eeltöötleb aed- ja teraviljatooteid, seeni ja piimasaaduseid, kala, liha ja nendest valmistatud tooteid, kasutades asjakohaseid köögitöö tehnikaid, töövahendeid ja seadmeid;
3. valmistab eel- pea- ja järelroogi ning küpsetisi vastavalt tehnoloogilisele kaardile, kasutades muuhulgas keerukamat töötlemist nõudvaid toiduaineid (nt part, vutt, ulukid, koorikloomad ja mereannid, vähemkasutatud subproduktid, seened, vetikad), erilisi tehnoloogiaid (nt suitsutamine, vinnutamine, fermenteerimine, dehüdreerimine, sous-vide, aereerimine) ja arvestades eritoitumisega seotud nõudeid.
 
Suurköögikokk, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.8 Toidu valmistamine suurköögis 5

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette oma töökoha, lähtudes tööülesannetest; hoiab oma töökoha korras, lähtudes hügieeninõuetest;
2. kaalub toiduained lähtuvalt tehnoloogilisest kaardist; eeltöötleb aed- ja teraviljatooteid, seeni ja piimasaaduseid, kala, liha ja nendest valmistatud tooteid, kasutades asjakohaseid köögitöö tehnikaid, töövahendeid ja seadmeid;
3. valmistab suures koguses eel-, pea- ja järelroogi ning küpsetisi vastavalt tehnoloogilisele kaardile, kasutades suurköögile kohandatud tehnoloogiaid (sh madalal temperatuuril küpsetamine, suitsutamine) ja seadmeid ning arvestades eritoitumisega seotud nõudeid.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-05052022-2.4/8k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Kokk
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3434 Peakokad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Juhan Heinsalu Restoran Mimosa
Indrek Kivisalu Food Studio
Taigo Lepik Eesti Peakokkade Ühendus
Anne Mäe Tallinna Teeninduskool
Inga Paenurm Markofka OÜ
Angelica Udeküll Restoran Wicca
Rene Uusmees Radisson Grupp

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist