Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Plastitöötluse seadistaja, tase 4
EN: Plastics Machine and Tool Setter, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.11.2022
Kehtib kuni: 15.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- Töö kirjelduses täpsustati töö sisu ja keerukus. Baastehnoloogiaks määrati survevalu, lisatehnoloogiad omandatakse valdkonnas töötades väljaõppe kaudu.
- Täpsustati ja ühtlustati tööosade struktuuri. Nimetati ümber kompetents A.2.2 (B.3.2) „Plastitöötlemise tööstusseadmete ja -masinate (sh robotite) käitamine“, mis kannab nüüd nimetust „Toodete vormimise protsessi käigushoidmine“ Seni eraldiseisvad tööosad „Seadmete ja tööriistade hooldamine“ ja „Toodangu kontrollimine“ koondati nimetatud ko...
mpetentside alla.
- Varem kompetentsides esitatud erialased teadmised koondati üldistatult üldoskustesse.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Hiiumaa Ametikool Plastitöötluse seadistaja 155217 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/9 18.11.2022 Avatud
2 Hiiumaa Ametikool Plastitöötluse seadistaja 245585 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/9 19.06.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Plastitöötluse seadistaja töö eesmärk on tagada kvaliteetsete plastist toodete efektiivne tootmine. Töö hõlmab survevalu seadmete, robotite jm abiseadmete käitamist, toodangu vastavuse kontrolli ning mittevastavuste korral lahenduste leidmist.
Töötlemisprotsessi töötsükli läbiviimiseks kasutab sead...
istaja eelnevalt koostatud juhtprogramme või sisestab vajaliku juhtprogrammi seadme juhtpaneelil. Töö võib osaliselt kattuda mehhatrooniku ja roboti operaatori toimingutega.
Ekstrusiooni ja puhumise, rotatsioonvormimise, vaakumvalu või termovormimise seadmete käitamise oskused omandatakse ettevõtetes vastava väljaõppe kaudu.
Töö eeldab iseseisvust kiirelt muutuvates olukordades.
Pideva tööprotsessi tõttu võib töö toimuda mitmes vahetuses. Töökeskkonnas võib esineda müra ja kõrgeid temperatuure, kokkupuude plastitööstuse materjalidega võib tundlikel inimestel põhjustada allergiat.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tootevahetuse tegemine
A.2.2 Toodete vormimise protsessi käigushoidmine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Plastitöötluse seadistaja kutsealane kompetentsus on omandatud töökohal, kutseõppes või täienduskoolitusel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Lukksepp-seadistaja, plasttoodete masinaoperaator, plasttoodete seadistaja, operaator, survevalumasina seadistaja.
Peale lisaoskuste omandamist: ekstruudermasina seadistaja, puhumismasina seadistaja, rotatsioonvormimismasina seadistaja, termovormimismasina seadistaja, vaakumvalumasina seadistaja.
A.6 Tulevikuoskused
Uute materjalide ja tehnoloogiate kasutusele võtmine nõuab oskuste pidevat täiendamist. Tulevikuvaates on järjest enam vaja tehnilist mõtlemist ja tootmisprotsessist kui tervikust arusaamist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kõik kompetentsid.
B.2 Plastitöötluse seadistaja, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma töös järgmisi algteadmisi:
a) plastitööstuse toorainete ja materjalid (liigitus, omadused ja kasutusala);
b) plastitööstuse tootmis- ja lisaseadmete sh tööstusrobotite tööpõhimõtted;
c) mõõtmestamise meetodid;
d) üldine ülevaade plastitöötlemise tehnoloogiatest: ...
ekstrusioon ja puhumine, rotatsioon- ja termovormimine, vaakumvalu ja termovormimine.
2. Orienteerub tehnilistes joonistes, mõistab ja kasutab juhendeid, seadistuskaartide termineid, mõõtühikuid ja tingmärke;
3. Järgib töökeskkonna, töötervishoiu- ja -ohutusnõudeid, kasutab isikukaitsevahendeid ja ohutuid ning ergonoomilisi töövõtteid;
4. Järgib tuleohutuse, keskkonnaohutuse ja jäätmekäitluse nõudeid;
5. Analüüsib oma tegevuse mõju tootmisprotsessi tervikahelas.
6. Kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt;
7. On avatud koostööle, toetab meeskonna eesmärgipärast tegutsemist;
8. Tuleb toime erinevates suhtlusolukordades;
9. Jälgib valdkonnas toimuvaid tehnoloogilist muutusi ja arenguid;
10. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel, lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala;
11. Kasutab inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks tasemel B1 vt lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tootevahetuste tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette materjalid vastavalt tööülesandele;
2. teisaldab ja paigaldab etteantud valuvormi tootmisseadmele, kasutades tõste- ja laadimisseadmeid;
3. teeb vajalikud valuvormi ja tootmisseadmete vahelised hüdro-, pneumo- ja elektriühendused ning signaali- (anduri) ja andmeühendused vastavalt ühendusskeemile;
4. laeb tootmisseadmele ja robotile protsessi tarkvaraprogrammi, kasutades olemasolevaid valdkondlikke tarkvaralahendusi ning programmeerimise meetodeid;
5. oskab kasutada survevalupresside ja lisaseadmete erinevaid tehnilisi võimalusi.
6. kontrollib tootmisprotsessi käivitamisel kinnitatud näidise alusel toote kvaliteedi vastavust, kasutades ette määratud mõõtemeetodeid;
7. vajadusel seadistab protsessi parameetrid vastavalt seadistuskaardi tolerantsidele ja kinnitatud näidisele;
dokumenteerib tootevahetuse vastavalt ettevõttes kehtestatud nõuetele.
B.3.2 Toodete vormimise protsessi käigushoidmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Käivitab tootmisprotsessi, lülitades sisse survevalupressi ja abiseadmed vastavalt etteantud tööülesandele ja tootele kehtestatud kvaliteedinõuetele;
2. Tuvastab protsessi seiskumise põhjuse visuaalselt või seadme veateate alusel ja taaskäivitab protsessi;
3. Kontrollib toote kvaliteedi vastavust juhendites määratud mõõtemeetoditega ja tootepartii näidise alusel;
4. Toote kvaliteedi mittevastavuse korral viib parameetrid vastavusse juhenditega või teavitab seadme riketest vastavalt töökorraldusele;
5. Seiskab protsessi vastavalt etteantud juhenditele juhul, kui kvaliteetne tootmine ei ole võimalik või töökorraldusest tingitud põhjusel;
6. Hooldab tööriistu, vorme ja tarvikuid, järgides hooldusjuhendeid ning kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid;
7. Dokumenteerib tehtud muudatused vastavalt ettevõttes kehtestatud nõuetele.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-16112022-2.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.11.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Plastitöötlus
Kutse grupp: Plastitöötluse seadistaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
814 Kummi-, plast- ja pabertoodete masinate operaatorid
8142 Plasttoodete masinate operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
22 Kummi- ja plasttoodete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jaanus Rahuoja Talent Plastics Tallinn AS
Siim Jäger Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ
Nikolai Teppand Haroplast OÜ
Raimo Niit Neat OÜ
Pilleriin Laanemets Eesti Plastitööstuse Liit

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist