Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kultuurikorraldaja, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kultuurikorraldaja, tase 7
EN: Culture Manager, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2023
Kehtib kuni: 07.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kultuurikorraldaja tegevusvaldkond on paikkonna elanike kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine, võimaluste loomine vaba aja veetmiseks, kultuuripärandi ja kohalike traditsioonide hoidmine. Tööülesanded sõltuvad kultuuri- ja loomekeskkonnast, tegutsemise valdkonnast, vastutuse astmest ning organisat...siooni suurusest. Kultuurikorraldaja loob elanikele tingimused osalemiseks kultuuriprotsessides nii loojate ka kui tarbijatena.

Kultuurikorraldaja, tase 7 koordineerib, juhib ja arendab kultuurivaldkonda, algatab ja juhib kultuuriprojekte, sh rahvusvahelisi festivale jm koostööprojekte, juhendab ja nõustab teisi kultuurivaldkonnas tegutsevaid isikuid, arendab siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd erinevate organisatsioonidega.

Lisaks kultuurikorraldaja, tase 7-le tegutseb kutsealal ka:
kultuurikorraldaja, tase 4, kes korraldab ja koordineerib paikkonnas kultuuritegevust, kultuurisündmusi, osaleb ühisprojektides, loob tegevusvõimalusi huviringidele ja arendab koostööd erinevate organisatsioonidega;
kultuurikorraldaja, tase 6, kes korraldab, koordineerib ja juhib paikkonnas kultuuritegevust, kultuurisündmusi, algatab ja juhib kultuuriprojekte, arendab koostööd erinevate organisatsioonidega, koordineerib kultuuril põhinevat huvitegevust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Paikkonna kultuurielu kavandamine
1. Vajaduste ja võimaluste kaardistamine ja nende analüüsimine.
2. Tegevuste kavandamine.
3. Paikkonna maine kujundamine.
4. Kultuurilise järjepidevuse hoidmine.
5. Võrgustikutöö.

A.2.2 Kultuurisündmuse korraldamine ja vahendamine
1. Kultuurisündmus...
e planeerimine.
2. Kultuurisündmuse korraldamine.
3. Kultuurisündmuse vahendamine.
4. Kultuurisündmuse mõju hindamine.

A.2.3 Kultuurisündmuse ja -organisatsiooni turundamine
1. Kultuurisündmuse ja/või organisatsiooni reklaamimine.
2. Piletimüügi korraldamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.4 Huvitegevuse korraldamine ja koordineerimine
1. Tingimuste loomine huvitegevuseks ja huvitegevuse koordineerimine.
2. Paikkonna elanike kaasamine huvitegevusse.

A.2.5 Kultuuriprojektide juhtimine
1. Kultuuriprojektide kavandamine.
2. Kultuuriprojektide elluviimine.
3. Kultuuriprojekt...
ide tulemuse hindamine.

A.2.6 Organisatsiooni juhtimine
1. Otsustamine ja tegevuste algatamine.
2. Inimeste juhtimine.
3. Protsesside juhtimine.
4. Juhendamine.
5. Asjaajamistoimingud.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kultuurikorraldaja töökoormus ja -aeg võivad jaotuda ebaühtlaselt, sõltudes töö eripärast ja asutuse või organisatsiooni töökorraldusest; töö võib toimuda õhtustel aegadel, nädalavahetustel ja riigipühadel.
A.4 Töövahendid
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kultuurikorraldaja töös on olulised avatus, loovus ja algatusvõime, paindlikkus, empaatia, sallivus, pingetaluvus, täpsus ja korrektsus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme kultuurikorraldaja on kõrgharidusega, tal on kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus ning ta on läbinud erialase (täiendus)koolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kultuurikorraldaja, kultuuritöötaja, kultuuritöö spetsialist, kultuuritöö koordinaator, kultuuritöö korraldaja, rahvamaja juhataja, kultuurimaja direktor, kultuurikeskuse direktor, rahvakultuuri spetsialist, kultuurijuht, sündmuse korraldaja, festivali produtsent.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.3 ja B.2.7 (läbiv kompetents) ning vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 - B.2.6.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kogukonna kultuurielu kavandamine 7

Tegevusnäitajad
1. Selgitab välja kultuuriteenuste (lisa 3 − kutsestandardis kasutatud terminid) vajadused, kasutades selleks erinevaid meetodeid. Analüüsib saadud tulemusi ja varasemat tegevust ning teeb järeldusi. Teeb analüüsist lähtudes ettepanekuid kultuurivaldkonna arengu kujundamiseks, arvestades paikkonna kultuurilist eripära ja sihtrühmade huve.
2. Koostab või osaleb valdkonna arengukava koostamises. Kavandab arengukavast tulenevaid tegevusi. Koostab tegevuskava, lähtudes arengukavast ja paikkonna eripärast, arvestades olemasolevaid ressursse. Kasutab võimalusi lisaressursside saamiseks. Analüüsib arengukava täitmist ja teeb vajadusel muudatusettepanekuid.
3. Kujundab paikkonna mainet, algatades ja koordineerides kultuurisündmusi, arvestades traditsioone, kohalikke vajadusi jm. Juhib sündmuse korraldamise meeskonda ning kaasab koostööpartnerid. Kasutab sise- ja väliskommunikatsiooni võimalusi maine kujundamiseks ja sihtgruppidega suhtlemiseks, on kõneisikuks.
4. Loob tingimused kultuuriruumi traditsioonide säilimiseks, koordineerides sündmusi, huviharidust, -tegevust jm. Korraldab ja tagab paikkonna kultuurilist järjepidevust kajastavate materjalide säilitamise taasesitatavas vormis (kroonika, fotod, videod jms).
5. Teeb koostööd erinevate asutuste ja organisatsioonidega. Loob ja arendab koostöövõrgustikke nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil ning osaleb rahvusvahelises koostöös.
B.2.2 Kultuurisündmuste korraldamine ja vahendamine 7

Tegevusnäitajad
1. Sõnastab sündmuse idee ja eesmärgi. Koostab kultuurisündmuse kava, lähtudes kohalikest ja üleriigilistest algatustest, traditsioonidest, vajadustest, võimalustest, sihtgruppidest ja paikkonna eripärast ning võimalusel rahvusvahelisest koostööst. Vajadusel viib sisse muudatusi arengudokumentidesse.
2. Koostab eelarve ja taotleb rahalisi vahendeid kultuurisündmuse korraldamiseks. Kaasab sponsoreid, lähtudes sündmuse iseloomust. Korraldab paikkondliku, üleriigilise või rahvusvahelise kultuurisündmuse vastavalt eesmärgile, planeeritud tegevustele ja eelarvele.
3. Hindab pakutava kultuurisündmuse sobivust organisatsioonile ja sihtgruppidele, arvestades mh tingimusi, ressursse, väärtusi, sündmuste kalenderplaani jm. Peab läbirääkimisi osapooltega (nt etendusasutused, produtsendid), nõustab kultuurisündmuse pakkujat korralduslikes ja tehnilistes küsimustes. Sõlmib koostöölepingu, lähtudes seadusandlusest, tagab kokkuleppe täitmise. Leiab partnereid kultuurielu mitmekesistamiseks.
4. Kogub sündmustel osalejatelt tagasisidet erinevate meetoditega (küsitlused, intervjuud, arvustused jms). Hindab kõigilt osapooltelt saadud tagasiside põhjal püstitatud eesmärkide saavutatust, sihtgrupi rahulolu ja mõju kultuurivaldkonna arengule.
B.2.3 Kultuurisündmuse ja -organisatsiooni turundamine 7

Tegevusnäitajad
1. Koostab kultuurisündmuse ja/või -organisatsiooni kommunikatsiooniplaani. Korraldab kultuurisündmuse ja/või -organisatsiooni reklaamimise, kasutades erinevaid meediakanaleid jm võimalusi, lähtudes kommunikatsiooniplaanist. Kajastab kultuurisündmusi ja -tegevusi kohalikul, üleriigilisel ja võimalusel rahvusvahelisel tasandil.
2. Korraldab piletimüügi vastavalt koostöölepingule, lähtudes organisatsioonis kehtestatud korrast.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 - B.2.6.
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Huvitegevuse korraldamine ja koordineerimine 7

Tegevusnäitajad
1. Loob tingimused (tagab ruumid, vahendid ja juhendajad) huvitegevuseks, pidades silmas paikkonna elanike huve, väljakujunenud traditsioone, olemasolevaid ressursse. Leiab huvitegevusele väljundid (nt esinemisvõimalused) kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil. Hindab sihtgruppidelt saadud tagasiside põhjal nende rahuolu, konkreetse huvitegevuse eesmärgile vastavust ja selle jätkusuutlikkust, teeb ettepanekuid parendustegevuseks.
2. Tutvustab paikkonna elanikele huvitegevuse võimalusi, kasutades erinevaid kommunikatsioonikanaleid (kuulutus, artikkel, sotsiaalmeedia, veebileht, raadio, tutvustav sündmus vm). Korraldab ja juhib valdkondlikke ümarlaudu ja arutelusid.
3. Nõustab vajadusel juhendajaid kollektiivide ja huvitegevuse korraldustöös.
B.2.5 Kultuuriprojektide juhtimine 6

Tegevusnäitajad
1. Sõnastab kultuuriprojekti eesmärgi ning sellest lähtuvalt moodustab meeskonna, koostab tegevus- ja ajakava ning eelarve. Leiab eesmärgile sobivad ressursiallikad (nt toetusprogrammid, fondid, sponsorid, partnerid). Sõlmib koostöölepingu(d) projekti elluviimiseks.
2. Koordineerib projekti elluviimist, lähtudes tegevusplaanist, ajakavast, eelarvest ja projektitöö põhimõtetest.
3. Hindab ja analüüsib koos projektimeeskonnaga elluviidud kultuuriprojekti tulemuslikkust ning mõju. Koostab nõuetekohase(d) aruande(d).
B.2.6 Organisatsiooni ja/või meeskonna juhtimine 7

Tegevusnäitajad
1. Algatab ja käivitab tegevusi, juhib ja kontrollib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist. Langetab asjakohaseid otsuseid.
2. Annab tegutsemiseks selged juhised, võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest. Motiveerib ja innustab teisi. Kaasab, delegeerib töö ning annab teistele ülesandeid. Annab õigeaegset ja asjakohast tagasisidet.
3. Seab prioriteete, lähtudes eesmärkidest. Osaleb strateegilises planeerimises ning seostab sellega oma tegevusi. Kavandab tegevused ja korraldab ressursside leidmise. Jälgib protsesside toimimist, analüüsib olukorda ja tulemusi, vajadusel sekkub ja kavandab muudatused õigeaegselt.
4. Planeerib ja kavandab juhendamisprotsessi. Loob võimalused tööks sobivate hoiakute kujunemiseks ning enese ja teiste arenguks. Toetab muudatustega toimetulekut ja võimekuse rakendamist.
5. Korraldab ja kontrollib organisatsiooni ja/või meeskonna teabehaldust, lähtudes juhistest ja teistest regulatsioonidest.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Kultuurikorraldaja, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad
1. Seab meeskonnaliikmete tööle organisatsiooni eesmärkidest lähtuvad ülesanded. Planeerib ja koordineerib meeskonna ja töötajate tegevusi.
2. Juhendab ja toetab inimesi ülesannete täitmisel ning oskuste ja teadmiste omandamisel ja arendamisel.
3. Jagab oma teadmisi, nõustab ja koolitab oma pädevusvaldkonnas.
4. Hoiab end kursis ühiskonnas ja kultuuri valdkonnas toimuvaga.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-19042023-2.12/6k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2023
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Kultuuritöö
Kutse grupp: Kultuurikorraldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
14 Külalismajanduse, kaubandus- jm teenuste juhid
143 Muude teenuste juhid
1431 Spordi-, vabaaja- ja kultuurikeskuste juhid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Digioskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Annika Aasa Eesti Rahvamajade Ühingu Lääne-Virumaa esinduskogu
Aino Arro Vabahariduse Õpetajate Selts
Piret Aus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Urve Gromov Rahvakultuuri Keskuse arendus- ja koolitusosakond
Hille Ilves Eesti Linnade ja Valdade Liit
Argo Juske Tori Rahvamaja juhataja, Eesti Rahvamajade Ühingu Pärnumaa esinduskogu
Marko Lõhmus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Reet Suurkask Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit
Sandra Suurkask Rae Kultuurikeskus
Tiina Tegelmann Kuremaa loss
Ülle Välimäe Türi Kultuurimaja, Eesti Rahvamajade Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist