Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Laborant, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Laborant, tase 4
EN: Laboratory technician, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.10.2023
Kehtib kuni: 18.10.2025
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Laborant 140818 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.10.2023 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Laborant 139318 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 21.10.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Laborant, tase 4 analüüsib ainete ja segude koostist ning omadusi keemiliste, füüsikaliste ja füüsikalis-keemiliste analüüsi meetoditega.
Laborant töötab katselaborites (tööstus-, keskkonnakaitse, teadus- uurimis-, sünteesi- jt laborites). Käesolev kutsestandard ei laiene kalibreerimislaboritele.
...
Laborant kontrollib tooraine, reagentide, vaheproduktide, valmistoodangu, jäätmete, vee, õhu, mulla kvaliteeti ning sünteesib erinevaid aineid.
Pärast eriväljaõpet võib ta rakendust leida mikrobioloogia- ja meditsiinilaborites.
Laborant töötab meeskonnas, ta vastutab individuaalselt oma ametikohustuste täitmise eest.
Laborant juhindub metoodikatest ja juhenditest, ta vastutab oma analüüside tulemuste usaldusväärsuse ja andmete dokumenteerimise täpsuse eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Katsete ettevalmistamine
1. Tutvumine katsedokumentatsiooniga, sh metoodikatega.
2. Oma töö organiseerimine.
3. Standardlahuste ja reaktiivide valmistamine.
4. Katseseadmete ettevalmistamine tööks.

A.2.2 Proovide võtmine ja analüüsiks ettevalmistamine
1. Proovide võtmise ettevalmist...
amine.
2. Proovide võtmine.
3. Proovide märgistamine ja registreerimine.
4. Proovide analüüsiks ettevalmistamine.
5. Proovide hoiustamine, säilitamine ja utiliseerimine.

A.2.3. Katse läbiviimine
1. Analüüsiga seotud tegevuste ja operatsioonide läbiviimine.
2. Arvutuste tegemine ja tulemuste hindamine.

A.2.4 Dokumenteerimine
1. Katsetulemuste vormistamine.
2. Katsetulemuste esitamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööstuses töötavad laborandid tavaliselt graafiku alusel vahetustega. Teistes laborites võib olla päevatöö. Analüüsitakse enamasti siseruumides, kuid proove võidakse võtta õues, tootmis- või laohoonetes.
Laboritöö võib olla seotud riskidega: tuleoht, müra ja vibratsioon, kokkupuude mürgiste kemikaa...
lide ja patogeensete mikroobidega, purunenud laboriklaas, mis võivad olla ohtlikud töötaja tervisele (allergia, mürgistused, infektsioonid, lõikehaavad).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Labori- ja mõõtenõud ning vahendid, laboriseadmed, arvutid ja infosüsteemid, individuaalsed kaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Laborandi töö nõuab täpsust, korrektsust, iseseisvust, meeskonnatöö oskust, vastutus- ja õppimisvõimet. Töös on oluline liigutuste koordinatsioon, hea visuaalne mälu, värvide eristamise võime ja tundlik haistmismeel.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Laborandiks saab õppida kutseõppeasutuses, töökohal või täiskasvanute koolituskursustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Keemilise analüüsi laborant, laborant-analüütik, meditsiinilise analüüsi laborant, keemilis-bakterioloogilise analüüsi laborant, tehnilise analüüsi laborant, laborant-ökoloog.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Laborandina võib töötada 18-aastane ja vanem isik (VV määrus 11.06.2009 nr 94 „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“), kes on läbinud tervisekontrolli vastavalt sotsiaalministri määrusele 24.04.2003 nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Laborant, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.5 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Katsete ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) analüüsi eesmärkidest lähtuvalt valib vastava metoodika ja teeb selle endale selgeks;
2) hoiab töökorras ja puhtana laboriseadmed ja -vahendid, laborinõud;
3) valmistab ette töökoha töö ohutuks tegemiseks, kasutab eririietust ja kaitsevahendeid, kontrollib maandust jne;
4) valib katsete läbiviimiseks vajalikud laborinõud, materjalid ja reaktiivid;
5) peseb ja kuivatab laborinõud vastavalt keemiaanalüüsi nõuetele;
6) valmistab erineva kontsentratsiooniga lahuseid;
7) vajadusel määrab ja/või kontrollib lahuste kontsentratsiooni;
8) kaalub, mõõdab ruumala, fikseerib mõõtmiste ja arvutuste tulemused;
9) valmistab analüüsiks ette laboriseadmed ja –vahendid;
10) paneb kokku laboriseadme vastavalt etteantud sünteesiskeemile.

Teadmised:
1) hea laboritava;
2) laboriseadmed ja töövahendid;
3) reaktiivide, töölahuste valmistamise ja säilitamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Teooriaküsimused, proovitöö või töökohal jälgimine, intervjuu.
B.2.2 Proovide võtmine ja analüüsiks ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib proovivõtu metoodika ja selgitab välja proovivõtu reeglid, vastavalt metoodikale valmistab ette proovivõtuvahendid, mõõteseadmed ning proovitaara;
2) teeb endale selgeks proovivõtukohad ja –punktid;
3) valmistab proovide võtmiseks ette vajalikud individuaalkaitsevahendid;
4) võtab tahkete, vedelate ja gaasiliste ainete esinduslikud proovid vastavalt metoodikale;
5) proovide võtmisel kasutab individuaalseid kaitsevahendeid; identifitseerib proovid ja täidab proovivõtuprotokolli, millesse märgib vajaliku informatsiooni (proovi nimetus, proovivõtukoht ja –aeg, mõõteriistade andmed ja näidud jm);
6) kindlustab proovide säilivuse nende toimetamisel laborisse;
7) märgistab proovid ja registreerib need tööžurnaalis, kuhu kannab proovi nimetuse, identifitseerimise numbri, proovivõtuaja ja analüüsitavate näitajate loetelu jm;
8) teisendab vastavalt juhendile proovi analüüsi jaoks sobivasse vormi, kasutades lagundamist, lahustamist, sulamist, eraldamist, kontsentreerimist, peenestamist jm meetodeid;
9) pakib hoolikalt kontrollproovid nende säilitamiseksvastavalt metoodikas ettenähtud konserveerimise ja säilitamise meetoditele.

Teadmised:
proovide võtmise, märgistamise, säilitamise ja analüüsi jaoks sobivasse vormi teisendamise viisid ja meetodid.

Hindamismeetod(id):
Teooriaküsimused, proovitöö või töökohal jälgimine, intervjuu.
B.2.3 Katsete läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb metoodikatest lähtuvalt kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid analüüse, kasutades keemilisi (gravimeetria, tiitrimeetria, gaasiline mahtanalüüs jt), füüsikalis-keemilisi (spektraalanalüüs, kromatograafia, elektrokeemilised meetodid, polarimeetria, refraktomeetria jt) ja füüsikalisi (tiheduse, sulamis- ja hangumistemperatuuri, füüsikalis-mehaaniliste omaduste jt määramine) analüüsimeetodeid;
2) loeb ja registreerib seadmete ja mõõteriistade näidud;
3) keemiliste analüüside läbiviimisel kasutab ohutuid töövõtteid;
4) arvutab ja töötleb analüüsi tulemusi; arvutuste käigus arvestab paranduskoefitsiente mõõteriistade kalibreerimistunnistustest;
5) hindab saadud analüüsitulemuste tõepärasust vastavalt kasutatud analüüsimetoodikale ja labori praktikale;
6) kannab analüüsitulemused tööžurnaali, laboripäevikusse jm;
7) pärast katsete lõpetamist korrastab ja puhastab töökoha ning seadmed, peseb ja kuivatab laborinõud.

Teadmised:
1) analüütilise keemia ja instrumentaalanalüüsi alused.

Hindamismeetod(id):
Teooriaküsimused, proovitöö või töökohal jälgimine, intervjuu.
B.2.4 Dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) vormistab katseprotokolli vastavalt laboris väljatöötatud vormile, mis võib sisaldada proovi nimetust ja identifitseerimise numbrit, proovi võtmise kohta ja kuupäeva, katsete läbiviimise kuupäeva, määratud kvaliteedinäitajate loendi ning nende kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid väärtusi, kasutatud katsemeetodeid (standardid) jms;
2) väljastab katsetulemused laboris ettenähtud korras väljaprinditud protokollidena, telefoni teel, elektrooniliselt vm viisil.

Teadmised:
1) labori dokumentatsioon.

Hindamismeetod(id):
Teooriaküsimused, intervjuu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Laborant, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) tööülesannete täitmisel järgib laboritöö kvaliteedijuhendeid (kvaliteedikäsiraamat ning sellega seotud dokumendid), ametijuhendeid ning töökeskkonna ohutusjuhendeid;
2) järgib kõikides töö etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, töö- ja elektriohutusnõudeid;
3) tegutseb oskuslikult tööõnnetuse korral, annab esmaabi;
4) täidab kemikaalide käitlemise ja ladustamise nõudeid, arvestab kemikaalide käitlemisega seotud ohtudega;
5) käsitseb oskuslikult laboriseadmeid, -aparatuuri ja mõõteriistu;
6) tegutseb ressursse säästvalt, arvestab keskkonnahoiu põhimõtteid;
7) kasutab töös infotehnoloogia vahendeid (arvutid ja sidevahendid), valdab vajalikul tasemel arvuti tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogramme;
8) planeerib oma aega, peab kinni kokkulepitud ajakavast ja tähtaegadest;
9) saab aru ingliskeelsest tehnilisest dokumentatsioonist;
10) teeb arvutusi, mis on vajalikud reagentide ja valmistoodangu arvestuseks;
11) on valmis ennast pidevalt arendama, et tulla toime areneva tehnoloogia, tarkvara, uute seadmete ja töövõtetega; arendab oma tööalaseid teadmisi igapäevatöös ning täiendõppes;
12) jagab oma teadmisi ja oskusi uute töötajatega.

Teadmised:
1) erialaterminoloogia.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-19102023-2.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.10.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Keemiatööstus
Kutse grupp: Laborant
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
313 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud
3133 Keemiatööstuse protsessijuhtimistehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0711 Keemiatehnoloogia ja -protsessid
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
20 Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Olga Toom AS Nitrofert
Elena Koidu VKG Oil AS
Nina Oshchepkova Novotrade Invest AS
Antonina Zguro TTÜ Virumaa Kolledž
Tatjana Bandurina Narva Õlitööstus
Piret Lilover SA Innove
Galina Trofimova Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist