Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Füsioterapeut, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Füsioterapeut, tase 6
EN: Physiotherapist, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.11.2023
Kehtib kuni: 15.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Ülikool Füsioteraapia 2480 511 bakalaureuseõpe (vv alates 01.06.2002) 3/0 21.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Füsioterapeut on iseseisev spetsialist, kes taastab, säilitab ja arendab patsiendi/kliendi liikumis- ja tegevusvõimet ning tema osalust igapäevaelus ning tegeleb ennetustööga.
Füsioteraapia eesmärk on patsiendi/kliendi parem elukvaliteet, mis saavutatakse koostöös patsiendi/kliendi ja/või tema tugi...
võrgustikuga, toetades ja arendades patsiendi/kliendi iseseisvust tema eale vastavates igapäevategevustes.
Füsioterapeut kasutab oma töös patsientide/klientidega erinevaid tõenduspõhiseid sekkumisviise (nt kehalised harjutused ja funktsionaalne treening, manuaalsed tehnikad, erinevad füüsikalise ravi meetodid, nõustamine).
Füsioterapeut, tase 6 on tervishoiuvaldkonna tipp-spetsialist, kes rakendab oma töös kliinilist mõtlemist, tõenduspõhiseid erialaseid teadmisi ja oskuseid. Ta lahendab tavapäraseid füsioteraapia valdkonna juhtumeid, hoiab end kursis eriala arengutega ning väärtustab elukestvat õpet.
Füsioterapeut töötab avalikus ja/või erasektoris tervishoiu-, sotsiaal-, kultuuri- ja hariduse valdkonnas. Füsioteraapiateenuse osutamiseks peavad olema sobivad, ohutud ja turvalised hooned/ruumid. Ruumid ning sisustus peavad vastama osutatava teenuse eripärale.

Füsioteraapia kutsealal on ka Füsioterapeut, tase 7 kutsestandard.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Patsiendi/kliendi füsioterapeutiline hindamine
A.2.2 Füsioteraapia läbiviimine
A.2.3 Nõustamine ja juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Füsioterapeut on erialase kõrgharidusega spetsialist.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Füsioterapeut.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kõik kompetentsid.
B.2 Füsioterapeut, tase 6 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib rahvusvahelist füsioterapeudi eetikakoodeksit (lisa 1), lähtub oma töös kutsealaga seonduvatest õigusaktidest (sh isikuandmete kaitse seadus);
2. töötamisel patsiendi/kliendiga järgib ohutus- ja hügieeninõudeid ja kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
3. osaleb meeskonnatö...
ös teiste spetsialistidega võrdse partnerina;
4. suhtleb patsientide/klientidega ja kolleegidega viisakalt ning asjakohaselt;
5. väärtustab elukestvat õpet, hoiab ennast kursis valdkonna arengutega, loeb erialast teaduskirjandust;
6. vajadusel annab esmaabi;
7. dokumenteerib oma töö;
8. kasutab arvutit vastavalt DigComp enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (lisa 2);
9. kasutab korrektset erialast terminoloogiat.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Patsiendi/kliendi füsioterapeutiline hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. füsioteraapia vajaduse välja selgitamiseks viib läbi patsiendist/kliendist lähtuva süstemaatilise füsioterapeutilise hindamise, kasutades selleks sobivaid enamlevinud tõenduspõhiseid hindamismeetodeid (nt vaatlus, anamneesi võtmine, funktsionaalsed testid) ja lähtudes patsiendi/kliendi tegutsemis- ja osalusvõimest ning struktuuri- ja funktsioonitasandi seisundist, samuti tema terviseseisundist ning ümbritsevast keskkonnast tulenevatest faktoritest;
2. analüüsib patsiendi/kliendi hindamistulemusi; püstitab füsioterapeutilise diagnoosi, lähtudes hindamistulemustest;
3. selgitab välja patsiendi põhiprobleemi(d) ja püstitab mõõdetava(d) ja selge(d) eesmärgi(d), lähtudes patsiendi/kliendi hindamistulemustest ja kaasates nimetatud protsessidesse aktiivselt patsienti/klienti ja/või tema tugivõrgustikku.
B.3.2 Füsioteraapia läbiviimine 6

Tegevusnäitajad:
1. valib ja rakendab enamlevinud tõenduspõhiseid füsioterapeutilisi sekkumisi, lähtudes patsiendi/kliendi hindamise tulemustest, tema individuaalsetest vajadustest ning teraapia eesmärkidest; lähtub oma töös füsioterapeutilisest tegevuskavast, rakendab sekkumisi sihipäraselt ja põhjendatult; analüüsib läbiviidavat teraapiat järjepidevalt ning teeb vajadusel vastavad korrektuurid, kasutades kliinilist mõtlemist ja holistilist lähenemist; hindab füsioterapeutilise sekkumise tulemuslikkust;
2. soovitab ja vajadusel valib ning reguleerib abivahendi, lähtudes patsiendi/kliendi reaalsetest vajadustest; juhendab abivahendi korrektset eesmärgipärast kasutamist.
B.3.3 Nõustamine ja juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. juhendab, motiveerib ja vajadusel nõustab patsienti/klienti ja tugivõrgustikku füsioteraapia valdkonnas, kasutades enamlevinud nõustamis- ja juhendamismetoodikaid;
2. nõustab patsienti/klienti tervisekäitumise alal, lähtudes tervislike eluviiside põhitõdedest; vajadusel suunab patsiendi/kliendi teiste spetsialistide poole.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-16112023-3.13/9k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.11.2023
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Füsioteraapia
Kutse grupp: Füsioterapeut
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2264 Füsioterapeudid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Füsioterapeudi eetikakoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Priit Eelmäe SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikekskus
Kadri Englas Eesti Füsioterapeutide Liit
Siiri Heinaru Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST
Katrin Kõre Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Jelena Sokk Tartu Ülikool
Anna-Liisa Tamm Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist