Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meister-viipekeeletõlk, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Meister-viipekeeletõlk, tase 7
EN: Sign language interpreter, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.10.2023
Kehtib kuni: 10.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Uuendati kompetentside sõnastusi, lisati üldoskused ning sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja kutse taastõendamisel.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Viipekeeletõlgi töö on keele ja kultuuri vahendamine, kusjuures üheks töökeeleks on viipekeel ja üheks kultuuriks kurtide kultuur. Viipekeeletõlk tagab mitmekeelses olukorras osalejatele keelelise võrdsuse ja toimiva kommunikatsiooni, kasutades selleks kliendile sobivat suhtlemissüsteemi.
Viipekeel...
etõlk järgib oma töös viipekeeletõlgi kutse-eetika nõudeid (lisa 1).

Meister-viipekeeletõlgi töö põhisisuks on tõlkimine ühest viipekeelest (visuaal-motoorsest keelest) teise viipekeelde või suulisse (auditiiv-verbaalsesse) keelde ja vastupidi (lisa 2 – viipekeeletõlgi kutsestandardis kasutatud terminite süsteem). Meister-viipekeeletõlgi keelekombinatsioon koosneb vähemalt kahest aktiivsest ja ühest passiivsest töökeelest. Ta töötab iseseisvalt; juhendab viipekeeletõlgi eriala omandajat erialapraktikal, viipekeeletõlgi kutse taotlejat ja kutselisi viipekeeletõlke; korraldab ja juhib tõlkemeeskonna tööd; teeb kutsealast arendustööd ja koolitab viipekeeletõlke. Kutse eeldab valmisolekut töötada kliendile vajalikul ajal, vajalikus kohas ja vajalikes tingimustes. Meister-viipekeeletõlgil, kelle töökeelteks on ainult viipekeeled, peab olema normaalne nägemine; teiste töökeelte puhul ka normaalne kuulmine ja kõne ning selge diktsioon.
Kutsealal on ka kutse viipekeeletõlk, tase 6.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Tõlketöö korraldamine
A.2.2. Tõlkimiseks valmistumine
A.2.3. Tõlkimine
A.2.4. Arendustöö
A.2.5. Juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Meister-viipekeeletõlgi kutse eeldab kõrgharidust ja viipekeeletõlgi erialast ettevalmistust.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Viipekeeletõlk
A.6 Tulevikuoskused
Kohaneb pidevalt muutuva töökeskkonnaga
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Meister-viipekeeletõlk, tase 7 kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: 1. Kõrgharidus
2. Viipekeeletõlgi erialane ettevalmistus
3. Õpetamisalane ettevalmistus või töökogemus
4. Juhendamisalane ettevalmistus või töökogemus
B.2 Meister-viipekeeletõlk, tase 7 üldoskused
1. Meister-viipekeeletõlgilt eeldatakse empaatia-, kontsentratsiooni-, kohanemis-, analüüsi-, üldistamis- ja otsustusvõimet, loomingulisust, pingetaluvust, emotsionaalset stabiilsust, head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust.
2. Valdab emakeelt tasemel C2, aktiivseid võõrkeeli tasemel C1, passiivseid ...
võõrkeeli vähemalt tasemel B2 (lisa 3 − keelte oskustasemete kirjeldused).
3. Kasutab arvutit kommunikatsiooni jaoks vilunud kasutaja tasemel ning infotöötluse, sisuloome, ohutuse ja probleemide lahendamiseks algtasemel (lisa 4 − digipädevuste enesehindamisskaala).
4. Planeerib oma aega, arvestades tõlkimiseks valmistumisega, tõlkimispaika jõudmisega ja tõlketöö kestusega.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tõlketöö korraldamine 7

Tegevusnäitajad
1. Võtab vastu tõlketellimuse ja selgitab välja selle täitmiseks kogu vajaliku eelinformatsiooni.
2. Hindab eelinformatsiooni põhjal, kas tõlketellimust on võimalik täitmiseks vastu võtta.
3. Lepib osalistega kokku tõlketellimuse täitmise tingimustes.
4. Hindab oma vaba aja olemasolu ning tõlketellimuse ettevalmistamiseks ja täitmiseks kuluvat aega.
5. Otsustab tõlketellimuse vastuvõtmise ja planeerib selle täitmiseks vajaliku edasise tegevuse.
6. Planeerib ja koordineerib tõlkemeeskonna tööd.
7. Viib läbi koolitusi, nõustamist jmt arendustegevusi viipekeeletõlkide kutsepädevuse tõstmiseks.
8. Vormistab tellimuse ning selle täitmise ja aruandlusega seonduvad dokumendid.
B.3.2 Tõlkimiseks valmistumine 7

Tegevusnäitajad
1. Kogub taustinformatsiooni ürituse, sellel osalejate ja korraldajate kohta, arvestades tõlkesituatsiooni eesmärki.
2. Töötab läbi tõlkimiseks vajaliku temaatilise materjali, teemaga seotud sõna- ja viipevara, et tagada tõlke kvaliteet.
3. Võimaluse korral tutvub ruumiga ja valib tõlkimiseks õige koha, arvestades tõlgi jaoks optimaalseid ergonoomilisi tõlketöö tingimusi.
4. Tutvustab end klientidele ja lepib kokku koostööpõhimõtetes, arvestades kliendi vajadusi.
5. Tagab tõlketööks vajalikud töövahendid ja informeerib sellest tellijat.
B.3.3 Tõlkimine 7

Tegevusnäitajad
1. Kuulab või vaatab ja analüüsib lähteteksti, pöörates tähelepanu selles sisalduvale informatsioonile ja sõnumile, esineja suhtumisele, stiilile ja registrile.
2. Tõlgib sünkroon- ja/või järeltõlkes täpselt ja arusaadavalt, vahendades lähteteksti stiili ja registrit ning arvestades sihtgrupiga.
3. Järgib sihtkeele struktuuri ja reegleid ning tõlgib kuuldavalt ja/või nähtavalt ning ladusalt.
4. Tõlgib suulises, kirjalikus ja viibeldud vormis kõikides tõlkevaldkondades ja kohtutõlkesituatsioonis kõrgtasemel.
5. Tõlgib taktiilses vormis algtasemel.
6. Osutab tõlketeenust otse-, kaug-, individuaal-, grupi-, meedia-, relee-, konverentsitõlke viisil.
B.3.4 Arendustöö 7

Tegevusnäitajad
1. Koostab plaani oma kutseoskuste ja teadmiste täiendamiseks, küsides selleks tagasisidet oma tõlketöö kohta, kontrollides ja analüüsides oma tõlketööd ning õppides kolleegidelt.
2. Tõstab tõlketöö tulemuslikkust ja arendab viipekeeletõlgi kutset, tehes parendusettepanekuid valdkonna asjatundjatele ning osaledes eriala arendamisega seotud organisatsioonide ja komisjonide töös.
3. Teeb kutsealast teavitustööd, informeerides avalikkust viipekeeletõlgi kutse olemusest ning viipekeeletõlgi töö tutvustamiseks.
4. Koostab õppematerjale ja/või tegeleb erialase teadustööga.
B.3.5 Juhendamine 7

Tegevusnäitajad
1. Aitab juhendataval õppida tundma konkreetset tõlketeenust osutavat asutust ning selle põhimõtteid ja töökorraldust.
2. Toetab juhendatavat arengueesmärkide seadmisel, suunates isikliku eeskujuga juhendatava käitumist ja kujundades suhtumist ning hoiakuid viipekeeletõlgi töösse.
3. Selgitab välja juhendatava valmisoleku viipekeeletõlgi tööks, jälgides ja analüüsides juhendatava tööd ja arengut viipekeeletõlgina.
4. Toetab ja julgustab juhendatavat psühholoogiliselt tõlgitöös, aidates teadvustada viipekeeletõlgi rollikäitumist ja tegevusoskusi ning toetades juhendatava iseseisvust, püüdlikkust ja aktiivsust.
5. Annab juhendatavale regulaarselt ja asjakohast sisulist ja metoodilist nõu, jälgides juhendatava tõlketöö oskusi ja teadmisi praktilise tegevuse kaudu.
6. Toetab juhendatavat kutsealase arengukava koostamisel, lähtudes juhendatava tugevatest ja nõrkadest külgedest.
7. Vaatleb ja analüüsib juhendatava tõlkimist, tuues esile selle tugevusi ja nõrkusi ning andes asjakohast tagasisidet juhendatava käitumise ja tõlkimise kohta.
8. Aitab juhendataval analüüsida oma tõlketöö tugevust ja nõrkust, suunates juhendatavat leidma erinevaid lahendusi.
9. Aitab tõsta juhendatava tõlke kvaliteeti, õpetades kasulikke töövõtteid, andes soovitusi tõlketööga paremaks toimetulekuks ning aidates leida tõlkimisele uusi lähenemisviise.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.6 Meister-viipekeeletõlk, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad
1. Teeb tõlgi ülesannete täitmisel koostööd klientide, tõlkide ja teiste spetsialistidega.
2. Korraldab ja juhib tõlkemeeskonna tööd.
3. Kavandab, koordineerib ja viib läbi õpi- ja õpetamistegevust või tegeleb erialase teadustööga.
4. Järgib oma töös viipekeeletõlgi kutse-eetika nõudeid (lisa 1).

Teadmised
1. kurtuse olemus ja käsitlus ning kuulmisvõime puudumise mõju isiksuse arengule;
2. kuulmisabivahendid;
3. kurtide kogukond, ajalugu, kultuur, folkloor;
4. kurtide haridus- ja keelepoliitika;
5. kultuuride eripära;
6. üldkeeleteadus;
7. suhtlemispsühholoogia;
8. õiguse alused ja terminoloogia;
9. majanduse alused;
10. töökeelte teoreetilised alused;
11. tõlkimise teoreetilised alused;
12. tõlkekvaliteeti mõjutavad tegurid;
13. eneseanalüüsi ja -täiendamise võimalused ja viisid;
14. Juhendamise üldpõhimõtted;
15. õppetegevuse planeerimise ja läbiviimise üldpõhimõtted;
16. viipekeeletõlgi kutse-eetika;
17. viipekeeletõlgi kutse kujunemine ja areng;
18. klienditeeninduse alused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-11102023-2.5/8k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 36
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.10.2023
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Tõlkimine ja toimetamine
Kutse grupp: Viipekeeletõlk
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
264 Kirjanikud, ajakirjanikud ja keeleteadlased
2643 Tõlkijad, tõlgid ja keeleteadlased
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
023 Keeled
0231 Keeleõpe
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Viipekeeletõlgi kutse-eetika nõuded
Lisa 2 Viipekeeletõlgi kutsestandardis kasutatud terminite süsteem
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ulvi Saks Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing
Birgit Eström-Andreas Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing
Liivi Liiholm Viipekeeletõlkide OÜ
Keiti Verbu töötajate st tegevtõlkide esindaja
Sirle Papp Eesti Kurtide Liit
Jaan-Raul Ojastu klientide esindaja, Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist