Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Küünetehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Küünetehnik, tase 4
EN: Nail Technician, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Geelmaniküürija, tase 4
Kehtib alates: 11.10.2023
Kehtib kuni: 08.04.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muutus kutsestandardi struktuur. Jäeti ära spetsialiseerumine geelitehnoloogiale, kangatehnoloogiale või akrüülitehnoloogiale. Lisandus geelmaniküürija osakutse.
Muudeti kompetentside nimetusi ning lisati modelleeritud geellakkimise kompetents. Kutset läbivasse kompetentsi lisati jäätmekäitlusnõuete järgimine ja kirjeldati teadmised käte, jalgade ja küünte anatoomia kohta. Jäeti ära juhtimise ja juhendamise valitav kompetents.
Sõnastati tulevikuoskused. Lisati üldoskused, mille ühes tegevusnä...
itajas kirjeldatakse keeleoskusnõuded.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Küünetehnik hoolitseb kliendi küünte ja käenaha heaolu eest. Ta kasutab kliendi küünte pikendamiseks kunstmaterjali ning värvib ja kaunistab küüned vastavalt kliendi soovile. Ta jagab kliendile soovitusi, kuidas hoida küüsi ja käenahka. Küünetehnik, tase 4 töötab muutuvas olukorras ja töö eeldab pid...evat suhtlemist klientidega. Küünetehnik töötab sundasendis. Tööaeg on paindlik. Küünetehnik puutub oma töös kokku kunstmaterjali töötlemisest tekkinud tolmu ja mitmesuguste kemikaalidega, mis võivad kasutusjuhendeid eirates põhjustada tervisehäireid.
Küünetehniku töövahendid on erinevad naha- ja küünehooldusvahendid, vahendid küüne katmiseks ja/või pikendamiseks, elektrilised seadmed ning riskianalüüsist tulenevad isikukaitsevahendid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Enda ja töökoha ettevalmistamine
A.2.2. Klienditeenindus
A.2.3. Maniküür ja käte hooldus
A.2.4. Modelleeritud geellakkimine
A.2.5. Küünte pikendamine kunstmaterjaliga
A.2.6. Küünte hooldamine kunstmaterjaliga
A.2.7. Kunstmaterjali eemaldamine küüntelt
Valitavad tööosad
A.2.8. Pediküür
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Küünetehnikuks saab õppida kutseõppeasutuses, kursustel või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Küünetehnik.
A.6 Tulevikuoskused
Oskus reklaamida müügi suurendamiseks tooteid, teenuseid jm internetis, sh sotsiaalmeedias, ning müüa tooteid, teenuseid jm veebipoes.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Küünetehnik, tase 4, kutse moodustub üldoskustest, kohustuslikest ja valitavatest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ning kohustuslike kompetentside (B.3.1−B.3.7 ja B.3.9) tõendamine. Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitav kompetents B.3.8. Osakutse geelmaniküürij...a, tase 4 taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2), kompetentside B.3.1−B.3.2 ja B.3.4 ning kutset läbivate kompetentside (B.3.9) tõendamine.
Loe edasi
Peida
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Kutse taotlemisel
Kutsealase koolituse läbimine (meistri käe all või õppeasutuses või kursustena vm) või töökogemus küünetehnikuna
Kutse taastõendamisel
1. Kutse kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui aasta
2. Erialaste täienduskoolituste läbimine
3. Vähemalt 3-aastane tõendatud kutseal...
ane tegevus viimase 5 aasta jooksul
Loe edasi
Peida
B.2 Küünetehnik, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Kasutab töös eesti keelt tasemel B1 ning vähemalt ühte Eestis enam kasutatavat võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1 − keelte oskustasemete kirjeldused).
2. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni ja ohutuse jaoks algtasemel (vt lisa 2 − digipädevuste enesehindamisska...
ala).
3. Loob ja arendab usaldusväärseid ja meeldivaid suhteid, pakkudes lahendusi teise poole probleemidele ja vajadustele ning arvestades võimalike kõrvalmõjudega.
4. Arvestab suhtlemisel suhtluspartneri (nt väikesed lapsed, dementsed vanurid, pimedad inimesed) soo, ea, intellektuaalsete, tervislike jm võimete, eelistuste, vajaduste, kultuurilise tausta, suhtlusvahendi iseärasuste jmt-ga.
5. Arvestab suheldes konteksti ja olukorraga, st ei avalda delikaatset ega salastatud teavet olukorras, kus seda võivad pealt kuulda ka kõrvalised isikud; ei pane suhtluspartnerit piinlikku või ebamugavasse olukorda.
6. Suhtub saadud tagasisidesse rahulikult, vastab vaoshoitult ja tänulikult ning võimaluse korral arvestab tagasisidega edasises tegevuses.
7. Kasutab töötades mugavaid ja tervislikke kehaasendeid, töövahendeid ja -võtteid. Arvestab halbade harjumuste mõjuga iseendale ja teistele.
8. Mõistab ületöötamisega kaasnevaid riske ning puhkamise olulisust nii vaimse kui ka füüsilise tervise toetamisel. Teeb regulaarselt lühemaid puhkepause tööpäeva sees ning peab kinni üldtunnustatud puhkamissoovitustest nädala ja aasta lõikes.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Enda ja töökoha ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab töökoha ette, lähtudes sotsiaalministri määrusest „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“.
2. Valmistab ennast tööpäevaks ette, kasutades isikukaitsevahendeid (tööriided, kindad, tolmumask, vajadusel kaitseprillid jne).
3. Koostab hügieeniplaani, lähtudes toodetest, mida kasutatakse salongis, ja järgib seda.
B.3.2 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad
1. Loob positiivse kontakti, lähtudes klienditeeninduse heast tavast.
2. Tutvustab teenuseid, selgitab välja kliendi soovi ja ootuse teenuse osas ning soovitab kliendile sobiva teenuse kliendi enesetunnet riivamata ning arvestades küünte ning käte seisukorda.
3. Annab klienti teenindades töökäigust ülevaate ja tutvustab tooteid.
4. Soovitab kliendile hooldustooteid koduseks naha- ja küünehoolduseks, arvestades naha ja küüne seisukorda.
5. Lõpetab positiivselt teenindussituatsiooni eesmärgiga kliendikontakti jätkamiseks.
B.3.3 Maniküür ja käte hooldus 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb antiseptika enda ja kliendi kätele, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid.
2. Hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda ning täidab kliendikaardi.
3. Viilib ja kujundab küüned vastavalt kliendi soovile. Korrastab küünenahad, kasutades sobivaid töövahendeid ja töövõtteid ning tooteid ja/või aparatuuri.
4. Parandab vajadusel naturaalse küüne, kasutades ühte parandamise meetodit.
5. Koorib käte nahka kasutades sobivaid tooteid.
6. Teeb maski vm hooldust.
7. Masseerib käsi vastavalt näidustustele, kasutades massaaživõtteid.
8. Lakib küüned kas klassikalise küünelakiga või geellakiga.
B.3.4 Modelleeritud geellakkimine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb antiseptika enda ja kliendi kätele, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid, kasutab isikukaitsevahendeid.
2. Hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda ning täidab kliendikaardi.
3. Viilib ja kujundab küüned vastavalt valitud pikendusmeetodile, kasutades sobivaid töövahendeid ja töövõtteid. Valmistab ette küünenahad, kasutades aparaati (elektriviili) ja sobivaid otsikuid.
4. Töötleb ja valmistab ette küüneplaadi kliendile ohutult, kasutades sobivaid töövahendeid, tooteid ja töövõtteid.
5. Modelleerib geellakiga küüne kuju lähtudes küüne geomeetriast, tagades ühtlase tulemuse kõikidel küüntel.
6. Katab küüned värvilise geeliga või teeb prantsuse maniküüri.
7. Viimistleb küüned kattegeeliga.
B.3.5 Küünte pikendamine kunstmaterjaliga 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb antiseptika enda ja kliendi kätele, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid, kasutab isikukaitsevahendeid.
2. Hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda ning täidab kliendikaardi.
3. Valmistab ette küünenahad, kasutades aparaati (elektriviili) ja sobivaid otsikuid. Töötleb ja valmistab ette küüneplaadi kliendile ohutult, kasutades sobivaid töövahendeid, tooteid ja töövõtteid.
4. Pikendab küüned, kasutades šabloone ja sobivaid valitud materjale.
5. Viilib küünekuju, järgides küünekuju geomeetriat ja tagades ühtlase tulemuse kõikidel küüntel, vajadusel viimistleb vabaserva aluse.
6. Katab küüned värvilise geeliga või teeb prantsuse maniküüri valitud tehnoloogiaga.
7. Viimistleb küüned kattegeeliga.
B.3.6 Küünte hooldamine kunstmaterjaliga 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb antiseptika enda ja kliendi kätele, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid, kasutab isikukaitsevahendeid.
2. Hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda ning täidab kliendikaardi.
3. Eemaldab vana materjali ohutult küüneviili või/ja elektriviiliga, kasutades sobivaid töövõtteid.
4. Valmistab ette küünenahad, kasutades aparaati (elektriviili) ja sobivaid otsikuid.
5. Töötleb ja valmistab ette küüneplaadi kliendile ohutult, kasutades sobivaid töövahendeid, tooteid ja töövõtteid.
6. Täidab väljakasvuosa, vajadusel pikendab valitud kunstmaterjaliga.
7. Viilib küünekuju, järgides küünekuju geomeetriat ja tagades ühtlase tulemuse kõikidel küüntel, viimistleb vabaserva aluse.
8. Katab küüned värvilise geeliga või teeb prantsuse maniküüri valitud tehnoloogiaga.
9. Viimistleb küüned kattegeeliga.
B.3.7 Kunstmaterjali eemaldamine küüntelt 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb antiseptika enda ja kliendi kätele, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid.
2. Hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda ning täidab kliendikaardi.
3. Eemaldab kogu kunstmaterjali ohutult, kasutades küüneviili/elektriviili.
4. Ühtlustab küüneplaadile jäänud materjali, kahjustamata küüneplaati.
5. Teeb klassikalise maniküüri.
6. Soovitab kliendile küüneplaadi taastamiseks tooteid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Geelmaniküürija, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Enda ja töökoha ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab töökoha ette, lähtudes sotsiaalministri määrusest „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“.
2. Valmistab ennast tööpäevaks ette, kasutades isikukaitsevahendeid (tööriided, kindad, tolmumask, vajadusel kaitseprillid jne).
3. Koostab hügieeniplaani, lähtudes toodetest, mida kasutatakse salongis, ja järgib seda.
B.3.2 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad
1. Loob positiivse kontakti, lähtudes klienditeeninduse heast tavast.
2. Tutvustab teenuseid, selgitab välja kliendi soovi ja ootuse teenuse osas ning soovitab kliendile sobiva teenuse kliendi enesetunnet riivamata ning arvestades küünte ning käte seisukorda.
3. Annab klienti teenindades töökäigust ülevaate ja tutvustab tooteid.
4. Soovitab kliendile hooldustooteid koduseks naha- ja küünehoolduseks, arvestades naha ja küüne seisukorda.
5. Lõpetab positiivselt teenindussituatsiooni eesmärgiga kliendikontakti jätkamiseks.
B.3.4 Modelleeritud geellakkimine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb antiseptika enda ja kliendi kätele, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid, kasutab isikukaitsevahendeid.
2. Hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda ning täidab kliendikaardi.
3. Viilib ja kujundab küüned vastavalt valitud pikendusmeetodile, kasutades sobivaid töövahendeid ja töövõtteid. Valmistab ette küünenahad, kasutades aparaati (elektriviili) ja sobivaid otsikuid.
4. Töötleb ja valmistab ette küüneplaadi kliendile ohutult, kasutades sobivaid töövahendeid, tooteid ja töövõtteid.
5. Modelleerib geellakiga küüne kuju lähtudes küüne geomeetriast, tagades ühtlase tulemuse kõikidel küüntel.
6. Katab küüned värvilise geeliga või teeb prantsuse maniküüri.
7. Viimistleb küüned kattegeeliga.

Valitavad kompetentsid
Valitava kompetentsi B.3.8. tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.3.8 Pediküür 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb antiseptika enda kätele ja kliendi jalgadele, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid, kasutab isikukaitsevahendeid.
2. Hindab visuaalselt jalgade ja varbaküünte üldist seisundit ning täidab kliendikaardi. Võimalike küünte ja nahahaiguste kahtluse korral suunab arsti juurde.
3. Valmistab jalad ette järgmisteks tööetappideks leotades või kasutades selleks ettenähtud tooteid.
4. Lõikab ja viilib küüsi, arvestades varba- ja naturaalse küüne kujuga, tagades esteetilise lõpptulemuse; korrastab küünenahad, kasutab jalahoolduseks ettenähtud töövahendeid ja tooteid.
5. Eemaldab nahapaksendid, kasutades sobivaid töövahendeid.
6. Koorib, kreemitab ja teeb klassikalist jalamassaaži, kasutades sobivaid tooteid.
7. Katab küüned vastavalt kliendi soovile, kasutades sobivaid tooteid, arvestades küünekatmise tehnoloogiat (küünelakiga lakkimine, geellakkimine jm).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.9 Küünetehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib sotsiaalministri määrusest „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“ tulenevaid nõudeid.
2. Järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid, lähtudes töötervishoiu ja tööohutuse seadusest.
3. Kasutab materjale keskkonnasõbralikult.
4. Sordib jäätmeid liigiti ja vabaneb neist jäätmekäitlusnõuete kohaselt.
5. Järgib tooteinfot ja töövahendite kasutusjuhendite nõudeid erinevates töödes.
6. Tunneb ära erinevaid küüne- ja nahahaiguseid.

Teadmised:
Käte, jalgade ja küünte anatoomia.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-11102023-2.6/7k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 36
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.10.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Iluteenindus
Kutse grupp: Küünetehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5142 Iluteenindajad (v.a juuksurid)
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Piret Kesküla OÜ Profitest
Angela Anton Cleanella OÜ
Maria Ollino Martenol OÜ
Kristel Laansoo Salonkaubandus OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist