Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vetelpäästja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Vetelpäästja, tase 3
EN: Lifeguard, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.10.2023
Kehtib kuni: 30.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudeti kompetentside nimetusi. Uues versioonis on päästetööde tegemise asemel veest päästmise kohustuslik kompetents. Ujula ja avavee vetelpääste asemel on valitavate kompetentside nimetus ohutuse tagamine ning veest päästmine ujulas ja veekeskuses ning veest päästmine avavees.
Uuendati üldoskuste, tegevusnäitajate ja töö kirjelduse sõnastust ning sõnastati tulevikuoskused.
Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel...
.
Valitava kompetentsi Ohutuse tagamine ning veest päästmine ujulas ja veekeskuses puhul lisandus nõue läbida ilma abivahenditeta ujudes järjest 50 meetrit kuni kahe minutiga.
Valitavas kompetentsis Veest päästmine avavees jäeti ära kadunud inimese otsingute korraldamise ning sobiva otsingutaktika ja vahendite valimise tegevusnäitajad.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Vetelpäästja töö eesmärk on toetada veeohutuse tagamist supluskohas või siseujulas. Töö sisuks on kehtestatud reeglite täitmise jälgimine, esmaabi andmine ja veest päästmise võimekuse tagamine. Avavee vetelpäästja töötab supluskohas ning tööülesannete täitmisel kasutab vajadusel päästevarustust ja p...äästepaati. Ujula vetelpäästja töötab ujulates ja veekeskustes ning tööülesannete täitmisel kasutab vajadusel päästevarustust.
Vetelpäästja on üldjuhul meeskonna liige, kuid peab olema võimeline võtma vastu otsuseid iseseisvalt. Töö eeldab suhtlemist külastajatega ja oskust teha koostööd operatiivteenistustega. Töö iseloomust tulenevalt peab vetelpäästja olema heas füüsilises vormis, võimeline töötama muutuvas vaimses ja füüsilises keskkonnas.
Avavee vetelpäästja töötab muutlikes ja erinevates ilmastikuoludes, üldjuhul suvehooajal. Ujula vetelpäästja töötab üldjuhul sisetingimustes, soojas ja niiskes keskkonnas ning puutub lisaks kokku erinevate keemiliste ainete, müra ning tavapärasest kõrgema temperatuuriga.
Vetelpäästja töö on vahetustega. Töötada tuleb individuaalselt või meeskonnas. Töö on vahelduv, sisaldades nii rutiinseid tegevusi kui ka kiiret reageerimist nõudvaid situatsioone. Vetelpäästja kannab vormiriietust. Vetelpäästja põhilised töövahendid on päästerõngas, päästepoi, päästeritv, päästelaud, päästepaat, binokkel, vile, mask, toru, lestad, sidevahendid ja esmaabivarustus, sh ujuvraam.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine
A.2.2. Teavitus- ja ennetustegevus
A.2.3. Valvamine
A.2.4. Veest päästmine
A.2.5. Esmaabi osutamine
Valitavad tööosad
A.2.6. Ohutuse tagamine ning veest päästmine ujulas ja veekeskuses
A.2.7. Veest päästmine avavees
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on vetelpäästjal vähemalt põhiharidus ning koolitusel omandatud kutseoskused.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Vetelpäästja, avavee vetelpäästja, ujula vetelpäästja, valveinstruktor, rannavalvur
A.6 Tulevikuoskused
Kaugseireseadmete ja uute IT-lahenduste kasutamise oskus
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Vetelpäästja, tase 3 kutse koosneb üldoskustest, kohustuslikest ja valitavatest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ning kohustuslike kompetentside B.3.1−B.3.5 ja B.3.8 tõendamine. Valitavatest kompetentsidest B.3.6−B.3.7 tuleb tõendada vähemalt üks kompetents.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: Kutse taotlemisel
1. Põhiharidus
2. Vetelpääste alase koolituse läbimine
3. Esmaabi andja koolituse läbimine vastavalt tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50
B.2 Vetelpäästja, tase 3 üldoskused
1. Kasutab eesti keelt tasemel B1 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (lisa 1 − keelte oskustasemete kirjeldused).
2. Teavitab Häirekeskust olukorrast või sündmusest, mis võib vajada operatiivteenistuse sekkumist.
3. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli, püüab leida rahuldavad ja...
vastastikku aktsepteeritavad lahendused või kokkulepped vastuolude, erimeelsuste vm korral.
4. Väljendab end viisakalt, arusaadavalt ja olukorrale vastavalt, püüab arvestada teise mõtteid ja seisukohti. Vajadusel kehtestab ennast. Seab prioriteete.
5. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartneri(te)st, rollidest, olukorrast jmt.
6. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib tööpiirkonda nii visuaalselt kui ka füüsiliselt, lähtudes külastajate ohutusest, ning fikseerib tulemuse ettenähtud dokumentides.
2. Kontrollib päästevahendite olemasolu ja tehnilist korrasolekut sõltuvalt teeninduslepingust ja vastavatest õigusaktidest.
3. Kõrvaldab kontrolli tulemusena avastatud puudused ja ohud, tagades valvepiirkonnas ohutuse. Vajadusel delegeerib puuduse kõrvaldamise vastavalt sisekorrale, lähtudes puuduse iseloomust.
B.3.2 Teavitus- ja ennetustegevus 3

Tegevusnäitajad
1. Teavitab külastajaid kehtivate nõuete eiramise korral valvealal kehtivatest eeskirjadest.
2. Kogub ja edastab valveala infot vastavate lippude, tabelite, stendide, teadete jm abil.
3. Valib sobiva suhtlusstiili vastavalt olukorrale ning vahetab külastajatega infot, arvestades külastajate eripära (nt vanust, rahvust jne). Ohuolukorras (nt suheldes kannatanu või tema omastega) valib õige suhtlemistehnika vastavalt olukorrale.
4. Abistab vajadusel erivajadustega inimesi, arvestades konkreetset erivajadust.
5. Eristab ja võimalusel tõkestab ohtlikke tegevusi. Kutsub korrale enese või teiste jaoks ohtu põhjustava isiku, võttes arvesse tegevuse ohtlikkuse astet ja kehtestatud regulatsioone.
B.3.3 Valvamine 3

Tegevusnäitajad
1. Orienteerub oma valvepiirkonnas, arvestades aega ning muutuvat olukorda ja töökeskkonda.
2. Kontrollib valvepiirkonna seisukorda nii visuaalselt kui ka füüsiliselt, selgitamaks välja võimalikud ohud.
3. Jälgib pidevalt olukorda valvepiirkonnas eesmärgiga ennetada külastajate võimalikku ohtlikku tegevust ja avastada ohuolukordi.
4. Hindab valvepiirkonnas toimuvat, reageerib antud hinnangule ning otsustab tegutsemisviisi vastavalt olukorrale.
B.3.4 Veest päästmine 3

Tegevusnäitajad
1. Tunneb ära ohuolukorda sattunu vastavalt käitumise eripärale ja tundemärkidele.
2. Päästab veest ohtu sattunud inimese kaldalt või basseini äärelt vette sisenemata, kasutades vajadusel selleks ettenähtud vahendeid.
3. Päästab veest ohtu sattunud inimese kaldalt või basseini äärelt vette sisenedes, kasutades selleks ettenähtud päästevahendeid ja -tehnikaid. Päästab kannatanu vee alt, kasutades vajadusel selleks ettenähtud vahendeid.
4. Fikseerib olukorra sündmuskohal nii maismaal kui ka vees toimunud õnnetuse puhul, tagades võimalusel sündmuskoha puutumatuse või jäädvustamise. Uppumisõnnetuse korral dokumenteerib selle.
5. Osaleb meeskonnas läbiviidaval sündmustejärgsel arutelul (debriifingul), kus arutatakse toimunu läbi, et maandada emotsioonid, saada ühesugune rollist sõltumatu ettekujutus toimunust, hoida ära väärtõlgendused ja -arusaamad. Saadud informatsiooni põhjal teeb järeldused, mida kasutab edaspidises töös.
B.3.5 Esmaabi osutamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Hindab olukorda sündmuskohal, lähtudes enese ja kannatanu ohutusest ning võimalikest õnnetuse põhjustajatest.
2. Hindab kannatanu seisundit visuaalselt, verbaalselt ja/või manuaalselt, selgitades esmaabi andmise vajaduse vastavalt vigastuse eripärale.
3. Annab esmast meditsiinilist abi vastavalt oma pädevusele, vajadusel ka ohtlike ainetega seotud õnnetuste puhul.
4. Teostab kannatanu transportimist, kasutades selleks kõige sobivamat viisi, arvestades kannatanu seisundit, vigastuse eripära ja transportimise olusid.
Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest B.3.6−B.3.7 tuleb tõendada vähemalt üks kompetents.
    Nimetus EKR tase
B.3.6 Ohutuse tagamine ning veest päästmine ujulas ja veekeskuses 3

Tegevusnäitajad
1. Jälgib ja hindab ujula või veekeskuse seadmete kasutamise eeskirjade täitmist külastajate poolt ning vajadusel juhendab neid. Likvideerib liigse vee põrandalt.
2. Kasutab ujula või veekeskuse tehnikat ja seadmeid ning jälgib nende tööd ja korrasolekut; rikete/puuduste ilmnemisel seiskab seadme ja tagab külastajate ohutuse ning teavitab sündmusest koheselt vastavaid ametiisikuid.
3. Teavitab vee kvaliteedi halvenemisest vastavaid isikuid, võttes arvesse kehtivaid regulatsioone ja nõudeid.
4. Hindab aset leidnud sündmust, lähtudes basseini ja atraktsiooni tööpõhimõttest ja konstruktsioonidest.
5. Viib läbi päästetöid ujulas, sh atraktsioonidel (veetorud, liumäed, basseinid jne), kasutades asjakohaseid päästevõtteid ja -varustust ning lähtudes ruumi ja sündmuse eripärast.
6. Õnnetuse puhul ohtlike ainetega võtab kasutusele meetmed õnnetuse lokaliseerimiseks, tagades enda ja külastajate ohutuse. Vajadusel korraldab külastajate ohutu evakueerimise vastavalt evakueerimisjuhendile.
7. Läbib abivahenditeta ujudes järjest 50 meetrit kuni kahe minutiga.

Teadmised
Ujulakemikaalide spetsiifika; ohtlike ainete märgistus, ohukaardid
B.3.7 Veest päästmine avavees 3

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib päästepaadi korrasolekut, selle varustuse komplektsust ning operatiivvalmisolekut vastavalt nõuetele. Vajadusel hooldab varustust ja tehnikat.
2. Patrullib päästepaadiga valvealal, järgides paadi kasutamise eeskirju ja veeohutusnõudeid. Patrullides jälgib olukorda valvataval veealal eesmärgiga tagada valvataval veealal viibijate ohutus.
3. Abistab kannatanut vastavalt olukorrale vette sisenedes või vette sisenemata ning selleks ettenähtud päästevahenditega, kasutades sobilikku päästmistehnikat vastavalt varustusele, olukorrale ning tingimustele. Transpordib kannatanu kaldale, arvestades kannatanu seisundit.
4. Kadunud isiku otsimiseks kogub ja analüüsib vajalikku infot ning vastavalt järeldustele otsustab edasise tegevuse.
5. Läbib abivahenditeta ujudes järjest 300 meetrit kuni 6 minutiga.

Teadmised
Ohutustehnika; enesepäästevõtted; otsingumeetodid
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.8 Vetelpäästja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad
1. Järgib tööohutusnõudeid, elektriohutusnõudeid, tuleohutusnõudeid, päästevahendite ohutusnõudeid jm seadusest tulenevaid kutsealaga seotud nõudeid.
2. Kasutab asjakohast ujumisstiili olenevalt eesmärgist ja olukorrast.
3. Kasutab erinevaid sukeldumisstiile olenevalt veekogust, sügavusest, eesmärgist jms.
4. Kasutab sukeldumisel olenevalt veekogu sügavusest ja sukeldumise eesmärgist vajalikku varustust.
5. Dokumenteerib teenistusalase tegevuse vastavalt kehtestatud korrale.
6. Kannab vormiriietust ja järgib kehtestatud vormi kandmise korda.
7. Viib vajadusel läbi evakuatsiooni tulekahju ja muu ohu korral ning suunab inimesed ohutusse kohta oma tööpiirkonnas vastavalt vajadusele ja kehtestatud korrale.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-31102023-1.6/4k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.10.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Vetelpäästja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5419 Turvatöötajad, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit
Henry Seemel G4S Eesti AS
Gert Teder Eesti Vetelpääste Selts
Raimo Kirejev Viking Security AS
Ahti Kuusk Forus Security AS
Jaan Ratnik Eesti Spaaliit
Mari Tikan Siseministeerium

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist