Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vetelpäästja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Vetelpäästja, tase 3
EN: Lifeguard, level 3
Spetsialiseerumised:
  • Avavee vetelpäästja, tase 3
  • Ujula vetelpäästja, tase 3
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.11.2011
Kehtib kuni: 08.11.2016
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Vetelpäästja töö eesmärk on tagada ohutus ja kord rannas või ujulas. Töö sisuks on vetelpäästetööde tegemine, esmase meditsiinilise abi andmine ning veenäitajate kontrollimine.
Vetelpäästja kutsealal toimub spetsialiseerumine avavee ja ujula vetelpäästjaks. Avavee vetelpäästja töötab supluskohas n...
ing tööülesannete täitmisel kasutab vajadusel päästevarustust ja päästepaati.
Ujula vetelpäästja töötab ujulates ja veekeskustes ning tagab vee kvaliteedi ja atraktsioonide ohutuse.
Vetelpäästja on üldjuhul meeskonna liige, kuid otsuseid võtab vastu iseseisvalt. Töö eeldab suhtlemist külastajatega nii tava- kui kriisiolukordades ja koostööoskust operatiivstruktuuridega.
Töö iseloomust tulenevalt peab vetelpäästja olema võimeline töötama muutuvas vaimses ja füüsilises keskkonnas.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
2.1 Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine
2.2 Teavitus- ja ennetustegevus
2.3 Valvamine
2.4 Päästetööde teostamine
2.5 Esmaabi osutamine
2.10 Vetelpäästja tase 3 läbivad kompetentsid

Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Avavee vetelpäästja
2.6 Patrullimine valvepiirkonnas päästepaadiga
2.7 Otsingute teostamine

Ujula vetelpäästja
2.8 Päästmine veeatraktsioonidelt
2.9 Vee koostisainete mõõtmine ja tegutsemine keemilise ohu korral ujulasA.3 Töö keskkond ja eripära
Avavee vetelpäästja töötab muutlikes ja erinevates ilmastikuoludes, üldjuhul suvehooajal.
Ujula vetelpäästja töötab üldjuhul sisetingimustes, soojas ja niiskes keskkonnas ning puutub lisaks kokku erinevate keemiliste ainete, müra ning tavapärasest kõrgema temperatuuriga. Vetelpäästja töö on vahetu...
stega. Töötada tuleb individuaalselt või meeskonnas. Töö on vahelduv, sisaldades nii rutiinseid tegevusi kui ka kiiret reageerimist nõudvaid situatsioone. Vetelpäästja kannab vormiriietust.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Vetelpäästja põhilised töövahendid on päästerõngas, -poi, -ritv, mask, toru, lestad, sidevahendid ja esmaabivarustus.
Avavee vetelpäästja lisatöövahendid on päästepaat ja binokkel.
Ujula vetelpäästja lisatöövahendid on keemiliste ainete mõõteseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Vetelpäästja tööks vajalikud eeldused on vastutustunne, usaldusväärsus, eetilisus, avatus, analüüsivõimelisus, kohusetundlikkus, pingetaluvus, suhtlemisjulgus, otsustusvõimelisus, füüsiline võimekus, ujumisoskus, hea tervislik seisund.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on vetelpäästjal vähemalt põhiharidus ning kursustega omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Vetelpäästja, avavee vetelpäästja, ujula vetelpäästja, valvetreener, rannavalvur.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Vetelpäästja kutse moodustub kümnest kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1- B.2.5 ja B.2.10 tõendamine,
spetsialiseerumisega seotud kompetentside hulgast tuleb valida vähemalt üks spetsialiseerumine:
avavee vetelpäästja, kompetentsid B.2.6 ja B.2.7 või
uju...
la vetelpäästja, kompetentsid B.2.8 ja B.2.9.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Lähtudes külastajate ohutusest kontrollib tööpiirkonda nii visuaalselt kui ka füüsiliselt ja fikseerib tulemuse ettenähtud dokumentides.
2. Kontrollib päästevahendite olemasolu ja tehnilist korrasolekut sõltuvalt teeninduslepingust ja vastavatest õigusaktidest.
3. Kõrvaldab kontrolli tulemusena avastatud puudused ja ohud, tagades valvepiirkonnas ohutuse. Vajadusel delegeerib puuduse kõrvaldamise vastavalt sisekorrale, lähtudes puuduse iseloomust.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud õigusaktid,
2) kutsealaga seotud dokumentatsioon.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, intervjuu või praktiline töö.
B.2.2 Teavitus- ja ennetustegevus 3

Tegevusnäitajad:
1. Kehtivate nõuete eiramise/reeglite rikkumise korral teavitab külastajaid valvealal kehtivatest eeskirjadest. Kogub ja edastab valveala infot vastavate lippude, tabelite, stendide, teadete jm abil.
2. Vastavalt olukorrale valib sobiva suhtlusstiili ning vahetab külastajatega infot, arvestades külastajate eripärasid (nt vanust, rahvust jne). Kriisiolukorras (nt suheldes kannatanu või tema omastega) valib õige suhtlemistehnika vastavalt olukorrale.
3. Vajadusel abistab puuetega inimesi, arvestades konkreetset puuet ja sellega seonduvaid erivajadusi.
4. Eristab ja võimalusel tõkestab eluohtlikke tegevusi. Kutsub korrale enese või teiste jaoks ohtu põhjustava isiku ja/või korrarikkuja, võttes arvesse tegevuse ohtlikkuse astet ja kehtestatud regulatsioone.

Teadmised:
1) erinevad suhtlemistehnikad,
2) kriisipsühholoogia alused,
3) kehtestava käitumise reeglid,
4) konfliktide ja kriisi lahendamise tehnikad,
5) objekti/tegevuspiirkonna iseärasused,
6) objekti/tegevuspiirkonna logistika.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, intervjuu, kirjalik test.
B.2.3 Valvamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Orienteerub oma valvepiirkonnas, tunneb ranna eripärasid ja ohtusid, arvestades aega ning muutuvat olukorda ja töökeskkonda. Kontrollib valvepiirkonna seisukorda nii visuaalselt kui ka füüsiliselt, selgitamaks välja võimalikud ohud.
2. Hindab valveala, töötleb operatiivselt infot, reageerib antud hinnangule ning otsustab tegutsemisviisi vastavalt muutunud olukorrale.
3. Jälgib pidevalt olukorda valvepiirkonnas, eesmärgiga ennetada külastajate võimalikku ohtlikku tegevust ja avastada ohuolukordi.
4. Vajadusel jagab valveala tööpiirkondadeks (nt rand, lasteala, invarand, hüppekoht jne) meeskonnaliikmete vahel vastavalt piirkonna iseärasustele ja ohuastmele/prioriteetsusele.

Teadmised:
1) jälgimistehnikad,
2) valvamise taktikad,
3) meeskonna ja individuaaltöö tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, intervjuu.
B.2.4 Päästetööde teostamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Tunneb ära uppuja vastavalt käitumise eripärale/tundemärkidele.
2. Päästab üksi või meeskonnaga uppuja kaldalt või basseini äärelt vette sisenemata, kasutades selleks sobivaid päästevahendeid.
3. Päästab üksi või meeskonnaga uppuja kaldalt või basseini äärelt vette sisenedes, kasutades selleks ettenähtud päästevahendeid ja -tehnikaid. Päästab uppuja vee alt, kasutades selleks ettenähtud päästevahendeid.
4. Fikseerib olukorra sündmuskohal nii kuival maal kui ka vees toimunud õnnetuse puhul, tagades võimalusel sündmuskoha puutumatuse või jäädvustamise. Uppumisõnnetuse korral kirjeldab veealust sündmuskohta ja dokumenteerib selle vastavalt kehtestatud korrale.
5. Osaleb meeskonnas läbiviidaval sündmustejärgsel arutelul (debriifingul), kus arutatakse toimunu läbi, et maandada emotsioonid, saada ühesugune rollist sõltumatu ettekujutus toimunust, hoida ära väärtõlgendused ja -arusaamad. Saadud informatsiooni põhjal teeb järeldused, mida kasutab edaspidises töös.

Teadmised:
1) erinevad päästevõtted,
2) ohutustehnika.

Hindamismeetod(id): praktiline töö ja kirjalik test või intervjuu.
B.2.5 Esmaabi osutamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Hindab olukorda sündmuskohal, lähtudes enese ja kannatanu ohutusest ning võimalikest õnnetuse põhjustajatest.
2. Hindab kannatanu seisundit visuaalselt, verbaalselt ja/või manuaalselt, selgitades esmaabi andmise vajaduse vastavalt vigastuse eripärale.
3. Annab esmast meditsiinilist abi vastavalt oma pädevusele, vajadusel ka ohtlike ainetega seotud õnnetuste puhul.
4. Teostab kannatanu transportimist, kasutades selleks kõige sobivamat viisi, arvestades kannatanu seisundit, vigastuse eripära ja transportimise olusid.

Teadmised:
1) inimese anatoomia ja füsioloogia,
2) erinevad transpordivõtted,
3) esmaabivarustus ja -tehnika.

Hindamismeetod(id): praktiline töö ja kirjalik test või intervjuu.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
spetsialiseerumisega seotud kompetentside hulgast tuleb valida vähemalt üks spetsialiseerumine: avavee vetelpäästja, kompetentsid B.2.6 ja B.2.7 või ujula vetelpäästja, kompetentsid B.2.8 ja B.2.9.
Ujula vetelpäästja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Päästmine veeatraktsioonidelt 3

Tegevusnäitajad:
1. Hindab sündmust (nt rikked, õnnetused, ohud jne), lähtudes atraktsiooni tööpõhimõttest ja konstruktsioonidest. Jälgib ja hindab seadmete kasutamise eeskirjade täitmist külastajate poolt ning vajadusel juhendab neid. Likvideerib liigse vee põrandalt.
2. Kasutab ujula tehnikat ja seadmeid ning jälgib nende tööd ja korrasolekut; rikete/puuduste ilmnemisel seiskab seadme ja tagab külastajate ohutuse vastavate siltide, ala piiramise vms. Võimalusel likvideerib seadme puuduse või teavitab sellest koheselt vastavaid ametiisikuid.
3. Viib läbi päästetöid ujulas, sh atraktsioonidel (veetorud, liumäed, basseinid jne), kasutades asjakohaseid päästevõtteid ja –varustust ning lähtudes ruumi ja sündmuse eripärast.

Hindamismeetod(id): praktiline töö ja kirjalik test või intervjuu.
B.2.7 Vee koostisainete mõõtmine ja tegutsemine keemilise ohu korral ujulas 3

Tegevusnäitajad:
1. Mõõdab vee pH-d, kasutades vastavaid mõõtevahendeid. Dokumenteerib mõõtmise käigus saadud tulemused töökohal kehtestatud vormi ja viisi kohaselt.
2. Mõõdab vee kloorisisaldust, kasutades vastavaid mõõtevahendeid. Dokumenteerib mõõtmise käigus saadud tulemused töökohal kehtestatud vormi ja viisi kohaselt.
3. Teavitab vee kvaliteedi halvenemisest vastavaid isikuid või teostab ise vee kvaliteedi parandamiseks ettenähtud toimingud, võttes arvesse kehtivaid regulatsioone ja nõudeid.
4. Õnnetuse puhul ohtlike ainetega võtab kasutusele meetmed õnnetuse lokaliseerimiseks, tagades enda ja külastajate ohutuse. Vajadusel korraldab külastajate ohutu evakueerimise vastavalt evakueerimisjuhendile.

Teadmised:
1) kasutatavate ainete spetsiifika,
2) ohtlike ainetega seotud dokumentatsioon,
3) mõõtetehnika hooldusnõuded,
4) ujula tehnika tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, intervjuu, praktiline töö.
 
Avavee vetelpäästja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Patrullimine valvepiirkonnas päästepaadiga 3

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib päästepaadi korrasolekut, selle varustuse komplektsust ning operatiivvalmisolekut vastavalt nõuetele. Vajadusel teostab varustuse ja tehnika hooldust.
2. Teostab päästepaadiga valveala patrullimist, järgides paadi kasutamise eeskirju ja veeohutusnõudeid. Patrullides jälgib olukorda valvataval veealal, arvestades aega ning muutuvat olukorda eesmärgiga tagada valvataval veealal viibijate ohutus.
3. Teostab uppuja päästmist päästepaadiga vastavalt olukorrale vette sisenedes või vette sisenemata ning selleks ettenähtud päästevahenditega, kasutades sobilikku päästmistehnikat vastavalt varustusele, olukorrale ning tingimustele. Vajadusel transpordib kannatanu päästepaadiga kaldale, arvestades kannatanu seisundit.

Teadmised:
1) ohutustehnika,
2) enesepäästevõtted.

Hindamismeetod(id): praktiline töö ja kirjalik test või intervjuu.
B.2.9 Kadunud inimeste otsingute teostamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kogub ja analüüsib otsinguteks vajalikku infot ning vastavalt järeldustele otsustab edasise tegevuse.
2. Korraldab kadunud inimese/inimeste otsinguid maismaal kas üksinda või meeskonnas, arvestades saadud informatsiooni ja valides sellest lähtuvalt sobiva otsingutaktika ja vahendid. Teeb kadunud inimeste otsimisel koostööd erinevate operatiivstruktuuridega. Võimalusel kaasab teisi kodanikke.
3. Korraldab kadunud inimese/inimeste otsinguid vees kas üksinda või meeskonnas, arvestades saadud informatsiooni ja valides sellest ning ilmastikuoludest lähtuvalt sobiva otsingutaktika ja vahendid. Teeb kadunud inimeste otsimisel koostööd erinevate operatiivstruktuuridega.

Teadmised:
1) ohutustehnika,
2) enesepäästevõtted;
3) otsingumeetodid.

Hindamismeetod(id): praktiline töö ja kirjalik test või intervjuu.

Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Avavee vetelpäästja
Ujula vetelpäästja
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Vetelpäästja tase 3 läbivad kompetentsid 3

Tegevusnäitajad:
1. Järgib tööohutusnõudeid, elektriohutusnõudeid, tuleohutusnõudeid, päästevahendite ohutusnõudeid jm seadusest tulenevaid kutsealaga seotud nõudeid.
2. Valdab ja kasutab oma töös erinevaid vetelpäästes kasutatavaid ujumis- ja sukeldumisstiile. Läbib ilma abivahenditeta ujudes järjest 300 m kuni 6 minutiga.
3. Õigusvastase sündmuse puhul teavitab korrakaitseorganeid. Võimalusel ja vajadusel peab korrarikkujat kinni korrakaitseorganite saabumiseni.
4. Dokumenteerib teenistusalase tegevuse vastavalt kehtestatud korrale.
5. Kannab vormiriietust ja järgib kehtestatud vormikandmiseeskirju.
6. Korraldab evakuatsiooni oma tööpiirkonnas vastavalt vajadusele ja kehtestatud korrale.
7. Kasutab eesti keelt tasemel B1 ja ühte võõrkeelt keelt tasemel A2 (vt Lisa 2: Keeleoskuse hindamise skaala).
8. Kasutab erinevaid suhtlemistehnikaid vastavalt vajadusele ja olukorrale, on hea suhtleja.

Hindamismeetod(id): läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-15112011-6.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.11.2011
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Vetelpäästja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5411 Päästjad ja tuletõrjujad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tarmo Klooster MTÜ Selts Eesti Vetelpääste
Henry Seemel AS G4S Eesti Rannavalve
Kaupo Kuusik Eesti Turvaettevõtete Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist