Kutseregister Kutseregister
Occupational Qualification Standards: Vocational Teacher, EstQF Level 5

General Data
Name in English: ET: Kutseõpetaja, tase 5
EN: Vocational Teacher, EstQF Level 5
Specialisations:
Partial occupational qualifications:
  • Praktikajuhendaja ettevõttes, tase 5
Valid from: 01.01.2021
Valid to: 31.12.2025
Occupational qualification standard version no.: 7
Versions:
Awarding Body:
A Description of work
A.1 Description of work
Kutseõpetaja loob oma tegevusega tingimused ja suunab õppeprotsessi õppija tööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks. Ta toetab õppija isiksuse arengut ning kujundab tema valmisolekut elukestvaks õppeks. Kutseõpetaja väärtustab õppimist ning arendab ennast professionaalselt.
5. taseme kutseõ...
petaja loob tingimused põhiliselt praktiliste töövõtete omandamiseks, kujundades õpilastes tööharjumusi ja praktilisi tööoskusi. Kutseõpetaja, tase 5 kutse sisaldab osakutset Praktikajuhendaja ettevõttes, tase 5.

Kutseõpetaja kutsealal on ka järgmistel tasemetel kutseõpetaja kutsed:
6. taseme kutseõpetaja loob õppijale tingimused teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamiseks õpetatavas valdkonnas, osaleb õppeasutuses erialaõppe arendustegevustes.
7. taseme kutseõpetaja lisaks eelnevale arendab erialast väljaõpet mh väljaspool õppeasutust. Ta nõustab ja juhendab kolleege ning kujundab kutseõppe mainet.
8. taseme kutseõpetaja lisaks eelnevale arendab üleriigilises ja rahvusvahelises koostöös erialast väljaõpet. Ta nõustab, juhendab ja koolitab kolleege ning algatab ja juhib arendustegevusi nii õppeasutuses kui ka väljaspool seda.

More
Hide
A.2 Work units
A.2.1 Õppeprotsessi planeerimine
A.2.2 Õppimise ja õppija arengu toetamine
A.2.3 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
A.2.4 Kutseõppe maine kujundamine
Elective areas of work
A.2.5 Täienduskoolituse kavandamine ja läbiviimine
A.2.6 Praktika juhendamine
A.3 Professional preparation
5. taseme kutseõpetajal on keskharidus või kutsekeskharidus või kutseeriharidus. Tal on erialane töökogemus õpetatavas valdkonnas või ta omab kehtivat kutsetunnistust õpetatavas valdkonnas.
A.4 Most common occupational titles
Kutseõpetaja.
A.5 Regulations governing profession
Töötamine kutseõpetajana on reguleeritud kutseõppeasutuse seadusega.
A.6 Future Skills
Kutseõpetajate teadmised eripedagoogika, andragoogika ja psühholoogia alal, samuti võõrkeele- ja meeskonnatöö oskused ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise oskused vajavad arendamist. (OSKA uuring Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: Haridus ja teadus, 2018)
B Competency Requirements
B.1 Structure of occupation
Competency Requirements:
Kutseõpetaja, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kohustuslike kompetentside B.3.1 – B.3.4 tõendamine. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.5 ja B.3.6.

Osakutse Praktikajuhendaja ettevõttes, tase 5 taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kompetentside B.3.1 ...
ja B.3.2 tõendamine.
More
Hide
B.2 General skills of Vocational Teacher, EstQF Level 5
1. juhindub oma töös õpetaja kutse-eetikast; toetab oma tegevuse kaudu kutse-eetika ja õpetaja ameti laiemat teadvustamist ning väärtustamist ühiskonnas; järgib üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi ja norme erinevates keskkondades; kujundab oma eeskujuga õppijate väärtusi;
2. on orienteeritud tul...
emustele ja isiklike tööeesmärkide saavutamisele; otsib võimalusi enesearendamiseks ja karjääris edasiliikumiseks; pakub uusi ideid ja viib neid ellu, arvestades parimate praktikatega; märkab probleeme ja neis peituvaid võimalusi; reageerib paindlikult muutustele;
3. märkab, tunnustab, innustab õppijat ja kolleegi, tunnustab ka väikseid edusamme; toetab õpimotivatsiooni kujunemist läbi tähenduslike ja jõukohaste õpisituatsioonide loomise, eneseteostuse ja õppimisest tekkiva rahulolu soodustamise; märkab mittemotiveerivate situatsioonide teket õpiprotsessis ja leiab lahendusi nende kõrvaldamiseks individuaalsel või rühma tasandil;
4. hindab end ennastjuhtiva õppijana, määratledes enda õpistrateegiaid, õpiprotsessi, -vajadusi ja -võimalusi ning enda tugevaid ja nõrku külgi elukestva õppijana; arendab ennast eesmärgipäraselt;
5. määratleb ennast õpetaja ja õppiva professionaalina ning tajub sellest lähtuvat vastutust ja rolli ühiskonnas; analüüsib oma professionaalset arengut, olles avatud tagasisidele ja arvestab sellega enesearengu kavandamisel; tegutseb teadliku ja vastutustundliku kodanikuna;
6. koostööd tehes näitab üles austust ja hoolivust, aktsepteerides inimeste erinevusi ning arvestab neid; toob koostöösse oma teadmised ja kogemused ning rakendab neid koostööpartnerite võimestamisel; väärtustab koostööd;
7. loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele; juhib oma emotsioone ja käitumisviise vastavalt situatsioonile; kujundab õppijate kommunikatsiooni-/ suhtlemisoskusi; analüüsib ja arendab oma suhtlemisoskusi, annab konstruktiivset tagasisidet ja on sellele avatud;
8. arvestab oma töös Eesti ja Euroopa kultuuripärandit ja -saavutusi, erinevate regioonide kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ja vajadust seda säilitada ning loomingulise eneseväljendamise olulisust igapäevaelus;
9. mõistab ja rakendab matemaatikale, loodusteadustele ja tehnoloogiale omaseid teadmisi ja meetodeid probleemide lahendamisel; tõlgendab matemaatilisi tulemusi igapäevaelu kontekstis; loob tehnoloogilisi lahendusi ja tegutseb nii looduslikus kui ka tehnoloogiarikkas keskkonnas, arvestades looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastasmõjusid;
10. järgib säästva arengu põhimõtteid ja käitub keskkonnasäästlikult; vahendab jätkusuutlikkuse ja keskkonnateadlikkuse põhimõtteid;
11. järgib hariduse valdkonda, kutseharidust ja õpetatavat eriala reguleerivaid õigusakte; järgib töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, juhendab õppijaid tööohutuse alaselt ja tagab nende järgimise õppeprotsessis;
12. valdab eesti keelt vastavalt keeleseaduse nõuetele; kasutab oma töös korrektset õpetamiskeelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt;
13. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome ja turvalisus (vt lisa 1 Digioskused); hindab ja arendab oma digikompetentsust.

More
Hide
B.3 Competences
Mandatory competences
    Competence EstQF Level
B.3.1 Õppeprotsessi planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Enda töö kavandamine:
kavandab oma tegevused, arvestades tööülesandeid ja organisatsiooni tööplaani/tegevuskava, teeb selles koostööd kolleegidega; kavandab õppetegevust lähtuvalt õppekavast ja/või sellega seonduvatest dokumentidest; teeb ettepanekuid mooduli rakenduskava kohandamiseks, arvestades sihtrühma vajadusi.
2. Õppetegevuse kavandamine:
püstitab õppe eesmärgi lähtuvalt õppekava ja mooduli õpiväljunditest; valib õpiväljunditest, sihtrühmast ja õppija eripärast lähtuvalt õppemeetodid; valib õppetööks asja- ja ajakohase õppevara, lähtudes õpiväljunditest ja sihtrühmast, tagab õppematerjalide õigeaegse olemasolu vastavalt organisatsiooni töökorraldusele; planeerib koostöös õpiväljunditest lähtuva hindamise ja tagasisidestamise.
B.3.2 Õppimise ja õppija arengu toetamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Õppija arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamine:
selgitab koostöös kolleegide ja õppijaga välja õppija arengu- ja õpivajadused, lähtudes õppija eripärast ning arvestades varasemat õpi- ja töökogemust.
2. Turvalise, õppija arengut soodustava õpikeskkonna loomine:
kujundab õppimist ja õppija arengut soodustava vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpikeskkonna vastavalt õpiväljunditele, arvestades õppija eripära; märkab grupiprotsesse ja grupi mõju iga liikme õpimotivatsioonile, õppimise tulemuslikkusele ja üldinimlike väärtuste ning hoiakute kujunemisele; tegutseb ohu ja esmaabi vajaduse korral vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
3. Õppijate arengu toetamine õpieesmärkide saavutamisel:
selgitab õppijatele õppe eesmärke, oodatavaid õpiväljundeid, õppesisu ja hindamise põhimõtteid; viib läbi õppe, lähtudes õppekavast, kasutades õppija arengut toetavaid õppemeetodeid, töövõtteid, materjale ja vahendeid; lõimib õppeprotsessis teoreetilist ja praktilist õpet ning võtmepädevusi; motiveerib õppijaid, kasutades erinevaid võimalusi; rakendab individuaalset lähenemist, arvestades õppija eripära; vajadusel rakendab individuaalset õppekava.
4. Õppimist ja õppija arengut toetav tagasiside ja hindamine:
annab õppijatele õpiväljundite saavutamise kohta tagasisidet kogu õppe vältel, lähtudes hindamiskriteeriumidest; hindab õppija õpiväljundite saavutamist, kasutades sobivaid hindamismeetodeid.
B.3.3 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Õpetaja oma töö refleksioon, analüüsimine ja enesehindamine:
reflekteerib oma tööd, tuues välja õnnestumised ja arenguvajadused; küsib oma tööle regulaarselt tagasisidet kolleegidelt ja teistelt osapooltelt; analüüsib oma tegevust, toetudes refleksioonile ja tagasisidele; seab endale konkreetseid lühiajalisi arengueesmärke, lähtudes enese arenguvajadustest.
2. Enese professionaalne arendamine:
hoiab end järjepidevalt kursis eri- ja kutseala arengutega ja parimate praktikatega, kasutades neid oma töös; arendab oma õpetamise ja erialaseid kompetentse (sh stažeerib ettevõttes), lähtudes oma arenguvajadustest ja -eesmärkidest.
B.3.4 Kutseõppe maine kujundamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Avalikkuse teavitamine oma eriala kutseõppe võimalustest, eriala ja kutsehariduse populariseerimine:
osaleb eriala ja kutseharidust populariseerivates tegevustes, tutvustades õppe võimalusi oma õpetataval erialal.
2. Organisatsiooni kultuuri kujundamine:
lähtub õppekasvatustöös organisatsiooni väärtustest.
Competences related to partial occupational qualification
Praktikajuhendaja ettevõttes, tase 5 EstQF Level: 5
  Competence EstQF Level
B.3.1 Õppeprotsessi planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Enda töö kavandamine:
kavandab oma tegevused, arvestades tööülesandeid ja organisatsiooni tööplaani/tegevuskava, teeb selles koostööd kolleegidega; kavandab õppetegevust lähtuvalt õppekavast ja/või sellega seonduvatest dokumentidest; teeb ettepanekuid mooduli rakenduskava kohandamiseks, arvestades sihtrühma vajadusi.
2. Õppetegevuse kavandamine:
püstitab õppe eesmärgi lähtuvalt õppekava ja mooduli õpiväljunditest; valib õpiväljunditest, sihtrühmast ja õppija eripärast lähtuvalt õppemeetodid; valib õppetööks asja- ja ajakohase õppevara, lähtudes õpiväljunditest ja sihtrühmast, tagab õppematerjalide õigeaegse olemasolu vastavalt organisatsiooni töökorraldusele; planeerib koostöös õpiväljunditest lähtuva hindamise ja tagasisidestamise.
B.3.2 Õppimise ja õppija arengu toetamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Õppija arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamine:
selgitab koostöös kolleegide ja õppijaga välja õppija arengu- ja õpivajadused, lähtudes õppija eripärast ning arvestades varasemat õpi- ja töökogemust.
2. Turvalise, õppija arengut soodustava õpikeskkonna loomine:
kujundab õppimist ja õppija arengut soodustava vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpikeskkonna vastavalt õpiväljunditele, arvestades õppija eripära; märkab grupiprotsesse ja grupi mõju iga liikme õpimotivatsioonile, õppimise tulemuslikkusele ja üldinimlike väärtuste ning hoiakute kujunemisele; tegutseb ohu ja esmaabi vajaduse korral vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
3. Õppijate arengu toetamine õpieesmärkide saavutamisel:
selgitab õppijatele õppe eesmärke, oodatavaid õpiväljundeid, õppesisu ja hindamise põhimõtteid; viib läbi õppe, lähtudes õppekavast, kasutades õppija arengut toetavaid õppemeetodeid, töövõtteid, materjale ja vahendeid; lõimib õppeprotsessis teoreetilist ja praktilist õpet ning võtmepädevusi; motiveerib õppijaid, kasutades erinevaid võimalusi; rakendab individuaalset lähenemist, arvestades õppija eripära; vajadusel rakendab individuaalset õppekava.
4. Õppimist ja õppija arengut toetav tagasiside ja hindamine:
annab õppijatele õpiväljundite saavutamise kohta tagasisidet kogu õppe vältel, lähtudes hindamiskriteeriumidest; hindab õppija õpiväljundite saavutamist, kasutades sobivaid hindamismeetodeid.

Optional Competences
    Competence EstQF Level
B.3.5 Täienduskoolituse kavandamine ja läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koolituse planeerimine:
kavandab õppe lähtuvalt täienduskoolituse õppekavast ja osalejate eripärast; valib sobivad hindamismeetodid õpiväljundite saavutatuse hindamiseks; kavandab tegevused õppimist toetava õppekeskkonna loomiseks.
2. Täienduskoolituse läbiviimine:
viib läbi täienduskoolituse, lähtudes kavandatust ning arvestades õpi- või töökeskkonna ja osalejate eripära; hindab õpiväljundite saavutatust, kasutades asjakohaseid hindamismeetodeid.
3. Tagasiside analüüs:
kogub osalejatelt tagasisidet ja analüüsib seda; teeb tagasisidest lähtuvalt järeldusi õppekava muutmise vajaduse kohta ja analüüsib oma tegevust.
B.3.6 Praktika juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Praktika ettevalmistamine:
osaleb õppijate praktikaks ettevalmistusel; jagab infot praktikakohtade kohta; korraldab praktikadokumentide ettevalmistuse enne praktika algust.
2. Praktika juhendamine:
juhendab eesmärgipäraselt koostöös praktikakohapoolse juhendajaga õppija praktikat, lähtudes praktikakorralduse kavast ja õppija individuaalsetest eesmärkidest; tagab infovahetuse praktikakohapoolse juhendajaga.
3. Praktika hindamine:
annab õppijale tagasisidet praktika õpiväljundite saavutamise kohta; korraldab praktika hindamise vastavalt õppekavas sätestatud hindamiskriteeriumitele, kaasates kooli ja praktikakoha esindajaid.
C General information and Annexes
Designation of occupational qualification standard in register: 21-28042020-1.1/7k
Field of occupational activity: Education
Occupational Qualification Council: Education
No. of decision of Occupational Qualification Council: 23
Date of decision of Occupational Qualification Council: 28.04.2020
EstQF level: 5
Reference to European Qualifications Framework (EQF): 5
Field: EDUCATION AND CULTURE
Subfield: Teaching
Occupation: Vocational teacher
International Standard Classification of Occupations: 2 Professionals
23 Teaching Professionals
232 Vocational Education Teachers
2320 Vocational Education Teachers
ISCED Fields of Education and Training (ISCED-F 2013): 01 Education
011 Education
0114 Teacher training with subject specialisation
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE): P EDUCATION
85 Education
Annexes
Annex 1 Digioskused
Occupational qualification standard compiled by
Name Organisation
Tiia Murulaid ETKA Andras
Riina Müürsepp EKEÜ tööandjate esindaja (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)
Kaie Piiskop SA Innove
Liivi Raudsepp EKEÜ spetsialistide esindaja (Tartu Kutsehariduskeskus)
Sirje Rekkor kutseõpetaja kutsete andja Tallinna Ülikooli kutsekomisjoni esindaja
Meidi Sirk Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut
Mari Tikerpuu Haridus-ja Teadusministeerium

PIKSEL
Home Occupational Qualifications
Occupational Qualification Standards
Certificate Supplements Competences Awarding Bodies Occupational Qualification Councils