Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 8
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja rühma ja õppija (vt lisa 1 "Kutsestandardis kasutatud terminid") ainealase taseme, õpioskuste ja õpimotivatsiooni taseme ning arvestab neid ainevaldkondlike, üldpedagoogiliste ja kasvatuslike eesmärkide seadmisel, toetudes õppekavale; juhendab kolleege õppijate arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamisel, nõustab sellealast tegevust haridusasutuses või laiemalt, arvestades teaduspõhisust ja parimaid praktikaid; tunneb ära haridusliku erivajaduse ja kaasab vajadusel tugispetsialisti õpikeskkonna tingimuste muutmiseks; valmistab ette arenguvestlusi ja juhendab kolleege arenguvestluste ettevalmistamisel;
2) koostab õpetaja töökava, arvestades õppekava ning kavandab koostöös kolleegidega ainetevahelise lõimingu; töökavast lähtuvalt koostab tunnikava(d); lähtuvalt eesmärkidest valib õpetamiseks ja õppimiseks sobivad meetodid, hindamismudeli ning planeerib tegevuste aja; koostab koostöös teiste spetsialistidega vajadusel individuaalse õppekava, käitumise tugikava ja/või arenduskava; omab ülevaadet erivajadustega õppija toetamise protsessist; kasutab õpetaja töö kavandamisel (teadus)kirjandust; juhendab kolleege õpetajatöö kavandamisel, ainete lõimimisel ja teeb ettepanekuid juhtkonnale;
3) kaasab õppijaid, lapsevanemaid, kolleege ja tugispetsialiste õpitegevuste kavandamisse; informeerib osapooli õpieesmärkidest, sisust, õppekorraldusest, hindamismudelitest, huvitegevuse võimalustest, kasutades tõhusalt erinevaid infokanaleid (nt koosolek, e-suhtlus, individuaalne vestlus); juhendab kolleege osapoolte kaasamisel; loob võimalusi organisatsiooniväliseks (teadus)koostööks, leides kontakte erinevate osapooltega (ettevõtted, organisatsioonid jm) õpiprotsessi mitmekesistamiseks;
4) valib ja kohandab õppevara ja IKT-vahendite hulgast õpieesmärkide ning rühma tasemega sobiva, arvestades sh hariduslike erivajadustega õppijatega ning teaduspõhisuse ja parimate praktikatega; hoiab end kursis õppevara ja IKT-vahendite uuendustega; koostab uut õppevara, toetudes kaasaja pedagoogilisele teadmusele ja parimatele praktikatele; juhendab kolleege õppevara ja IKT-vahendite valimisel, loob võimalusi parima praktika jagamiseks, kaasates erinevaid osapooli ja/või jagades isiklikku kogemust.
Teadmised: Teadmised:
1) lapse füüsiline, psüühiline, emotsionaalne, kõlbeline ning sotsiaalne areng;
2) ealised erinevused (sh kõne, taju, mõtlemise, loovuse arengu ja sotsiaalsete oskuste osas).
Hindamisviis: Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Meisterõpetaja, tase 8 24.04.2017 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Meisterõpetaja, tase 8 06.11.2018 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 Meisterõpetaja, tase 8 31.12.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist