Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meisterõpetaja, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1. Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine.
2. Inimeste kompetentsuse hindamine...
, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel.
3. Ametite kirjeldamine ja tutvustamine.
4. Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks.
5. Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine.
6. Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine.
7. Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Meisterõpetaja, tase 8
EN: Master teacher, level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.11.2013
Kehtib kuni: 24.04.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Õpetaja töö on toetada õppijate (vt lisa 1 "Kutsestandardis kasutatud terminid") arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidega ja arendada oma kutseoskusi.

Meisterõpetaja kavandab iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega õpitege...
vusi, õpetab ja kujundab selleks õppija arengut toetava õpikeskkonna. Professionaalse arengu eesmärgil reflekteerib oma tegevust, nõustab kolleege, õppijaid ja lapsevanemaid. Meisterõpetaja juhib arendus-, loome- ja teadustegevust organisatsioonis ja väljaspool seda ning teeb seonduvaid ettepanekuid. Ta juhendab õpetajaid õpivara arendamisel, õpitegevuste kavandamisel ja analüüsil, lapsevanemate, kolleegide ning tugispetsialistide kaasamisel ja nõustamisel, uurimistöö läbiviimisel ning enesearendamisel. Meisterõpetaja teeb koostööd ülikoolidega õpetajahariduse arendamisel ja juhendab üliõpilasi õpetaja kompetentside omandamisel.

Õpetaja kutsealal on lisaks meisterõpetaja, tase 8 kutsele ka järgmised kutsed:
- õpetaja, tase 6 kutse, mis omandatakse lasteaiaõpetaja esmakoolituse (rakenduskõrghariduse või bakalaureuseõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt; 6. taseme õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses;
- õpetaja, tase 7 kutse, mis omandatakse õpetaja esmakoolituse (magistriõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt;
- vanemõpetaja, tase 7, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele toetab teiste õpetajate ning organisatsiooni arengut ja arendab valdkonna metoodikat oma organisatsioonis.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
2.1.1. Õppija arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamine.
2.1.2. Õpetaja töö kavade koostamine.
2.1.3. Osapoolte kaasamine.
2.1.4. Õppevara valimine.
A.2.2. Õpikeskkonna kujundamine
2.2.1. Füüsilise õpikeskkonna kujundamine.
...
2.2.2. Vaimse õpikeskkonna kujundamine.
2.2.3. Organisatsiooni kultuuri kujundamine.
A.2.3. Õppimise ja arengu toetamine
2.3.1. Õpetamine.
2.3.2. Õpiprotsessi ja klassi/rühma juhtimine.
2.3.3. Õppija arengu toetamine.
2.3.4. Õppimist ja arengut toetav tagasisidestamine ja hindamine.
2.3.5. Osapoolte kaasamine.
A.2.4. Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
2.4.1. Õpetaja oma töö analüüsimine ja enesearendamine.
2.4.2. Õpetamise ja õppimise uurimine ning pedagoogilise teadmuse levitamine.
2.4.3. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse heaolu tagamine.
A.2.5. Nõustamine ja mentorlus
2.5.1. Õppija nõustamine.
2.5.2. Lapsevanema nõustamine.
2.5.3. Kolleegide mentorlus.
A.2.6. Arendus-, loome- ja teadustegevus
2.6.1. Haridusvaldkonna poliitika kujundamine ja arengu kavandamine.
2.6.2. Õppijatele suunatud õpivara koostamine või kohandamine.
2.6.3. Õpetajahariduse valdkonna teadus- ja arendustöö.
A.2.7. Juhtimine
2.7.1. Meeskonna loomine ja otsustamine
2.7.2. Projekti- ja arendustegevuste juhtimine.
2.7.3. Aine-, kutse- ja/või erialaühenduste juhtimine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.8. Õpetajate juhendamine ja koolitamine
2.8.1. Tegevõpetajate koolitamine.
2.8.2. Õpetajate esmaõppe läbiviimine.
2.8.3. Õpetajakoolituse praktika juhendamine või koordineerimine.
2.8.4. Õpetajakoolituse õppejõudude nõustamine.
2.8.5. Haridusuuringute juhendamine või re...
tsenseerimine.
A.2.9 Metoodika ja õpivara arendamine
2.9.1. Metoodikate ja mudelite väljatöötamine.
2.9.2. Õpivara loomine ja arendamine.
2.9.3. Uuringute läbiviimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Õpetaja tööaeg ja puhkus on reguleeritud töölepinguseadusega. Töötingimused võivad täiendavalt olla reguleeritud töökorraldusreeglite või muude organisatsioonis kehtestatud normdokumentidega.
Õpetaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, nõuab head suhtlemisoskust ja pingetaluvust, oluline o...
n vaimse ja füüsilise tervise, sh hääle hoidmise oskus.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Õpetaja peamised töövahendid on õpivara, kooli- ja kontoritarbed ning –tehnika, tahvel, IKT-vahendid ja -programmid ning erivahendid ja -materjalid vastavalt õpetatavale valdkonnale.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Õpetajatöös on olulised ennastjuhtivus, koostöövõime, ettevõtlikkus, vastutustundlikkus, enesekindlus, loomingulisus, tolerantsus, empaatiavõime, ausus ja positiivsus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Õpetaja hariduslik ettevalmistus on reguleeritud VV määrusega „Õpetajate koolituse raamnõuded“.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Õpetaja, pedagoog.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Meisterõpetaja, tase 8 kutse koosneb kümnest kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.7 ja B.2.10 (läbiv kompetents) tõendamine. Lisaks peab tõendama valitavatest kompetentsidest B.2.8 ja B.2.9 vähemalt ühe (1) kompetentsi.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine 8

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja rühma ja õppija (vt lisa 1 "Kutsestandardis kasutatud terminid") ainealase taseme, õpioskuste ja õpimotivatsiooni taseme ning arvestab neid ainevaldkondlike, üldpedagoogiliste ja kasvatuslike eesmärkide seadmisel, toetudes õppekavale; juhendab kolleege õppijate arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamisel, nõustab sellealast tegevust haridusasutuses või laiemalt, arvestades teaduspõhisust ja parimaid praktikaid; tunneb ära haridusliku erivajaduse ja kaasab vajadusel tugispetsialisti õpikeskkonna tingimuste muutmiseks; valmistab ette arenguvestlusi ja juhendab kolleege arenguvestluste ettevalmistamisel;
2) koostab õpetaja töökava, arvestades õppekava ning kavandab koostöös kolleegidega ainetevahelise lõimingu; töökavast lähtuvalt koostab tunnikava(d); lähtuvalt eesmärkidest valib õpetamiseks ja õppimiseks sobivad meetodid, hindamismudeli ning planeerib tegevuste aja; koostab koostöös teiste spetsialistidega vajadusel individuaalse õppekava, käitumise tugikava ja/või arenduskava; omab ülevaadet erivajadustega õppija toetamise protsessist; kasutab õpetaja töö kavandamisel (teadus)kirjandust; juhendab kolleege õpetajatöö kavandamisel, ainete lõimimisel ja teeb ettepanekuid juhtkonnale;
3) kaasab õppijaid, lapsevanemaid, kolleege ja tugispetsialiste õpitegevuste kavandamisse; informeerib osapooli õpieesmärkidest, sisust, õppekorraldusest, hindamismudelitest, huvitegevuse võimalustest, kasutades tõhusalt erinevaid infokanaleid (nt koosolek, e-suhtlus, individuaalne vestlus); juhendab kolleege osapoolte kaasamisel; loob võimalusi organisatsiooniväliseks (teadus)koostööks, leides kontakte erinevate osapooltega (ettevõtted, organisatsioonid jm) õpiprotsessi mitmekesistamiseks;
4) valib ja kohandab õppevara ja IKT-vahendite hulgast õpieesmärkide ning rühma tasemega sobiva, arvestades sh hariduslike erivajadustega õppijatega ning teaduspõhisuse ja parimate praktikatega; hoiab end kursis õppevara ja IKT-vahendite uuendustega; koostab uut õppevara, toetudes kaasaja pedagoogilisele teadmusele ja parimatele praktikatele; juhendab kolleege õppevara ja IKT-vahendite valimisel, loob võimalusi parima praktika jagamiseks, kaasates erinevaid osapooli ja/või jagades isiklikku kogemust.

Teadmised:
1) lapse füüsiline, psüühiline, emotsionaalne, kõlbeline ning sotsiaalne areng;
2) ealised erinevused (sh kõne, taju, mõtlemise, loovuse arengu ja sotsiaalsete oskuste osas).

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.2 Õpikeskkonna kujundamine 8

Tegevusnäitajad:
1) loob füüsilise õpikeskkonna, tagades selle turvalisuse ja kujundades seda lähtuvalt tervisekaitsenõuetest, õppijate vajadustest ja õpieesmärkidest; osaleb meeskonnas, juhendab ja juhib selle tööd organisatsiooni õpikeskkonna kujundamisel, vajadusel kaasab koostööpartnereid; teab, kelle poole pöörduda probleemide ilmnemisel; tegutseb esmaabi vajavas situatsioonis sobival viisil;
2) loob vaimselt ja emotsionaalselt turvalise, arengut ja loovust toetava koostöise ning üksteist arvestava õpikeskkonna, lähtudes erinevate õppijate vajadustest ja õpieesmärkidest ning järgides inimõigusi, Eesti põhiseadust, laste õigusi ja organisatsiooni kodukorda; lahendab distsipliiniprobleeme, kaasates vajadusel kolleege, tugispetsialiste ja lapsevanemaid; juhendab kolleege distsipliiniprobleemide lahendamisel; kasutab olukorrale sobivaid suhtlusviise; on hea kuulaja; nõustab kolleege, juhib meeskonna tööd organisatsiooni vaimse õpikeskkonna kujundamisel ning teeb juhtkonnale ettepanekuid õpikeskkonna arendamiseks;
3) juhib organisatsiooni tööpõhimõtete ja reeglite väljatöötamist ning rakendamist, järgib kokkulepitud reegleid; vahetab kogemusi kolleegide ja teiste organisatsioonidega; töötab koostöös õppijatega välja klassi/rühma reeglid ja rakendab neid järjekindlalt igapäevatöös, tutvustab neid lapsevanematele; juhendab kolleege klassi/rühma reeglite väljatöötamisel.

Teadmised:
1) lapse füüsiline, psüühiline, emotsionaalne, kõlbeline ning sotsiaalne areng;
2) ealised erinevused (sh kõne, taju, mõtlemise, loovuse arengu ja sotsiaalsete oskuste osas);
3) keskkonna mõju grupile;
4) esmaabi andmine.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.3 Õppimise ja arengu toetamine 8

Tegevusnäitajad:
1) õpetab, lähtudes õppija eripärast, seatud eesmärkidest ja ainetevahelisest lõimingust; rakendab õpetamisel erinevaid meetodeid ja rutiinseid toiminguid (nt eelteadmiste väljaselgitamine, oodatud õpitulemustest ja -tegevustest teavitamine, õpitegevused eesmärkide saavutamiseks, kokkuvõte saavutatud tulemustest, tagasiside); analüüsib õpetamist ning kohandab tegevusi paindlikult lähtuvalt õppijate vajadustest; rakendab koostöös teiste spetsialistidega vajadusel individuaalset õppekava, käitumise tugikava ja/või arenduskava; juhendab ja koolitab kolleege õpetamisel ja õppeprotsessi analüüsimisel; teeb ettepanekuid organisatsiooni õppetegevuse arendamiseks, koostöö tõhustamiseks ning koolitamiseks;
2) juhib grupi arengut, arvestades grupi arengufaase; märkab konflikti tekkimise võimalust ja tegutseb vastavalt olukorrale; tunneb ära konflikti, leiab tõhusaid lahendusi ning vajadusel kaasab konflikti lahendamisele kolleege, õppijaid, lapsevanemaid ja tugispetsialiste; juhendab ning toetab kolleege õpi- ja grupiprotsesside juhtimisel;
3) kogub kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetoditega andmeid õppijate arengu ja motivatsiooni kohta, tagasisidestab; märkab õppijate erinevusi ja erivajadusi (nt õpistiilid, andekus, õpiraskused, kultuurilised eripärad) ning kaasab vajadusel õppija arengu toetamiseks kolleege, tugispetsialiste ja lapsevanemaid; arendab õppijate õpi- ja sotsiaalseid oskusi, kasutades põhjendatult erinevaid rühmapõhiseid ja individuaalseid õppevorme; motiveerib õppima, pakkudes elulisi jõukohaseid õppeülesandeid ja luues eduelamuse igale õppijale; juhendab kolleege õppijate arengu toetamisel, klassi/rühma juhatamisel ja ainedidaktikas; teeb organisatsioonis ettepanekuid õpetajate koolitamise ja koostöö kaudu õppijate arengu toetamiseks; klassi-/ rühma juhatajana informeerib, toetab ja suunab kolleege õppija arendamisel, arvestades kolleegide ja õppijate vajadusi;
4) rakendab süsteemselt erinevaid õppimist toetavaid tagasiside ja hindamise viise õpiprotsessi ja õpitulemuste kohta, lähtudes õppija eripärast ja hindamist reguleerivatest dokumentidest; toetab ennastjuhtiva õppija kujunemist, suunates õppija õpieesmärkide seadmisele ja eneseanalüüsile; koostab hindamismudeleid/ -kriteeriume ja hindab õppijaid nende alusel; teavitab õppijaid ja lapsevanemaid hindamismudelitest; juhendab kolleege õppijaid toetaval tagasisidestamisel ja hindamisel ning hindamismudelite/ -kriteeriumide koostamisel; teeb ettepanekuid õppimist toetava tagasisidestamise ja hindamise kohta organisatsiooni tasandil;
5) kaasab õppijaid, lapsevanemaid, kolleege ja tugispetsialiste õpitegevusse, tagasisidestamisse ja hindamisse, kasutades tõhusalt erinevaid meetodeid; juhendab kolleege osapoolte kaasamisel; kaasab organisatsiooniväliseid partnereid õpiprotsessi mitmekesistamiseks; kavandab ja viib läbi lapsevanemate koosolekuid, juhendab kolleege nende kavandamisel ja läbiviimisel.

Teadmised:
1) lapse füüsiline, psüühiline, emotsionaalne, kõlbeline ning sotsiaalne areng;
2) ealised erinevused (sh kõne, taju, mõtlemise, loovus e arengu ja sotsiaalsete oskuste osas);
3) arengupsühholoogia.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.4 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 8

Tegevusnäitajad:
1) reflekteerib oma õpetamist ning ainealast pädevust, kogub tagasisidet õppijate õpitegevuste ning -tulemuste kohta; kavandab muudatusi õpetamis- ja kasvatusprotsessis, määratleb oma koolitusvajaduse ja koostab enesearenduskava, arvestades ka kooli arenguvajadusi ja riiklikke haridusprioriteete; mõtestab oma rolli õpetajana ja analüüsib õpetajatöö põhiväärtusi, jagab neid kolleegide, õppijate ja lapsevanematega ühiste väärtushoiakute kujunemiseks; juhendab kolleege oma töö reflekteerimisel ja enesearendusvajaduse määratlemisel;
2) analüüsib õpiprotsessi, määratleb probleemid, sõnastab haridusuuringu (sh tegevusuuring) eesmärgi(d) ning kavandab ja viib läbi uurimistööd, kasutades sobivaid meetodeid ning arvestades valdkonna uurimistöö eetikat; analüüsib ja tõlgendab nii enda kui ka teiste uurijate uurimistulemusi ning rakendab neid õpetamise parendamisel ja enese arendamisel; üldistab, sünteesides oma uuringu ja teiste teadusuuringute tulemusi; juhendab kolleege uurimistööde kavandamisel, läbiviimisel ning tulemuste analüüsil ja tõlgendamisel; levitab pedagoogilist teadmust (teaduslikke seisukohti) õppijatele, lapsevanematele ja kolleegidele sobival viisil; juhendab kolleege uurimistöös ning retsenseerib uurimistöid; algatab ja juhib uuringuid;
3) jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi kolleegidelt, mentorilt, organisatsiooni juhtkonnalt, tugispetsialistilt jt; märkab kolleegide probleeme, aitab neid teadvustada ja lahendusi leida, vajadusel koostöös tugispetsialistide ja/või organisatsiooni juhtkonnaga; osaleb kooli motivatsioonisüsteemide väljatöötamisel ja turvalise töökeskkonna arendamisel; märkab kolleegi edusamme ja tunnustab teda.

Teadmised:
1) uurimistöö alused;
2) refleksiooni alused.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.5 Nõustamine ja mentorlus 8

Tegevusnäitajad:
1) nõustab õppijat konkreetse vajaduse või küsimuse ilmnemisel oma (aine)valdkonnas, ka ennetavalt; toetab õppijat õpioskuste arendamisel ja ainealaste teadmiste omandamisel; viib läbi konsultatsioone ja arengut toetavaid vestlusi; teeb koostööd tugispetsialistidega; märkab ja arvestab õppijate eripärasid nõustamisprotsessis; teeb ettepanekuid koolisisese nõustamissüsteemi tõhustamiseks;
2) viib läbi õppija arengu toetamisele suunatud vestlusi, vajadusel kaasab tugispetsialiste; nõustab lapsevanemat õpitegevustega seonduvates küsimustes, vajadusel kaasab tugispetsialiste; juhendab kolleege lapsevanemate nõustamisel; analüüsib lapsevanemate koolitusvajadust, teeb sellest tulenevalt juhtkonnale ettepanekuid lapsevanemate tugigruppide, koolituste jms organiseerimiseks ning korraldab ja viib neid läbi;
3) vaatleb kolleegi õpetamistegevust; jälgib, analüüsib ja tagasisidestab kolleegi tegevust, märkab edusamme ja tunnustab; nõustab kolleege enese arengu eesmärkide seadmisel ja õpetamisoskuste arendamisel, lähtudes õpetaja eneseanalüüsist; teeb juhtkonnale ettepanekuid koolituste organiseerimiseks ja tugi- ning nõustamissüsteemi arendamiseks, korraldab koolitusi ja viib neid läbi; toetab mentorina algaja õpetaja või uue kolleegi kohanemist ja arengut, juhendab üliõpilaste pedagoogilist praktikat, lähtudes juhendatava eripärast; algatab ja toetab õpetajatevahelist koostööd ja kogemuste vahetamist.

Teadmised:
1) nõustamise ja mentorluse põhimõtted, meetodid.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.6 Arendus-, loome- ja teadustegevus 8

Tegevusnäitajad:
1) osaleb organisatsiooni, piirkonna ja riigi arengut suunavate dokumentide koostamisel, kavandab ja juhib protsessi organisatsiooni tasandil; osaleb valdkonna ühenduste ja ekspertgruppide töös; annab sisendit ja tagasisidet eelnõudele, ettepanekutele, arengukavadele jm; teeb ettepanekuid innovaatilisteks muudatusteks organisatsioonis ning eriala- ja aineliitudes; kaasab ja innustab kolleege hariduspoliitikas kaasa rääkima nii organisatsiooni kui ka riigi tasandil, moodustades vajadusel gruppe ja koostöövõrgustikke;
2) märkab õpivara puudusi ja teeb piirkonna või riigi tasandil (aine)valdkonna juhtidele või ühendustele ettepanekuid õpivara kohandamiseks ja koostamiseks; kohandab ja koostab õpivara, arvestades õppijate vajadusi ning õpivara koostamise kaasaegseid seisukohti ja tehnoloogilisi võimalusi; juhendab organisatsioonis õpivara koostamist ja kohandamist; soovitab ja levitab õpivara;
3) osaleb õpetajahariduse valdkonna teadus- ja arendustöö töörühmades, annab eksperthinnanguid; teeb ettepanekuid õpetajahariduse valdkonna arendustegevuste ja teadusuuringute algatamiseks riiklikul tasandil või ülikoolides, lähtudes uuringutest ja valdkonna arendusvajadusest; viib läbi ja juhendab uurimistöid (nt tegevus-, arendusuuringud) organisatsioonis; osaleb ja esineb haridusvaldkonna seminaridel, konverentsidel vm.

Teadmised:
1) intellektuaalse omandi kaitse;
2) ettevõtluse alused.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.7 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1) on algatusvõimeline; tegutseb iseseisvalt, võttes vastutuse otsuste, tegevuste ja tulemuste eest; loob meeskonna, arvestades sealjuures tulemuste saavutamiseks vajalikke pädevusi; motiveerib meeskonna liikmeid ja loob arenguvõimalusi, delegeerides ülesandeid asjakohaselt ja õiglaselt; kohandub meeskonnaga ja loob meeskonnavaimu;
2) algatab projekte või arendustegevusi, lähtudes haridusvaldkonna arendusvajadustest; loob projekti- või arendusmeeskonna ning juhib selle tööd organisatsioonis ja riiklikul või rahvusvahelisel tasandil, arvestades projekti või arenduse eesmärke, toetab meeskonna sisest ja välist koostööd;
3) juhib aine-, kutse- ja/või erialaühendust organisatsioonis, piirkonnas või riiklikul tasandil, lähtudes haridusvaldkonna arengusuundadest ning arvestades õpetajatöö põhiväärtusi; kaasab liikmeid ühenduse tegevusse (sh seisukohtade kujundamine ja otsuste langetamine) ja delegeerib ülesandeid, arvestades liikmete pädevust ja oodatavat tulemust; vastutab ühenduse seisukohtade eest.

Teadmised
1) juhtimise ja organisatsioonikäitumise põhimõtted.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Valitavad kompetentsid
Lisaks peab tõendama valitavatest kompetentsidest B.2.8 ja B.2.9 vähemalt ühe (1) kompetentsi.
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Õpetajate juhendamine ja koolitamine 8

Tegevusnäitajad:
1) algatab, kavandab, valmistab ette ja viib läbi organisatsioonisiseseid ja -väliseid koolitusi, arvestades teaduspõhisust ja parimaid praktikaid; koostab õpetajate koolituskavasid ja -programme;
2) osaleb koostöös ülikooli õppejõududega õpetajahariduse õppekavade ja ainekursuste sisu kavandamisel; viib õpetajakoolituse esmaõppes läbi loenguid, seminare ja/või praktikume, arvestades teaduspõhisust ja parimaid praktikaid;
3) juhib ja/või juhendab pedagoogilist praktikat organisatsiooni tasandil, lähtudes ülikooli õppekavast (sh ainekavadest) ja praktikajuhenditest; nõustab vajadusel üliõpilasi ja kolleege praktika läbiviimisel ja juhendamisel; osaleb praktikaprogrammide väljatöötamisel;
4) nõustab õppejõude praktika läbiviimisel ja juhendamisel, koordineerib praktikajuhendajate ja õpetajate koostööd organisatsioonis; toetab organisatsioonidevahelist koostööd, tagades ühise õppimise ja õpetamise kogukonna; toetab, tagasisidestab ja vajadusel nõustab ülikooli õppejõude nende professionaalses arengus, tõhustamaks õpetajakoolituses teooria ja praktika sidusust;
5) juhendab või retsenseerib üliõpilaste kursuse- või lõputöid, osaleb kaitsmiskomisjonides; osaleb hariduse valdkonna uuringutes.

Teadmised:
1) juhtimise ja organisatsioonikäitumise põhimõtted.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.9 Metoodika ja õpivara arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ja arendab metoodikaid õppija arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamiseks ning õppimise toetamiseks, arvestades haridussuundumusi ja tuginedes kaasaja pedagoogilisele teadmusele ning parimatele praktikatele; levitab metoodikaid organisatsiooni tasandil;
2. koostab uut retsenseeritud õpivara, toetudes kaasaja pedagoogilis-psühholoogilisele ja erialasele teadmusele ning tehnoloogilistele võimalustele; juhendab organisatsioonis õpivara koostamist ja kohandamist.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Meisterõpetaja, tase 8 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1) valdab õpetatavaid aineid ja ainevaldkondi, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, arvestades valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikate ning õppekavast tulenevate nõuetega;
2) kasutab korrektset õpetamiskeelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt; kasutab oma töös õpetamiskeelt tasemel C1 ning ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 2 „Keeleoskuse hindamise skaala“);
3) märkab, tunnustab, innustab õppijat, lapsevanemat ja kolleegi, tunnustab ka väikseid edusamme;
4) suheldes näitab üles austust ja hoolivust; seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja meeskonnas; aktsepteerib inimeste erinevusi ning arvestab neid koostöö tegemisel, väärtustab koostööd kui lisaväärtuse tootjat;
5) loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele; suhtleb edukalt erinevate tasandite ja sihtgruppide inimestega, loob koostööks vajalikke suhtevõrgustikke; kujundab õppijate kommunikatsiooni-/ suhtlemisoskusi; analüüsib ja arendab oma suhtlemisoskusi, teeb konstruktiivset kriitikat ja on sellele avatud;
6) juhindub oma töös õpetaja kutse-eetikast; toetab oma tegevuse kaudu kutse-eetika ja õpetaja ameti laiemat teadvustamist ning väärtustamist ühiskonnas; kujundab ja järgib ühiskonna väärtusi ja norme erinevates keskkondades; kujundab oma eeskujuga õppijate väärtusi;
7) tegutseb teadliku ja vastutustundliku kodanikuna, toetades ühiskonna demokraatlikku arengut;
8) tunneb oma tugevaid ja nõrku külgi ning teostab ennast neid arvestades; töötab oma võimete kohaselt;
9) tööülesandeid täites kasutab matemaatilist keelt ja meetodeid (nt andmete analüüsimine ja tõlgendamine, järelduste tegemine, üldistamine);
10) on orienteeritud tulemustele ja isiklike tööeesmärkide saavutamisele; otsib võimalusi enesearendamiseks ja karjääris edasiliikumiseks; tuleb välja uute ideedega ja viib neid ellu, arvestades valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikatega; märkab probleeme ja neis peituvaid võimalusi; reageerib paindlikult muutustele ja võtab arukaid riske;
11) kasutab sobivaid IKT- vahendeid ja võimalusi, kujundades õpikeskkonda ja viies läbi õpitegevusi; kasutab e-õppeks sobivaid keskkondi ja õppemeetodeid; kasutab kaasaegseid IKT-põhiseid suhtlusvahendeid; hindab ja arendab oma haridustehnoloogilisi pädevusi vastavalt organisatsiooni International Society for Technology in Education (ISTE) õpetajate haridustehnoloogilistele pädevustele (https://www.e-ope.ee/images/50001035/ISTE%20NETS.T.pdf).

Teadmised:
1) haridusvaldkonnaga seonduv seadusandlus;
2) ühiskonna toimimise põhimõtted (Eesti, Euroopa ja maailma kultuuriruum, riigikorralduse, sh KOV-i toimimise ja säästva arengu põhimõtted jne);
3) haridusvaldkonna institutsionaalne korraldus, sh haridusvaldkonna katusorganisatsioonid;
4) kommunikatsiooni alused, sh avalik esinemine ja meediaga suhtlemine;
5) etikett.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-27112013-2.4/2k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.11.2013
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Õpetamine
Kutse grupp: Õpetaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid
233 Gümnaasiumiõpetajad
2330 Gümnaasiumiõpetajad
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0113 Klassiõpetaja koolitus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Margus Pedaste Tartu Ülikool
Katrin Meinart Eesti Õpetajate Liit
Evi Veesaar Eesti Haridustöötajate Liit
Kaja Plado Eesti Eripedagoogide Liit
Urve Rannaääre Eesti Koolijuhtide Ühendus
Maris Laanela Eesti Lasteaednike Liit
Katrin Poom-Valickis Tallinna Ülikool
Vilja Saluveer Haridus- ja Teadusministeerium
Margit Timakov Eesti Õpetajate Liit
Toomas Kruusimägi Eesti Koolijuhtide Ühendus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist