Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meisterõpetaja, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Meisterõpetaja, tase 8
EN: Master teacher, level 8
Kutsestandardi tähis: 21-25042017-5.4/2k
Kutsestandardi versiooni number: 2
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Õpetamine
Kutse grupp: Õpetaja
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.04.2017
Kehtib alates: 25.04.2017
Kehtib kuni: 06.11.2018
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid
233 Gümnaasiumiõpetajad
2330 Gümnaasiumiõpetajad
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0113 Klassiõpetaja koolitus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Muudatused:
Lisatud valitav kompetents Hariduslike erivajadustega õppija toetamine.
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Toomas Kruusimägi Eesti Koolijuhtide Ühendus
Maris Laanela Eesti Lasteaednike Liit
Katrin Meinart Eesti Õpetajate Liit
Margus Pedaste Tartu Ülikool
Kaja Plado Eesti Eripedagoogide Liit
Katrin Poom-Valickis Tallinna Ülikool
Urve Rannaääre Eesti Koolijuhtide Ühendus
Vilja Saluveer Haridus- ja Teadusministeerium
Margit Timakov Eesti Õpetajate Liit
Evi Veesaar Eesti Haridustöötajate Liit
Valitava kompetentsi töörühm:
Pille Häidkind Tartu Ülikool
Hille Ilves Eesti Linnade Liit
Agnes Pihlak SA Innove
Kaja Plado Eesti Eripedagoogide Liit
Jürgen Rakaselg Haridus- ja Teadusministeerium
Astrid Sildnik Eesti Õpetajate Liit
Tiiu Tammemäe Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Õpetaja töö on toetada õppijate (vt lisa 1 "Kutsestandardis kasutatud terminid") arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidega ja arendada oma kutseoskusi.

Meisterõpetaja kavandab iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega õpitege...
vusi, õpetab ja kujundab selleks õppija arengut toetava õpikeskkonna. Professionaalse arengu eesmärgil reflekteerib oma tegevust, nõustab kolleege, õppijaid ja lapsevanemaid. Meisterõpetaja juhib arendus-, loome- ja teadustegevust organisatsioonis ja väljaspool seda ning teeb seonduvaid ettepanekuid. Ta juhendab õpetajaid õpivara arendamisel, õpitegevuste kavandamisel ja analüüsil, lapsevanemate, kolleegide ning tugispetsialistide kaasamisel ja nõustamisel, uurimistöö läbiviimisel ning enesearendamisel. Meisterõpetaja teeb koostööd ülikoolidega õpetajahariduse arendamisel ja juhendab üliõpilasi õpetaja kompetentside omandamisel.

Õpetaja kutsealal on lisaks meisterõpetaja, tase 8 kutsele ka järgmised kutsed:
- õpetaja, tase 6 kutse, mis omandatakse lasteaiaõpetaja esmakoolituse (rakenduskõrghariduse või bakalaureuseõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt; 6. taseme õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses;
- õpetaja, tase 7 kutse, mis omandatakse õpetaja esmakoolituse (magistriõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt;
- vanemõpetaja, tase 7, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele toetab teiste õpetajate ning organisatsiooni arengut ja arendab valdkonna metoodikat oma organisatsioonis.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1. Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
1. Õppija arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamine.
2. Õpetaja töö kavade koostamine.
3. Osapoolte kaasamine.
4. Õppevara valimine.

A.2.2. Õpikeskkonna kujundamine
1. Füüsilise õpikeskkonna kujundamine.
2. Vaimse õpikeskkonna kujundamine.
3. O...
rganisatsiooni kultuuri kujundamine.

A.2.3. Õppimise ja arengu toetamine
1. Õpetamine.
2. Õpiprotsessi ja klassi/rühma juhtimine.
3. Õppija arengu toetamine.
4. Õppimist ja arengut toetav tagasiside ja hindamine.
5. Osapoolte kaasamine.

A.2.4. Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
1. Õpetaja oma töö analüüsimine ja enesearendamine.
2. Õpetamise ja õppimise uurimine ning pedagoogilise teadmuse levitamine.
3. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse heaolu tagamine.

A.2.5. Nõustamine ja mentorlus
1. Õppija nõustamine.
2. Lapsevanema nõustamine.
3. Kolleegide mentorlus.

A.2.6. Arendus-, loome- ja teadustegevus
1. Haridusvaldkonna poliitika kujundamine ja arengu kavandamine.
2. Õppijatele suunatud õpivara koostamine või kohandamine.
3. Õpetajahariduse valdkonna teadus- ja arendustöö.

A.2.7. Juhtimine
1. Meeskonna loomine ja otsustamine.
2. Projekti- ja arendustegevuste juhtimine.
3. Aine-, kutse- ja/või erialaühenduste juhtimine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.8. Õpetajate juhendamine ja koolitamine
1. Tegevõpetajate koolitamine.
2. Õpetajate esmaõppe läbiviimine.
3. Õpetajakoolituse praktika juhendamine või koordineerimine.
4. Õpetajakoolituse õppejõudude nõustamine.

A.2.9 Metoodika ja õpivara arendamine
1. Metoodikate ja mudelite väljatöötam...
ine.
2. Õpivara loomine ja arendamine.
3. Uuringute läbiviimine.

A.2.10. Hariduslike erivajadustega õppija toetamine
1. Õppija hariduslike erivajaduste väljaselgitamine.
2. Õpikeskkonna kohandamine vastavalt HEV õppija vajadusele.
3. Õppija arengu toetamine.
4. Koostöö kolleegide, erialaspetsialistide ja lapsevanematega.
5. Nõustamine ja arendustegevus.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Õpetaja tööaeg ja puhkus on reguleeritud töölepinguseadusega. Töötingimused võivad täiendavalt olla reguleeritud töökorraldusreeglite või muude organisatsioonis kehtestatud normdokumentidega.
Õpetaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, nõuab head suhtlemisoskust ja pingetaluvust, oluline o...
n vaimse ja füüsilise tervise, sh hääle hoidmise oskus.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Õpetaja peamised töövahendid on õpivara, kooli- ja kontoritarbed ning –tehnika, tahvel, IKT-vahendid ja -programmid ning erivahendid ja -materjalid vastavalt õpetatavale valdkonnale.
Tööks vajalikud isikuomadused: Õpetajatöös on olulised ennastjuhtivus, koostöövõime, ettevõtlikkus, vastutustundlikkus, enesekindlus, loomingulisus, tolerantsus, empaatiavõime, ausus ja positiivsus.
Kutsealane ettevalmistus: Õpetaja hariduslik ettevalmistus on reguleeritud VV määrusega „Õpetajate koolituse raamnõuded“.
Enamlevinud ametinimetused: Õpetaja, pedagoog.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Meisterõpetaja, tase 8 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.7 ja B.2.11 (läbiv kompetents) tõendamine. Valitavatest kompetentsidest B.2.8 ja B.2.9 tuleb tõendada vähemalt üks kompetents ning täiendavalt võib tõendada kompetentsi B.2.10.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine 8
Õpikeskkonna kujundamine 8
Õppimise ja arengu toetamine 8
Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 8
Nõustamine ja mentorlus 8
Arendus-, loome- ja teadustegevus 8
Juhtimine 8
Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest B.2.8 ja B.2.9 tuleb tõendada vähemalt üks kompetents ning täiendavalt võib tõendada kompetentsi B.2.10.
  Nimetus EKR tase
Õpetajate juhendamine ja koolitamine 8
Metoodika ja õpivara arendamine 7
Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis 8
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Meisterõpetaja, tase 8 kutset läbiv kompetents 7

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist