Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meisterõpetaja, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Meisterõpetaja, tase 8
EN: Master teacher, level 8
Kutsestandardi tähis: 21-17042019-7.7/4k
Kutsestandardi versiooni number: 4
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Õpetamine
Kutse grupp: Õpetaja
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.04.2019
Kehtib alates: 01.01.2020
Kehtib kuni: 31.12.2024
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid
233 Gümnaasiumiõpetajad
2330 Gümnaasiumiõpetajad
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0113 Klassiõpetaja koolitus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga. Kutsestandardite ajakohastamisel parendati sõnastust ja struktuuri, vähendati kordusi. Läbivalt on järgitud kaasava hariduse põhimõtteid, kompetentsusnõuetesse on läbi kutsestandardi kohustuslikesse kompetentsidesse integreeritud digipädevus, suuremat rõhku on pandud õppija, sh hariduslike erivajadusega õppija toetamisele. Lisati kohustuslik kompetents Õppija toetamine; varem eraldi kompetentsina sõnastatud õpikeskkonna kujundamise nõuded on k...irjeldatud teiste kompetentside sees; kompetents Õppimise ja arengu toetamine on uue nimega Õpetamine ning endine kompetents Nõustamine ja mentorlus on uue nimega Koostöö ja juhendamine; lisati valitav kompetents Digipedagoogika rakendamine.
Loe edasi
Peida
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Hille Ilves Eesti Linnade Liit
Aivi Jürgenson Haridus-ja Teadusministeerium
Karin Klemmer Eesti Haridustöötajate Liit
Äli Leijen Tartu Ülikooli Pedagogicum
Ruuda Lind Eesti Eripedagoogide Liit
Ele Nugis Eesti Lasteaednike Liit
Margus Pedaste Tartu Ülikooli Pedagogicum
Mehis Pever Eesti Koolijuhtide Ühendus
Katrin Poom-Valickis Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut
Margit Timakov Eesti Õpetajate Liit
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Õpetaja peamine roll on võimestada õppijat (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid) ja olla tema arengupartner, nii et saaks toimuda tähenduslik õppimine ja kujuneda selle õppija potentsiaali avav õpitee, arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärke. Õpetaja ülesandeks on süsteemselt aren...dada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.
Meisterõpetaja, tase 8 juhendab lisaks õpitegevuste läbiviimisele kolleege ning juhib arendustegevusi nii organisatsioonis kui ka väljaspool seda; meisterõpetaja, tase 8 kutse saadakse kutseeksami läbimisel kutse andja juures.

Õpetaja kutsealal on lisaks meisterõpetaja, tase 8 kutsele ka
- õpetaja, tase 6 kutse, mis saadakse kas lasteaiaõpetaja esmakoolituse (rakenduskõrghariduse või bakalaureuseõppe) läbimisel kõrgkoolis või kutseeksami sooritamisel kutse andja juures; 6. taseme õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses;
- õpetaja, tase 7 kutse, mis saadakse õpetaja esmakoolituse (magistriõppe) läbimisel kõrgkoolis või kutseeksami sooritamisel kutse andja juures;
- vanemõpetaja, tase 7, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele toetab teiste õpetajate ning organisatsiooni arengut ja arendab valdkonna metoodikat oma organisatsioonis; vanemõpetaja, tase 7 kutse saadakse kutseeksami läbimisel kutse andja juures.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Õppija toetamine
1. Teadlikkus õppija arengust ja õppimisest.
2. Õppija tundmaõppimine.
3. Õppija individuaalsete õpivajaduste toetamine.
4. Koostöise õppija kujundamine.

A.2.2 Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
1. Õpetaja töö kavandamine.
2. Õpivara valimine, kohandamine või koos...
tamine.
3. Õpikeskkonna kujundamine.

A.2.3 Õpetamine
1. Õppija arengu toetamine.
2. Klassi/rühma juhtimine.
3. Õppimise toetamine.
4. Õpimotivatsiooni toetamine.
5. Digitehnoloogiate mõtestatud kasutamise toetamine.
6. Tagasisidestamine ja arengut toetav hindamine.

A.2.4 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
1. Õpetaja oma töö reflekteerimine ja enesearendamine.
2. Õpetamise ja õppimise uurimine ning pedagoogilise teadmuse levitamine.
3. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse heaolu tagamine.

A.2.5 Koostöö ja juhendamine
1. Kaasamine.
2. Lapsevanema nõustamine õppimise valdkonnas.
3. Õpikogukonnas tegutsemine.

A.2.6 Arendus-, loome- ja teadustegevus
1. Erialase teadmuse arendamine.
2. Õpetajahariduse valdkonna teadus- ja arendustöö.
3. Haridusvaldkonna poliitika kujundamine ja arengu kavandamine.

A.2.7 Juhtimine
1. Meeskonna juhtimine.
2. Protsesside juhtimine.
3. Võrgustiku või õpikogukonna juhtimine.

B.2.12 Meisterõpetaja, tase 8 kutset läbiv kompetents
1. Enesemääratlemine.
2. Eriala/ainevaldkonna tundmine.
3. Õppesisu pedagoogiline teadmine.
4. Motiveerimine.
5. Koostöö.
6. Sotsiaalne pädevus, suhtlemine.
7. Väärtuspädevus, kutse-eetika järgimine.
8. Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane mõtlemine.
9. Ettevõtlikkus.
10. Keele kasutamine.
11. Digioskuste hindamine ja arendamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.8 Õpetajate juhendamine ja koolitamine
1. Kolleegide mentorlus ja koolitamine.
2. Õpetajakoolituse praktika juhendamine või koordineerimine.
3. Koostöö õpetajakoolituse arendamisel.

A.2.9 Metoodika ja õpivara arendamine
1. Metoodikate väljatöötamine.
2. Metoodikate ja õpivara uurimine....

3. Õpivara loomine ja arendamine.

A.2.10 Hariduslike erivajadustega õppija toetamine
1. Teadlikkus kaasava hariduse rakendamise põhimõtetest.
2. Õppe kohandamine.
3. Nõustamine.

A.2.11 Digipedagoogika rakendamine
1. Koolitamine ja nõustamine.
2. Õpikeskkonna kujundamine.
3. Arendustegevus.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Õpetaja töö eeldab orienteerumist haridusvaldkonna õigusaktides. Tööaeg ja puhkus on reguleeritud töölepingu seadusega, töötingimused võivad täiendavalt olla reguleeritud töökorraldusreeglite või muude organisatsioonis kehtestatud normdokumentidega. Õpetaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakku...v, eeldab elukestvat õppimist, head suhtlemisoskust ja pingetaluvust, oluline on vaimse ja füüsilise tervise, sh hääle hoidmise oskus.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Õpetaja peamised töövahendid on õpivara, kooli- ja kontoritarbed, digivahendid jm vastavalt õpetatavale valdkonnale.
Tööks vajalikud isikuomadused: Õpetajatöös on olulised ausus, empaatia, ennastjuhtivus, ettevõtlikkus, koostöövõime, loomingulisus, positiivsus, tolerantsus, vastutustundlikkus ja õppimisvõime.
Kutsealane ettevalmistus: Õpetaja hariduslik ettevalmistus on reguleeritud VV määrusega Õpetajate koolituse raamnõuded.
Enamlevinud ametinimetused: Õpetaja, pedagoog.
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks: Haridus- ja teadusministri määrus Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.7 ja B.2.12 (läbiv kompetents) ning vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.8 ja B.2.9. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.10 ja B.2.11.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Õppija toetamine 8
Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine 8
Õpetamine 8
Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 8
Koostöö ja juhendamine 8
Arendus-, loome- ja teadustegevus 8
Juhtimine 8
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.10 – B.2.11.
  Nimetus EKR tase
Õpetajate juhendamine ja koolitamine 8
Metoodika ja õpivara arendamine 8
Hariduslike erivajadustega õppija toetamine 8
Digipedagoogika rakendamine 8
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Meisterõpetaja, tase 8 kutset läbiv kompetents 7

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist