Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Õpikeskkonna kujundamine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 8
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1) loob füüsilise õpikeskkonna, tagades selle turvalisuse ja kujundades seda lähtuvalt tervisekaitsenõuetest, õppijate vajadustest ja õpieesmärkidest; osaleb meeskonnas, juhendab ja juhib selle tööd organisatsiooni õpikeskkonna kujundamisel, vajadusel kaasab koostööpartnereid; teab, kelle poole pöörduda probleemide ilmnemisel; tegutseb esmaabi vajavas situatsioonis sobival viisil;
2) loob vaimselt ja emotsionaalselt turvalise, arengut ja loovust toetava koostöise ning üksteist arvestava õpikeskkonna, lähtudes erinevate õppijate vajadustest ja õpieesmärkidest ning järgides inimõigusi, Eesti põhiseadust, laste õigusi ja organisatsiooni kodukorda; lahendab distsipliiniprobleeme, kaasates vajadusel kolleege, tugispetsialiste ja lapsevanemaid; juhendab kolleege distsipliiniprobleemide lahendamisel; kasutab olukorrale sobivaid suhtlusviise; on hea kuulaja; nõustab kolleege, juhib meeskonna tööd organisatsiooni vaimse õpikeskkonna kujundamisel ning teeb juhtkonnale ettepanekuid õpikeskkonna arendamiseks;
3) juhib organisatsiooni tööpõhimõtete ja reeglite väljatöötamist ning rakendamist, järgib kokkulepitud reegleid; vahetab kogemusi kolleegide ja teiste organisatsioonidega; töötab koostöös õppijatega välja klassi/rühma reeglid ja rakendab neid järjekindlalt igapäevatöös, tutvustab neid lapsevanematele; juhendab kolleege klassi/rühma reeglite väljatöötamisel.
Teadmised: Teadmised:
1) lapse füüsiline, psüühiline, emotsionaalne, kõlbeline ning sotsiaalne areng;
2) ealised erinevused (sh kõne, taju, mõtlemise, loovuse arengu ja sotsiaalsete oskuste osas);
3) keskkonna mõju grupile;
4) esmaabi andmine.
Hindamisviis: Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Meisterõpetaja, tase 8 24.04.2017 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Meisterõpetaja, tase 8 06.11.2018 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 Meisterõpetaja, tase 8 31.12.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist