Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Õppimise ja arengu toetamine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 8
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1) õpetab, lähtudes õppija eripärast, seatud eesmärkidest ja ainetevahelisest lõimingust; rakendab õpetamisel erinevaid meetodeid ja rutiinseid toiminguid (nt eelteadmiste väljaselgitamine, oodatud õpitulemustest ja -tegevustest teavitamine, õpitegevused eesmärkide saavutamiseks, kokkuvõte saavutatud tulemustest, tagasiside); analüüsib õpetamist ning kohandab tegevusi paindlikult lähtuvalt õppijate vajadustest; rakendab koostöös teiste spetsialistidega vajadusel individuaalset õppekava, käitumise tugikava ja/või arenduskava; juhendab ja koolitab kolleege õpetamisel ja õppeprotsessi analüüsimisel; teeb ettepanekuid organisatsiooni õppetegevuse arendamiseks, koostöö tõhustamiseks ning koolitamiseks;
2) juhib grupi arengut, arvestades grupi arengufaase; märkab konflikti tekkimise võimalust ja tegutseb vastavalt olukorrale; tunneb ära konflikti, leiab tõhusaid lahendusi ning vajadusel kaasab konflikti lahendamisele kolleege, õppijaid, lapsevanemaid ja tugispetsialiste; juhendab ning toetab kolleege õpi- ja grupiprotsesside juhtimisel;
3) kogub kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetoditega andmeid õppijate arengu ja motivatsiooni kohta, tagasisidestab; märkab õppijate erinevusi ja erivajadusi (nt õpistiilid, andekus, õpiraskused, kultuurilised eripärad) ning kaasab vajadusel õppija arengu toetamiseks kolleege, tugispetsialiste ja lapsevanemaid; arendab õppijate õpi- ja sotsiaalseid oskusi, kasutades põhjendatult erinevaid rühmapõhiseid ja individuaalseid õppevorme; motiveerib õppima, pakkudes elulisi jõukohaseid õppeülesandeid ja luues eduelamuse igale õppijale; juhendab kolleege õppijate arengu toetamisel, klassi/rühma juhatamisel ja ainedidaktikas; teeb organisatsioonis ettepanekuid õpetajate koolitamise ja koostöö kaudu õppijate arengu toetamiseks; klassi-/ rühma juhatajana informeerib, toetab ja suunab kolleege õppija arendamisel, arvestades kolleegide ja õppijate vajadusi;
4) rakendab süsteemselt erinevaid õppimist toetavaid tagasiside ja hindamise viise õpiprotsessi ja õpitulemuste kohta, lähtudes õppija eripärast ja hindamist reguleerivatest dokumentidest; toetab ennastjuhtiva õppija kujunemist, suunates õppija õpieesmärkide seadmisele ja eneseanalüüsile; koostab hindamismudeleid/ -kriteeriume ja hindab õppijaid nende alusel; teavitab õppijaid ja lapsevanemaid hindamismudelitest; juhendab kolleege õppijaid toetaval tagasisidestamisel ja hindamisel ning hindamismudelite/ -kriteeriumide koostamisel; teeb ettepanekuid õppimist toetava tagasisidestamise ja hindamise kohta organisatsiooni tasandil;
5) kaasab õppijaid, lapsevanemaid, kolleege ja tugispetsialiste õpitegevusse, tagasisidestamisse ja hindamisse, kasutades tõhusalt erinevaid meetodeid; juhendab kolleege osapoolte kaasamisel; kaasab organisatsiooniväliseid partnereid õpiprotsessi mitmekesistamiseks; kavandab ja viib läbi lapsevanemate koosolekuid, juhendab kolleege nende kavandamisel ja läbiviimisel.
Teadmised: Teadmised:
1) lapse füüsiline, psüühiline, emotsionaalne, kõlbeline ning sotsiaalne areng;
2) ealised erinevused (sh kõne, taju, mõtlemise, loovus e arengu ja sotsiaalsete oskuste osas);
3) arengupsühholoogia.
Hindamisviis: Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Meisterõpetaja, tase 8 24.04.2017 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Meisterõpetaja, tase 8 06.11.2018 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 Meisterõpetaja, tase 8 31.12.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist