Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Nõustamine ja mentorlus
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 8
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1) nõustab õppijat konkreetse vajaduse või küsimuse ilmnemisel oma (aine)valdkonnas, ka ennetavalt; toetab õppijat õpioskuste arendamisel ja ainealaste teadmiste omandamisel; viib läbi konsultatsioone ja arengut toetavaid vestlusi; teeb koostööd tugispetsialistidega; märkab ja arvestab õppijate eripärasid nõustamisprotsessis; teeb ettepanekuid koolisisese nõustamissüsteemi tõhustamiseks;
2) viib läbi õppija arengu toetamisele suunatud vestlusi, vajadusel kaasab tugispetsialiste; nõustab lapsevanemat õpitegevustega seonduvates küsimustes, vajadusel kaasab tugispetsialiste; juhendab kolleege lapsevanemate nõustamisel; analüüsib lapsevanemate koolitusvajadust, teeb sellest tulenevalt juhtkonnale ettepanekuid lapsevanemate tugigruppide, koolituste jms organiseerimiseks ning korraldab ja viib neid läbi;
3) vaatleb kolleegi õpetamistegevust; jälgib, analüüsib ja tagasisidestab kolleegi tegevust, märkab edusamme ja tunnustab; nõustab kolleege enese arengu eesmärkide seadmisel ja õpetamisoskuste arendamisel, lähtudes õpetaja eneseanalüüsist; teeb juhtkonnale ettepanekuid koolituste organiseerimiseks ja tugi- ning nõustamissüsteemi arendamiseks, korraldab koolitusi ja viib neid läbi; toetab mentorina algaja õpetaja või uue kolleegi kohanemist ja arengut, juhendab üliõpilaste pedagoogilist praktikat, lähtudes juhendatava eripärast; algatab ja toetab õpetajatevahelist koostööd ja kogemuste vahetamist.
Teadmised: Teadmised:
1) nõustamise ja mentorluse põhimõtted, meetodid.
Hindamisviis: Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Meisterõpetaja, tase 8 24.04.2017 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Meisterõpetaja, tase 8 06.11.2018 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 Meisterõpetaja, tase 8 31.12.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist