Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Arendus-, loome- ja teadustegevus
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 8
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1) osaleb organisatsiooni, piirkonna ja riigi arengut suunavate dokumentide koostamisel, kavandab ja juhib protsessi organisatsiooni tasandil; osaleb valdkonna ühenduste ja ekspertgruppide töös; annab sisendit ja tagasisidet eelnõudele, ettepanekutele, arengukavadele jm; teeb ettepanekuid innovaatilisteks muudatusteks organisatsioonis ning eriala- ja aineliitudes; kaasab ja innustab kolleege hariduspoliitikas kaasa rääkima nii organisatsiooni kui ka riigi tasandil, moodustades vajadusel gruppe ja koostöövõrgustikke;
2) märkab õpivara puudusi ja teeb piirkonna või riigi tasandil (aine)valdkonna juhtidele või ühendustele ettepanekuid õpivara kohandamiseks ja koostamiseks; kohandab ja koostab õpivara, arvestades õppijate vajadusi ning õpivara koostamise kaasaegseid seisukohti ja tehnoloogilisi võimalusi; juhendab organisatsioonis õpivara koostamist ja kohandamist; soovitab ja levitab õpivara;
3) osaleb õpetajahariduse valdkonna teadus- ja arendustöö töörühmades, annab eksperthinnanguid; teeb ettepanekuid õpetajahariduse valdkonna arendustegevuste ja teadusuuringute algatamiseks riiklikul tasandil või ülikoolides, lähtudes uuringutest ja valdkonna arendusvajadusest; viib läbi ja juhendab uurimistöid (nt tegevus-, arendusuuringud) organisatsioonis; osaleb ja esineb haridusvaldkonna seminaridel, konverentsidel vm.
Teadmised: Teadmised:
1) intellektuaalse omandi kaitse;
2) ettevõtluse alused.
Hindamisviis: Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Meisterõpetaja, tase 8 24.04.2017 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Meisterõpetaja, tase 8 06.11.2018 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 Meisterõpetaja, tase 8 31.12.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist