Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 3
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Tutvub toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS).
2. Valib juhendamisel töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalikud seadmed, materjalid (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendid ja tarvikud. Valib juhendamisel tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi.
3. Valib juhendamisel WPS-ist lähtudes välja vajalikud keevitusvahendid (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm).
4. Seadistab juhendamisel keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile ja hindab keevisõmbluse vastavust proovidetailil.
5. Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, järgides tuleohutusnõudeid. Eemaldab töökoha vahetust lähedusest kõik segavad, üleliigsed või kergesti süttida võivad esemed. Katab ümbritsevad tuleohtlikud pinnad sobiva kattematerjaliga.
6. Veendub enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolus ja nende korrasolekus.
Teadmised: Teadmised:
a) materjalide tundmine;
b) metallide ja nende sulamite omadused;
c) keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
d) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
e) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
f) keevitusterminoloogia;
g) WPS (Welding Procedure Specification e keevitusprotseduuride kirjeldus
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) keevitusrežiimid;
j) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
k) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
l) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
m) keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;
n) keevitaja kvalifitseerimise standardid.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Osakutse Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Käsikaarkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Poolautomaatkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
4 Keevitaja, tase 3 07.05.2021 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
5 Keevitaja, tase 3 07.05.2021 Käsikaarkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
6 Keevitaja, tase 3 07.05.2021 Poolautomaatkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist