Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keevitaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Keevitaja, tase 3
EN: Welder, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Käsikaarkeevitaja, tase 3
  • Poolautomaatkeevitaja, tase 3
Kehtib alates: 27.04.2021
Kehtib kuni: 31.12.2021
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 31.12.2021
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.
Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö...
nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud 3. taseme keevitaja kutsealaseid kompetentse.
Selle taseme keevitaja on võimeline koostama ja keevitama lihtsamaid keevistooteid, detaile ning ehituskonstruktsioone. Keerulisemate tööde (kontrolli nõudvad tooted) puhul vajab juhendamist.
3. taseme keevitaja kasutab oma töös järgmisi keevitusviise: käsikaarkeevitus (MMA 111) ja poolautomaatkeevitus (MAG 135).

Keevitaja, tase 3 kutsestandardis sisaldub ka kaks osakutset:
Käsikaarkeevitaja, tase 3
Poolautomaatkeevitaja, tase 3

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
1. Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine.
2. Töövahendite valimine.
3. Keevitusvahendite valimine.
4. Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine.
5. Nõuetekohase töökoha korralda...
mine.
6. Isikukaitsevahendite valimine.

A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
1. Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine.
2. Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

A.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
1. Keevisõmbluste kontrollimine.
2. Koostu kontrollimine.
3. Defektide parandamine.
4. Lõppkontrolli tegemine.

A.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
1. Käsikaarkeevitustööde tegemine.
2. Vahekontrolli tegemine.
3. Valmis toote järeltöötlemine.

A.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
1. Poolautomaatsete keevitustööde tegemine.
2. Vahekontrolli tegemine.
3. Valmis toote järeltöötlemine.

Keevitaja 3. taseme kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Käsikaarkeevitaja, tase 3
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
1. Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine.
2. Töövahendite valimine.
3. Keevitusvahendite valimine.
4. Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine.
5. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
6. Isikukaitsevahendite valimine.

A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
1. Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine.
2. Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

A.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
1. Keevisõmbluste kontrollimine.
2. Koostu kontrollimine.
3. Defektide parandamine.
4. Lõppkontrolli tegemine.

A.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
1. Käsikaarkeevitustööde tegemine.
2. Vahekontrolli tegemine.
3. Valmis toote järeltöötlemine.

Poolautomaatkeevitaja, tase 3
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
1. Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine.
2. Töövahendite valimine.
3. Keevitusvahendite valimine.
4. Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine.
5. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
6. Isikukaitsevahendite valimine.

A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
1. Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine.
2. Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

A.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
1. Keevisõmbluste kontrollimine.
2. Koostu kontrollimine.
3. Defektide parandamine.
4. Lõppkontrolli tegemine.

A.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
1. Poolautomaatsete keevitustööde tegemine.
2. Vahekontrolli tegemine.
3. Valmis toote järeltöötlemine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Keevitaja töötab nii sise- kui ka välistingimustes, tööaeg on üldjuhul fikseeritud, kuid sõltuvalt ettevõtte eripärast võib olla korraldatud ka vahetustega töötamine. Töö on mõõduka tempoga, tööülesanded vahelduvad. Keevitaja peab olema valmis töötama ebamugavas või sundasendis, taluma temperatuurik...õikumisi, kõrgusi, vibratsiooni, müra ja tolmu. Töö võib toimuda ohtlikes keskkondades, nt mahutites, ehitus- või tööstusobjektil kõrgustes jne. Ta peab tundma kutsealast ohutustehnikat, elektriseadmete kasutamisega kaasnevat ohutustehnikat, kasutama asjakohaseid kaitsevahendeid ning teadma keevitusega kaasnevaid kahjulikke toimeid inimorganismile (põletusoht, nägemiskahjustused jne).
Keevitamisel eralduvad gaasid ja töökeskkonnas olev kivi- ja metallitolm võivad esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Keevitaja kasutab oma töös keevitus-, gaaslõike-, metallilõike- ja tõsteseadmeid, elektrilisi, mehaanilisi ja pneumaatilisi käsitööriistu (frees, meisel, haamer, käi jne) ning abivahendeid (rakised, pöördlauad, mehhaniseeritud keevitusseadmed, söeelektroodid jne) ja mõõteriistu (šabloonid, nurgik, m...õõdulint, nihik jne).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Keevitaja peab oskama oma tööd iseseisvalt planeerida ja olema valmis meeskonnatööks. Töö eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega.
Vajalik on ruumiline kujutlusvõime, hea koordinatsioon ja liigutuste täpsus, normaalne füüsiline vorm ja nägemi...
ne, kontsentreerumisvõime ja püsivus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme keevitajatel on üldjuhul põhiharidus. Neil on kas erialane kutseharidus või nad on oma tööalase kompetentsuse omandanud erialase täiendkoolituse või praktilise töökogemusega.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Keevitaja, keevitaja-koostelukksepp, keevitaja-koostaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tuleohutuse seadus § 12 ja § 14.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Keevitaja, tase 3 kutse saamiseks peab taotleja tõendama kõik kutsestandardis kirjeldatud kompetentsid (B.2.1–B.2.11).

Käsikaarkeevitaja 3. taseme osakutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid:
B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
B.2.2 D...
etailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
B.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
B.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
B.2.6–B.2.11 (kõik kutset läbivad kompetentsid)

Poolautomaatkeevitaja 3. taseme osakutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid:
B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
B.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
B.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
B.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja järeltöötlemine
B.2.6 – B.2.11 (kõik kutset läbivad kompetentsid)

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS).
2. Valib juhendamisel töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalikud seadmed, materjalid (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendid ja tarvikud. Valib juhendamisel tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi.
3. Valib juhendamisel WPS-ist lähtudes välja vajalikud keevitusvahendid (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm).
4. Seadistab juhendamisel keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile ja hindab keevisõmbluse vastavust proovidetailil.
5. Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, järgides tuleohutusnõudeid. Eemaldab töökoha vahetust lähedusest kõik segavad, üleliigsed või kergesti süttida võivad esemed. Katab ümbritsevad tuleohtlikud pinnad sobiva kattematerjaliga.
6. Veendub enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolus ja nende korrasolekus.

Teadmised:
a) materjalide tundmine;
b) metallide ja nende sulamite omadused;
c) keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
d) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
e) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
f) keevitusterminoloogia;
g) WPS (Welding Procedure Specification e keevitusprotseduuride kirjeldus
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) keevitusrežiimid;
j) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
k) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
l) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
m) keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;
n) keevitaja kvalifitseerimise standardid.
B.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette keevitamiseks - puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad, kasutades selleks sobilikke meetodeid (nt käsitsi, mehaaniliselt, termiliselt). Mõõdab detailid, veendumaks et nende mõõdud on vastavuses tööjoonisel märgituga.
2. Koostab koostud (punkt- või traagelkeevisõmbluse abil) tööjoonisest ja -juhendist ning WPS-ist lähtudes, kontrollib koostu vastavust tööjoonisele. Vajadusel fikseerib koostud rakiste abil.

Teadmised:
a) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
b) liitetüübid, servakujud;
c) tööjoonistel märgitud tingmärkide tähendused;
d) detailide deformatsioonid ja mõõtmete muutumine keevitamise käigus;
e) mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid;
f) toorikute defektid;
g) faasimisseadmed, nende tööpõhimõtted;
h) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
i) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
B.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalse kontrolli meetodit kasutades enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel esitatud nõuetele.
2. Kontrollib ja mõõdab koostu ning veendub, et see vastab tööjoonisele ja etteantud nõuetele.
3. Parandab kontrollimise käigus ilmnenud keevitusdefektid ja koostu kujuhälbed.
4. Pärast leitud defektide parandamist teeb keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli ja veendub, et need vastavad etteantud normatiividele ja kvaliteedinõuetele.

Teadmised:
a) keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid;
b) koostu kujuhälvete tekkepõhjused, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
c) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: purustava kontrolli meetodid (murde-, tõmbe-, painde- jm katsed);
d) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: mittepurustava kontrolli meetodid (visuaalne, penetrant, magnetpulber, röntgenmeetod, ultraheli jne);
e) kontrollmõõtevahendid (mitmesugused šabloonid, joonlaud, nihik), nende kasutamise põhimõtted;
f) erinevatele keevitusprotsessidele iseloomulikud defektid, nende ennetamine ja parandamise meetodid;
g) Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
B.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PB ja PF ning põkkõmblusi asendis PA. Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning kvaliteeditasemel C. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki, jne. Puhastab keevisõmblused.

Teadmised:
a) materjalide tundmine;
b) metallide ja nende sulamite omadused;
c) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
d) ettevalmistustööd detailide ja tarindite (konstruktsioonide) keevitamiseks;
e) metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;
f) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
g) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) käsikaarkeevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
j) käsikaarkeevituse režiimid;
k) deformatsioonide vähendamise meetodid;
l) keevitusservade ettevalmistamine mehaaniliste käsitööriistadega;
m) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
n) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuded, elektriohutusnõuded jne);
o) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
B.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PB ja PF ning põkkõmblusi asendis PA. Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning kvaliteeditasemel C. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki, jne. Puhastab keevisõmblused.

Teadmised:
a) materjalide tundmine;
b) metallide ja nende sulamite omadused;
c) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
d) ettevalmistustööd detailide ja tarindite (konstruktsioonide) keevitamiseks;
e) metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;
f) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
g) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) poolautomaatkeevitamisel (MAG) kasutatavad seadmed ja abivahendid;
j) traatkeevituse režiimid;
k) deformatsioonide vähendamise meetodid;
l) keevitusservade ettevalmistamine mehaaniliste käsitööriistadega;
m) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine
n) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuded, elektriohutusnõuded jne).
o) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
Osakutsega seotud kompetentsid
Käsikaarkeevitaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS).
2. Valib juhendamisel töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalikud seadmed, materjalid (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendid ja tarvikud. Valib juhendamisel tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi.
3. Valib juhendamisel WPS-ist lähtudes välja vajalikud keevitusvahendid (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm).
4. Seadistab juhendamisel keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile ja hindab keevisõmbluse vastavust proovidetailil.
5. Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, järgides tuleohutusnõudeid. Eemaldab töökoha vahetust lähedusest kõik segavad, üleliigsed või kergesti süttida võivad esemed. Katab ümbritsevad tuleohtlikud pinnad sobiva kattematerjaliga.
6. Veendub enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolus ja nende korrasolekus.

Teadmised:
a) materjalide tundmine;
b) metallide ja nende sulamite omadused;
c) keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
d) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
e) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
f) keevitusterminoloogia;
g) WPS (Welding Procedure Specification e keevitusprotseduuride kirjeldus
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) keevitusrežiimid;
j) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
k) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
l) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
m) keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;
n) keevitaja kvalifitseerimise standardid.
B.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette keevitamiseks - puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad, kasutades selleks sobilikke meetodeid (nt käsitsi, mehaaniliselt, termiliselt). Mõõdab detailid, veendumaks et nende mõõdud on vastavuses tööjoonisel märgituga.
2. Koostab koostud (punkt- või traagelkeevisõmbluse abil) tööjoonisest ja -juhendist ning WPS-ist lähtudes, kontrollib koostu vastavust tööjoonisele. Vajadusel fikseerib koostud rakiste abil.

Teadmised:
a) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
b) liitetüübid, servakujud;
c) tööjoonistel märgitud tingmärkide tähendused;
d) detailide deformatsioonid ja mõõtmete muutumine keevitamise käigus;
e) mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid;
f) toorikute defektid;
g) faasimisseadmed, nende tööpõhimõtted;
h) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
i) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
B.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalse kontrolli meetodit kasutades enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel esitatud nõuetele.
2. Kontrollib ja mõõdab koostu ning veendub, et see vastab tööjoonisele ja etteantud nõuetele.
3. Parandab kontrollimise käigus ilmnenud keevitusdefektid ja koostu kujuhälbed.
4. Pärast leitud defektide parandamist teeb keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli ja veendub, et need vastavad etteantud normatiividele ja kvaliteedinõuetele.

Teadmised:
a) keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid;
b) koostu kujuhälvete tekkepõhjused, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
c) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: purustava kontrolli meetodid (murde-, tõmbe-, painde- jm katsed);
d) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: mittepurustava kontrolli meetodid (visuaalne, penetrant, magnetpulber, röntgenmeetod, ultraheli jne);
e) kontrollmõõtevahendid (mitmesugused šabloonid, joonlaud, nihik), nende kasutamise põhimõtted;
f) erinevatele keevitusprotsessidele iseloomulikud defektid, nende ennetamine ja parandamise meetodid;
g) Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
B.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PB ja PF ning põkkõmblusi asendis PA. Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning kvaliteeditasemel C. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki, jne. Puhastab keevisõmblused.

Teadmised:
a) materjalide tundmine;
b) metallide ja nende sulamite omadused;
c) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
d) ettevalmistustööd detailide ja tarindite (konstruktsioonide) keevitamiseks;
e) metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;
f) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
g) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) käsikaarkeevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
j) käsikaarkeevituse režiimid;
k) deformatsioonide vähendamise meetodid;
l) keevitusservade ettevalmistamine mehaaniliste käsitööriistadega;
m) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
n) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuded, elektriohutusnõuded jne);
o) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
 
Poolautomaatkeevitaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS).
2. Valib juhendamisel töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalikud seadmed, materjalid (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendid ja tarvikud. Valib juhendamisel tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi.
3. Valib juhendamisel WPS-ist lähtudes välja vajalikud keevitusvahendid (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm).
4. Seadistab juhendamisel keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile ja hindab keevisõmbluse vastavust proovidetailil.
5. Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, järgides tuleohutusnõudeid. Eemaldab töökoha vahetust lähedusest kõik segavad, üleliigsed või kergesti süttida võivad esemed. Katab ümbritsevad tuleohtlikud pinnad sobiva kattematerjaliga.
6. Veendub enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolus ja nende korrasolekus.

Teadmised:
a) materjalide tundmine;
b) metallide ja nende sulamite omadused;
c) keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
d) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
e) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
f) keevitusterminoloogia;
g) WPS (Welding Procedure Specification e keevitusprotseduuride kirjeldus
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) keevitusrežiimid;
j) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
k) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
l) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
m) keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;
n) keevitaja kvalifitseerimise standardid.
B.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette keevitamiseks - puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad, kasutades selleks sobilikke meetodeid (nt käsitsi, mehaaniliselt, termiliselt). Mõõdab detailid, veendumaks et nende mõõdud on vastavuses tööjoonisel märgituga.
2. Koostab koostud (punkt- või traagelkeevisõmbluse abil) tööjoonisest ja -juhendist ning WPS-ist lähtudes, kontrollib koostu vastavust tööjoonisele. Vajadusel fikseerib koostud rakiste abil.

Teadmised:
a) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
b) liitetüübid, servakujud;
c) tööjoonistel märgitud tingmärkide tähendused;
d) detailide deformatsioonid ja mõõtmete muutumine keevitamise käigus;
e) mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid;
f) toorikute defektid;
g) faasimisseadmed, nende tööpõhimõtted;
h) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
i) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
B.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalse kontrolli meetodit kasutades enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel esitatud nõuetele.
2. Kontrollib ja mõõdab koostu ning veendub, et see vastab tööjoonisele ja etteantud nõuetele.
3. Parandab kontrollimise käigus ilmnenud keevitusdefektid ja koostu kujuhälbed.
4. Pärast leitud defektide parandamist teeb keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli ja veendub, et need vastavad etteantud normatiividele ja kvaliteedinõuetele.

Teadmised:
a) keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid;
b) koostu kujuhälvete tekkepõhjused, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
c) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: purustava kontrolli meetodid (murde-, tõmbe-, painde- jm katsed);
d) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: mittepurustava kontrolli meetodid (visuaalne, penetrant, magnetpulber, röntgenmeetod, ultraheli jne);
e) kontrollmõõtevahendid (mitmesugused šabloonid, joonlaud, nihik), nende kasutamise põhimõtted;
f) erinevatele keevitusprotsessidele iseloomulikud defektid, nende ennetamine ja parandamise meetodid;
g) Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
B.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PB ja PF ning põkkõmblusi asendis PA. Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning kvaliteeditasemel C. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki, jne. Puhastab keevisõmblused.

Teadmised:
a) materjalide tundmine;
b) metallide ja nende sulamite omadused;
c) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
d) ettevalmistustööd detailide ja tarindite (konstruktsioonide) keevitamiseks;
e) metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;
f) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
g) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) poolautomaatkeevitamisel (MAG) kasutatavad seadmed ja abivahendid;
j) traatkeevituse režiimid;
k) deformatsioonide vähendamise meetodid;
l) keevitusservade ettevalmistamine mehaaniliste käsitööriistadega;
m) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine
n) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuded, elektriohutusnõuded jne).
o) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi.
2. Valmistab tooteid, järgides kvaliteedinõudeid.
3. Mõistab ja oskab hinnata oma ebakvaliteetse tööga kaasnevaid võimalikke tagajärgi. Peab kinni tähtaegadest ja tehnoloogilisest juhendist.
B.2.7 Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete järgimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Vältimaks tööõnnetusi järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töötades ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid.
2. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist vahetule juhile või tööandjale.
B.2.8 Meeskonnatöös osalemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb meeskonnatöös. On koostööaldis, jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
2. Oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti, esitada ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
3. Arvestab oma tööd tehes ka teisi töid tegevate töötajatega.
B.2.9 Kohanemine muutuvate oludega 3

Tegevusnäitajad:
1. On võimeline kohanema muutuvate tööoludega.
2. Analüüsib oma tegevusi, oskab leida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ning lahendada tööalaseid probleeme.
B.2.10 Täiendõppes osalemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Omandab kiiresti uued tööülesanded, meetodid ja tehnikad.
2. Kasutab võimalusi enesearendamiseks ning oma oskuste täiendamiseks, osaleb kutsealases täiendõppes.
B.2.11 Töövahendite kasutamine ja hoiustamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult, korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-27042021-4.3.1/9k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.04.2021
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Keevitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7212 Keevitajad ja leeklõikajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tatjana Karaganova Tallinna Tööstushariduskeskus
Tarvo Kapp Contractor OÜ
Toomas Reha Inspecta Eesti OÜ
Enn Orav Inspecta Eesti OÜ
Vladimir Belõi Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
Andres Laansoo Tallinna Tehnikaülikool
Anu Tuuksam SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist