Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keevitaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Keevitaja, tase 3
EN: Welder, level 3
Kutsestandardi tähis: 10-16092014-1.4/7k
Kutsestandardi versiooni number: 7
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Käsikaarkeevitaja, tase 3
  • Poolautomaatkeevitaja, tase 3
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Keevitaja
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.09.2014
Kehtib alates: 16.09.2014
Kehtib kuni: 07.05.2019
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7212 Keevitajad ja leeklõikajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Muudatused:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tatjana Karaganova Tallinna Tööstushariduskeskus
Tarvo Krapp Contractor OÜ
Toomas Reha Inspecta Eesti OÜ
Enn Orav Inspecta Eesti OÜ
Vladimir Belõi Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
Andres Laansoo Tallinna Tehnikaülikool
Anu Tuuksam SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

3. taseme keevitaja kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendkoolituse õppekavade koostamisele ja isikute kutsealase kompetentsuse hinda...
misele.
Loe edasi
Peida
Töö kirjeldus:
Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.
Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö...
nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud 3. taseme keevitaja kutsealaseid kompetentse.
Selle taseme keevitaja on võimeline koostama ja keevitama lihtsamaid keevistooteid, detaile ning ehituskonstruktsioone. Keerulisemate tööde (kontrolli nõudvad tooted) puhul vajab juhendamist.
3. taseme keevitaja kasutab oma töös järgmisi keevitusviise: käsikaarkeevitus (MMA 111) ja poolautomaatkeevitus (MAG 135).

Keevitaja, tase 3 kutsestandardis sisaldub ka kaks osakutset:
Käsikaarkeevitaja, tase 3
Poolautomaatkeevitaja, tase 3

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
2.1.1 Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine
2.1.2 Töövahendite valimine
2.1.3 Keevitusvahendite valimine
2.1.4 Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine
2.1.5 Nõuetekohase tööko...
ha korraldamine
2.1.6 Isikukaitsevahendite valimine
A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
2.2.1 Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine
2.2.2 Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine
A.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
2.3.1 Keevisõmbluste kontrollimine
2.3.2 Koostu kontrollimine
2.3.3 Defektide parandamine
2.3.4 Lõppkontrolli tegemine
A.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
2.4.1 Käsikaarkeevitustööde tegemine
2.4.2 Vahekontrolli tegemine
2.4.3 Valmis toote järeltöötlemine
A.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
2.5.1 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine
2.5.2 Vahekontrolli tegemine
2.5.3 Valmis toote järeltöötlemine

Keevitaja 3. taseme kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Käsikaarkeevitaja, tase 3
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
2.1.1 Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine
2.1.2 Töövahendite valimine
2.1.3 Keevitusvahendite valimine
2.1.4 Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine
2.1.5 Nõuetekohase töökoha korraldamine
2.1.6 Isikukaitsevahendite valimine
A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
2.2.1 Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine
2.2.2 Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine
A.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
2.3.1 Keevisõmbluste kontrollimine
2.3.2 Koostu kontrollimine
2.3.3 Defektide parandamine
2.3.4 Lõppkontrolli tegemine
A.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
2.4.1 Käsikaarkeevitustööde tegemine
2.4.2 Vahekontrolli tegemine
2.4.3 Valmis toote järeltöötlemine

Poolautomaatkeevitaja, tase 3
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
2.1.1 Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine
2.1.2 Töövahendite valimine
2.1.3 Keevitusvahendite valimine
2.1.4 Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine
2.1.5 Nõuetekohase töökoha korraldamine
2.1.6 Isikukaitsevahendite valimine
A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
2.2.1 Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine
2.2.2 Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine
A.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
2.3.1 Keevisõmbluste kontrollimine
2.3.2 Koostu kontrollimine
2.3.3 Defektide parandamine
2.3.4 Lõppkontrolli tegemine
A.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
2.5.1 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine
2.5.2 Vahekontrolli tegemine
2.5.3 Valmis toote järeltöötlemine

Keevitaja kutsete tööosade ja tööülesannete võrdlustabel on toodud kutsestandardi lisas 1.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Keevitaja töötab nii sise- kui ka välistingimustes, tööaeg on üldjuhul fikseeritud, kuid sõltuvalt ettevõtte eripärast võib olla korraldatud ka vahetustega töötamine. Töö on mõõduka tempoga, tööülesanded vahelduvad. Keevitaja peab olema valmis töötama ebamugavas või sundasendis, taluma temperatuurik...õikumisi, kõrgusi, vibratsiooni, müra ja tolmu. Töö võib toimuda ohtlikes keskkondades, nt mahutites, ehitus- või tööstusobjektil kõrgustes jne. Ta peab tundma kutsealast ohutustehnikat, elektriseadmete kasutamisega kaasnevat ohutustehnikat, kasutama asjakohaseid kaitsevahendeid ning teadma keevitusega kaasnevaid kahjulikke toimeid inimorganismile (põletusoht, nägemiskahjustused jne).
Keevitamisel eralduvad gaasid ja töökeskkonnas olev kivi- ja metallitolm võivad esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

Loe edasi
Peida
Töövahendid:
Keevitaja kasutab oma töös keevitus-, gaaslõike-, metallilõike- ja tõsteseadmeid, elektrilisi, mehaanilisi ja pneumaatilisi käsitööriistu (frees, meisel, haamer, käi jne) ning abivahendeid (rakised, pöördlauad, mehhaniseeritud keevitusseadmed, söeelektroodid jne) ja mõõteriistu (šabloonid, nurgik, m...õõdulint, nihik jne).
Loe edasi
Peida
Tööks vajalikud isikuomadused:
Keevitaja peab oskama oma tööd iseseisvalt planeerida ja olema valmis meeskonnatööks. Töö eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega.
Vajalik on ruumiline kujutlusvõime, hea koordinatsioon ja liigutuste täpsus, normaalne füüsiline vorm ja nägemi...
ne, kontsentreerumisvõime ja püsivus.
Loe edasi
Peida
Kutsealane ettevalmistus: 3. taseme keevitajatel on üldjuhul põhiharidus. Neil on kas erialane kutseharidus või nad on oma tööalase kompetentsuse omandanud erialase täiendkoolituse või praktilise töökogemusega.
Enamlevinud ametinimetused: Keevitaja, keevitaja-koostelukksepp, keevitaja-koostaja.
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks: Tuleohutuse seadus § 12 ja § 14.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Keevitaja, tase 3 kutse saamiseks peab taotleja tõendama kõik kutsestandardis kirjeldatud kompetentsid (B.2.1–B.2.11). Käsikaarkeevitaja 3. taseme osakutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid: B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine B.2.2 D...etailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine B.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine B.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine B.2.6–B.2.11 (kõik kutset läbivad kompetentsid) Poolautomaatkeevitaja 3. taseme osakutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid: B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine B.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine B.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine B.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja järeltöötlemine B.2.6 – B.2.11 (kõik kutset läbivad kompetentsid)
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 3
Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine 3
Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine 3
Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine 3
Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine 3
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgimine 3
Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete järgimine 3
Meeskonnatöös osalemine 3
Kohanemine muutuvate oludega 3
Täiendõppes osalemine 3
Töövahendite kasutamine ja hoiustamine 3

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist