Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keevitaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Keevitaja, tase 3
EN: Welder, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.01.2022
Kehtib kuni: 31.12.2026
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudeti kutsestandardi ülesehitust, kuna seni on toiminud peamiselt poolautomaatkeevitaja osakutse andmine, siis keevitaja, tase 3 kutse moodustub nüüd poolautomaatkeevitaja kohustuslikest kutsespetsiifilistest kompetentsidest. Selgemalt on välja toodud kvaliteedinõuded ja kasutatav materjal. Senised eraldi esitatud teadmised on lõimitud tegevusnäitajatega. Lisatud on tulevikuoskused.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja 211297 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 09.03.2022 Avatud
2 Rakvere Ametikool Keevitaja 194446 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 09.03.2022 Avatud
3 Rakvere Ametikool Keevitaja 239002 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 27.12.2022 Avatud
4 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitaja 147377 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 09.03.2022 Avatud
5 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 140817 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 09.03.2022 Avatud
6 Tartu Rakenduslik Kolledž Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 134920 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 09.03.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Keevitajad töötavad keevistooteid või -konstruktsioone valmistavates ettevõtetes.
3. taseme keevitaja keevitab lihtsamaid, termotöötlust mittevajavaid keskmise kvaliteedi ja ohutusklassiga keevisliidete keevisõmbluseid poolautomaat keevitusprotsessiga (MAG 135).
Keevitatavateks materjalideks on hä...
sti keevitatavad süsinikterased (nt S235, S275, S355).

3. taseme keevitaja täidab stabiilseid tööülesandeid tavaolukordades, vajadusel juhiste alusel.
Tavaliselt töötab ta töörühma liikmena, mõningatel juhtudel ka iseseisvalt, nt töödel, milles ta on varem osalenud.
Keevitaja peab olema valmis töötama piiratud liikuvusega asendites ja suure temperatuurikõikumisega keskkondades. Ohuteguriteks on toksilised keevitusgaasid, pingestatud metallosad, kuumad pinnad, UV kiirgus, mehaanilised vigastused ja raskete elementide käsitsemine. Tööülesannete täitmine võib nõuda füüsilist pingutust. Riskide maandamiseks tuleb kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda eririietust.
Koostatud on kõrgema taseme keevitaja kutsestandardid:
Keevitaja, tase 4 ja
Keevitaja, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Terase poolautomaatkeevituse (MAG 135) ettevalmistamine.
A.2.2 Keevitavate liidete koostamine.
A.2.3 Lõpptoote kvaliteedi hindamine.
A.2.4 Terase poolautomaatkeevitamine (135 MAG).
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Keevitajaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Keevitaja, keevitaja-koostelukksepp, keevitaja-koostaja, koostekeevitaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tuletööd võib majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus. Tuleohutuse seadus § 12 ja § 14.
A.6 Tulevikuoskused
Keevitaja tööd mõjutavad uute seadmete ja materjalide kasutusele võtmine, mistõttu on vajalik uuendada seadmete kasutamise ja seadistamise oskusi ning tunda uusi kasutusele võetavaid materjaliliike. Oodatud on praegusest paremaid spetsiifilisi ohutusalaseid ning töö-, tootmis- ja tööstusprotsesside ...alaseid alusteadmisi sh toote elukaare tundmist. Tõsta tuleb koostude keevitamisel kasutatavate rakiste jm abivahendite kasutamise ja koostamise taset. Ruumiline ehk 3D mõtlemine tuleb kasuks tehniliste jooniste lugemisel.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Keevitaja, tase 3 kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1 - B.3.4.
B.2 Keevitaja, tase 3 üldoskused
1. Tugineb oma töös algtasemel teadmistele: metallide ja nende sulamite põhiomadused ning tähistamine; metallide keevitatavus; keevitusmaterjalide valik ja tähistamine; keevituse eel- ja järelkuumutamine; põhilised keevitustehnikad; poolautomaatkeevitusseadme ehitus ja seadistamise (reguleerimise) p...õhimõtted; metallilõikeseadmed ja nende ohutu kasutamine; kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
2. Loeb tehnilisi jooniseid ja keevitusprotseduuri spetsifikaati (edaspidi WPS-i), mõistab ja kasutab keevisõmbluste ja -liidete tähiseid ning kutsealast terminoloogiat.
3. Järgib tööohutuse, keskkonnahoiu ja tuletööde nõudeid, kasutab isikukaitsevahendeid ja kontrollib nende korrasolekut.
4. On oma töös täpne ja korrektne, kasutab aega efektiivselt, peab kinni tähtaegadest ja kokkulepetest.
5. Töötab motiveeritult ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid ja protseduure.
6. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks.
7. Osaleb meeskonnatöös, jagab kaastöötajatega asjakohast teavet.
8. Saab aru enda kohast ettevõttes, ta on teadlik oma tegevuse tagajärgedest.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Terase poolautomaatkeevituse (MAG 135) ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Teeb endale selgeks tööülesande ning vahetult juhilt saadud juhiste sisu:
leiab tööjooniselt ja WPS-st vajaliku info, vajadusel kasutab asjakohast rakendustarkvara.
2. Valib WPS-st lähtudes keevitustraadi, keevituselektroodi, kaitsegaasi, juuretoe jm keevitusmaterjalid ja -vahendid.
3. Teeb poolautomaatkeevitusseadme kasutuseelse ülevaatuse ja ettevalmistuse, vajadusel vahetab välja kuluosad.
4. Seadistab poolautomaatkeevituse seadme parameetrid, järgides WPS-is määratud keevitusvoolu, keevituspinget (kaarepinget), kaare režiimi ja gaasikulu.
B.3.2 Keevitavate liidete koostamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette terase poolautomaatkeevituseks, töödeldes detaile käsitsi (nt lõikamine, puurimine, rihtimine ja õgvendamine), mehaaniliselt (nt painutus) ja termiliselt (nt gaasilõikus). Puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad.
2. Mõõdab detailide mõõtude vastavust tööjoonisel märgitud mõõtudega, kasutades mõõteriistu (šabloonid, nurgik, mõõdulint, nihik jne).
3. Koostab koostud punkt- või traagelõmblustega, lähtudes juhistest, tööjoonisest ja WPS-ist.
4. Vajadusel fikseerib koostu, kasutades rakiseid ja muid abivahendeid (pöördlauad, mehhaniseeritud keevitusseadmed jm).
5. Kontrollib visuaalselt koostu vastavust tööjoonisele, kasutades vajadusel kogenud spetsialisti abi. Mõistab enamlevinud keevitusvigade tekkimise põhjuseid.
B.3.3 Lõpptoote kvaliteedi hindamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt enda tehtud poolautomaatkeevituse keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel ja WPSis esitatud nõuetele (et õmblused oleksid veatud: ei esineks poore, pragusid jm).
2. Mõõdab asjakohaste mõõtevahenditega koostu joonmõõtmeid ja deformatsioone
3. Korrigeerib kontrollimise käigus ilmnenud keevitusdefektid ja koostu deformatsioonid, kasutades vajadusel kogenud spetsialisti abi.
4. Teeb pärast leitud defektide korrigeerimist keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli veendumaks, et need vastavad etteantud kvaliteedinõuetele, kasutades vajadusel kogenud spetsialisti abi.
B.3.4 Terase poolautomaatkeevitamine (135 MAG) 3

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab plaatide nurkõmblusi asendites PA ja PB, lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C, v.a. defektide osas, mis vastab kvaliteeditasemele D (üleminekud, liigkõrgus, sisselõiked, ebasümmeetria, üksikud poorid).
2. Keevitab põkkõmblusi asendis PA, lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C, v.a. defektide osas, mis vastab kvaliteeditasemele D (üleminekud, liigkõrgus, sisselõiked, vajumid, üksikud poorid).
3. Puhastab vajadusel täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
4. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki, jne.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-27042021-4.1.1/10k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.04.2021
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Keevitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7212 Keevitajad ja leeklõikajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Madis Mäeste Sumet OÜ
Sandra Kliimann AS Saku Metall
Tatjana Karaganova Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
Riina Otsason Baltic Workboats AS
Toomas Reha Inspecta Estonia OÜ
Heikki Nurmsalu Fuksia OÜ
Tarvo Kapp Contractor OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist