Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Massaažiterapeut, tase 6

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Massaažiterapeut, tase 6
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Massage Therapist, EstQF Level 6
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti.
Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži tegemine, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Lastemassaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat, vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole.

Spordimassaažiterapeut töötab tavaliselt iseseisvalt või meeskonna liikmena, kuhu kuuluvad üksiksportlane ja/või võistkond, treener, spordiarst, füsioterapeut. Tema ülesanne on massaažiga sportlaste treenituse taseme ja maksimaalse saavutusvõime sihikindlale tõusule kaasaaitamine ning ajastatud tippvormi säilitamine. Spordimassaažiterapeut mõjutab oma tööga sportlaste organite talitluslikku seisundit, soodustades koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetamaks üleväsimust, traumasid ja tugiliikumisaparaadi ülekoormushaigusi.

Ravimassaažiterapeudi töö on erinevatest diagnoosidest või haigusseisunditest lähtuva ravimassaaži tegemine kliendi/patsiendi haigusseisundite leevendamiseks ja põhiravi toetamiseks.
Ravimassaažiterapeut jälgib kliendi/patsiendi ravidünaamikat ja arsti ettekirjutusi, teeb koostööd arsti/füsioterapeudi/taastusraviarstiga, vajadusel muudab teraapiaplaani, nõustab ja juhendab klienti/patsienti ravimassaažialaselt.

Töö osad:
1. Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine
- Kliendi teenindamine.
- Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine.

2. Massaažiteraapia ja selle läbiviimist toetavad tegevused
- Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine ja korrastamine.
- Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks.
- Massaažiliigi valimine ja massaaži planeerimine.
- Massaažiteraapia tegemine.
- Massaažiteraapia lõpetamine.
- Tulemuste hindamine.

3. Massaažialane ettevõtlus
- Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine.
- Salongi juhtimine.
- Turundus- ja müügikampaaniate planeerimine.
- Meeskonna juhtimine.
- Kolleegide juhendamine.

Lastemassaažiteraapia
1. Lastemassaažiteraapia
- Massaažikabineti ettevalmistamine.
- Kontakti loomine.
- Teabe kogumine.
- Lastemassaaži tegemine.
- Juhiste andmine.

Spordimassaažiteraapia
2. Spordimassaažiteraapia
- Liigesliikuvuse ja lihasjõu hindamine ja tulemuste tõlgendamine.
- Spordimassaaž treeningperioodil.
- Spordimassaaž võistlusperioodil.
- Spordivigastuste ennetamine.

Ravimassaažiteraapia
3. Ravimassaažiteraapia
- Anamneesi kogumine ja teraapiaplaani koostamine.
- Ravimassaaži tegemine.
- Ravimassaaži tulemuste hindamine.
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Massaažiterapeut, lastemassaažiterapeut, spordimassaažiterapeut, ravimassaažiterapeut.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik tase 6
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik tase 6
Hindamisskaala / sooritamise tingimused: sooritatud/mitte sooritatud
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda:
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Massaažiterapeut, tase 6
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Massage Therapist, EstQF Level 6
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
The job of a massage therapist is to restore the affected functions of the client's/patient's body and prevent and alleviate health problems in the best possible way, supporting the client's/patient's quality of life.

The massage therapist prepares the workplace, establishes contact with the client, collects their history and gives a massage using correct and appropriate massage techniques. They advise and instruct clients and refer them to health care specialists, where needed.

The job of a paediatric massage therapist is to give massages to children of all ages, taking into consideration each child's age and health. They usually form part of a rehabilitation team and must adequately assess their role when working independently or with parents/caregivers, paediatricians, physiotherapists, speech and language therapists or other specialists. They advise and instruct children and parents and refer them onwards to other specialists, where needed.

A sports massage therapist usually works alone or as part of a team consisting of an individual athlete and/or team, a coach, a sports physician and a physiotherapist. Their role is to use massage to help athletes to achieve a steady rise in their training levels and maximum performance, and to maintain a timed peak performance. Through their work, sports massage therapists influence the functional state of athletes' bodies by promoting post-workout recovery processes to prevent fatigue, trauma and musculoskeletal overload.

The work of a therapeutic massage therapist is to perform a massage based on the client's diagnosis or condition in order to relieve symptoms and support basic treatment.
They monitor the client's/patient's recovery and doctor's advice, collaborate with physicians/physiotherapists/rehabilitation physicians, modify the therapy plan, where needed, and advise clients/patients regarding therapeutic massage.

Work units:
1. Customer service, service and introduction of products
- Customer service.
- Introducing services and products.

2. Massage therapy and supporting activities
- Preparing and organising the workplace and tools.
- Collecting the client’s medical history and assessing their situation; preparation for the massage.
- Choosing the type of massage and preparing for it.
- Performing massage therapy.
- Ending massage therapy.
- Evaluation of results.

3. Massage business
- Choosing a form of business and planning activities.
- Managing a salon.
- Planning marketing and sales campaigns.
- Leading a team.
- Supervising colleagues.

Paediatric massage therapy
4. Paediatric massage therapy
- Preparing the massage room.
- Establishing rapport.
- Collecting information.
- Giving paediatric massages.
- Giving instructions.

Sports massage therapy
5. Sports massage therapy
- Assessment of joint mobility and muscle strength; interpretation of results.
- Massage during training period.
- Massage during competition period.
- Preventing sports injuries.

Therapeutic massage therapy
6. Therapeutic massage therapy
- Collecting medical history and compiling a therapy plan.
- Giving therapeutic massages.
- Evaluating the results of therapeutic massages.
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Massage therapist, paediatric massage therapist, sports massage therapist, therapeutic massage therapist.
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 6
European Qualification Framework level 6
Grading scale / Pass requirements: passed/fail
Access to next level of education/training:
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist