Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Kinnisvarahooldaja, EKR tase 4

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Kinnisvarahooldaja, EKR tase 4
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Facility Maintenance Technician, EstQF Level 4
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Kinnisvarahooldaja töötab ehitiste konstruktsioonide ja/või tehnosüsteemide ja/või krundi hoolduse alal, peamiselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes. Põhilised tööülesanded on seotud ehitise krundi, ehituskonstruktsioonide, tehnosüsteemide ja siseruumide korrashoiu korraldamisega.
Kinnisvarahooldaja juhindub oma tegevuses valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, standarditest ning kinnisvara korrashoiu valdkonna heast tavast (KS lisa 3), samuti valdkonna üldistest juhistest ning valdkonna avalikult kättesaadavatest juhendmaterjalidest.

Kinnisvara hooldamise kutsealas on välja töötatud neli kutsestandardit:
- Kinnisvarahooldaja, tase 3
- Kinnisvarahooldaja, tase 4;
- Kinnisvara heakorrameister, tase 5;
- Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5;
- Kinnisvara hooldusjuht, tase 6.

Kinnisvarahooldaja, tase 4 kutse on spetsialiseerumispõhine:
a) hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd
b) hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd

Tööülesanded sisaldavad tulenevalt spetsialiseerumisest kas ehitiste, tehnosüsteemide ning krundi ja rajatiste vahetut hooldamist ja sellega seonduvate tööülesannete täitmist või ehitise ja selle juurde kuuluva krundi heakorraga seotud tegevusi, mida tehakse vastavalt heakorratööde kavale ja tööandja antud juhistele.
Elektritööde osas piirdub kinnisvarahooldaja pädevus tavaisikule lubatud elektritöödega kehtivate õigusaktide mõistes, kui ta on sooritanud elektriohuteadliku isiku eksami või tal on elektritööde tegemiseks olemas vastav kutse või pädevustunnistus.

Keerulisemate tööde puhul informeerib kinnisvarahooldaja nende tegemise vajadusest oma tööandjat või kutsub vastavalt juhistele kohale eritööde spetsialisti.
Kinnisvarahooldaja vastutab oma töö õigeaegse valmimise ja kvaliteetse tulemuse eest.

A.2.1 Kinnisvarahoolduse tööde tegemine
1. Heakorratööde ja tehnosüsteemide plaaniliste hooldustööde tegemine objektidel
2. Hooldus-, parandus- ja remonttööde tegemine objektil
3. Avariide ja rikete lokaliseerimine ja/või likvideerimine
4. Arvestinäitude fikseerimine
5. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmine
6. Vastutamine materiaalsete väärtuste säilimise eest

HOONETE JA KRUNDI RAJATISTE TEHNOSÜSTEEMIDE HOOLDUSTÖÖDE TEGEMINE
A.2.2 Ehitise konstruktsioonide tehnohooldus
1. Krundi rajatiste (nt aiad, väravad, tõkkepuud, piirded jne), hoone põhikonstruktsiooni, fassaadide ja vundamentide hooldamine
2. Katuste ja katuseelementide hooldamine
3. Akende, uste ja muude avatäidete hooldamine
4. Hoone sisetarindite hooldamine

A.2.3 Küttesüsteemide ja soojasõlmede tehnohooldus
1. Küttesüsteemide hooldustööde tegemine
2. Küttesüsteemide tehnohooldustööde tegemine
3. Küttesüsteemi avariiolukordade lokaliseerimine ja likvideerimine
4. Soojasõlmede korralise hoolduse tegemine
5. Soojamõõtjanäitude fikseerimine
6. Soojasõlme avariiolukordade lokaliseerimine ja likvideerimine

A.2.4 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnohooldus
1. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustööde tegemine
2. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide avariiolukordade lokaliseerimine ja likvideerimine
3. Veemõõtjanäitude fikseerimine

A.2.5 Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide tehnohooldus
1. Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldustööde tegemine
2. Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide avariiolukordade lokaliseerimine ja likvideerimine

A.2.6 Elektripaigaldiste tehnohooldus
1. Elektripaigaldiste tehnilise seisukorra ülevaatamine
2. Ennetuslike ja korrigeerivate hooldustööde tegemine

A.2.7 Nõrkvoolupaigaldiste töö jälgimine, turvasüsteemide ja eriseadmete tehnohooldus
1. Nõrkvoolupaigaldiste, turvasüsteemide ja eriseadmete töö jälgimine
2. Nõrkvoolupaigaldistele, turvasüsteemidele ja eriseadmetele lihtsamate hooldustööde ja seadistuste tegemine

HOONETE KONSTRUKTSIOONIDE, KRUNDI JA RAJATISTE HEAKORRATÖÖDE TEGEMINE
A.2.8 Krundi heakord ja haljastus
1. Kõnniteede, radade, sõiduteede ja parklate puhastamine
2. Hoone välispiirete puhastamine
3. Parkmetsade ja haljasalade puhastamine ja hooldamine
4. Spordi- ja mänguväljakute puhastamine
5. Veekogude kaldaribade puhastamine
6. Muude heakorratööde tegemine

A.2.9 Ehitise konstruktsioonide puhastamine
1. Krundi rajatiste (nt aiad, väravad, tõkkepuud, piirded jne), hoone põhikonstruktsiooni, fassaadide ja vundamentide puhastamine
2. Katuste ja katuseelementide puhastamine

A.2.10 Sisepuhastus- ja koristustööd
1. Tööks vajalike vahendite valimine
2. Hügieenitarvikute valimine, lisamine ja paigaldamine
3. Põhi-, üldkasutatavate ja tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine
4. Põhi-, üldkasutatavate ja tehniliste ruumide pindade hooldamine ja eripuhastustööde tegemine
5. Muud ühekordsed ja eriotstarbelised puhastustööd
6. Hoonesiseste jäätmekäitlustööde tegemine
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Kinnisvarahooldaja, majahoidja, heakorratöötaja, üldremondimees, hooldustöötaja.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik tase 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik tase 4
Hindamisskaala / sooritamise tingimused: sooritatud/mitte sooritatud
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Kinnisvara heakorrameister, EKR tase 5;
Kinnisvara tehnohoolduse meister, EKR tase 5
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Kinnisvarahooldaja, EKR tase 4
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Facility Maintenance Technician, EstQF Level 4
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Facilities Managers maintain building structures, technical systems and/or land, mainly working for companies operating in the field of property maintenance. Their main tasks are related to the maintenance of the land on which buildings stand, structures themselves, technical systems and interior spaces.
A Facilities Manager is guided in their activities by the legislation, standards and good practice in the field of property maintenance (Annex 3 to the OQS), as well as by general guidelines and publicly available guidance materials in the field.

Four occupational qualification standards have been developed for the profession of Facilities Manager:
- Facilities Manager, Level 3
- Facilities Manager, Level 4
- Property Manager, Level 5 and
- Property Manager (Technical Maintenance), Level 5
- Head of Facilities Management, Level 6

Facilities Manager, Level 4 is specialisation-based:
a) Maintenance work on technical maintenance systems for buildings and structures on the property
b) Maintenance work on building structures, the property and installations

Depending on the specialisation, the tasks include either the direct maintenance of buildings, technical systems, the property and structures and the performance of related tasks, or activities related to the maintenance of the building and the land surrounding it, carried out in accordance with the maintenance plan and the instructions given by the employer.
In the case of electrical work, the competence of a Facilities Manager is limited to such work permitted to the average person within the meaning of the legislation in force, provided that the Facilities Manager has completed safety training for electricians or holds an appropriate qualification or certificate of competence to carry out such work.

In the case of more complex work, the Facilities Manager informs their employer of the need for such work to be done or calls a specialist in accordance with the relevant instructions.
The Facilities Manager is responsible for the timely completion and high-quality results of their work.

A.2.1 Facilities management work
1. Maintenance, including scheduled maintenance of technical systems on properties
2. Maintenance, repairs and renovations on properties
3. Pinpointing and/or eliminating breakdowns and malfunctions
4. Fixing meter readings
5. Ensuring compliance with occupational health and safety requirements
6. Responsibility for the preservation of material assets

MAINTENANCE WORK ON THE TECHNICAL SYSTEMS OF BUILDINGS AND SITE INSTALLATIONS
A.2.2 Technical maintenance of building structures
1. Maintenance of site structures (e.g. fences, gates, barriers and railings), main building structure, facades and foundations.
2. Maintenance of roofs and roof elements
3. Maintenance of windows, doors and other openings
4. Maintenance of a building’s indoor facilities

A.2.3 Technical maintenance of heating systems and units
1. Maintenance of heating systems
2. Technical maintenance of heating systems
3. Pinpointing and eliminating heating system emergencies
4. Routine maintenance on heating units
5. Fixing heating-unit meter readings
6. Pinpointing and eliminating heating unit emergencies

A.2.4 Technical maintenance of water and sewerage systems
1. Maintenance of water and sewerage systems
2. Pinpointing and eliminating water and sewerage system emergencies
3. Fixing water meter readings

A.2.5 Technical maintenance of ventilation and cooling systems
1. Maintenance of ventilation and cooling systems
2. Pinpointing and eliminating ventilation and cooling system emergencies

A.2.6 Technical maintenance of electrical installations
1. Inspection of the technical condition of electrical installations
2. Preventive and corrective maintenance work

A.2.7 Supervision of the operation of weak-current installations and technical maintenance of safety systems and special equipment
1. Monitoring the operation of weak-current installations, security systems and special equipment
2. Simple maintenance of and adjustments to weak-current installations, security systems and special equipment

MAINTENANCE OF BUILDING STRUCTURES, PROPERTY AND INSTALLATIONS
A.2.8 Maintenance and landscaping of property
1. Cleaning of pavements, pathways, driveways and car parks
2. Cleaning building exteriors
3. Cleaning and maintenance of wooded parks and other green areas
4. Cleaning of sports facilities and playgrounds
5. Cleaning the banks of water bodies
6. Other maintenance work

A.2.9 Cleaning of building structures
1. Cleaning of structures on a property (e.g. fences, gates, barriers and railings), the main building structure, facades and foundations
2. Cleaning of roofs and roof elements

A.2.10 Interior cleaning operations
1. Choosing the appropriate tools for the job
2. Selection, addition and installation of hygiene accessories
3. Cleaning of main, common and technical rooms
4. Maintenance of the surfaces of main, common and technical rooms and special cleaning work
5. Other one-off and special-purpose cleaning work
6. In-house waste management work
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Facilities manager, janitor, maintenance worker, general repairman
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 4
European Qualification Framework level 4
Grading scale / Pass requirements: passed/fail
Access to next level of education/training: Facility Work Supervisor, EstQF level 5
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist