Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Krohvija, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Krohvija, tase 4
EN: Plasterer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.12.2010
Kehtib kuni: 02.06.2013
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Krohvija on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes.
Krohvija tööülesanneteks on hoonete ja rajatiste erinevate pindade soojustamine, krohvimine ja tasandamine.
Krohvija korraldab iseseisvalt oma töökoha, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ...
ja vastutab nende kvaliteetse täitmise eest. Sellel tasemel krohvija vajadusel algatab, valmistab ette ja kohaldab asjakohaseid muudatusi ning vajadusel juhendab madalama kvalifikatsiooniga krohvijate tavatööd.


Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Krohvija töö nõuab füüsilist pingutust, võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes. Krohvija peab järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse – näiteks trauma, avarii, tulekahju, mürgistuse.
Töökeskkonnas esineb tolmu ja lenduvaid...
keemilisi ühendeid, mis võivad põhjustada tervisekahjustusi ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja vahendeid.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Peamised töövahendid on krohvimistöödeks vajalikud käsi- ja elektrilised mõõteriistad ja töövahendid (loodid, mootorsegistid, kellud, hõõrutid, tasandus- ja rihtlatid, krohvisilurid jt)
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Krohvija töö eeldab koostöövalmidust, rutiinitaluvust, keskendumisvõimet ja hoolikust. Vajalik on koordinatsioon, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutsealane koolitus, mis on läbitud kutseõppeasutuses või töötamise käigus. Omab kutsealast töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Krohvija
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav järgmiste kompetentside tõendamine:
1) kõigile kohustuslikud on kompetentsid B.2.1 - B.2.5 ja B.2.10
2) valitavate kompetentside B.2.6 - B.2.9 hulgast tuleb valida vähemalt 2 kompetentsi
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
2.1.1 Mõõdab pinnad määratud aja jooksul, kasutades mõõtevahendeid ja loode, järgides etteantud kvaliteedinõudeid (näit pindade tasasuse mõõtmisel)
2.1.2 Arvutab materjalide kulu ja tööaja määratud aja jooksul, juhindudes krohvimismaterjalide kulunormidest ning kasutades pindala- ja mahuarvutuse meetodeid
2.1.3 Hindab pindade ja materjalide sobivust ning kvaliteedile vastavust, juhindudes etteantud tööülesannetest, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest
2.1.4 Valib ja kasutab õigeid töövahendeid ja -võtteid, juhindudes etteantud tööülesannetest, ning enne töö alustamist veendub nende ohutuses
2.1.5 Määratleb tööga kaasneda võivad keskkonnariskid ning kavandab ja võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, juhindudes töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest
2.1.6 Koostab isikliku tööplaani määratud aja jooksul, juhindudes pindade mõõtmise, materjalide kulu, töövahendite ja -võtete valiku, tööaja arvutamise ning riskide hindamise tulemustest

Hindamismeetodid: praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.2 Töökoha ettevalmistamine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
2.2.1 Valmistab tööks ette erinevad krohvisegud ja materjalid, juhindudes tööplaanist ja tehnoloogilistest protsessidest
2.2.2 Paigaldab töölava, järgides paigaldusjuhendi ja/või tööohutusnõudeid
2.2.3 Loob nõuetekohase töökeskkonna, tagades töökoha korrashoiu ja puhtuse, tööks vajaliku elektri ja vee, materjalide ladustuspindade ning käiguteede olemasolu
2.2.4 Ladustab materjalid, juhindudes taaskasutusest ning sorteerib jäätmed, järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid
2.2.5 Korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldus-juhendeid ning juhindudes üldtunnustatud heast tavast

Hindamismeetodid: praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.3 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine 4

Tegevusnäitajad:
2.3.1 Valmistab krohvitavad pinnad ette määratud aja jooksul, juhindudes aluspinna seisukorrast, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest
2.3.2 Katab kinni mittekrohvitavad pinnad, kaitstes neid järgnevate tööde käigus tekkida võivate kahjustuste eest, kasutades õigeid kattematerjale ja töövõtteid
2.3.3 Krohvib pinnad määratud aja jooksul, kasutades erinevaid krohvimismeetodeid ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid
2.3.4 Hindab olemasolevate krohvipindade seisundit ja kasutatud krohvisegude koostist krohvipindade parandamiseks, juhindudes etteantud tööülesandest, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest
2.3.5 Parandab krohvipinnad määratud aja jooksul, järgides etteantud kvaliteedinõudeid

Hindamismeetodid: praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.4 Kuivkrohvplaatide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
2.4.1 Rihib ja loodib määratud aja jooksul pinnad kuivkrohvplaatide paigaldamiseks segupatjadel või karkassil, järgides etteantud kvaliteedinõudeid
2.4.2 Ehitab puit- või metallkarkassi lihtsad ja erikujulised konstruktsioonid (näit kumer-, kaldpinnad) määratud aja jooksul vastavalt paigaldusjuhisele ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid
2.4.3 Valib sobivad kuivkrohvplaadid, juhindudes tootejuhendist, ja paigaldab need määratud aja jooksul vastavalt paigaldusjuhendile, järgides etteantud kvaliteedinõudeid
2.4.4 Pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab kruvipead ja parandab löögikohad määratud aja jooksul, juhindudes vuukide viimistlusjuhendist ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid

Hindamismeetodid: praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.5 Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
2.5.1 Hindab soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust määratud aja jooksul, kasutades õigeid töövahendeid ja -võtteid
2.5.2 Valmistab pinnad ette vastavalt etteantud nõuetele (näit parandab vuugid, täidab suuremad ebatasasused) ning katab kinni mittekrohvitavad pinnad, kaitstes neid järgnevate tööde käigus tekkida võivate kahjustumiste eest, kasutades õigeid kattematerjale ja töövõtteid
2.5.3 Paigaldab soojusisolatsiooniplaadid määratud aja jooksul, juhindudes pindade seisundi hinnangust, paigaldusjuhendist, soojusisolatsioonimaterjalide ja pindade omadustest ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid
2.5.4 Paigaldab lisatarvikud (näit sokliprofiilid, liiteprofiilid, vuugiprofiilid ja lindid, tüüblid), juhindudes projektist ja/või paigaldusjuhendist või objekti omapärast
2.5.5 Armeerib välisnurgad ja kogu pinna määratud aja jooksul, juhindudes paigaldusjuhendist ning järgides pinnale esitatavaid kvaliteedinõudeid
2.5.6 Krundib pinnad, valmistab ja kannab pinnale viimistluskrohvi segud või paigaldab viimistlusplaadid määratud aja jooksul, juhindudes paigaldusjuhendist, järgides etteantud kvaliteedinõudeid ja tagades viimistletavale pinnale ühtlase tasapinnalise välisilme või soovitud optilise välisilme (näit taotlusliku kumerpinna puhul)

Hindamismeetodid: praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
Valitavad kompetentsid
Selle kutse taotlemisel tuleb valitavate kompetentside B.2.6 - B.2.9 hulgast valida vähemalt 2 kompetentsi
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Ornamentaalsete seina- ja karniisidetailide parandamine 4

Tegevusnäitajad:
2.6.1 Hindab parandamist vajavate pindade seisundit ja kasutatud krohvisegude koostist määratud aja jooksul, juhindudes etteantud tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest
2.6.2 Valib parandamiseks õige tehnoloogia, materjalid ja töövahendid
2.6.3 Valmistab parandatavate detailide pinnad ette määratud aja jooksul, juhindudes pinna seisukorrast, materjalide ja pindade omadustest
2.6.4 Taastab ornamentaalsete seina- ja karniisidetailide algse kuju määratud aja jooksul, juhindudes etteantud projektist või eskiisist ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid

Hindamismeetodid: praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.7 Hüdroisolatsioonitööde teostamine 4

Tegevusnäitajad:
2.7.1 Hindab hüdroisoleeritavate pindade seisundit määratud aja jooksul, juhindudes etteantud tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest
2.7.2 Valib õige paigaldustehnoloogia ja materjalid, juhindudes materjalide omavahelisest sobivusest ja toimivusest
2.7.3 Valmistab hüdroisoleeritavad pinnad ette määratud aja jooksul, juhindudes pinna seisukorrast, hüdroisolatsioonimaterjalide ja pindade omadustest
2.7.4 Paigaldab hüdroisolatsioonimaterjali määratud aja jooksul, valides ja kasutades õigeid töövahendeid, juhindudes kulunormidest, tööde õigest järjekorrast, kriitilistest detailikohtadest ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid

Hindamismeetodid: praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.8 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
2.8.1 Vajadusel töötleb lihtsamaid plekkdetaile (näit aknaplekid, parapetiplekid) kohapeal, juhindudes tööjoonisest ja materjali omadustest, tegelikust olukorrast kohapeal ning kasutades õigeid töövahendeid ja -võtteid
2.8.2 Valmistab määratud aja jooksul pinna ette plekkdetailide paigaldamiseks, juhindudes projektist ja esitatud nõuetest
2.8.3 Paigaldab, kinnitab ja tihendab lihtsamad plekkdetailid (näit aknaplekid, parapetiplekid) ja keerulisemad plekkdetailid (näit kumer- ja nurkdetailid) määratud aja jooksul vastavalt etteantud projektlahendusele ja paigaldusjuhisele, juhindudes valmistus- ja paigaldusnormidest (näit plekkdetailide kalded, ülekatted, ülespöörded, veenina pikkused)
2.8.4 Vajadusel katab paigaldatud plekkdetailid kinni, kaitstes neid järgnevate tööde käigus tekkida võivate kahjustuste eest, kasutades õigeid kattematerjale ja töövõtteid

Hindamismeetodid: praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.9 Madalama kvalifikatsiooniga krohvijate nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
2.9.1 Nõustab madalama kvalifikatsiooniga krohvijat tööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest
2.9.2 Nõustab madalama kvalifikatsiooniga krohvijat ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade parandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid
2.9.3 Juhendab ühe töötaja või väikese töögrupi tööd, juhindudes etteantud tööülesandest, töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid

Hindamismeetodid: praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Krohvija, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
2.10.1 Järgib töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, tööprotsessis ja töökoha korrastamisel, arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber
2.10.2 Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale
2.10.3 Järgib asjakohaseid juhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid; selgitab välja vigade tekke põhjused, analüüsib neid ning parandab vead
2.10.4 Planeerib tööd pikemaajaliselt, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, analüüsib tagasisidet ning võtab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud otsuste täitmise eest; on motiveeritud ja sihikindel oma eesmärgini jõudmisel; tegutseb iseseisvalt
2.10.5 Kohaneb muutuvate oludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet ülesannete teostamiseks; määratleb, sõnastab ja lahendab probleeme
2.10.6 Oskab ette näha võimalikku edu ja ebaedu, ebaõnnestumise korral hindab, analüüsib ja kohandab oma käitumist vastavalt olukorrale; ei kaota eneseusku, proovib uuesti
2.10.7 On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel; tahab, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti; on valmis võtma liidri rolli
2.10.8 Analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enese-arendamiseks ja karjääris edasi liikumiseks, osaleb kutsealases täiendõppes
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-15122010-5.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.12.2010
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Krohvija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7123 Krohvijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tõnu Armulik Tallinna Ehituskool
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool
Meelis Kann Nordecon Infra AS
Tarmo Lige Tallinna Tehnikaülikool
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Aulika Riisenberg Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Mati Uusrand Skanska EMV AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist