Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Krohvija, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Krohvija, tase 4 on täienduskoolituse õppekava ja töömaa...
ilma kutse andmise aluseks. See kutsestandard ei ole tasemeõppe õppekava ning koolilõpu kutse andmise aluseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Krohvija, tase 4
EN: Plasterer, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Kutsestandardites olev teave on kantud uuele, varasemaga võrreldes muudetud, kutsestandardi vormile.
• Kutsestandardites olev teave on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
• Kompetentsid „Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine“ ja „Parapetile ja fassaadipinnale plekkdetailide paigaldamine“ ning „Kuivkrohvplaatide paigaldamine“ on viidud kohustuslikest tööosadest valitavateks tööosadeks, kuna need ei ole otseselt krohvija töö tööosad. Nii annab see ka õ...
ppetöös võimaluse keskenduda senisest enam krohvija oskuste õpetamisele.
• Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Krohvija peamisteks tööülesanneteks on hoonete ja rajatiste erinevate pindade krohvimine ja tasandamine. Tööülesanded hõlmavad ka krohvitavate pindade ettevalmistust ja materjalide arvestust.

Krohvija, tase 4 korraldab iseseisva...
lt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorraldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.

Üldjuhul töötavad krohvijad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viis päeva nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt krohvitavast pinnast (siseviimistlus või välisviimistlus).
Krohvija töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse sageli sundasendites: redelil või tellingutel seistes, kummargil, põlvili asendis. Käte asend võib olla ka pea kohal. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes. Krohvija peab järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid, ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega. Krohvija töös tuleb kokku puutuda tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada tervisekahjustusi ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja vahendeid.

Peamised töövahendid on krohvimistöödeks vajalikud käsi- ja elektrilised mõõteriistad ja töövahendid (loodid, mootorsegistid, kellud, hõõrutid, tasandus- ja rihtlatid, krohvisilurid jt).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine
A.2.2 Ehitise ehisdetailide parandamine
A.2.3 Madalama kvalifikatsiooniga krohvijate nõustamine ja juhendamine
Valitavad tööosad
A.2.4 Kuivkrohvplaatide paigaldamine
A.2.5 Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine
A.2.6 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on 4. taseme krohvijana töötavatel inimestel kas erialane kutsekeskharidus ja praktilise töö kogemus ehitusettevõttes või keskharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Krohvija, viimistleja.
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Krohvija, tase 4 kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest ning valitavast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kohustuslike kompetentside tõendamine. Lisaks on võimalik tõendada valitavad kompetentsid järgmiselt: 1. kuivkrohvplaatide paigaldamine või 2. soojusisolatsiooni l...iitsüsteemide paigaldamine ning parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine.
Loe edasi
Peida
B.2 Krohvija, tase 4 üldoskused
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab ki...
nni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõte vahendeid/instrumente (lasermõõtja, lood jt) ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid.
7. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
8. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
9. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
10. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
11. Tugineb oma töös algteadmistele energiatõhususest, ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine), viimistlustöödega seonduvate ehitusmaterjalide omadustest ja lähtub keskkonna tingimustest.
12. Kasutab oma igapäevatöös arvutit algasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala)

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette krohvitavad pinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest.
2. Krundib krohvitavad pinnad sobiliku krundiga lähtudes aluspinna omadustest.
3. Krohvib ja armeerib pinnad, lähtudes erinevatest krohvimismeetoditest ja järgides kvaliteedinõudeid.
4. Krundib ja värvib krohvitud pinnad, juhindudes tööülesandest ja materjali tootja kasutusjuhenditest.
5. Hindab juhendamisel olemasoleva krohvipinna seisundit ja kasutatud krohvisegude koostist krohvipindade parandamiseks, juhindudes tööülesandest, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest. Parandab krohvipinna, järgides etteantud kvaliteedinõudeid.
B.3.2 Ehitise ehisdetailide parandamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab parandamist vajavate pindade seisundit ja kasutatud krohvisegude koostist, lähtudes tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest.
2. Valib ehisdetailide parandamiseks õige tehnoloogia, materjalid ja töövahendid.
3. Valmistab ette parandatavate detailide pinnad, juhindudes pinna seisukorrast, materjalide ja pindade omadustest.
4. Taastab ornamentaalsete seina- ja karniisidetailide algse kuju, juhindudes projektist või eskiisist ja järgides kvaliteedinõudeid. Vajadusel valmistab töö teostamiseks vajalikud šabloonid.
B.3.3 Madalama kvalifikatsiooniga krohvijate nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad
1. Juhendab väiksema kogemusega kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid;
2. Jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist;
3. Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta.
Valitavad kompetentsid
Valitavad kompetentsid on võimalik tõendada järgmiselt: 1. kuivkrohvplaatide paigaldamine või 2. soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine ning parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine.
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust, kasutades õigeid töövahendeid ja võtteid. Valmistab ette pinnad õigeid kattematerjale ja töövõtteid kasutades (näit parandab vuugid, täidab suuremad ebatasasused), krundib aluspinna.
2. Paigaldab soojusisolatsiooniplaadid, juhindudes pindade seisundi hinnangust, soojusisolatsioonimaterjalide ja pindade omadustest, järgides paigaldusjuhendit ja kvaliteedinõudeid.
3. Paigaldab lisatarvikud (nt sokliprofiilid, liiteprofiilid, vuugiprofiilid ja lindid, tüüblid), juhindudes projektist ja/või paigaldusjuhendist või objekti omapärast.
4. Armeerib välisnurgad ja kogu pinna, järgides paigaldusjuhendit ja pinnale esitatavaid kvaliteedinõudeid.
5. Krundib krohvitavad pinnad, kasutades sobivat krunti ja kruntimismeetodit. Kannab pinnale viimistluskrohvi või paigaldab viimistlusplaadid, järgides etteantud kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendit. Tagab viimistletava pinna ühtlase tasapinnalise välisilme või soovitud optilise välisilme (näit taotlusliku kumerpinna puhul).
B.3.5 Kuivkrohvplaatide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette aluspinna, juhindudes aluspinna seisukorrast, kasutatavate materjalide ja aluspinna omadustest. Vajaduse korral küsib nõu kõrgema kvalifikatsiooniga krohvijalt.
2. Ehitab puit- või metallkarkassi lihtsamad konstruktsioonid (näit aknapaled, sirged pinnad), järgides paigaldusjuhist ja kvaliteedinõudeid.
3. Paigaldab kuivkrohvplaadid järgides tootjapoolsest paigaldusjuhendit ja ja kvaliteedinõudeid.
4. Pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab kruvipead ja parandab löögikohad, järgides vuukide viimistlusjuhendist ja kvaliteedinõudeid.
B.3.6 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust, kasutades õigeid töövahendeid ja võtteid. Valmistab ette pinnad õigeid kattematerjale ja töövõtteid kasutades (näit parandab vuugid, täidab suuremad ebatasasused), krundib aluspinna.
2. Paigaldab soojusisolatsiooniplaadid, juhindudes pindade seisundi hinnangust, soojusisolatsioonimaterjalide ja pindade omadustest, järgides paigaldusjuhendit ja kvaliteedinõudeid.
3. Paigaldab lisatarvikud (nt sokliprofiilid, liiteprofiilid, vuugiprofiilid ja lindid, tüüblid), juhindudes projektist ja/või paigaldusjuhendist või objekti omapärast.
4. Armeerib välisnurgad ja kogu pinna, järgides paigaldusjuhendit ja pinnale esitatavaid kvaliteedinõudeid.
5. Krundib krohvitavad pinnad, kasutades sobivat krunti ja kruntimismeetodit. Kannab pinnale viimistluskrohvi või paigaldab viimistlusplaadid, järgides etteantud kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendit. Tagab viimistletava pinna ühtlase tasapinnalise välisilme või soovitud optilise välisilme (näit taotlusliku kumerpinna puhul).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.3.5/5k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Krohvija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7123 Krohvijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Kaupo Tammepuu Vanalinna Ehitus OÜ
Rain Vahtla Puko OÜ
Jaan Vikat SIA Caparol Baltica Eesti filiaal
Tiina Friedrichson Tartu KHK
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool
Margus Mägedi Marcellus OÜ
Rain Ader RM Stock OÜ
Hants Olop Loyatic OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist