Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Krohvija, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Krohvija, tase 4
EN: Plasterer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2019
Kehtib kuni: 05.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 3 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.
Krohvija tööülesanneteks on hoonete ja rajatiste erinevate pindade soojustamine, krohvimine ja tasandamine. Tööülesanded hõlmavad ka krohvitavate pindade ettevalmistust ja materjalide arvestust.

Krohvija, tase 4 korraldab ises...
eisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorraldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine
1. Krohvitavate pindade ettevalmistamine
2. Pindade krohvimine
3. Krohvitud pindade värvimine
4. Krohvitud pindade parandamine

A.2.2 Kuivkrohvplaatide paigaldamine
1. Kuivkrohvplaatidega kaetavate pindade ettevalmistamine
2. Pin...
dade loodimine
3. Puit- või metallkarkassi ehitamine
4. Kuivkrohvplaatide paigaldamine
5. Kuivkrohvplaatide pahteldamine

A.2.3 Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine
1. Soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade ettevalmistamine
2. Soojusisolatsiooniplaatide paigaldamine
3. Lisatarvikute paigaldamine
4. Armeeringu paigaldamine
5. Viimistluskrohvi ja -värvi pinnale kandmine

A.2.4 Ehitise ehisdetailide parandamine
1. Ehisdetailide ja -pindade seisukorra hindamine
2. Tehnoloogia, materjalide ja töövahendite valimine
3. Pindade ettevalmistamine
4. Detailide algse kuju taastamine

A.2.5 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine
1. Plekkdetailide tootmiseks vajalike tööjooniste visandamine
2. Pinna ettevalmistamine plekkdetailide paigaldamiseks
3. Plekkdetailide töötlemine
4. Plekkdetailide paigaldamine, kinnitamine ja tihendamine
5. Paigaldatud plekkdetailide kaitsmine

A.2.6 Energiatõhus ehitamine

A.2.7 Madalama kvalifikatsiooniga krohvijate nõustamine ja juhendamine
1. Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
2. Töö teostamisel ilmnenud vigade analüüsimise ja parandamise nõustamine
3. Krohvijate juhendamine ja nõustamine tööülesannete täitmisel

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul töötavad krohvijad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viiel päeval nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt krohvitavast pinnast (siseviimistlus või välisviimistlus).
Krohvija töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesan...
netest. Töötatakse sageli sundasendites: redelil või tellingutel seistes, kummargil, põlvili asendis. Käte asend võib olla ka pea kohal. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes. Krohvija peab järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid, ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega.
Krohvija töös tuleb kokku puutuda tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada tervisekahjustusi ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja vahendeid.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Peamised töövahendid on krohvimistöödeks vajalikud käsi- ja elektrilised mõõteriistad ja töövahendid (loodid, mootorsegistid, kellud, hõõrutid, tasandus- ja rihtlatid, krohvisilurid jt)
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Krohvija töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.
Vajalikud on ka hea nägemine ja kõrgusetaluvus.
Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, ...
sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendites.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme krohvijana töötavatel inimestel on üldjuhul kas erialane kutsekeskharidus ja praktilise töö kogemus ehitusettevõttes või keskharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Krohvija, viimistleja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Krohvija, tase 4 kutse saamiseks peab taotleja tõendama kohustuslikud (B.2.1 – B.2.7) ja kutset läbivaid kutsespetsiifilised (B.2.8 – 2.14) ning kutset läbivad üldised (B.2.15 – B.2.22) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette krohvitavad pinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest.
2. Krohvib pinnad, kasutades erinevaid krohvimismeetodeid ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid.
3. Värvib krohvitud pinnad, juhindudes etteantud tööülesandest ja materjali tootja poolsetest kasutusjuhenditest.
4. Hindab olemasolevate krohvipindade seisundit ja kasutatud krohvisegude koostist krohvipindade parandamiseks, juhindudes etteantud tööülesandest, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest. Parandab krohvipinnad, järgides etteantud kvaliteedinõudeid.

Teadmised:
1) krohvimis- ja abimaterjalide omadused ja kasutusvõimalused;
2) erinevad krohvimis- ja armeerimistehnoloogiad (käsitööriistad, pumbad, pritsid jne);
3) erinevad viimistlustehnoloogiad (pintsli, rulli, pihustiga jne) viimistletavate pindade töötlemiseks;
4) viimistlevatele aluspindadele ja viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
5) erinevate keskkonnatingimuste mõju viimistletud pindadele;
6) nõuded krohvimis- ja viimistlustööde teostamisele erinevates keskkonna- ja ilmastikutingimustes;
7) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise ja parandamise meetodid.
B.2.2 Kuivkrohvplaatide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette aluspinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast, kasutatavate materjalide ja aluspindade omadustest.
2. Rihib ja loodib määratud aja jooksul pinnad kuivkrohvplaatide paigaldamiseks segupatjadel või karkassil, järgides etteantud kvaliteedinõudeid.
3. Ehitab puit- või metallkarkassi raskemad ja erikujulised konstruktsioonid (näit kumer-, kaldpinnad) määratud aja jooksul vastavalt paigaldusjuhisele ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid.
4. Valib sobivad kuivkrohvplaadid, juhindudes tootejuhendist, ja paigaldab need l vastavalt paigaldusjuhendile, järgides etteantud kvaliteedinõudeid.
5. Pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab kruvipead ja parandab löögikohad, juhindudes vuukide viimistlusjuhendist ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid.
B.2.3 Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust, kasutades õigeid töövahendeid ja võtteid. Valmistab pinnad õigeid kattematerjale ja töövõtteid kasutades ette (näit parandab vuugid, täidab suuremad eba-tasasused). Vajaduse korral krundib aluspinna.
2. Paigaldab soojusisolatsiooniplaadid määratud aja jooksul, juhindudes pindade seisundi hinnangust, paigaldusjuhendist, soojusisolatsioonimaterjalide ja pindade omadustest. Järgib etteantud kvaliteedinõudeid.
3. Paigaldab lisatarvikud (nt sokliprofiilid, liiteprofiilid, vuugiprofiilid ja lindid, tüüblid), juhindudes projektist ja/või paigaldusjuhendist või objekti omapärast.
4. Armeerib välisnurgad ja kogu pinna määratud aja jooksul, juhindudes paigaldusjuhendist ning järgides pinnale esitatavaid kvaliteedinõudeid.
5. Krundib krohvitavad pinnad, kasutades sobivat krunti ka kruntimismeetodit. Kannab määratud aja jooksul pinnale viimistluskrohvi või paigaldab viimistlusplaadid, järgides etteantud kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendit. Tagab viimistletava pinna ühtlase tasapinnalise välisilme või soovitud optilise välisilme (näit taotlusliku kumerpinna puhul).

Teadmised:
1) soojusisolatsiooni liitsüsteemid, nende omadused ja kasutusotstarve;
2) soojusisolatsiooni liitsüsteemiga kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
3) soojusisolatsiooni liitsüsteemis kasutatavate lisatarvikute (sokliprofiilid, vuugitihenduslindid jne) ja abiprofiilide (nurgavõrgud, liiteprofiilid jne) omadused ja kasutusotstarve;
4) armeerimis- ja viimistlusmaterjalid; nende omadused, kasutusvõimalused ja –otstarve;
5) viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
6) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid.
B.2.4 Ehitise ehisdetailide parandamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab parandamist vajavate pindade seisundit ja kasutatud krohvisegude koostist määratud aja jooksul, juhindudes etteantud tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest.
2. Valib ehisdetailide parandamiseks õige tehnoloogia, materjalid ja töövahendid.
3. Valmistab parandatavate detailide pinnad ette, juhindudes pinna seisukorrast, materjalide ja pindade omadustest.
4. Taastab ornamentaalsete seina- ja karniisidetailide algse kuju määratud aja jooksul, juhindudes etteantud projektist või eskiisist ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid.

Teadmised:
1) erinevad ehisdetailid, nende nimetused ja üldine kasutusajalugu;
2) ehisdetailide parandamisele esitatavad nõuded;
3) parandamiseks kasutatavad materjalid, töövahendid ja tehnoloogiad;
4) viimistletud ehisdetailidele esitatavad kvaliteedinõuded;
5) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid.
B.2.5 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja parapeti ja fassaadipinna plekkdetailide vajaduse ja nõuded vastavalt projektile. Teeb tööjoonise visandid vajalikele plekkdetailidele ning märgib visandile vajalikud mõõdud ja erisused.
2. Valmistab pinna ette plekkdetailide paigaldamiseks, juhindudes projektist ja esitatud nõuetest.
3. Töötleb plekkdetaile (näit akna-, parapetiplekid), juhindudes tööjoonisest ja materjali omadustest, tegelikust olukorrast kohapeal. Kasutab õigeid töövahendeid ja võtteid.
4. Paigaldab, kinnitab ja tihendab juhendamisel lihtsamad plekkdetailid (näit akna-, parapetiplekid) vastavalt etteantud projektlahendusele ja paigaldusjuhisele, juhindudes valmistus- ja paigaldusnormidest (näit plekkdetailide kalded, ülekatted, ülespöörded, veenina pikkused).
5. Vajaduse korral katab paigaldatud plekkdetailid kinni, kaitstes neid järgnevate tööde käigus tekkida võivate kahjustuste eest. Kasutab õigeid kattematerjale ja töövõtteid.

Teadmised:
1) välistingimustes kasutatavate plekkdetailide omadused ja kasutusotstarve;
2) parapeti ja fassaadi plekkdetailidele ja nende paigaldusele esitatavad nõuded;
3) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid.
B.2.6 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, energiasäästu põhimõtteid silmas pidades.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid rakendades sealjuures vajalikke energiatõhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihipäraselt ja säästlikult.
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud töö abivahendid jne.).
5. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted.
6. Rakendab võimalusel, oma kutsealal ehitustööde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne)
7. Teostab energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud tööd.

Teadmised:
1) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused;
2) energiatõhusust mõjutavad tegurid;
3) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
4) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
5) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
6) erinevad tehnosüsteemid, nende valikute mõju hoone energiatõhususele;
7) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
8) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
9) erinevate ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
10) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
B.2.7 Madalama kvalifikatsiooniga põrandakatjate nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga krohvijaid tööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest.
2. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga krohvijaid töö jooksul ilmnenud vigade analüüsimisel ja nende parandamiseks vajalike abinõude valikul.
3. Juhendab madalama kvalifikatsiooniga krohvijaid tööülesannete täitmisel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Materjalide kulu ja tööaja määramine 4

Tegevusnäitajad:
Töö planeerimiseks määratleb 4. taseme krohvija määratud aja jooksul tööjoonistelt vajalikud lähteandmed, mõõdab selleks ettenähtud tööriistu kasutades viimistletava pinna ning saadud andmete põhjal arvutab välja tööks vajaliku materjalide ja tööaja kulu.
B.2.9 Hooldusvärvimispinna ulatuse määratlemine 4

Tegevusnäitajad:
Planeerib sõltumata tehnoloogiast vastavalt vajadusele hooldusvärvimispinna ulatuse.
B.2.10 Nõuetekohase töökoha korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha: paigaldab töölava ja jälgib et säiliksid vajalikud käiguteed. Katab mitteviimistletavad pinnad sobiva kattematerjaliga, valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid ning veendub, et tööfrondil ei oleks segavaid või üleliigseid esemeid. Kontrollib enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolu ja korrasolekut. Ladustab materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
B.2.11 Koostöö teiste töövõtjatega 4

Tegevusnäitajad:
Krohvija arvestab töötades ka teiste samal objektil töötavate töövõtjatega.
B.2.12 Materjalide ja pinna omavahelise sobivuse määramine 4

Tegevusnäitajad:
Hindab viimistlevate pindade ja viimistlusmaterjalide sobivust ning kvaliteedile vastavust, juhindudes etteantud tööülesannetest, materjalide ja pindade omadustest. Materjalide mittesobivuse korral konsulteerib oma vahetu juhi või töö tellijaga ning pakub välja võimalikud lahendused.
B.2.13 Töövahendite kasutamine ja hoiustamine 4

Tegevusnäitajad:
Krohvija kasutab kõiki töövahendeid heaperemehelikult – ta korrastab ja puhastab neid regulaarselt ning hoiustab vastavalt nõuetele. Probleemide või puuduste korral informeerib sellest oma vahetut juhti ning teeb ettepanekuid olukorra lahendamiseks.
B.2.14 Klientide teenindamine 4

Tegevusnäitajad:
Nõustab klienti või annab kliendile viimistletud pindade hooldus- või ekspluatatsioonijuhendid.
B.2.15 Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgmine 4

Tegevusnäitajad:
Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid. Vajaduse korral konsulteerib materjali tootja/tootja esindajaga.
B.2.16 Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil järgib krohvija nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
B.2.17 Esmaabi osutamine 4

Tegevusnäitajad:
Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
B.2.18 Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
4. taseme krohvija määratleb eelseisvast tööülesandest lähtuvalt tööga kaasneda võivad
keskkonnariskid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, tagades jäätmete käitluse, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (värvid, lahustid jm keemilised ained). Ta sorteerib ise või korraldab jäätmete sorteerimise, juhindudes taaskasutuse põhimõtetest ning jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
B.2.19 Meeskonnatöös osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Krohvija kutsealal töötav inimene on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima. Ta jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel. Selle taseme krohvija omab vajalikke teadmisi ja oskusi madalama tasemega krohvija juhendamiseks.
B.2.20 Tööalaste otsuste vastuvõtmine ja kohanemine muutuvate oludega 4

Tegevusnäitajad:
Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul. Analüüsib tagasisidet, võtab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud otsuste täitmise eest. Krohvija, tase 4 on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks, määratleda, sõnastada ja lahendada probleeme.
B.2.21 Tööalaste tagasilöökidega toime tulemine 4

Tegevusnäitajad:
Ta oskab hinnata tööeesmärkide saavutamisega kaasnevaid riske (ohutus, kvaliteet, tähtajad jne). Ebaõnnestumise korral hindab 4. taseme krohvija olukorda ja kohandab oma tegevust vastavalt sellele.
B.2.22 Tööalase tegevuse planeerimine, täiendõppes osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Ta töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada, analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks ja karjääris edasi liikumiseks. Osaleb kutsealases täiendõppes.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Krohvijatööd läbivad teadmised:
1. üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
2. üldteadmised esmaabi andmisest;
3. üldteadmised ehitustöödel kehtivatest jäätmekäitluse ja keskkonnaohutusnõuete normidest;
4. krohvijatööks vajalikud elektrilised ja mehaanilised töövahendid, nende käsitsemise põhimõtted;
5. krohvijatööks vajalikud mõõteriistad (nt mõõdulatt, lood, mõõdulint jne), nende käsitsemise põhimõtted;
6. krohvimistöö peamised töövõtted, nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
7. materjalide tööks ettevalmistamise ja ladustamise nõuded;
8. tööjoonised, nende põhjal erinevate arvutuste (pindala-, mahu- ja kuluarvestuse jne) tegemise meetodid;
9. krohvimistöödele esitatavad kvaliteedinõuded;
10. üldteadmised klienditeenindusest;
11. üldteadmised ettevõtluse alustest ning kutseala reguleerivast seadusandlusest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-06052019-6.10/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.05.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Krohvija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7123 Krohvijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Timo Torni Edictum OÜ
Jaan Vikat SIA Caparol Baltica Eesti filiaal
Tõnu Armulik Tallinna Ehituskool
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist