Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mesinik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Mesinik, tase 5
EN: Beekeeper, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.12.2010
Kehtib kuni: 04.06.2014
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mesiniku töö eesmärgiks on mesilasperede pidamine, mesindussaaduste tootmine ja turustamine. Ta hooldab mesilasperesid aastaringselt ja tagab mesinduses vajamineva inventari olemasolu ning korrasoleku.
Mesinik töötab iseseisvalt, on oma töös jätkusuutlik, innovatiivne, planeerib ise oma tööaega
...
ja –ülesandeid. Tema töö eeldab mesila majandamiseks vajalikke teadmisi ja ettevõtlikkust. Mesinik oskab ette näha edu ja võimalikku ebaedu, hindab ja analüüsib oma tegevusi vajalike lahenduste leidmiseks.
Mesindussaaduste tootmise protsessis aitab ta kaasa looduse taastootmisele, liigirikkuse säilitamisele ja keskkonna säästmisele.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö eripäraks on üksinda töötamine ja iseseisvalt otsuste vastuvõtmine.
Mesiniku töö sõltub aastaaegadest ja ilmastikust, ta peab arvestama mesinduse aastaaegadega (mesiniku kevad, suvi, sügis, talv). Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes, vajadusel ka puhkepäevadel ja pühade ajal.
Mesinik...
talub mesilaste nõelamist ja oskab arvestada sellega seonduvat allergiaohtu.
Mesiniku töö on füüsiliselt raske ning eeldab ergonoomika reeglitest kinnipidamist.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Enamlevinud mesindusinventar: konkspeitel, suitsik, taruhari, puhur, taru-, vurri- ja söötmissüsteemid ning mee pakendamis- ja vahasulatamissüsteemid.
Isikukaitsevahendid: näovari ja muu kaitseriietus.
Muud töövahendid: elektri- ja puidutööriistad, aiatööriistad (niidukid jms), transpordivahendid...
(auto jms), pesu- ja desinfektsioonivahendid.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mesiniku töö eeldab ettevõtlikkust, innovaatilist mõtlemist, iseseisvust ja otsustusvõimet, ta on korrektne ja vastutusvõimeline.
Oluline on füüsiline vastupidavus ja koormustaluvus. Mesiniku töös tuleb kasuks hea nägemine, kuulmine ja lõhnatundlikkus.
Mesiniku töö eeldab stressitaluvust. Soovit...
avateks iseloomuomadusteks on rahulikkus ja kannatlikkus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Mesinikuks saab õppida kutseõppeasutuses, vastavasisulise täienduskoolituse läbimisel või kogenud mesiniku juhendamisel.
Soovitav haridustase on keskharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mesinik
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
1) Toiduseadus
2) Loomatauditõrje seadus
3) Taimekaitseseadus
4) Mahepõllumajanduse seadus
5) Põllumajandusloomade aretuse seadus
6) Äriseadustik
7) Mesila tervisekaart
8) Mesila ravimiarvestus
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (B.2.1 – B.2.18) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mesilasperede hooldamine aastaringselt- kevadised hooldustööd 5

Tegevusnäitajad
1) Mesilaste kevadine puhastuslend
a. Hindab visuaalselt puhastuslennu kulgu fikseerides mesilasperede aktiivse kevadise arengu alguse
2) Kevadine revisjon
a. Hindab visuaalselt haudme hulka ja kvaliteeti ning annab hinnangu mesilasemale lähtudes mesilasperede bioloogiast
b. Hindab visuaalselt pesa puhtust lähtudes langetise kogusest, hallitusest ja roojaplekkidest tarus
c. Hindab visuaalselt söödakogust ja –kvaliteeti
d. Hindab visuaalselt perede hukkumise põhjuseid lähtudes tarus olevast olukorrast, korrastab tarud ja vajadusel teavitab loomaarsti
e. Hindab visuaalselt mesilaspere seisundit haiguste suhtes lähtudes mesila tervisekaardist
f. Annab üldhinnangu talvitumise kvaliteedile
3) Töö nõrkade ja väikeste mesilaperedega
a. Likvideerib, ühendab või tugevdab nõrgad mesilaspered arvestades mesilasperede arenguperspektiivi
4) Tarude puhastamine ja desinfitseerimine
a. Puhastab lamavtarude seinad, põhjad ja vahelauad (otsalauad) kraapides, pestes ja desinfitseerides desinfektsioonivahendi või leegiga
b. Vahetab, puhastab, peseb ja desinfitseerib korpustarude põhjad järgides tööohutuse ja keskkonnakaitse nõudeid
c. Tõstab vajadusel mesilaspered ümber puhastesse ja desinfitseeritud tarudesse või korpustesse lähtudes ilmaoludest
5) Kevadine söötmine ja jootmine
a. Söödab täiendavalt mesilasperesid suhkrulahusega, meekärgedega või pudersöödaga (kandi) lähtudes sööda hulgast tarus ja mesilaspere tugevusest
b. Annab ergutussööta mesilaspere arengu kiirendamiseks
c. Loob mesilastele võimaluse joogivee kättesaamiseks
6) Kevadine perede laiendamine
a. Lisab kärgi mesilasema munemisruumi suurendamiseks, vajadusel mee paigutamiseks
7) Kevadine ravi
a. Ravib vajadusel mesilasperesid
8) Kahjuritõkete paigaldamine
a. Paigaldab tõkkeid karude ja sipelgate eemalehoidmiseks järgides tööohutuse ja keskkonnakaitse nõudeid

Teadmised
1) Puhastuslennu olemus
2) Mesilaspere bioloogia
3) Mesilaspere haigused
4) Mesilaste söödad
5) Mesilaste jootmise vahendid ja joogivee lisandid
6) Tervisekaardi olemus ja vajalikkus
7) Desinfektsioonivahendid, tööohutuse ja keskkonnakaitse nõuded

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.2 Mesilasperede hooldamine aastaringselt- suvised hooldustööd 5

Tegevusnäitajad
1) Lisab kärgi mesilasema munemisruumi suurendamiseks ning nektari ja õietolmu paigutamiseks lähtudes korjetingimustest ja mesilaspere arengust
2) Kasutab mesilasema eraldusvõret eraldades haudmeala meealast lähtudes mesilaspere arengust
3) Püüab vältida sülemlemist mesilaspere õigeaegse laiendamise ja sülemlemiskainete mesilasemade kasutamisega või muude meetoditega
4) Võtab ja paigutab sülemeid tarusse lähtudes sülemi asukohast ja suurusest, püüab sülemeid
5) Leiab mesilasema mesilasperest, vajadusel puuristab või hävitab ja asendab uue mesilasemaga lähtudes mesilasema otsimise eesmärgist ja meetoditest
6) Annab uue mesilasema mesilasperesse kasutades vastavaid meetodeid ja lähtudes mesilaspere bioloogiast
7) Moodustab uusi mesilasperesid kasutades selleks vastavaid meetodeid
8) Hävitab lesehauet varroatoosi profülaktika eesmärgil
9) Hindab mesilaspere tervise seisundit lähtudes tervisekaardist

Teadmised
1) Mesilaspere bioloogia
2) Sülemlemise vältimise meetodid
3) Mesilasema otsimise meetodid
4) Mesilasema andmise meetodid
5) Mesilasperede moodustamise meetodid (poolitamine, lendpered, idupered ehk võrsikpered jm meetodid)
6) Mesilaspere haigused
7) Korjebaas
8) Mesilasmürgi kogumine, koostis ja kasutamine
9) Mesila tervisekaardi olemus ja vajalikkus

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.3 Mesilasperede hooldamine aastaringselt- sügisesed hooldustööd 5

Tegevusnäitajad
1) Eemaldab liigsed kärjed, moodustades talvepesa korjeta perioodi üleelamiseks lähtudes mesilaspere bioloogiast, korje lõppemisest ja päeva pikkusest
2) Likvideerib, ühendab või tugevdab nõrgad mesilaspered arvestades mesilasperede arenguperspektiivi
3) Hindab mesilaspere söödavarusid täiendava söödavajaduse väljaselgitamiseks arvestades mesilaspere suurust
4) Varustab mesilaspered söödanõudega arvestades taru tüüpi
5) Valmistab suhkrulahuse, transpordib mesilasse ja doseerib mesilasperedesse lähtudes söödavalmistamise nõuetest, transpordi sobivusest, mesilasperede suurusest ja sööda doseerimise meetoditest
6) Valmistab olemasolevad tarud talveks ette, paigaldab kattematid ja hiirevõrgud vastavalt vajadusele ja lähtudes talveks valmistumise meetoditest
7) Teeb sügisese varroatoosi ravi lähtudes haiguse olemusest ja erinevatest ravimeetoditest
8) Paigaldab kahjuritõkked nugiste, tihaste, rähnide jt eemalehoidmiseks lähtudes kahjurite olemasolust
9) Soodustab mesilaspere sügisest puhastuslendu

Teadmised
1) Mesilaspere bioloogia
2) Mesinduse aastaajad (kevad, suvi, sügis, talv)
3) Korjebaas
4) Tarutüübid
5) Söödakoguse arvutamine ja sööda doseerimise meetodid
6) Talveks valmistumise meetodid
7) Varroatoosi ravimeetodid
8) Mesilaste kahjurid
9) Mesilasperede vaheline vargus ja selle vältimine

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.4 Mesilasperede hooldamine aastaringselt- talvised hooldustööd 5

Tegevusnäitajad
1) Teeb jooksvalt ja visuaalselt tarude välisvaatlust lähtudes ilmastikuoludest, võimalikust kahjurite olemasolust ja tarutüübist
2) Kuulab peresid kevadtalvel ja vajadusel abistab pudersöödaga arvestades talvekobara käitumist

Teadmised
1) Tarutüübid
2) Mesilaste kahjurid
3) Talvekobara olemus

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.5 Inventari ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad
1) Puhastab, desinfitseerib ja parandab tarusid lähtudes tarutüübist ja desinfektsiooni meetoditest
2) Puhastab, desinfitseerib ja parandab kärjeraamid lähtudes raamitüübist ja desinfektsiooni meetoditest
3) Korrastab, desinfitseerib ja ladustab söödanõud lähtudes söödanõu tüübist ja desinfektsiooni meetoditest
4) Varub ja valmistab ette suitsiku materjali lähtudes suitsu kvaliteedist ning arvestades tööohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse ning tuleohutuse nõudeid
5) Ehitab või ostab uued tarud planeerides järgmise mesindushooaja vajadust
6) Valmistab uued raamid, paneb traadid, kinnitab kärjepõhja (kunstkärg) raamitraadile lähtudes järgmise mesindushooaja vajadusest

Teadmised
1) Tarutüübid
2) Desinfektsioonivahendid, tööohutuse ja keskkonnakaitse ning tuleohutuse nõuded
3) Raamitüübid
4) Söödanõu tüübid
5) Suitsiku materjalid
6) Mesindushooaeg (pikkus ja intensiivsus)

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.6 Kärjemajandus 5

Tegevusnäitajad
1) Sorteerib kärjed välimuse järgi kõlblikeks ja mittekõlblikeks
2) Ladustab ja säilitab kõlblikud kärjed arvestades vajalikke hoiutingimusi
3) Arvutab kärjepõhjade (kunstkärje) vajaduse ja soetab vajaliku koguse lähtudes järgmisest mesindushooajast
4) Kasutab mesindusvõtteid, et järgmisel hooajal oleks piisavas koguses ülesehitatud kärgi
5) Sulatab mittekõlblikud kärjed vahaks arvestades vaha sulatamise tehnoloogiat

Teadmised
1) Kärjetüübid
2) Mesindusvõtted
3) Korje iseärasused (tingimused, korjetaimed)
4) Vaha sulatamise tehnoloogia

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.7 Mesilasemade kasvatamine 5

Tegevusnäitajad
1) Valib lesepered, emapered ja ammpered arvestades mesilaspere omaduste edasikandumist
2) Tegeleb lesekasvatusega leseperedes soodustades leskede võimalikult varajast olemasolu
3) Valib vageldusmaterjali mesilasemaperest lähtudes mesilasemade kasvatusmeetodist
4) Moodustab ammpered lähtudes ammperede moodustamise meetodist
5) Vageldab või kasutab Jenter, Nicot` jm meetodeid arvestades uute mesilasemade vajadust
6) Moodustab paarumispered lähtudes mesilasemade kasvatamise vajadusest
7) Kontrollib mesilasemade paarumist arvestades mesilasema paarumise aega
8) Otsib, puuristab, märgistab mesilasema kasutades selleks väljatöötatud meetodeid
9) Annab mesilasemad peredesse kasutades erinevaid meetodeid või realiseerib muul moel (müüb, kingib jm)
10) Hävitab vanad mesilasemad ja asendab uute mesilasemadega kasutades selleks mesialasema andmise meetodeid
11) Likvideerib paarumispered ühendamise teel
12) Kontrollib noorte mesilasemade produktiivsust haudmevälja visuaalsel vaatlemisel
13) Paljundab (toodab) mesilasperesid mesila laiendamiseks, varuemaperedeks või müügiks

Teadmised
1) Mesilaspere bioloogia
2) Mesilaspere tõuaretus
3) Mesilaspere hindamise alused
4) Mesilasemade kasvatusmeetodid (Jenter, Nicot` jm)
5) Ammperede moodustamise meetodid
6) Mesilasemade peresse andmise meetodid
7) Mesilasemade puuristamise ja märgistamise meetodid
8) Mesilasrasside ja -tõugude omadused
9) Mesilaste tarberistluse kasutamine
10) Mesilaste tõuaretuse alused

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.8 Mesindussaaduste tootmine- mee tootmine 5

Tegevusnäitajad
1) Lisab, vähendab, paigutab ümber korpusi või raame korpustarudes lähtudes aastaajast ja mesilaspere bioloogiast
2) Lisab, vähendab või paigutab ümber raame ja magasine lamavtarudes lähtudes aastaajast ja mesilaspere bioloogiast
3) Võtab vajadusel suvel mett arvestades taimede õitsemise aega ja korje iseärasusi
4) Toodab monofloorset mett kasutades selleks erinevaid meetodeid ja tehnoloogiaid
5) Hindab mee küpsust mesilasperes ja võtab tarust meekärgi arvestades mee valmimist, korje iseärasusi ja aastaaega
6) Valmistab ette (nt soojendab) meekärgi, kaanetab lahti meekannud mee kättesaamiseks
7) Eraldab mee kärgedest vurritades, pressides või nõrutades
8) Kurnab ja selitab mee kaubandusliku välimuse saamiseks
9) Eraldab mee kaanetisest (kurnab, nõrutab, pressib, tsentrifuugib jm)
10) Võtab meeproovid ja saadab laborisse analüüsimiseks
11) Toodab kärjemett kasutades erinevaid tehnoloogiaid (lõikab või kasutab kassette jm)
12) Hangib ja valmistab ette nõuetekohase taara ning ladustab mee ettenähtud temperatuuril
13) Töötleb mee (sh valmistab võide- ja muid segusid) mehhaaniliselt segades, soojendades ja sulatades või lisades erinevaid komponente meesegude tootmiseks
14) Soojendab mee villimiseks ja villib nõuetekohasesse pakendisse
15) Pakendab ja märgistab mee järgides toiduseaduse nõudeid
16) Säilitab pakendatud mett ning ladustab mee ettenähtud temperatuuril nõuetekohases väiketaaras
17) Hooldab mee käitlemisseadmeid vastavalt kasutusjuhenditele ja heale tavale lähtudes toote eripärast
18) Valmistab mesilaspered ette kasutades erinevaid meetodeid ja tehnoloogiaid ning transpordib nad kanarbikukorjele ja tagasi
19) Pressib kanarbikumee kasutades erinevaid tehnoloogiaid
20) Avastab täiendavaid korjealasid, viib rändele ja toob tagasi mesilaspered (rändmesindamine) kokkuleppel maa valdajatega

Teadmised
1) Tööohutus
2) Mesilaspere bioloogia
3) Mee kvaliteet ja hindamine
4) Mee omadused (sh koostis)
5) Meekärgede võtmise tehnoloogiad
6) Mee lahtikaanetamise tehnoloogiad
7) Vurritamise ja pressimise tehnoloogiad
8) Kurnamise ja selitamise tehnoloogiad
9) Mee kaanetisest eraldamise tehnoloogiad
10) Kärjemee tootmise tehnoloogiad
11) Mee pakendamine (taarad, nõuded jne)
12) Mee käitlemisseadmete tehnoloogiad
13) Mee käitlemise head tavad
14) Kanarbikukorje tehnoloogiad ja kanarbikumee pressimine
15) Monofloorse mee tootmine
16) Nõuded mee- ja teiste mesindussaaduste käitlemisel: ruumid, temperatuurid, märgistamine jne
17) Korjebaas
18) Spetsiaalsed meetaimed ja nende kasvatamise alused (keerispea, veiste südamerohi, mesiohakas jt)
19) Mesilaspere transport

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.9 Mesindussaaduste tootmine- õietolmu tootmine 5

Tegevusnäitajad
1) Kogub õietolmu kasutades õietolmu kogujat lähtudes mesilaspere bioloogiast ja korjebaasist ning arvestades kogutud õietolmu riknemise aega
2) Kuivatab õietolmu kasutades spetsiaalset kuivatuskappi lähtudes kuivamise temperatuurist ja kiirusest
3) Sorteerib ja puhastab õietolmu kasutades erinevaid meetodeid
4) Säilitab õietolmu vastavalt hoiustamise tingimustele

Teadmised
1) Korjebaas
2) Mesilaspere bioloogia
3) Õietolmu omadused (sh koostis)
4) Õietolmu kogumise tehnoloogia
5) Õietolmu kuivatamise tehnoloogia
6) Õietolmu sorteerimise ja puhastamise meetodeid
7) Õietolmu säilimise kriteeriumid

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.10 Mesindussaaduste tootmine- mesilasema toitepiima tootmine 5

Tegevusnäitajad
1) Kogub mesilasema toitepiima kasutades erinevaid meetodeid
2) Säilitab mesilasema toitepiima vastavalt hoiustamise tingimustele

Teadmised
1) Mesilaspere bioloogia
2) Mesilasema toitepiima olemus
3) Mesilasema toitepiima kogumise meetodid
4) Mesilasema toitepiima omadused (sh koostis)
5) Mesilasema kasvatusmeetodid
6) Mesilasema toitepiima hoiustamise tingimused

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.11 Mesindussaaduste tootmine- taruvaigu tootmine 5

Tegevusnäitajad
1) Kogub taruvaiku kasutades erinevaid meetodeid
2) Säilitab taruvaiku vastavalt hoiustamise tingimustele

Teadmised
1) Mesilaspere bioloogia
2) Taruvaigu kogumise meetodid
3) Taruvaigu omadused (sh koostis)
4) Taruvaigu hoiustamise tingimused

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.12 Mesindussaaduste tootmine- suira tootmine 5

Tegevusnäitajad
1) Kogub suira kasutades erinevaid meetodeid
2) Säilitab suira vastavalt hoiustamise tingimustele

Teadmised
1) Mesilaspere bioloogia
2) Suira kogumise meetodeid
3) Suira omadused (sh koostis)
4) Suira hoiustamise tingimused

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.13 Mesindussaaduste tootmine- vaha tootmine 5

Tegevusnäitajad
1) Soodustab kärjepõhjade ülesehitamist lisades õigeaegselt kärjepõhju lähtudes kärjemajandusest, mesilaspere bioloogiast ja korjebaasist
2) Sulatab mittekõlblikud kärjed vahaks arvestades vaha töötlemise tehnoloogiat, tööohutust ja tuleohutusnõudeid
3) Soodustab kärje ehitust vaha tootmise eesmärgil kärjepõhjade (kunstkärgede) valmistamiseks lähtudes järgmise mesindushooaja vajadusest

Teadmised
1) Tööohutus ja tuleohutus vaha käitlemisel
2) Mesilaspere bioloogia
3) Vaha omadused (sh koostis)
4) Korjebaas
5) Kärjemajandus
6) Vaha tootmise ja töötlemise tehnoloogiad

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.14 Mesindussaaduste tootmine- põllumajanduskultuuride tolmeldamine 5

Tegevusnäitajad
1) Valmistab mesilaspered ette ja transpordib põllu- ja aiakultuuridele tolmeldamiseks ja toob tagasi (rändmesindamine)

Teadmised
1) Mesilaspere bioloogia
2) Perede dresseerimine tolmeldamiseks
3) Mesilasperede transport
4) Lepingute sõlmimise alused

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.15 Mesilaspere haiguste tundmine ja ravimine 5

Tegevusnäitajad
1) Teeb kindlaks varroatoosi nakatumise ulatuse ja ravib vastavalt varroatoosi ravimeetoditele
2) Võtab mesilaste taru langetise proovi ja saadab laborisse haiguste seireks
3) Eristab visuaalselt nakkushaigusi mittenakkushaigustest ja vajadusel esitab mesilaste, kärje- ja meeproovid laborisse
4) Teeb kindlaks haiguse nakatumise ulatuse, teavitab loomaarsti, konsulteerib temaga ja toimib vastavalt haiguse tunnusele ning staadiumile
5) Peab mesila tervisekaarti ja ravimiarvestust haiguste esinemise ning ravimi kasutamise märkimiseks

Teadmised
1) Mesilaspere bioloogia
2) Varroatoosi tunnused, kindlakstegemine ja ravimeetodid
3) Mesilasperede enamlevinud nakkus - (haudmemädanik, nosematoos, lubihaue jm) ja mittenakkushaigused (mürgistused, sooleummistus jm)
4) Nõuded mesila tervisekaardile ja mesila ravimiarvestusele

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.16 Mesilasperede kaitsmine kahjurite eest 5

Tegevusnäitajad
1) Ennetab väikekahjureid (kärjekoisid) puhastades tarusid regulaarselt
2) Kaitseb tarusid tihaste, rähnide, hiirte, nugiste jt kahjurite eest paigaldades taru ümber kaitseid
3) Kaitseb mesilat karude eest paigaldades mesila ümber elektrikarjuseid ja hooldades neid regulaarselt
4) Likvideerib kahjustusi parandades tarusid ja abistades mesilasperesid
5) Tunneb ära ja tõrjub väikekahjureid vastavalt nende olemusele

Teadmised
1) Kahjurid ja nende kahjustused
2) Kahjurite eest kaitsmise meetodid
3) Kahju korvamise taotlemine
4) Väikekahjurid (sipelgad, tarumardikad, kärjekoid, kõrvahargid, mesilastäid)

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.17 Mesila majandamine 5

Tegevusnäitajad
1) Koostab äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele
2) Arvestab mesila tasuvust lähtudes finantsjuhtimise alustest
3) Peab meevurritamise ja meemüügi arvestust vastavalt seadusandlusele
4) Optimeerib tööaja kulu arvestades mesinduses kasutatavaid tehnoloogiaid

Teadmised
1) Majanduse ja ettevõtluse alused
2) Finantsjuhtimise alused
3) Raamatupidamise alused
1) Turunduse alused sh turu seire, võitmine ja hoidmine ning kaubamärgi loomine
4) Äriplaani koostamise alused
5) Projektide kirjutamine

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.18 Mesinik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad
1) Kasutab teadmisi mesilasisendite anatoomiast ja füsioloogiast ning mesilaspere bioloogiast tööeesmärkide saavutamiseks
2) Mesinik peab kinni hooajatööde ajakavast ja looduse tsüklist, jälgides samal ajal tööeeskirju, tööohutusnõudeid ja tuleohutusnõudeid
3) Ta on algatusvõimeline ja tegutseb iseseisvalt. Mesinik määratleb endale arengustrateegiad sh koolitusvõimalused, mis on vajalikud tema karjäärieesmärkide saavutamiseks.
4) Mesinik jälgib kulusid ja tulusid, mõistab kasumi, kahjumi ning lisaväärtuse olemust. Ta toetab oma mesila tegevust kasutades alternatiivseid tegevusi
5) Mesinik loob head suhted nii klientide kui kolleegidega, suheldes edukalt inimestega erinevatelt tasanditelt
6) Mesinik väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
7) Ta on võimeline töötama tulemuslikult ka pingelises olukorras. Kriitikasse suhtub mõistvalt, võtab õppust nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest. Küsib oma tegevuse kohta tagasisidet nii kolleegidelt kui klientidelt.
8) Mesinik kohaneb oma töös muutuvate oludega, oskab jagada informatsiooni osadeks, märkab seoseid ja korduvusi ning leiab toimivaid lahendusi
9) Mesinik hoiab mesilas ja mesindushoones ning selle ümbruses puhtust ja korda (sh tarude ümbruse hooldamine)
10) Mesinik peab mesilas iga pere kohta arvestust (mesilamärkmik, tarukaart)

Baasteadmised
1) Mesindushooaeg (mesilaspere aktiivne eluperiood)
2) Taimekaitsetööde head tavad
3) Tööohutus ja keskkonnakaitse ning tuleohutus
4) Esmaabi sh ülitundlikkus mesilasmürgi vastu
5) Toidukäitlemise hügieen
6) Puidutöö alused
7) Transpordivahendi juhtimine
8) Turundus ja müük

Hindamismeetodid: praktiline töö või kombineeritud meetod
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-29122010-02/1k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.12.2010
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Mesindus
Kutse grupp: Mesinik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
612 Loomakasvatuse oskustöölised
6123 Mesinikud ja siidiussikasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ardi Asten OÜ Asteni Mesindus
Liina Jürgneson Põllumajandusministeerium
Aimar Lauge Saaremaa Meetootjate Ühing
Rein Männiste Eraettevõtja
Priit Pihlik Eesti Maaülikool; Tõumesila OÜ
Aivar Raudmets EML projektijuht
Marje Riis mesindusõpetaja

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist