Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mesinik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mesinik, tase 5
EN: Beekeeper, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.06.2019
Kehtib kuni: 03.04.2024
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. märtsini 2025 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/29 10.04.2024.

---------------------------
05.06.2019
Peamise uuendusena ei ole mesilasperede hooldamisega seotud tegevused uues versioonis jaotatud aastaaegade kaupa, sest paljude tööde ajastamisel on olulisemad muud faktorid ning mitmed tegevused korduvad erinevatel...
aastaaegadel. Eraldi tööosana on kirjeldatud mesilasperede moodustamine; haiguste ravi ja kahjurite tõrjega seotud kompetentsid on kirjeldatud ühe tööosana. Lisaks on parandatud sõnastusi ja tegevusnäitajaid, sh tööks vajalikud teadmised on kirjeldatud tegevusnäitajate sees.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Mesindussaaduste tootja 240642 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 23.03.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme mesiniku töö on mesilasperede pidamine, mesindussaaduste tootmine ja turustamine. Ta hooldab mesilasperesid aastaringselt ja tagab mesindusinventari olemasolu ning korrasoleku.
Mesinik töötab iseseisvalt, on oma töös jätkusuutlik, innovatiivne, planeerib ise oma tööaega ja ülesandeid. Mes...
iniku töö eeldab mesila majandamiseks vajalikke teadmisi ja ettevõtlikkust. Mesindussaaduste tootmise protsessis aitab mesinik kaasa looduse taastootmisele, liigirikkuse säilitamisele ja keskkonna säästmisele.
Mesiniku kutseid on kahel tasemel: mesinik, tase 4 ja mesinik tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mesilasperede hooldamine
1. Mesilaste puhastuslennu hindamine ja soodustamine.
2. Kevadise pearevisjoni läbiviimine.
3. Töö nõrkade ja väikeste mesilaperedega.
4. Perede ümbertõstmine.
5. Täiend- ja ergutussöötmine ja jootmine.
6. Perede laiendamine.
7. Sülemlemise ennetamine.
8. Mesi...
laspere talveks ettevalmistamine.
9. Mesilasperede vahelise varguse ennetamine.
10. Talvitumise jälgimine.

A.2.2 Mesilasperede moodustamine
1. Uute mesilasperede moodustamine.
2. Sülemist pere moodustamine.

A.2.3 Inventari ettevalmistamine
1. Korrastamine, puhastamine ja desinfitseerimine.
2. Suitsiku materjali varumine ja ettevalmistamine.
3. Raamide ettevalmistamine.

A.2.4 Kärjemajandus
1. Kärgede hindamine ja säilitamine.
2. Kärgede vajaduse planeerimine.

A.2.5 Mesilasemade kasvatamine
1. Emakasvatusperede valimine.
2. Vageldamine.
3. Stardipere ja ammpere moodustamine.
4. Paarumispere moodustamine ja likvideerimine.
5. Mesilasemade paarumise kontrollimine.
6. Mesilasema otsimine, puuristamine ja märgistamine
7. Mesilasema andmine peresse.
8. Mesilasema vahetamine ja vana ema kõrvaldamine.
9. Noore mesilasema produktiivsuse kontrollimine

A.2.6 Mee käitlemine
1. Mee küpsuse hindamine ja meekärgede võtmine.
2. Mee töötlemine.
3. Meeproovide võtmine.
4. Pakendamine, märgistamine ja säilitamine.
5. Meekäitlusseadmete hooldamine.
6. Korjeala kaardistamine ja mesilasperede optimaalse arvu hindamine
7. Mesilasperede transportimine korjele ja tagasi.

A.2.7 Õietolmu tootmine
1. Õietolmu kogumine.
2. Õietolmu töötlemine.
3. Õietolmu säilitamine

A.2.8 Mesilasema toitepiima tootmine
1. Mesilasema toitepiima kogumine.
2. Mesilasema toitepiima säilitamine.

A.2.9 Taruvaigu tootmine
1. Taruvaigu kogumine.
2. Taruvaigu säilitamine.

A.2.10 Suira tootmine
1. Suira kogumine ja töötlemine.
2. Suira säilitamine.

A.2.11 Vaha tootmine
1. Kärjepõhjade ülesehitamise soodustamine.
2. Kärgede sulatamine vahaks.

A.2.12 Põllumajanduskultuuride tolmeldamine
1. Mesilasperede valimine ja paigutamine tolmeldamiseks.
2. Mesilasperede hooldamine ja dresseerimine põllu- ja aiakultuuride tolmeldamisel.

A.2.13 Mesilaspere terviseseisundi hindamine, haiguste ravimine ja kahjurite tõrje
1. Mesilaspere terviseseisundi hindamine ja ravi.
2. Varroalesta tuvastamine ja tõrje.
3. Proovide võtmine.
4. Mesila tervisekaardi ja ravimiarvestuse täitmine.
5. Kahjurite tõrje.

A.2.14 Mesila majandamine
1. Äriplaani koostamine.
2. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine.
3. Mesila juhtimine.
4. Turundustegevuste planeerimine.
5. Tööajakulu optimeerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö eripäraks on üksinda töötamine ja iseseisvalt otsuste vastuvõtmine.
Mesiniku töö sõltub aastaaegadest ja ilmastikust. Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes, vajadusel ka puhkepäevadel ja pühade ajal.
Mesinik talub mesilaste nõelamist ja oskab arvestada sellega seonduva allergiaohuga.
Mesin...
iku töö on füüsiliselt raske ning eeldab ergonoomiliste töövõtete kasutamist.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Enamlevinud mesindusinventar: konkspeitel, suitsik, taruhari, puhur, taru-, vurri- ja söötmissüsteemid ning mee pakendamis- ja vahasulatussüsteemid.
Isikukaitsevahendid: näovari ja muu kaitseriietus.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mesiniku töö eeldab ettevõtlikkust, innovaatilist mõtlemist, iseseisvust, korrektsust, otsustus ja vastutusvõimet. Oluline on füüsiline vastupidavus ja stressitaluvus. Soovitavateks iseloomuomadusteks on rahulikkus ja kannatlikkus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Mesinikuks saab õppida kutseõppeasutuses, täienduskoolitusel või kogenud mesiniku juhendamisel. Soovitatav on keskharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mesinik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamiseks loomadega on vaja tervisetõendit vastavalt loomatauditõrje seadusele ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele.
Töötamiseks liikurmasinatega on vaja juhtimisõigust vastavalt liiklusseadusele.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Mesinik, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside B.2.1–B.2.15 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mesilasperede hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Hindab visuaalselt ja analüüsib puhastuslennu kulgu, fikseerides mesilasperede aktiivse kevadise arengu alguse; hindab talvitumise kvaliteeti (sh hukkumise põhjuseid), lähtudes eelnevate hooaegade võrdlusest; soodustab mesilaspere sügisest puhastuslendu, luues tingimused noorte mesilaste väljalennuks ja paremaks talvitumiseks.
2. Viib läbi kevadise pearevisjoni, hinnates visuaalselt haudme hulka ja kvaliteeti, langetise kogust, pesa puhtust, sööda kogust ja kvaliteeti ning mesilaspere tervislikku seisundit; analüüsib perede hukkumise põhjuseid ning täidab tervisekaarti ja vajadusel teavitab loomaarsti.
3. Hindab mesilaspere arenguperspektiivi; likvideerib, ühendab või tugevdab nõrgad või väikesed mesilaspered.
4. Tõstab mesilaspered ümber puhastesse ja desinfitseeritud tarudesse või korpustesse, lähtudes taru seisukorrast ja arvestades ilmastikuoludega.
5. Arvutab sööda koguse, lähtudes söödakoguse arvutamise põhimõtetest; hindab täiendava söötmise vajadust, lähtudes hooajast ja tootmissuunast; söödab täiendavalt mesilasperesid, valides sobiva söödaliigi (pudersööt (kandi), söödakärg, suhkrulahus, valmis talvesööt või mesi) ja doseerimise meetodi, lähtudes sööda hulgast tarus, mesilaspere tugevusest, ilmastikuoludest, ümbritsevast keskkonnast ja puhastuslennu toimumisest; loob mesilastele võimaluse joogivee kättesaamiseks.
6. Hindab mesilaspere, lähtudes eelnevate hooaegade võrdlusest ja arengupotentsiaalist; suurendab mesilasema munemisruumi ja loob võimalused nektari ja õietolmu/suira paigutamiseks, annab mesilastele ruumi, lisades kärgi või korpuseid (magasine) ja laiendades mesilasperesid, lähtudes korjetingimustest ja mesilaspere arengust; eraldab haudmeala koos mesilasemaga meealast, kasutades emalahutusvõret.
7. Ennetab sülemlemist mesilaspere õigeaegse laiendamise ja sülemlemiskainete mesilasemade kasutamisega või muude meetoditega.
8. Koondab mesilaspere ja moodustab talvepesa, eemaldades liigsed kärjed, lähtudes mee liigist, korje lõppemisest ja päeva pikkusest; valmistab talveks tarud ette.
9. Väldib mesilasperede vahelist vargust, reguleerides lennuava vastavalt mesilaspere tugevusele ja hoides mesilas puhtust ja korda.
10. Jälgib mesilaspere talvitumist, lähtudes kobara käitumisest, ilmastikuoludest, võimalikust kahjurite olemasolust ja tarutüübist.
B.2.2 Mesilasperede moodustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib ja otsustab mesilasperede moodustamise vajaduse ning moodustab uusi mesilasperesid, kasutades vastavaid meetodeid (poolitamine, lendpered, idupered ehk võrsikpered jm meetodid).
2. Kogub sülemi kokku ja paigutab sülemi korpusesse, lähtudes sülemi asukohast ja suurusest; viib läbi varroatoosi tõrje.
B.2.3 Inventari ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Puhastab ja desinfitseerib tarude seinad, põhjad ja vahelauad, kärjeraamid ja söödanõud kraapides, pestes ning desinfitseerides sobivate lubatud puhastusvahenditega.
2. Varub ja valmistab ette suitsiku materjali, tagades suitsu kvaliteedi ning arvestades tööohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse ning tuleohutuse nõudeid.
3. Valmistab ette raamid (sh plastraamid), paneb traadid, kinnitab kärjepõhja (kunstkärg) raamitraadile, lähtudes järgmise mesindushooaja vajadusest.
B.2.4 Kärjemajandus 5

Tegevusnäitajad:
1. Hindab kärgede kasutuskõlblikkust; ladustab ja säilitab kõlblikud kärjed, tagades vajalikud hoiutingimused.
2. Arvutab ülesehitatud kärgede ja kärjepõhjade (kunstkärje) vajaduse, lähtudes järgmise mesindushooaja vajaduste prognoosist.
B.2.5 Mesilasemade kasvatamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Valib emapered ja lesepered, arvestades tõuaretuse põhimõtteid ja mesilaspere hindamise aluseid; soodustab leskede olemasolu valitud leseperedes.
2. Valib emaperest sobivas vanuses vaglad, lähtudes mesilasemade kasvatusmeetodist; vageldab või kasutab teisi meetodeid (nt jenter, nicot), arvestades uute mesilasemade vajadust.
3. Moodustab stardipere ja ammpere, kasutades erinevaid pere moodustamise meetodeid.
4. Moodustab paarumispere, lähtudes paarumistaru suurusest ja likvideerib paarumispered mesilaste ühendamise teel.
5. Kontrollib mesilasemade paarumist, lähtudes emakasvatuskalendrist.
6. Otsib, puuristab ja märgistab mesilasema, kasutades erinevaid meetodeid.
7. Annab mesilasema peresse, kasutades erinevaid meetodeid.
8. Kõrvaldab vana mesilasema ja asendab uue mesilasemaga, kasutades erinevaid meetodeid.
9. Kontrollib noore mesilasema munemise produktiivsust ja kvaliteeti haudmevälja visuaalsel vaatlemisel.
B.2.6 Mee käitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Hindab mee küpsust mesilasperes, arvestades korje iseärasusi ja aastaaja eripära; võtab tarust meekärgi, kasutades erinevaid tehnoloogiaid ja arvestades toiduainete käitlemise nõudeid.
2. Kaanetab meekannud lahti, eraldab kärgedest mee kasutades erinevaid tehnoloogiaid; eraldab kärjekaanetisest mee, kasutades erinevaid tehnoloogiaid; kurnab ja selitab mee kaubandusliku välimuse saamiseks; toodab monofloorset mett (nt rapsi- või kanarbikumett), kasutades erinevaid tehnoloogiaid; toodab kärjemett, kasutades erinevaid tehnoloogiaid; toodab kreemjat mett ja valmistab meesegusid mehhaaniliselt segades, sulatades ja lisades erinevaid komponente.
3. Võtab meeproovid ja saadab laborisse analüüsimiseks, vastavalt nõuetele; hindab mee vastavust kvaliteedinõuetele, lähtudes analüüsi tulemustest.
4. Sulatab mee pakendamiseks ja pakendab nõuetekohasesse taarasse; märgistab pakendi, järgides mee märgistamise nõudeid; ladustab ja säilitab mee, järgides toidukäitlemise nõudeid.
5. Hooldab meekäitlusseadmeid vastavalt kasutusjuhenditele.
6. Kaardistab täiendavad korjealad, lähtudes korjetaimedest ja nende õitsemise ajast; nõustab ümbruskonnas spetsiaalsete meetaimede kasvatamisel; selgitab välja mesilasperede optimaalse arvu, lähtudes korjemaa produktiivsusest.
7. Valmistab mesilaspered transpordiks ette, lähtudes korjest, kasutades erinevaid meetodeid ja tehnoloogiaid ning transpordib nad korjele (sh kanarbikukorjele) ja tagasi.
B.2.7 Õietolmu tootmine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kogub õietolmu, valides sobiva õietolmu koguja, arvestades mesilaspere bioloogiat, korjebaasi ja kogutud õietolmu riknemisaega.
2. Kuivatab õietolmu, kasutades spetsiaalset kuivatuskappi, valides sobiva kuivamise temperatuuri ja kiiruse; sorteerib ja puhastab õietolmu, kasutades sobivaid tehnoloogiaid.
3. Säilitab õietolmu, arvestades õietolmu omadusi ja järgides hoiustamise nõudeid.
B.2.8 Mesilasema toitepiima tootmine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kogub mesilasema toitepiima, kasutades erinevaid meetodeid.
2. Säilitab mesilasema toitepiima, arvestades toitepiima omadusi ja järgides hoiustamise nõudeid.
B.2.9 Taruvaigu tootmine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kogub taruvaiku, kasutades erinevaid meetodeid ja tagades taruvaigu puhtuse.
2. Säilitab taruvaiku, arvestades taruvaigu omadusi ja järgides hoiustamise nõudeid.
B.2.10 Suira tootmine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kogub ja töötleb suira kärgi, kasutades selleks sobivaid tehnoloogiaid.
2. Säilitab suira, arvestades suira omadusi ja järgides hoiustamise nõudeid.
B.2.11 Vaha tootmine 5

Tegevusnäitajad:
1. Soodustab kärjepõhjade ülesehitamist, lisades kärjepõhju, lähtudes mesilaspere arengufaasist, korjebaasist ja soovitud vaha kogusest.
2. Sulatab mittekõlblikud kärjed vahaks, arvestades vaha omadusi, kasutades vaha töötlemiseks ja puhastamiseks erinevaid tehnoloogiaid ning järgides töö- ja tuleohutusnõudeid.
B.2.12 Põllumajanduskultuuride tolmeldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valib tolmeldamiseks sobiva tugevusega (haudme hulgaga) pere ja perede optimaalse arvu, lähtudes tolmeldatava taime liigist; paigutab mesilaspered valitud alale, vastavalt kokkuleppele taimekasvataja ja/või maaomanikuga.
2. Hooldab ja dresseerib mesilasperesid põllu- ja aiakultuuride tolmeldamisel, lähtudes tolmeldatava taime liigist.
B.2.13 Mesilaspere terviseseisundi hindamine, haiguste ravimine ja kahjurite tõrje 5

Tegevusnäitajad:
1. Hindab mesilaspere, sh mesilasema terviseseisundit, lähtudes enamlevinud mesilashaiguste tunnustest; eristab visuaalselt nakkushaigusi mittenakkushaigustest, teeb kindlaks haiguse nakatumise ulatuse; ravib mesilasperesid lubatud vahenditega, arvestades raviskeemi ja lähtudes õigusaktidest tulenevatest nõuetest.
2. Teeb kindlaks varroalesta tabandumise ulatuse ja teeb varroalesta tõrjet, lähtudes raviskeemist ja kasutades erinevaid tõrjemeetodeid.
3. Võtab mesilaste (sh langetise), kärje- ja meeproovid vastavalt juhendile.
4. Täidab tervise- ravimiarvestuskaardi, järgides juhendit.
5. Kaitseb mesilaspere putukate, loomade ja lindude rünnakute eest, paigaldades tõkkeid (nt kaitsevõrk, elektrikarjus), järgides tööohutuse ja keskkonnakaitse nõudeid; abistab kannatada saanud mesilasperesid.
B.2.14 Mesila majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koostab äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele.
2. Hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest.
3. Kujundab hinnad, lähtudes tegevuskuludest ja turusituatsioonist; koostab eelarve, arvestades kulusid ja tulusid; järgib eelarve täitmist; organiseerib vajalike töö- ja kulumaterjalide hankimise; haldab kliendibaasi, järgides õigusakte.
4. Planeerib turundustegevused.
5. Optimeerib tööaja kulu, arvestades mesinduses kasutatavaid tehnoloogiaid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.15 Mesiniku kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab tööeesmärkide saavutamiseks teadmisi mesilasisendite anatoomiast, füsioloogiast, mesilaspere bioloogiast, mesilastõugudest (rassidest), mesindussaaduste omadustest ja koostisest.
2. Peab kinni hooajatööde ajakavast, lähtudes looduse tsüklitest.
3. Järgib tööeeskirjade, keskkonnakaitse, tööohutus- ja tuleohutusnõudeid ning teisi valdkonda reguleerivaid õigusakte.
4. Peab mesilas iga pere kohta arvestust (mesilamärkmik või tarukaart).
5. Hoiab mesilas ja mesindushoones ning selle ümbruses puhtust ja korda (sh hooldab tarude ümbrust), lähtudes enesekontrolliplaanist ja mesiniku eetikast.
6. Loob head suhted klientide ja kolleegidega.
7. Kohaneb oma töös muutuvate oludega, oskab jagada informatsiooni osadeks, märkab seoseid ja korduvusi ning leiab toimivaid lahendusi.
8. Töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras; suhtub kriitikasse mõistvalt, võtab õppust nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest.
9. Hoiab end kursis valdkonna arengutega.
10. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
11. Annab vajadusel esmaabi, sh mesilasmürgi ülitundlikkusest tingitud juhtumite korral.
12. 12. kasutab oma töös arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamisskaala (lisa 1) tasemele Algtasemel kasutaja.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-06052019-3.1.2/3k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.05.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Mesindus
Kutse grupp: Mesinik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
612 Loomakasvatuse oskustöölised
6123 Mesinikud ja siidiussikasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Liina Jürgenson Maaeluministeerium
Aimar Lauge Muhu mesi OÜ
Erki Naumanis Tallinna Mesinike Selts
Aivar Raudmets Mesinduskoda OÜ
Marje Riis Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Aili Taal OÜ Taali Mesila
Liana Trahv Eesti Kutseliste Mesinike Ühing
Jaanus Tull Meveda OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist