Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mesinik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mesinik, tase 5
EN: Beekeeper, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 04.04.2024
Kehtib kuni: 03.04.2029
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Sõnastati A.6. „Tulevikuoskused“ ja B.2. „Üldoskused“ ja mesiniku kutset läbiv kompetents.
2. Kohustuslike kompetentsidena lisandusid „Mahemesindamine“ ja „Juhendamine ja valdkonna arendamine“
3. Kohustuslike kompetentside tegevusnäitajaid sõnastati sisuliselt ja keeleliselt täpsemaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme mesiniku töö on mesilasperede pidamine, mesindussaaduste tootmine ja turustamine. Ta hooldab mesilasperesid aastaringselt ja tagab mesindusinventari olemasolu ning korrasoleku. Mesinik töötab iseseisvalt, on oma töös jätkusuutlik, innovatiivne, planeerib tööaega ja ülesandeid. Mesiniku töö... eeldab mesila jätkusuutlikuks majandamiseks vajalikke teadmisi ja ettevõtlikkust. Mesindussaaduste tootmise protsessis aitab mesinik kaasa liigirikkuse säilitamisele ja keskkonna säästmisele.

Töö eripäraks on üksinda töötamine, iseseisvalt otsuste vastuvõtmine ja vajadusel meeskonnatöö juhtimine. Mesiniku töö sõltub aastaaegadest ja ilmastikust. Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes, vajadusel ka puhkepäevadel ja pühade ajal. Mesinik talub mesilaste nõelamist ja oskab arvestada sellega seonduva allergiaohuga. Mesiniku töö on füüsiliselt raske ning eeldab ergonoomiliste töövõtete kasutamist. Enamlevinud mesindusinventar: konkspeitel, suitsik, taruhari, puhur, taru-, vurri- ja söötmissüsteemid ning mee pakendamis- ja vahasulatussüsteemid. Isikukaitsevahendid: näovari ja muu kaitseriietus.

Mesinduse kutsealal on kaks kutset:
- mesinik, tase 5 on spetsialist, kes võtab vastu otsuseid, juhib ja juhendab töö- ja õppesituatsioone, kus võivad juhtuda ettearvamatud muutused, kontrollib ja arendab enda ja teiste tegevust;
- mesinik, tase 4 on oskustöötaja, kes on võimeline töötama iseseisvalt ning vastutab oma tööülesannete eest, juhib ise oma tööd ja õppimist tavasituatsioonides, juhendab ja hindab kaaslaste tavatööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mesilasperede hooldamine
A.2.2 Mesilasperede moodustamine
A.2.3 Inventari ettevalmistamine
A.2.4 Kärjemajandus
A.2.5 Mesilasemade kasvatamine
A.2.6 Mee tootmine ja käitlemine
A.2.7 Õietolmu tootmine ja käitlemine
A.2.8 Mesilasema toitepiima tootmine ja käitlemine
A.2.9 Taruvaigu tootmi...
ne ja käitlemine
A.2.10 Suira tootmine ja käitlemine
A.2.11 Vaha tootmine ja käitlemine
A.2.12 Põllumajanduskultuuride tolmeldamine
A.2.13 Mesilaspere terviseseisundi hindamine, haiguste ravimine ja kahjurite tõrje
A.2.14 Mesila majandamine
A.2.15.Mahemesindamine
A.2.16 Juhendamine ja valdkonna arendamine

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Mesinikuks saab õppida kutseõppeasutuses, täienduskoolitusel või kogenud mesiniku juhendamisel. Soovitatav on keskharidus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Mesinik
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.
Tulevikuvaates on järjest olulisemad ajakohased teadmised mesilaspere heaolust ning keskkonnasäästlikust, sh taastavast- ja mahepõllumajanduslikust tootmisest, kliimamuutustest ja taimetervisest ning taimekaitsevahendite kasutamisest...
. Oluline on tunda tehnoloogiliste lahenduste kasutamise võimalusi mesindussektoris, nt automatiseerimine, andmeanalüütika, kaugseire ja muu. Kasvava tähtsusega on turundusoskused klientideni jõudmiseks ning nende teadlikkuse tõstmiseks meest, meetoodetest ja mesindussaadustest.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Mesinik, tase 5 kutse koosneb üldoskustest, kohustuslikest kompetentsidest ja kutset läbivatest kompetentsidest. Taotlemisel on nõutav üldoskuste B.2 ja kõikide kompetentside B.3.1–B.3.17 tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
Töömaailma taotlejale
1. Keskharidus või samaväärne haridustase
2. Vähemalt 5-aastane töökogemus mesinikuna, mida tõendatakse ühega järgnevatest dokumentidest:
- Isiklikku mesilat omavad taotlejad esitavad põllumajandusloomade registri registreerimise numbri.
- Taotleja...
d, kes on mesindusalase töökogemuse saanud palgatöötajana mesilas või praktikandina, esitavad mesilaomaniku/peamesiniku soovituskirja, sh taotleja töökogemuse kinnituse.
Kutseõppe lõpetajale
1. Vastava eriala tasemeõppe õppekava läbimine.
Kutse andmise korraldus on reguleeritud mesinduse kutseala kutsete andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Mesinik, tase 5 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Hoiab end kursis valdkonna arengutega.
Enesejuhtimisoskused
2. Järgib tööeeskirjade, keskkonnakaitse, tööohutus- ja tuleohutusnõudeid ning teisi valdkonda reguleerivaid õigusakte.
3. Kohaneb oma töös muutuvate oludega, oskab jagada informatsiooni osadeks, märkab seoseid ja kor...
duvusi ning leiab toimivaid lahendusi.
4. Töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras; suhtub kriitikasse mõistvalt, võtab õppust nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest.
5. Juhib tööga seotud protsesse, sh meeskonnatööd.
Lävimisoskused
5. Loob head suhted klientide ja kolleegidega.
6. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
7. Kasutab oma töös arvutit vastavalt iseseisva kasutaja tasemele infotöötluses, kommunikatsioonis ja probleemilahenduses ning algtasemel kasutaja tasemele sisuloomes ja ohutuses (lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Mesilasperede hooldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab visuaalselt ja analüüsib puhastuslennu kulgu, fikseerides mesilasperede aktiivse kevadise arengu alguse; hindab talvitumise kvaliteeti (sh hukkumise põhjuseid), lähtudes eelnevate hooaegade võrdlusest; soodustab mesilaspere sügist puhastuslendu, luues tingimused noorte mesilaste väljalennuks ja paremaks talvitumiseks.
2. Viib läbi kevadise pearevisjoni, hinnates visuaalselt haudme hulka ja kvaliteeti, langetise kogust, pesa puhtust, sööda kogust ja kvaliteeti ning mesilaspere tervislikku seisundit; likvideerib hukkunud pere ning analüüsib perede hukkumise põhjuseid, täidab tervisekaarti ja vajadusel teavitab loomaarsti.
3. Hindab mesilaspere arenguperspektiivi; likvideerib, ühendab või tugevdab nõrgad või väikesed mesilaspered.
4. Tõstab mesilaspered ümber puhastesse ja desinfitseeritud tarudesse või korpustesse, lähtudes taru seisukorrast ja arvestades ilmastikuoludega.
5. Arvutab sööda koguse, lähtudes söödakoguse arvutamise põhimõtetest; hindab täiendava söötmise vajadust, lähtudes hooajast ja tootmissuunast; söödab täiendavalt mesilasperesid, valides sobiva söödaliigi (pudersööt (kandi), söödakärg, suhkrulahus, valmis talvesööt või mesi) ja doseerimise meetodi, lähtudes sööda hulgast tarus, mesilaspere tugevusest, ilmastikuoludest, ümbritsevast keskkonnast ja puhastuslennu toimumisest; loob mesilastele võimaluse joogivee kättesaamiseks.
6. Hindab mesilaspere, lähtudes eelnevate hooaegade võrdlusest ja arengupotentsiaalist; suurendab mesilasema munemisruumi ja loob võimalused nektari ja õietolmu/suira paigutamiseks, annab mesilastele ruumi, lisades kärgi või korpuseid (magasine) ja laiendades mesilasperesid, lähtudes korjetingimustest ja mesilaspere arengust; eraldab haudmeala koos mesilasemaga meealast, kasutades emalahutusvõret.
7. Ennetab sülemlemist mesilaspere õigeaegse laiendamise ja sülemlemiskainete mesilasemade kasutamisega või muude meetoditega.
8. Koondab mesilaspere ja moodustab talvepesa, eemaldades liigsed kärjed, lähtudes mee liigist, korje lõppemisest ja päeva pikkusest; valmistab talveks tarud ette.
9. Ennetab mesilasperede vahelist vargust, reguleerides lennuava vastavalt mesilaspere tugevusele ja hoides mesilas puhtust ja korda.
10. Jälgib mesilaspere talvitumist, lähtudes kobara käitumisest, ilmastikuoludest, võimalikust kahjurite olemasolust ja tarutüübist.
B.3.2 Mesilasperede moodustamine 5

Tegevusnäitajad
1. Analüüsib ja otsustab mesilasperede moodustamise vajaduse ning moodustab uusi mesilasperesid, kasutades vastavaid meetodeid: poolitamine, lendpered, idupered ehk võrsikpered jm meetodid.
2. Kogub sülemi kokku (nt sülemikasti) ja paigutab sülemi tarru, lähtudes sülemi asukohast ja suurusest; viib läbi varroosi (varroatoosi) tõrje.
B.3.3 Inventari ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad
1. Analüüsib erinevates tarutüüpides mesindamise eripärasid, varub ja valmistab ette tarud vastavalt tarutüübile (korpustaru ja lamavtaru).
2. Puhastab ja desinfitseerib tarude seinad, põhjad ja vahelauad, kärjeraamid ja söödanõud kraapides, pestes ning desinfitseerides sobivate lubatud puhastusvahenditega.
3. Varub ja valmistab ette suitsiku materjali, tagades suitsu kvaliteedi ning arvestades tööohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse ning tuleohutuse nõudeid.
4. Planeerib ja valmistab ette raamid (sh arvestades plastraamide erisust), paneb traadid, kinnitab kärjepõhja raamitraadile, lähtudes järgmise mesindushooaja vajadusest.
B.3.4 Kärjemajandus 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab kärgede kasutuskõlblikkust; ladustab ja säilitab kõlblikud kärjed, tagades vajalikud hoiutingimused.
2. Planeerib ja arvutab ülesehitatud kärgede ja kärjepõhjade vajaduse, lähtudes järgmise mesindushooaja vajaduste prognoosist.
3. Sulatab mittekõlblikud kärjed vahaks, arvestades vaha omadusi, kasutades vaha töötlemiseks ja puhastamiseks erinevaid tehnoloogiaid ning järgides töö- ja tuleohutusnõudeid.
B.3.5 Mesilasemade kasvatamine 5

Tegevusnäitajad
1. Koostab emakasvatuskalendri, arvestades mesilasema ja leskede arengufaasidega.
2. Valib emapered ja lesepered, arvestades tõuaretuse põhimõtteid ja mesilaspere hindamise aluseid; soodustab leskede olemasolu valitud leseperedes.
3. Valib emaperest sobivas vanuses vaglad, lähtudes mesilasemade kasvatusmeetodist; vageldab või kasutab teisi meetodeid (nt jenter, nicot), arvestades uute mesilasemade vajadust.
4. Moodustab stardipere ja ammpere, kasutades erinevaid pere moodustamise meetodeid.
5. Moodustab paarumispere, kasutades erinevaid meetodeid, lähtudes paarumistaru suurusest. likvideerib paarumispered mesilaste ühendamise teel.
6. Kontrollib mesilasemade paarumist, lähtudes emakasvatuskalendrist.
7. Kontrollib noore mesilasema munemise produktiivsust ja kvaliteeti haudmevälja visuaalsel vaatlemisel.
8. Otsib mesilasema, puuristab ja märgistab, kasutades erinevaid meetodeid.
9. Annab mesilasema peresse, kasutades erinevaid meetodeid.
10. Kõrvaldab vana mesilasema ja asendab uue mesilasemaga, kasutades erinevaid meetodeid.
B.3.6 Mee tootmine ja käitlemine 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab mee küpsust mesilasperes, arvestades korje iseärasusi ja aastaaja eripära; võtab tarust meekärgi ja transpordib need mesilamajja, kasutades erinevaid tehnoloogiaid ja arvestades toiduainete käitlemise nõudeid.
2. Valmistab kärjed ette vurritamiseks kaanetab meekannud lahti, eraldab kärgedest mee kasutades erinevaid tehnoloogiaid; eraldab kärjekaanetisest mee, kasutades erinevaid tehnoloogiaid; kurnab ja selitab mee kaubandusliku välimuse saamiseks; pakendab suurtaarasse ja ladustab nõuetekohaselt.
3. Toodab monofloorset mett (nt rapsi- või kanarbikumett), kasutades erinevaid tehnoloogiaid; toodab kärjemett, kasutades erinevaid tehnoloogiaid; toodab kreemjat mett ja valmistab meesegusid mehhaaniliselt segades, sulatades ja lisades erinevaid komponente.
4. Võtab meeproovid ja saadab laborisse analüüsimiseks, vastavalt nõuetele; hindab mee vastavust kvaliteedinõuetele, lähtudes analüüsi tulemustest.
5. Sulatab (vajadusel) mee pakendamiseks ja pakendab nõuetekohasesse taarasse; märgistab pakendi, järgides mee märgistamise nõudeid; ladustab ja säilitab mee, järgides toidukäitlemise nõudeid.
6. Hooldab meekäitlusseadmeid vastavalt kasutusjuhenditele.
7. Tuvastab korjealad ja kaardistab täiendavad korjealad, lähtudes korjetaimedest ja nende õitsemise ajast; nõustab ümbruskonnas spetsiaalsete meetaimede kasvatamisel; selgitab välja mesilasperede optimaalse arvu, lähtudes korjemaa produktiivsusest.
8. Valmistab mesilaspered transpordiks ette, lähtudes korjest, kasutades erinevaid meetodeid ja tehnoloogiaid ning transpordib nad korjele (sh kanarbikukorjele) ja tagasi.
B.3.7 Õietolmu tootmine ja käitlemine 5

Tegevusnäitajad
1. Kogub õietolmu, valides sobiva õietolmu koguja, arvestades mesilaspere bioloogiat, korjebaasi ja kogutud õietolmu riknemisaega. Vajadusel sügavkülmutab kogutud õietolmu.
2. Kuivatab õietolmu, kasutades spetsiaalset kuivatuskappi, valides sobiva kuivamise temperatuuri ja kiiruse; sorteerib ja puhastab õietolmu, kasutades sobivaid tehnoloogiaid.
3. Säilitab õietolmu, arvestades õietolmu omadusi ja järgides hoiustamise nõudeid.
4. Pakendab ja märgistab õietolmu, järgides kehtestatud nõudeid.
B.3.8 Mesilasema toitepiima tootmine ja käitlemine 5

Tegevusnäitajad
1. Kogub mesilasema toitepiima, kasutades erinevaid meetodeid.
2. Säilitab mesilasema toitepiima, arvestades toitepiima omadusi ja järgides hoiustamise nõudeid.
3. Pakendab ja märgistab mesilasema toitepiima, järgides erialase kirjanduse soovitusi.
B.3.9 Taruvaigu tootmine ja käitlemine 5

Tegevusnäitajad
1. Kogub taruvaiku, kasutades erinevaid meetodeid ja tagades taruvaigu puhtuse.
2. Säilitab taruvaiku, arvestades taruvaigu omadusi ja järgides hoiustamise nõudeid.
3. Pakendab ja märgistab taruvaigu, järgides kehtestatud nõudeid.
B.3.10 Suira tootmine ja käitlemine 5

Tegevusnäitajad
1. Kogub ja töötleb suira kärgi, kasutades selleks sobivaid tehnoloogiaid.
2. Säilitab suira, arvestades suira omadusi ja järgides hoiustamise nõudeid.
3. Pakendab ja märgistab suira, toetudes õietolmu pakendamisele ja märgistamisele kehtestatud nõudetele.
B.3.11 Vaha tootmine ja käitlemine 5

Tegevusnäitajad
1. Soodustab kärjepõhjade ülesehitamist, lisades kärjepõhju, lähtudes mesilaspere arengufaasist, korjebaasist ja soovitud vaha kogusest.
2. Sulatab erinevaid tehnoloogiaid kasutades mittekõlblikud ja ülearused kärjed ning meekaanetise vahaks, järgides töö- ja tuleohutusnõudeid.
3. Töötleb, puhastab ja steriliseerib vaha, kasutades erinevaid tehnoloogiaid; kasutab vaha erinevate toodete valmistamiseks sh mesilaspere otstarbeks.
B.3.12 Põllumajanduskultuuride tolmeldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Valib tolmeldamiseks sobiva tugevusega (haudme hulgaga) pere ja perede optimaalse arvu, lähtudes tolmeldatava taime liigist; paigutab mesilaspered valitud alale, vastavalt kokkuleppele taimekasvataja ja/või maaomanikuga.
2. Hooldab (sh vajadusel dresseerib) mesilasperesid põllu- ja aiakultuuride tolmeldamisel, lähtudes tolmeldatava taime liigist.
B.3.13 Mesilaspere terviseseisundi hindamine, haiguste ravimine ja kahjurite tõrje 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab mesilaspere, sh mesilasema terviseseisundit, lähtudes enamlevinud mesilashaiguste tunnustest; hindab visuaalselt nakkushaiguste esinemise tunnuseid ja eristab neid mittenakkuslikest haigusseisunditest, teeb kindlaks haiguse nakatumise ulatuse; ravib mesilasperesid lubatud vahenditega, lähtudes haiguste tõrjumise juhistest, arvestades raviskeemi ja mesilaspere bioloogiat ning lähtudes õigusaktidest tulenevatest nõuetest.
2. Võtab mesilaste (sh langetise), kärje- ja meeproovid vastavalt labori proovivõtu juhenditele, määrab vajalikud uuringud ja vormistab kaaskirjad, pakib ja saadab proovid laborisse; tõlgendab laborist saadud vastuseid ning kasutab neid edaspidiste otsuste tegemisel.
3. Teeb kindlaks varroalestaga tabandumise ulatuse, koostab ja uuendab raviskeemi, kasutades/kombineerides erinevaid tõrjevahendeid ja -meetodeid, teostab varroalesta tõrjet, lähtudes mesilaspere aastaringi arvestavast raviskeemist ja hindab tõrje efektiivsust.
4. Peab kirjalikult tervise- ja ravimiarvestust (nt tarukaart, ravimiarvestuskaart, elektroonilised päevikud jms), järgides õigusaktide nõudeid.
B.3.14 Mesila majandamine 5

Tegevusnäitajad
1. Püstitab tootmise eesmärgi, sõnastab tegevused ja valib sobiva tegutsemisvormi; korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte.
2. Kujundab tootele või teenusele hinnad, lähtudes tegevuskuludest ja turusituatsioonist; koostab eelarve, arvestades kulusid ja tulusid; järgib eelarve täitmist; organiseerib vajalike töö- ja kulumaterjalide hankimise, sh vajadusel koostöös teiste mesinikega; haldab kliendibaasi, järgides õigusakte.
3. Turundab tooteid/teenuseid; analüüsib ja kaasajastab turundustegevusi; tõstab tarbijate teadlikkust mee tootmisest, meest ja mesindussaadustest, sh teeb vajadusel koostööd teiste mesinikega.
4. Optimeerib tööaja kulu, arvestades mesinduses kasutatavaid tehnoloogiaid; planeerib ettevõtmistele kuluvat aega, arvestades innovatsiooni mesila majandamises.
5. Planeerib tootmise laiendamist, arvestades sihtturu eripärade ning klientide eelistustega (nt tagasiside).
6. Koostab mesindusettevõtte äriplaani, arvestades lühi- ja pikemaajalisi eesmärke ning nende saavutamise võimalusi.
B.3.15 Mahemesindamine 5

Tegevusnäitajad
1. Jälgib kogu ettevõtte majandamisel mahepõllumajandusliku tootmise suhtes kohaldatavaid nõudeid.
2. Hindab ja analüüsib korjeala sobivust mahekorjealana, kasutades kaardimaterjali.
3. Peab kirjalikult arvestust mahepõllumajandusliku tootmise üle, valib arvestuse pidamise viisi ja vormi.
4. Töötleb ja ladustab mesindussaadusi vastavalt mahemesinduse nõuetele.
5. Uuendab mesilasperesid ja mesilasemasid vastavalt mahemesinduse nõuetele, analüüsib uuendamise vajadust; tagab mesilaste heaolu.
6. Tagab tarudes mesilastele vajaliku söödavaru ja põhjendab söötmise vajadust.
7. Ennetab haigusi kasutades selleks mahemesinduses lubatud meetodeid (sh aineid), hindab meetodite tõhusust; mesilasperede haigestumise korral tagab veterinaarravi, vajadusel peab toodangu üle eraldi arvestust.
8. Kasutab lubatud materjalist tarusid, märgistab tarud ja mesila.
9. Toodab vaha mahepõllumajanduslikult (sh üleminekuajal toodetud vaha); peab vahaarvestust ja tagab korras kärjemajanduse.
10. Märgistab mahetooted, korraldab mesindussaaduste vedu ja tagab märgistuse veol.
11. Kasutab ennetus- ja ettevaatusmeetmeid, et vältida lubamatute toodete või ainetega saastumist.
B.3.16 Juhendamine ja valdkonna arendamine 5

Tegevusnäitajad
1. Juhendab mesinduse kutseõppe õppepraktikat lähtudes kooli seatud eesmärgist.
2. Juhendab madalama tasemega mesinike tööd lähtudes juhendamise eesmärgist.
3. Jagab mesindusalast teavet mentorina, juhendajana või koolitajana.
4. Teeb valdkonna arendamiseks koostööd teiste mesinikega, nt osaleb koolituskavade väljatöötamisel, lähtudes kutsestandardis seatud kompetentsidest, viib läbi erialaseid koolitusi/täiendkoolitusi või muid valdkonna arendustegevusi.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.17 Mesinik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad
1. Kasutab tööeesmärkide saavutamiseks teadmisi mesilasisendite anatoomiast, füsioloogiast, mesilaspere bioloogiast, mesilastõugudest (rassidest), mesindussaaduste omadustest ja koostisest.
2. Peab kinni hooajatööde ajakavast, lähtudes looduse tsüklitest.
3. Arvestab ilma- ja kliimatingimusi mesilaspere käitumisele ja arengule.
4. Peab mesilas iga pere kohta arvestust (mesilamärkmik või tarukaart).
5. Hoiab mesilas ja mesindushoones ning selle ümbruses puhtust ja korda (sh hooldab tarude ümbrust), lähtudes enesekontrolliplaanist ja mesiniku eetikast.
6. Annab vajadusel esmaabi, sh mesilasmürgi ülitundlikkusest tingitud juhtumite korral.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-04042024-1.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.04.2024
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Mesindus
Kutse grupp: Mesinik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
612 Loomakasvatuse oskustöölised
6123 Mesinikud ja siidiussikasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aimar Lauge Muhu Mesi OÜ
Aivar Raudmets Mesinduskoda OÜ
Alar Ani Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Erki Naumanis Tallinna Mesinike Selts
Helena Vaher Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Marje Riis Eesti Kutseliste Mesinike Ühing
Valmar Lutsar Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist